Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Pracownicy - szkolenia

Mobilność pracowników w celu udziału w szkoleniu (STT) w ramach programu Erasmus+ (KA131, KA171)

O wyjazd w celach szkoleniowych mogą ubiegać się wszyscy pracownicy UMK, w tym kadra akademicka, jak również pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, czyli pracownicy administracji centralnej i wydziałowej, pracownicy naukowo-techniczni oraz bibliotekarze i lektorzy.

Celem mobilności szkoleniowej jest podniesienie kwalifikacji związanych z charakterem pracy wykonywanej w UMK (np. związanych z prowadzeniem zajęć dydaktycznych, obsługą studentów, przygotowaniem oferty dydaktycznej w językach obcych, udziałem w projektach międzynarodowych). Mobilność STT może mieć formę np.: szkolenia (również tzw. Staff Weeks i BIP), warsztatu, obserwacji pracy (tzw. job shadowing).

W ramach projektów KA131 pracownik UMK samodzielnie wyszukuje instytucję przyjmującą. Może nią być uczelnia wyższa posiadająca kartę ECHE (European Charter of Higher Education) nadaną przez Komisję Europejską lub organizacja/przedsiębiorstwo z siedzibą w uprawnionym kraju takim jak:

 • państwa członkowskie Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Republika Czeska, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Szwecja, Węgry, Włochy;
 • członkowie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) będący członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG): Islandia, Lichtenstein, Norwegia;
 • kraje przystępujące, kraje kandydujące i potencjalne kraje kandydujące do UE: Serbia, Turcja, Macedonia Północna.

Do zrealizowania mobilności STT w ramach projektów KA131 nie jest wymagana umowa międzyinstytucjonalna (IIA) pomiędzy UMK a instytucją przyjmującą.

W szczególności preferowane będą wyjazdy do uczelni tworzących konsorcjum YUFE - Young Universities for the Future of Europe (Inicjatywa Uniwersytetów Europejskich), jako strategicznych partnerów UMK:

 • Maastricht University, Niderlandy
 • Universidad Carlos III de Madrid, Hiszpania
 • University of Antwerp, Belgia
 • University of Bremen, Niemcy
 • University of Cyprus, Cypr
 • University of Eastern Finland, Finlandia
 • University of Rijeka, Chorwacja
 • Université Sorbonne Nouvelle, Francja

W ramach projektów KA131 możliwe są także (nieliczne) wyjazdy pracowników do uczelni partnerskich w krajach trzecich niestowarzyszonych z Programem. Obowiązują w tym przypadku limity określone przez Komisję Europejską.

W ramach projektów KA171 wyjazdy pracowników są możliwe do uczelni partnerskich w krajach trzecich niestowarzyszonych z Programem uwzględnionych w umowie z Narodową Agencją Programu Erasmus+ i w ramach przyznanych budżetów krajowych.

I.   Typy i długość mobilności szkoleniowych (STT) - wyjazdy do krajów UE i krajów trzecich stowarzyszonych z Programem (KA131)

Mobilność STT jest realizowana przez pracownika jako:

 • standardowa mobilność fizyczna - trwająca od 2 do 5 dni roboczych,
 • mobilność mieszana - tzn. mobilność fizyczna (trwająca od 2 do 5 dni roboczych) połączona z obowiązkową częścią wirtualną (o dowolnej długości trwania),
 • mobilność mieszana w ramach BIP (Blended Intensive Programme/Mieszany Kurs Intensywny) - tzn. mobilność fizyczna (trwająca co najmniej 5 dni roboczych) połączona z obowiązkową częścią wirtualną (o dowolnej długości trwania).

Część wirtualna mobilności STT nie jest objęta finansowaniem w ramach programu Erasmus+.

II.   Typy i długość mobilności szkoleniowych (STT) - wyjazdy do krajów UE i krajów trzecich stowarzyszonych z Programem (KA171)

Mobilność STT jest realizowana przez pracownika jako:

 • standardowa mobilność fizyczna - trwająca 5 dni roboczych,
  lub
 • mobilność mieszana - tzn. mobilność fizyczna (trwająca 5 dni roboczych) połączona z obowiązkową częścią wirtualną (o dowolnej długości trwania).

Część wirtualna mobilności STT nie jest objęta finansowaniem w ramach programu Erasmus+.

