Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Fundusz Pomocy Materialnej

ENGLISH VERSION

 Świadczenia dla studentów:

 

Prawo do świadczeń

Zgodnie z art. 93 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

 1. Świadczenia wymienione powyżej przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.
 2. Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać ww. świadczenia tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.
 3. Ww. świadczenia nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
  1) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny;
  2) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
 4. Łączny okres, przez który przysługują ww. świadczenia wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem, że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:
  1) pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;
  2) drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.
 5. Łączny okres, o którym mowa w ust. 4, jest dłuższy o 2 semestry w przypadku, gdy student podjął jednolite studia magisterskie, których czas trwania określony w przepisach prawa wynosi 11 albo 12 semestrów.
 6. Do okresu, o którym mowa w ust. 4 i 5, wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, o których mowa w ust. 1, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 3 ustawy, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.
 7. W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, stypendium dla osób niepełnosprawnych przysługuje przez dodatkowy okres 12 semestrów. Przepisy ust. 4 i 6 stosuje się odpowiednio.
 8. Przepisy ust. 1–7 stosuje się odpowiednio do studentów, którzy kształcili się lub uzyskali tytuły zawodowe za granicą.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy student otrzymujący stypendium socjalne, stypendium rektora lub stypendium dla osób niepełnosprawnych niezwłocznie powiadamia uczelnię o wystąpieniu okoliczności powodującej utratę prawa do świadczenia: uzyskanie tytułu zawodowego o którym mowa w art. 93 ust. 3 i 8 lub upłynięcie okresu, o którym mowa w art. 93 ust. 4, 5 i 7.

Student zobowiązany jest do wpisania we wniosku o przyznanie świadczenia wszystkich wymaganych danych, w szczególności informacji o kierunkach studiów podjętych poza UMK do dnia złożenia wniosku.

 

Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - tekst ujednolicony

(zarządzenia i załączniki zamieszczone są Aktach prawnych)

 

Akty prawne

 

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania

 

Strona internetowa Komisji Stypendialnej

 

Terminy pracy generatora i składania wniosków

 

Kontakt ze składami orzekającymi Komisji Stypendialnej:

- ws. stypendium socjalnego

- ws. stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomóg