Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Monografie i podręczniki

Andrzej Sokala
Administracja wyborcza w obowiązującym prawie polskim,
TNOiK, Toruń 2010

Celem pracy jest krytyczna analiza przyjętych w polskim prawie wyborczym rozwiązań dotyczących przedmiotów zarządzających i administrujących wyborami. Praca składa się z zagadnień wstępnych, czterech rozdziałów i zakończenia, uzupełnionych wykazami wykorzystanych źródeł i literatury przedmiotu, a także zestawieniem postulatów de lege ferenda oraz diagramami prezentującymi strukturę polskiej administracji wyborczej w poszczególnych rodzajach wyborów i strukturę polskiego wyborczego aparatu pomocniczego.

  1. Zasada wolnych wyborów i jej wpływ na organizacje administracji wyborczej.
  2. Stałe organy wyborcze w RP.
  3. Organy wyborcze o niestałym charakterze.
  4. Wyborczy aparat pomocniczy.

[Prof. dr hab. Andrzej Sokala jest pracownikiem Wydziału Prawa i Administracji UMK.]