Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Monografie i podręczniki

Mirosław Żelazny,
Heglowska filozofia ducha,
Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2000

"Moje zainteresowanie filozofią Hegla zaczęło się wiele lat temu, w czasie studiów na Uniwersytecie Warszawskim, od wypowiedzianej przez jakiegoś domorosłego krytyka uwagi, że filozofii Heglowskiej nie można zrozumieć, co najwyżej można się jej nauczyć na pamięć. Uwagę tę odczytałem jako sugestię, iż autor Fenomenologii ducha rozumiał samego siebie w swym własnym hermetycznym języku, z którego wydobyć się go nie da. Niniejsza praca stanowi próbę przełamania tego stereotypu. Chciałem stworzyć monografię prezentującą istotę filozofii ducha, zrozumiałą dla zaawansowanego studenta studiów filozoficznych, czy nawet studiów uniwersyteckich w ogóle. Przedmiotem mojego zainteresowania jest, więc myśl Hegla w jej źródłowej formie oraz rozciągające się pomiędzy jego systemem a systemem Immanuela Kanta rozległe pole filozofii, trudne do ogarnięcia, ale być może obejmujące wszystkie najważniejsze problemy filozoficzne".

Prof. dr hab. Mirosław Żelazny zajmuje się historią filozofii nowożytnej i współczesnej, głownie niemiecką filozofią klasyczną. Jest tłumaczem i wydawcą pism Kanta. Jego ważniejsze publikacje to: Metafizyka czasu i wieczności jako filozofia człowieka w idealizmie niemieckim od Kanta do Nietzschego (Toruń 1986), Idea wolności w filozofii Kanta (Toruń 1993), Źródłowy sens pojęcia estetyka. Rozprawy z historii estetyki niemieckiej (Toruń 1994).

[Prof. dr hab. Mirosław Żelazny jest pracownikiem Instytutu Filozofii UMK.]