III.   Terminy i warunki kwalifikacji

Realizacja mobilności szkoleniowych (STT) musi zakończyć się:

 • do 30 czerwca 2024 r. - w ramach projektu KA131 2022-2024,
 • do 30 czerwca 2025 r. - w ramach projektu KA131 2023-2025,
 • do 30 czerwca 2025 r. - w ramach projektu KA171 2022-2025.
 1. Pracownik UMK zainteresowany udziałem w programie powinien wypełnić wniosek aplikacyjny zawierający program szkolenia (Mobility Agreement – Staff Mobility for Training) i złożyć go w oryginale ze wszystkimi wymaganymi podpisami w DMPiME. Mobility Agreement – Staff Mobility for Training ma szczegółowo określać zakładane cele szkolenia, zawartość programu zajęć oraz oczekiwane rezultaty. Dokument musi być zatwierdzony i podpisany przez pracownika, UMK i przedstawiciela instytucji przyjmującej.
 2. Kwalifikację na wyjazdy szkoleniowe STT w ramach programu Erasmus+ prowadzi Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Prorektora ds. Kształcenia, która działa w trybie ciągłym i zbiera się co najmniej raz w miesiącu (z wyłączeniem lipca i sierpnia), oceniając zgłoszenie pracownika pod względem formalnym i merytorycznym.
 3. Przy kwalifikacji pracowników na wyjazdy STT, pierwszeństwo mają pracownicy:
  • niebędący nauczycielami akademickimi (dotyczy KA131),
  • wyjeżdżający po raz pierwszy,
  • posiadający krótszy staż pracy,
  • zaangażowani w obsługę programu Erasmus+ w UMK,
  • wnioskujący o wyjazd do uczelni z konsorcjum YUFE (dotyczy KA131).
 4. W przypadku nauczycieli akademickich stypendium może być przyznane tylko i wyłącznie na odbycie szkolenia z zakresu metodologii nauczania (także języka obcego) lub szeroko rozumianej organizacji kształcenia.
 5. Kwalifikacja prowadzona jest do wyczerpania limitu środków.

IV.  Stawki stypendialne i ryczałtowe

Wysokość stypendium (które służy wyrównaniu różnicy kosztów utrzymania ponoszonych przez pracowników w kraju ojczystym i docelowym) zależnie od kraju docelowego:

Kraje należące do danej grupyMobilność trwająca nie dłużej niż 14 dni

Grupa 1: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja
ORAZ kraje trzecie niestowarzyszone z Programem z regionów 1-12 i 14

180 EUR/dzień

Grupa 2: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Niderlandy, Niemcy, Malta, Portugalia, Włochy
ORAZ kraje trzecie niestowarzyszone z Programem z regionu 13

160 EUR/dzień

Grupa 3: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

140 EUR/dzień

Pracownicy mogą zawnioskować o stypendium na dni podróży, ryczałt na koszty podróży/ryczałt na koszty ekopodróży – zależnie od: terminów podróży, środka transportu i odległości mierzonej kalkulatorem Komisji Europejskiej.

 Stawki ryczałtowe:

OdległośćPodróż standardowa - kwotaPodróż "ekologicznymi" środkami transportu - kwota

od 0 do 99 km:

 23 EUR na uczestnika

-

od 100 do 499 km:

 180 EUR na uczestnika  210 EUR na uczestnika

od 500 do 1999 km:

 275 EUR na uczestnika  320 EUR na uczestnika

 od 2000 do 2999 km:

 360 EUR na uczestnika  410 EUR na uczestnika

od 3000 do 3999 km:

 530 EUR na uczestnika  610 EUR na uczestnika

od 4000 do 7999 km:

 820 EUR na uczestnika  -

8000 km lub więcej:

 1500 EUR na uczestnika   -

 V.   Krok po kroku - procedura wyjazdu STT

 1. Kontakt z Pełnomocnikiem ds. mobilności.
 2. Wybór przez pracownika UMK uczelni lub organizacji przyjmującej. 
 3. Przygotowanie Porozumienia o programie szkolenia (Mobility Agreement - Staff Mobility for Training) oraz ustalenie terminu realizacji mobilności.
 4. Wypełnienie wniosku o wyjazd zagraniczny pracownika UMK (online) oraz deklaracja w zakresie środka transportu (konieczne do oszacowania maksymalnej wysokości dofinansowania na dany wyjazd).
 5. Dostarczenie/przesłanie do DMPiME oryginału wniosku o wyjazd.
 6. Zakwalifikowanie na wyjazd - decyzja Komisji kwalifikacyjnej.
 7. Podpisanie indywidualnej umowy stypendialnej określającej warunki wyjazdu.
 8. Przesłanie do DMPiME skanu ubezpieczenia wymaganego na wyjazd. 
 9. Przelew stypendium w EUR na konto pracownika wskazane we wniosku (nie wcześniej niż na miesiąc przed wyjazdem).
 10. Wyjazd i realizacja szkolenia w instytucji przyjmującej.
 11. Po powrocie rozliczenie mobilności w DMPiME:
  • dostarczenie "Potwierdzenia pobytu z instytucji przyjmującej"/Confirmation of stay - STT (orygianał lub skan) w ciągu 14 dni od zakończenia mobilności,
  • w przypadku "ekopodróży", dostarczenie oryginału "Oświadczenia o zrealizowanej ekopodróży" wraz z wymaganymi dokumentami w ciągu 14 dni od zakończenia mobilności,
  • wypełnienie online ankiety Komisji Europejskiej w ciągu 30 dni od otrzymania wezwania z systemu Beneficiary Module.

