Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Rekrutacja - wyjazdy na praktyki KA103 (kraje programu) i KA107 (kraje partnerskie) w ramach programu Erasmus+

Rekrutując się na praktyki do krajów programu (KA103) student samodzielnie znajduje instytucję przyjmującą, której profil odpowiada jego kierunkowi studiów i oczekiwaniom. Może w tym celu skorzystać z informacji zebranych w ankietach lub portali z ofertami praktyk.
Instytucja przyjmująca musi znajdować się w jednym z krajów członkowskich UE, EOG lub kandydujących (Turcja, Republika Macedonii Północnej, Serbia). Nie można odbyć praktyk w instytucjach unijnych, ani w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie programami unijnymi (wykaz instytucji), a także w polskich placówkach dyplomatycznych.

UWAGA! 

 • Realizacja wyjazdów do Wielkiej Brytanii w ramach projektów współpracy z krajami programu (KA103) jest możliwa tylko do końca trwania umowy finansowej 2020-2023 tj. do 31 maja 2023 r.
 • W przypadku osób podróżujących do Zjednoczonego Królestwa po 31 grudnia 2020 r. należy mieć na uwadze, że może być konieczne spełnienie określonych wymagań dotyczących wjazdu. Uczestnicy programu Erasmus+ podróżujący do UK w celu odbycia studiów, praktyki/stażu lub wolontariatu na dowolny okres będą potrzebować wizy, jednak nie dotyczy to pobytów na studia trwających krócej niż 6 miesięcy. Uczestnicy powinni sprawdzić, czy obowiązuje ich wiza (informacje dostępne pod linkiem: https://www.gov.uk/check-uk-visa). Dodatkowa opłata za opiekę zdrowotną może mieć zastosowanie w procesie ubiegania się o wizę. 
 • Wyjazd na praktykę do 6 miesięcy znajduje się w kategorii work, academic visit or business (nie ma praktyki w menu) i obowiązuje wiza T5 GAE. Szczegółowe informacje w dokumencie opracowanym przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ "Mobilność w Zjednoczonym Królestwie – pytania i odpowiedzi dotyczące przepisów wizowych i innych powiązanych kwestii".

Wyjazdy na praktykę do krajów partnerskich (KA107) są realizowane wyłącznie do tych uniwersytetów, z którymi dany wydział ma podpisaną umowę międzyinstytucjonalną oraz jeśli dana umowa i przyznany budżet uwzględniają realizację takich mobilności.

Wyjazdy absolwentów na praktyki do krajów partnerskich (KA107) nie są możliwe. 

Wykaz uczelni partnerskich i umów KA107

Wymagania stawiane kandydatom:

Na wyjazdy na praktyki mogą być kwalifikowani studenci oraz uczestnicy Szkół Doktorskich, którzy:

 • są zarejestrowani na studiach pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia (dziennych, wieczorowych i zaocznych)
 • do momentu wyjazdu będą mieli ukończony co najmniej I rok studiów I stopnia, I semestr studiów II stopnia lub I rok studiów III stopnia.
 • dysponują odpowiednim kapitałem mobilności

Ponadto, kandydaci do wyjazdu powinni:

 • wykazać zgodność programu praktyki z kierunkiem studiów, a realizacja programu i rodzaj zadań muszą gwarantować tzw. międzynarodowy wymiar praktyki,
 • dobrze znać język obcy, który będzie językiem wiodącym praktyki,
 • posiadać dobrą średnią ocen z całego przebiegu studiów, ustaloną na wydziale i poświadczoną przez dziekanat.

W rekrutacji mogą także wziąć udział kandydaci, którzy:

 • przebywają na urlopie dziekańskim/zdrowotnym lub naukowym,
 • odbywają studia/praktyki Erasmus+,
 • mają nierozliczony wcześniejszy wyjazd na stypendium Erasmus+ pod względem formalnym, ale nie mogą realizować stypendium Erasmus+ w tym samym czasie.

W rekrutacji nie mogą wziąć udziału oraz nie mogą realizować mobilności Erasmus+ osoby:

 • zawieszone w prawach studenta,
 • przeciwko którym toczy się postępowanie dyscyplinarne (do czasu wyjaśnienia),
 • ukarane w wyniku postępowania dyscyplinarnego

oraz

 • słuchacze studiów podyplomowych,
 • osoby skreślone z listy studentów.

