COVID-19: informacje dla społeczności UMK
Szczepienia przeciw COVID-19Szczepienia przeciw COVID-19
Fundusz Pomocy Materialnej
Strona główna > Studenci > Stypendia, kredyty > Fundusz Pomocy Materialnej

Fundusz Pomocy Materialnej

Strona główna > Studenci > Stypendia, kredyty > Fundusz Pomocy Materialnej

 Fundusz Pomocy Materialnej

W roku akademickim 2020/2021, ze względu na sytuację epidemiczną w Polsce, wnioski o wszystkie świadczenia dla studentów są przyjmowane tylko drogą pocztową w wersji papierowej. Datą złożenia wniosku jest data stempla pocztowego. Wnioski składane elektronicznie w USOSweb lub przesyłane pocztą elektroniczną nie będą uwzględniane.

 

Świadczenia dla studentów:

Zgodnie z art. 93 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ww. świadczenia:

1) przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat;

2) nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,

b) licencjata, inżyniera lub równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

ust. 3. Przepisy ust. 2 stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.

Interpretacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - tekst jednolity

 

Akty prawne

 

Strona internetowa Komisji Stypendialnej

 

Informacje dla studentów kampusu toruńskiego

Terminy pracy generatora i składania wniosków

Kontakt ze składami orzekającymi Komisji Stypendialnej

 

Informacje dla studentów Collegium Medicum

Terminy pracy generatora i składania wniosków

Kontakt ze składami orzekającymi Komisji Stypendialnej