COVID-19: Wracamy na zajęcia stacjonarne
Szczepienia przeciw COVID-19Szczepienia przeciw COVID-19
Stypendium socjalne

Stypendium socjalne

 Stypendium socjalne

Stypendium socjalne

Zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Sytuację materialną studenta ustala się na podstawie wysokości miesięcznej kwoty netto dochodu przypadającego na członka rodziny studenta. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki może być przyznane studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej (spełniającemu przesłanki otrzymania stypendium socjalnego), jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

Wniosek o stypendium socjalne należy wypełnić za pomocą generatora w systemie USOSweb i i podpisany wydruk wraz z wygenerowanym z USOSweb oświadczeniem o wysokości dochodów i wymaganymi dokumentami przesłać pocztą do odpowiedniego dla danego wydziału składu orzekającego Komisji Stypendialnej (koniecznie z dopiskiem „Komisja Stypendialna - Wydział ...”) na adres wydziału.

Datą złożenia wniosku jest data stempla pocztowego.

Terminy uruchomienia generatora oraz składania wniosków na semestr zimowy będą ogłoszone w październiku, a na semestr letni – w lutym.

Wykaz dokumentów określających sytuację materialną i socjalną studenta

Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa z rodzicami

Oświadczenie o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu

Instrukcja wypełniania wniosku w generatorze

W roku akademickim 2020/2021 wymagane są zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym 2019.

WAŻNE!
Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (obecnie: 528 zł) dołącza do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.

W semestrze letnim student, którego sytuacja dochodowa i rodzinna nie uległa zmianie, składa wygenerowany z USOSweb wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni oraz oświadczenie o niezmienności sytuacji materialnej i rodzinnej, a w przypadku, gdy dochód na osobę nie przekracza 528 zł – również ww. zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej.