COVID-19: informacje dla społeczności UMK

 Akty prawne

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 85 ze zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 256 ze zm.)

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 111)

Zarządzenie Nr 138 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 1 października 2019 r. Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r. poz. 326)

Zarządzenie Nr 156 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 21 października 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 138 Rektora UMK z dnia 1 października 2019 r. - Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r. poz. 347)

Zarządzenie Nr 219 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 8 października 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 138 Rektora UMK z dnia 1 października 2019 r. - Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2020 r. poz. 357)  - (załącznik)

Obwieszczenie Nr 2 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu  z dnia 12 października 2020 r. w sprawie tekstu jednolitego Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu