COVID-19: informacje dla społeczności UMK

 Zapomoga

Zgodnie z § 30 ust. 1 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zapomoga może być przyznana studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

O zapomogę można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zapomogi.

Wniosek o zapomogę należy wypełnić za pomocą generatora w systemie USOSweb i podpisany wydruk, wraz z kserokopiami dokumentów potwierdzających okoliczności, które stały się przyczyną trudnej sytuacji życiowej, wysłać pocztą do Komisji Stypendialnej (koniecznie z dopiskiem „Komisja Stypendialna - zapomoga”) na adres:

Kampus toruński:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Gagarina 11
87-100 Toruń

Collegium Medicum:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Collegium Medicum
ul. Jagiellońska 13
85-067 Bydgoszcz

Datą złożenia wniosku jest data stempla pocztowego.

Na podstawie art. 63 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Co V-2 (Dz. U. z 2020 poz. 695) w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni zapomoga może być przyznana studentowi częściej niż 2 razy w roku akademickim.