Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Fundusz Pomocy Materialnej

W roku akademickim 2021/2022, ze względu na sytuację epidemiczną w Polsce, wnioski o wszystkie świadczenia dla studentów są przyjmowane tylko drogą pocztową w wersji papierowej. Datą złożenia wniosku jest data stempla pocztowego. Wnioski składane elektronicznie w USOSweb lub przesyłane pocztą elektroniczną nie będą uwzględniane.

List Prorektora ds. Studenckich w sprawie formy składania wniosków o świadczenia

 

Świadczenia dla studentów:

Zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ww. świadczenia nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny;

b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Przepisy te stosuje się również do studentów, którzy uzyskali tytuły zawodowe za granicą.

 

Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - tekst jednolity

 

Akty prawne

 

Strona internetowa Komisji Stypendialnej

 

Informacje dla studentów kampusu toruńskiego

Terminy pracy generatora i składania wniosków

Kontakt ze składami orzekającymi Komisji Stypendialnej

 

Informacje dla studentów Collegium Medicum

Terminy pracy generatora i składania wniosków

Kontakt ze składami orzekającymi Komisji Stypendialnej