Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Stypendium rektora

Stypendium rektora

Stypendium rektora może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

Stypendium rektora otrzymuje również, na podstawie udokumentowanego wniosku, student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

  • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
  • medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w sportach, w których działają polskie związki sportowe.

Punktowane są osiągnięcia naukowe i artystyczne oraz wyniki sportowe osiągnięte w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który stypendium ma być przyznane. W przypadku studentów 1 roku studiów II stopnia pod uwagę brane są osiągnięcia uzyskane na ostatnim roku studiów I stopnia, o ile na ich podstawie nie zostało wcześniej przyznane stypendium rektora.

Za średnią poniżej 4,0000 student otrzymuje 0 punktów.

Student studiujący na więcej niż jednym kierunku studiów może ubiegać się o stypendium rektora na każdym z nich, jednak stypendium może mu być przyznane tylko na jednym kierunku.

Wniosek o stypendium rektora należy wypełnić za pomocą generatora w systemie USOSweb, wydrukować i dołączyć do niego dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

Zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów UMK punkty będą przyznane za nie więcej niż 3 najwyżej punktowane osiągnięcia, w tym nie więcej niż 1 osiągnięcie sportowe. W związku z tym we wniosku należy wpisać nie więcej niż 5 najwyżej punktowanych osiągnięć.

Terminy uruchomienia generatora oraz terminy składania wniosków są ogłaszane w październiku, a w przypadku rekrutacji śródrocznej – w lutym.

Studenci przebywający za granicą w ramach programu ERASMUS+, ubiegając się o przyznanie stypendium rektora powinni w terminie do ostatniego dnia składania wniosków przesłać skan wydrukowanego i podpisanego wniosku (wraz ze skanami załączników) odpowiednio na poniższy adres poczty elektronicznej Komisji Stypendialnej. Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest przesłanie oryginału pocztą z datą stempla pocztowego nie późniejszą niż 18 października 2023 r.

 

Informacja o punktowaniu osiągnięć 

Sposób dokumentowania osiągnięć studenta

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z międzynarodowych konferencji

Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

Wzory zaświadczeń organizatorów konferencji: konferencja krajowa, konferencja międzynarodowa

 

Kontakt z Komisją Stypendialną w sprawach stypendiów rektora:

kampus toruński:   komisja.stypendialna@umk.pl    tel. 56 611-20-73

Collegium Medicum:   katarzyna.michalska@cm.umk.pl    tel. 52 585-33-57