Rekrutacja

Rekrutacja - wyjazdy na praktyki w ramach programu Erasmus+

Student samodzielnie znajduje instytucję przyjmującą, której profil odpowiada jego kierunkowi studiów i oczekiwaniom. Może w tym celu skorzystać z informacji zebranych w ankietach lub portali z ofertami praktyk.
Instytucja przyjmująca musi znajdować się w jednym z krajów członkowskich UE, EOG lub kandydujących - [Turcja, była Republika Jugosławii Macedonia (FYROM)]. Nie można odbyć praktyk w instytucjach unijnych, ani w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie programami unijnymi (wykaz instytucji), a także w polskich placówkach dyplomatycznych.

Wymagania stawiane kandydatom:

Na wyjazdy na praktyki mogą być kwalifikowani studenci, którzy:

Ponadto, kandydaci do wyjazdu powinni:

W rekrutacji mogą wziąć udział, ale w tym samym czasie nie mogą realizować stypendium Erasmus+ Studenci, którzy:
• przebywają na urlopie dziekańskim/zdrowotnym lub naukowym,
• odbywają studia/praktyki Erasmus+,
• mają nierozliczony wcześniejszy wyjazd na stypendium Erasmus+ pod względem formalnym.

Praktyk Erasmus+ nie mogą realizować Studenci:

• zawieszeni w prawach studenta,
• przeciwko którym toczy się postępowanie dyscyplinarne (do czasu wyjaśnienia),
• ukarani w wyniku postępowania dyscyplinarnego

oraz

• słuchacze studiów podyplomowych,
• osoby skreślone z listy studentów.

Studenci, którzy będą odbywali praktykę jako absolwenci, muszą przystąpić do rekrutacji jeszcze jako studenci ostatniego roku studiów (co oznacza konieczność zakwalifikowania się studenta na wyjazd przed ukończeniem studiów, czyli obroną pracy dyplomowej). Praktyka musi się rozpocząć i zakończyć przed upływem 12 miesięcy od ukończenia studiów (ograniczeniem jest termin zakończenia umowy podpisanej pomiędzy UMK a Narodową Agencją Programu Erasmus+). Data ukończenia studiów jest rozumiana zgodnie z przepisami odpowiednio Regulaminu Studiów lub Regulaminu studiów doktoranckich, obowiązujących w UMK. W przypadku wyjazdów absolwenckich, obowiązują dodatkowe dokumenty: umowa wekslowa, deklaracja wekslowa i weksel in blanco, które będą sporządzane przez DWM UMK dopiero w momencie podpisywania umowy przez Uczestnika. Wzory dokumentów są dostępne w zakładce "Formularze on-line i dokumenty", po zalogowaniu się na indywidualne konta systemu USOS.

Rekrutację na Wydziałach przeprowadzają w imieniu Dziekana Pełnomocnicy ds. mobilności we współpracy z odpowiednimi opiekunami praktyk, na zasadach zgodnych z wymogami formalnymi Programu Erasmus+.

O zakwalifikowaniu na wyjazd na praktykę Erasmus+ decyduje dostępność środków finansowych oraz data złożenia kompletu dokumentów w Dziale Współpracy Międzynarodowej tj.:

Terminy rekrutacji:

Ze względu na ograniczoną pulę środków z FRSE dofinansowanie jest przyznawane na praktyki trwające od 2 do 3 miesięcy.

Stawki miesięcznych stypendiów na wyjazdy na praktyki w latach akademickich 2016/2017 i 2017-2018 (umowa finansowa 2016-2018)  zostały określone przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i obowiązują studentów wszystkich wydziałów UMK:

Stawki miesięcznych stypendiów na wyjazdy na praktyki w roku akademickim 2017/2018 (umowa finansowa 2017-2019) zostały określone przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i obowiązują studentów wszystkich wydziałów UMK:

Poradnik Narodowej Agencji Programu Erasmus+ "Informacje dla Studentów" http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2015/05/Info_Studenci.pdf

Erasmus+, a finansowanie z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Wyjazdy na praktyki studenckie Erasmus+ osób będących w tzw. „trudnej sytuacji materialnej” są finansowane z budżetu PO WER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Warunkiem otrzymania stypendium wraz z dodatkiem socjalnym (wypłata wyłącznie w PLN) jest decyzja o przyznaniu stypendium w momencie rekrutacji do Programu. 

Szczegółowe informacje na temat programu PO WER oraz stawki stypendialne: PO WER

Dokumenty obowiązujące w roku akademickim 2016/17 i 2017/18 - dostępne po zalogowaniu

dokument PDF Zasady rekrutacji i przydziału stypendium na wyjazdy na praktyki w ramach programu Erasmus+ 2017/2018.
dokument PDF Zasady rekrutacji i przydziału stypendium na wyjazdy na praktyki w ramach programu Erasmus+ 2016/2017.
Przewodnik Komisji Europejskiej po Programie ERASMUS+ na rok 2017
Przewodnik Komisji Europejskiej po Programie ERASMUS+ na rok 2018