COVID-19: zajęcia zdalne od 11 grudnia do 9 stycznia

Stypendium specjalne

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Zgodnie z § 14 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu student może ubiegać się o stypendium dla osób niepełnosprawnych z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.

Informacja o orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności musi być zamieszczona w systemie USOS. W tym celu oryginał aktualnego orzeczenia należy dostarczyć:

w kampusie toruńskim - do Zespołu ds. Studentów Niepełnosprawnych

w Collegium Medicum - do Działu Rekrutacji i Spraw Studenckich CM

Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych należy wygenerować w systemie USOSweb, a następnie przesłać pocztą do odpowiedniego dla danego wydziału składu orzekającego Komisji Stypendialnej (koniecznie z dopiskiem „Komisja Stypendialna - Wydział .......”) na adres wydziału.

Datą złożenia wniosku jest data stempla pocztowego.

Terminy uruchomienia generatora oraz składania wniosków będą ogłoszone w październiku.