Studenci, którzy będą odbywali praktykę jako absolwenci, muszą przystąpić do rekrutacji jeszcze jako studenci ostatniego roku studiów (co oznacza konieczność zakwalifikowania się studenta na wyjazd przed ukończeniem studiów, czyli przed obroną pracy dyplomowej). Praktyka musi się rozpocząć i zakończyć przed upływem 12 miesięcy od ukończenia studiów (ograniczeniem jest termin zakończenia umowy podpisanej pomiędzy UMK a Narodową Agencją Programu Erasmus+). Data ukończenia studiów jest rozumiana zgodnie z przepisami odpowiednio Regulaminu Studiów lub Regulaminu studiów doktoranckich, obowiązujących w UMK. W przypadku wyjazdów absolwenckich, obowiązują dodatkowe dokumenty: umowa wekslowa, deklaracja wekslowa i weksel in blanco, które będą sporządzane przez Dział Międzynarodowych Partnerstw i Mobilności Edukacyjnej (DMPiME) dopiero w momencie podpisywania umowy przez Uczestnika. Wzory dokumentów są dostępne w zakładce "Formularze on-line i dokumenty", po zalogowaniu się na indywidualne konta systemu USOS.

Rekrutację na Wydziałach/w Szkołach Doktorskich przeprowadzają w imieniu Dziekana Pełnomocnicy ds. mobilności we współpracy z odpowiednimi opiekunami praktyk/Dyrektorzy Szkół Doktorskich, na zasadach zgodnych z wymogami formalnymi Programu Erasmus+.

O zakwalifikowaniu na wyjazd na praktykę Erasmus+ decyduje dostępność środków finansowych oraz data złożenia kompletu dokumentów w Dziale Międzynarodowych Partnerstw i Mobilności Edukacyjnej, tj.:

 • formularz aplikacyjny on-line
 • porozumienie o programie praktyki (I część Learning Agreement for Traineeships "Before the mobility")
 • skierowanie na praktykę
 • kopia wydziałowej decyzji o przyznaniu stypendium socjalnego - dotyczy wyłącznie studentów będących w „trudnej sytuacji materialnej”, otrzymujących stypendium socjalne UMK w momencie kwalifikacji do Programu i tym samym pretendujących do otrzymania stypendium na praktykę z funduszy PO WER.

Terminy rekrutacji:

 • obowiązuje otwarty tryb naboru, do momentu wyczerpania środków, a o zakwalifikowaniu się do Programu decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów w Dziale Międzynarodowych Partnerstw i Mobilności Edukacyjnej UMK,
 • rekrutacja ma charakter ciągły, niezależnie od zakończenia semestru/roku akademickiego,
 • wyjazdy na praktyki Erasmus+ muszą zostać rozliczone pod względem formalnym do:

  31.05.2023 r. -
  dotyczy wyjazdów z umowy finansowej 2020-2023

Ze względu na ograniczoną pulę środków z FRSE dofinansowanie jest przyznawane na praktyki trwające od 2 do 4 miesięcy (60-120 dni) zgodnie z kalkulatorem długości pobytu w systemie Mobility Tool+. Dłuższe pobyty będą możliwe w zależności od stanu realizacji projektu.
Obecnie wyjazdy są finansowane w ramach projektu 2020-2023, aż do wyczerpania środków.

Stawki miesięcznych stypendiów na wyjazdy na praktyki KA103 w roku akademickim 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023 (umowa finansowa 2020-2023) zostały określone przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i obowiązują studentów wszystkich wydziałów UMK:

 • I grupa - 620 EUR/30 dni - Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
 • II grupa - 600 EUR/30 dni- Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
 • III grupa - 550 EUR/30 dni - Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

Poradnik Narodowej Agencji Programu Erasmus+ "Informacje dla Studentów"

Erasmus+, a finansowanie z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Wyjazdy na praktyki studenckie Erasmus+ KA103 osób będących w tzw. „trudnej sytuacji materialnej” są finansowane z budżetu PO WER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Warunkiem otrzymania stypendium wraz z dodatkiem socjalnym (wypłata wyłącznie w PLN) jest decyzja o przyznaniu stypendium w momencie rekrutacji do Programu. 

Szczegółowe informacje na temat programu PO WER oraz stawki stypendialne.

Uczestników Szkół Doktorskich stypendium PO WER nie dotyczy.

Dokumenty obowiązujące w roku akademickim 2022/2023 - dostępne po zalogowaniu