VI.    Dokumenty wspólne dla projektów KA131/KA171

 1. Wniosek o wyjazd zagraniczny pracownika UMK w ramach programu Erasmus+
 2. Porozumienie o programie szkolenia STT (Mobility Agreement - Staff Mobility for Training)
 3. Kalkulator odległości Komisji Europejskiej
 4. Oświadczenie o zrealizowanej ekopodróży
  Format Word,    Format PDF  
 5. Potwierdzenie pobytu z instytucji przyjmującej (Confirmation of stay - STT)
 6. Formularz zgłoszenia BIP

Dokumenty dla projektu KA131 2023-2025

 1. Zasady realizacji wyjazdów pracowników w celach szkoleniowych (STT) 2023-2025
 2. Wzór indywidualnej umowy stypendialnej między UMK a pracownikiem
 3. Warunki przyznania dodatkowego dofinansowania dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością (dokument NA)
 4. Wniosek o dodatkowe dofinansowanie dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością (dokument NA)
 5. Karta rozliczenia dofinansowania dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością (dokument NA)

Dokumenty dla projektu KA131 2022-2024

 1. Zasady realizacji wyjazdów pracowników w celach szkoleniowych (STT) 2022-2024
 2. Zasady realizacji wyjazdów pracowników w celach szkoleniowych (STT) 2022-2024 - aneks nr 1
 3. Zasady realizacji wyjazdów pracowników w celach szkoleniowych (STT) 2022-2024 - aneks nr 2
 4. Zasady realizacji wyjazdów pracowników w celach szkoleniowych (STT) 2022-2024 do krajów trzecich niestowarzyszonych z Programem
 5. Lista umów zawartych z uczelniami w krajach trzecich niestowarzyszonych z Programem (selekcja dla projektu KA131 2022, stan na 27.11.2023)
 6. Wzór indywidualnej umowy stypendialnej między UMK a pracownikiem
 7. Warunki przyznania dodatkowego dofinansowania dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością (dokument NA)
 8. Wniosek o dodatkowe dofinansowanie dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością (dokument NA)
 9. Karta rozliczenia dofinansowania dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością (dokument NA)

Dokumenty dla projektu KA171 2022-2025

 1. Zasady realizacji wyjazdów pracowników w celach szkoleniowych (STT) 2022-2025
 2. Wzór indywidualnej umowy stypendialnej między UMK a pracownikiem
 3. Warunki przyznania dodatkowego dofinansowania dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością (dokument NA)
 4. Wniosek o dodatkowe dofinansowanie dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością (dokument NA)
 5. Karta rozliczenia dofinansowania dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością (dokument NA)

Dokumenty dla projektu KA131 2021-2023 - UWAGA! Limit środków został wyczerpany

 1. Zasady realizacji wyjazdów pracowników w celach szkoleniowych (STT) 2021-2023
 2. Zasady realizacji wyjazdów pracowników w celach szkoleniowych (STT) 2021-2023- aneks nr 1
 3. Zasady realizacji wyjazdów pracowników w celach szkoleniowych (STT) 2021-2023- aneks nr 2
 4. Zasady realizacji wyjazdów pracowników w celach szkoleniowych (STT) 2021-2023- aneks nr 3
 5. Zasady realizacji wyjazdów pracowników w celach szkoleniowych (STT) 2021-2023 do krajów trzecich niestowarzyszonych z Programem
 6. Lista umów zawartych z uczelniami w krajach trzecich niestowarzyszonych z Programem
 7. Wzór indywidualnej umowy stypendialnej między UMK a pracownikiem
 8. Warunki przyznania dodatkowego dofinansowania dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością (dokument NA)
 9. Wniosek o dodatkowe dofinansowanie dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością (dokument NA)
 10. Karta rozliczenia dofinansowania dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością (dokument NA)

 VI.    Przydatne informacje

Kontakt w DMPiME:
mgr Małgorzata Grudzińska (kania@umk.pl)
mgr Marta Wiśniewska (mawi@umk.pl)