COVID-19: informacje dla społeczności UMK
Szczepienia przeciw COVID-19Szczepienia przeciw COVID-19
Stypendium rektora

Stypendium rektora

 Stypendium rektora

Stypendium rektora

Zgodnie z §18 ust. 4 i 5 oraz § 25 ust. 1 Regulaminu świadczeń dla studentów UMK liczba punktów uzyskanych przez studenta obliczana jest wg wzoru: 

LP = średnia ocen x 10 + punkty za osiągnięcia naukowe i artystyczne

Za średnią poniżej 4,0000 student otrzymuje 0 punktów.

Liczba punktów uprawniająca do otrzymania stypendium rektora w roku akademickim 2020/2021:

 

Wniosek o stypendium rektora należy wypełnić za pomocą generatora w systemie USOSweb i wydruk wniosku wraz z kserokopiami dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe wysłać pocztą w wyznaczonym terminie do Komisji Stypendialnej (koniecznie z dopiskiem „Komisja Stypendialna - stypendium rektora”) na adres:

Kampus toruński:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Gagarina 11,
87-100 Toruń

Collegium Medicum:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Collegium Medicum
ul. Jagiellońska 13
85-067 Bydgoszcz

Datą złożenia wniosku jest data stempla pocztowego.

 

Studenci ubiegający się o stypendium rektora tylko na podstawie średniej ocen wysyłają tylko wniosek.

Oświadczenie o niepobieraniu stypendium na innym kierunku, które generuje się z USOSweb razem z wnioskiem, nie jest wymagane.

 

Wyjątkowo (!) studenci odbywający studia poza UMK w ramach programu Erasmus+ lub innego programu wymiany międzynarodowej, oprócz wysłania wniosku pocztą na ww. adres, proszeni są o przesłanie skanu podpisanego wniosku na adres:

Kampus toruński:   komisja.stypendialna@umk.pl

Collegium Medicum:   katarzyna.michalska@cm.umk.pl

 

Wnioski wysłane pocztą są dostarczane do Sekretariatu UMK, gdzie podlegają kwarantannie i są rejestrowane, a następnie przekazywane Komisji Stypendialnej. Komisja zmienia status wniosku na "Złożony", a gdy zostaną przyznane punkty - na "Gotowy do rozpatrzenie". Zmiany te są widoczne w USOSweb. Decyzja ws. przyznania stypendium zostanie wysłana pocztą.

 

Termin uruchomienia generatora oraz termin składania wniosków będą ogłoszone w październiku, a w przypadku rekrutacji śródrocznej – w lutym.

 

Zasady przyznawania stypendium rektora określa Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w §§ 16-26 oraz § 33 ust. 5 i 6.

Zmiany obowiązujące w roku akademickim 2020/2021

  • W roku akademickim 2020/2021 przy ustalaniu prawa do stypendium rektora pod uwagę brane są – oprócz wyników sportowych, o których mowa w § 22 Regulaminu – wyniki sportowe osiągnięte przez studenta w roku akademickim 2018/2019, o ile na ich podstawie nie zostało przyznane stypendium rektora na rok akademicki 2019/2020.
  • W roku akademickim 2020/2021 oraz w okresie późniejszym do dnia odwołania stanu epidemii w Polsce:
    • w punktacji wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych (zgodnie z § 19 ust. 2 poz. 2 Regulaminu) nie stosuje się wyłączenia dotyczącego konferencji przeprowadzonych wyłącznie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, które odbyły się po 14 marca 2020 r., a w skład komitetu naukowego lub komitetu organizacyjnego konferencji wchodziła co najmniej jedna osoba posiadająca tytuł naukowy lub stopień naukowy;
    • punktowany jest również udział w wystawach artystycznych (zgodnie z § 19 ust. 2 poz. 5 Regulaminu) przeprowadzonych on-line po 14 marca 2020 r.

Sposób dokumentowania osiągnięć studenta

Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z międzynarodowych konferencji

Wzory zaświadczeń organizatorów konferencji: konferencja krajowa, konferencja międzynarodowa