Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Monografie i podręczniki

Robert Karaszewski,
Przywództwo w środowisku globalnego biznesu,
TNOiK, Toruń 2008

Książka ukazuje fenomen przywództwa głównie z perspektywy biznesu korporacyjnego.
Pierwsza część - teoretyczna, poświęcona została omówieniu najważniejszych pojęć, zagadnień oraz poszczególnych teorii przywództwa. Autor dużo uwagi poświęca rozważaniom na temat wzajemnych relacji zarządzania i przywództwa, przychylając się do poglądów Petera Druckera, który słusznie wskazywał na bezsensowność oddzielania tych dwóch pojęć. Obecnie trudno odnosić sukces posługując się jedynie instrumentarium klasycznie zaliczanym do obszaru zarządzania. Chcąc dokonać przełomu, zmieniać otaczającą rzeczywistość, emocjonalnie angażować współpracowników w realizację własnej wizji, należy stać się nie tylko dobrym menedżerem, ale także prawdziwym przywódcą. Przywództwo to przedmiot zainteresowania licznych dyscyplin naukowych. Autor sięga po pozycje z obszaru socjologii, psychologii, pedagogiki, nawet filozofii.

[Prof. dr hab. Robert Karaszewski jest pracownikiem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK.]