Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Monografie i podręczniki

(dotyczy prac, których autorzy otrzymali wsparcie w postaci stypendiów na pisanie monografii UMK od 1997 r.; w spisie zamieszczono także prace, które — zdaniem władz UMK — przyczyniły się do promocji naszej Uczelni na arenie międzynarodowej)

 1. Włodzimierz Appel (tekst, przekład, wstęp i opracowanie), HYMNOI HOMERIKOI czyli HYMNY HOMERYCKIE
 2. Zofia Abramowiczówna, Włodzimierz Appel, Słownik polsko-starogrecki
 3. Marian Arszyński, IDEA - PAMIĘĆ - TROSKA. Rola zabytków w przestrzeni społecznej I formy działań na rzecz ich zachowania. Od starożytności do połowy XX wieku
 4. Janusz Bieniak, Najstarsze kujawskie księgi ziemskie (1397-1408). Kolejność i chronologia kart
 5. Beata Borowska-Beszta, Etnografia dla terapeutów (pedagogów specjalnych) - szkice metodologiczne
 6. Joanna Bruzda, Wavelet analysis in economic applications
 7. Mirosława Buchholtz, Henry James i sztuka auto/biografii
 8. Jarosław Buszko, Atlas motyli Polski. Część III. Falice, wycinki, miernikowce
 9. Beata Derkowska-Zielińska, Charakteryzacja materiałów metodami optyki nieliniowej. Wybrane zagadnienia - efekty trzeciorzędowe
 10. Danuta Dziawgo, Credit rating na międzynarodowym rynku finansowym
 11. Leszek Dziawgo, Private banking. Istota - koncepcja - funkcjonowanie
 12. Anita Gałęska-Śliwka, Dzieciobójstwo. Analiza karno-medyczna
 13. Krzysztof Gęsicki, Fizyka otoczek wokółgwiazdowych
 14. Jan Głuchowski, Podatki ekologiczne,
 15. R. F. Brown, M. Furi, L. Górniewicz, B. Jiang, Handbook of Topological Fixed Point Theory
 16. J. Andres, L. Górniewicz, Topological Fixed Point Principles for Boundary Value Problems
 17. L. Górniewicz, Topological Fixed Point Theory of Multivalued Mappings
 18. P. Busch, M. Grabowski, P.J. Lahti, Operational Quantum Physics
 19. D. Chruściński, A. Jamiołkowski, Geometric Phases in Classical and Quantum Mechanics
 20. Roman S. Ingarden, Andrzej Jamiołkowski, Classical Electrodynamics
 21. Norbert Jankowski, Ontogeniczne sieci neuronowe. O sieciach zmieniających swoją strukturę
 22. Robert Karaszewski, Przywództwo w środowisku globalnego biznesu
 23. Jan Kopcewicz, Podstawy biologii roślin
 24. Wiesław Kozak, Geneza gorączki. Biologiczne mechanizmy i praktyka medyczna
 25. Anna Kukulka-Wojtasik, La Dame et l'amour au Moyen Âge. Symbolique du portrait amoureux dans la littérature courtoise du XIIe siècle
 26. Danuta Künstler-Langner, Anioł w poezji baroku. Dzieje postaci w kulturze dawnej Europy
 27. Lev Kurlyandchik, Najkrótsze sieci
 28. Lev Kurlyandchik, Złote rybki w oceanie matematyki,
 29. Stanisław Kwiatkowski, Średniowieczne dzieje Europy
 30. Michał Leciak, Karnoprawna ochrona informacji niejawnych. Uwagi w świetle ustawy z dnia 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych
 31. Wiesława Limont, Uczeń zdolny. Jak go rozpoznać i jak z nim pracować
 32. Jerzy Malinowski, Malarstwo i rzeźba Żydów Polskich
 33. Ireneusz Mikołajczyk, Rzymska literatura agronomiczna
 34. Ks. Mirosław Mróz, Tajemnica ludzkiej nieprawości. Aktualność nauki św. Tomasz z Akwinu o złu moralnym i wadach głównych
 35. R. Przybylak, The Climate of the Arctic
 36. Andrzej Radzimiński, Życie i obyczajowość średniowiecznego duchowieństwa
 37. Irena Sawicka, An outline of the Phonetic Typology of the Slavic Languages
 38. Andrzej Sokala, Administracja wyborcza w obowiązującym prawie polskim
 39. Ibrahim Assem, Daniel Simson, Andrzej Skowroński, Elements of the Representation Theory of Associative Algebras
 40. Daniela Szymańska, Urbanizacja na świecie
 41. Daniela Szymańska, Geografia osadnictwa
 42. Michał Tempczyk, Ontologia świata przyrody
 43. Włodzimierz Tyburski, Dyscypliny humanistyczne i ekologia
 44. Zygmunt Waźbiński, Ut Ars Natura, Ut Natura Ars. Studium z problematyki medycejskiego kolekcjonerstwa drugiej połowy XVI wieku
 45. Zygmunt Waźbiński, Muzeum i zbiory artystyczne epoki nowożytnej. Wiek XV i XVI
 46. Jacek Wijaczka, Albrecht von Brandenburg-Ansbach (1490-1568)
 47. Włodzimierz Wincławski, Słownik biograficzny socjologii polskiej. t.1 (A-H)
 48. Zenon Wiśniewski, Kierunki i skutki deregulacji rynku pracy w krajach Unii Europejskiej
 49. Zbigniew Witkowski, Ustrój konstytucyjny współczesnych Włoch w aktualnej fazie jego przemian 1989-2004
 50. Brian G. Wybourne and Lidia Smentek, Optical Spectroscopy of Lanthanides. Magnetic and Hyperfine Interactions
 51. Marek Zieliński, Układy pomiaru i generacja odcinka czasu
 52. Bernard Ziętek, Lasery
 53. Bernard Ziętek, Optoelektronika
 54. Jolanta Żelazna, Spinozjańska teoria afektów
 55. Mirosław Żelazny, Estetyka filozoficzna
 56. Mirosław Żelazny, Filozofia i psychologia egzystencjalna
 57. Mirosław Żelazny, Heglowska filozofia ducha