Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne w roku akademickim 2023/2024

Wniosek o stypendium socjalne należy wypełnić za pomocą generatora w systemie USOSweb.

Terminy uruchomienia generatora oraz składania wniosków na semestr zimowy będą ogłoszone w październiku, a na semestr letni – w lutym.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość dochodów studenta i członków jego rodziny oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do stypendium socjalnego.

Wykaz dokumentów określających sytuację materialną i socjalną studenta

Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa z rodzicami

Oświadczenie o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu

Instrukcja wypełniania wniosku w generatorze

W roku akademickim 2023/2024 wymagane są zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym 2022.

W semestrze letnim student, którego sytuacja dochodowa i rodzinna nie uległa zmianie, składa wygenerowany z USOSweb wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni oraz dołącza oświadczenie o niezmienności sytuacji materialnej i rodzinnej, a w przypadku, gdy dochód na osobę nie przekracza 600 zł – również ww. zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej.