COVID-19: Wracamy na zajęcia stacjonarne
Szczepienia przeciw COVID-19Szczepienia przeciw COVID-19

 Rekrutacja

Rekrutacja - wyjazdy na praktyki KA103 (kraje programu) i KA107 (kraje partnerskie) w ramach programu Erasmus+

Rekrutując się na praktyki do krajów programu (KA103) student samodzielnie znajduje instytucję przyjmującą, której profil odpowiada jego kierunkowi studiów i oczekiwaniom. Może w tym celu skorzystać z informacji zebranych w ankietach lub portali z ofertami praktyk.
Instytucja przyjmująca musi znajdować się w jednym z krajów członkowskich UE, EOG lub kandydujących (Turcja, Republika Macedonii Północnej, Serbia). Nie można odbyć praktyk w instytucjach unijnych, ani w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie programami unijnymi (wykaz instytucji), a także w polskich placówkach dyplomatycznych.

UWAGA! 

Wyjazdy na praktykę do krajów partnerskich (KA107) są realizowane wyłącznie do tych uniwersytetów, z którymi dany wydział ma podpisaną umowę międzyinstytucjonalną oraz jeśli dana umowa i przyznany budżet uwzględniają realizację takich mobilności.

Wyjazdy absolwentów na praktyki do krajów partnerskich (KA107) nie są możliwe. 

Wykaz uczelni partnerskich i umów KA107

Wymagania stawiane kandydatom:

Na wyjazdy na praktyki mogą być kwalifikowani studenci oraz uczestnicy Szkół Doktorskich, którzy:

Ponadto, kandydaci do wyjazdu powinni:

W rekrutacji mogą także wziąć udział kandydaci, którzy:

W rekrutacji nie mogą wziąć udziału oraz nie mogą realizować mobilności Erasmus+ osoby:

oraz

Studenci, którzy będą odbywali praktykę jako absolwenci, muszą przystąpić do rekrutacji jeszcze jako studenci ostatniego roku studiów (co oznacza konieczność zakwalifikowania się studenta na wyjazd przed ukończeniem studiów, czyli obroną pracy dyplomowej). Praktyka musi się rozpocząć i zakończyć przed upływem 12 miesięcy od ukończenia studiów (ograniczeniem jest termin zakończenia umowy podpisanej pomiędzy UMK a Narodową Agencją Programu Erasmus+). Data ukończenia studiów jest rozumiana zgodnie z przepisami odpowiednio Regulaminu Studiów lub Regulaminu studiów doktoranckich, obowiązujących w UMK. W przypadku wyjazdów absolwenckich, obowiązują dodatkowe dokumenty: umowa wekslowa, deklaracja wekslowa i weksel in blanco, które będą sporządzane przez Dział Międzynarodowych Partnerstw i Mobilności Edukacyjnej (DMPiME) dopiero w momencie podpisywania umowy przez Uczestnika. Wzory dokumentów są dostępne w zakładce "Formularze on-line i dokumenty", po zalogowaniu się na indywidualne konta systemu USOS.

Rekrutację na Wydziałach/w Szkołach Doktorskich przeprowadzają w imieniu Dziekana Pełnomocnicy ds. mobilności we współpracy z odpowiednimi opiekunami praktyk/Dyrektorzy Szkół Doktorskich, na zasadach zgodnych z wymogami formalnymi Programu Erasmus+.

O zakwalifikowaniu na wyjazd na praktykę Erasmus+ decyduje dostępność środków finansowych oraz data złożenia kompletu dokumentów w Dziale Międzynarodowych Partnerstw i Mobilności Edukacyjnej tj.:

Terminy rekrutacji:

  1. 31.05.2020 r.dotyczy wyjazdów z umowy finansowej 2018-2020
  2. 31.05.2022 rdotyczy wyjazdów z umowy finansowej 2019-2022
  3. 31.05.2022 r. - dotyczy wyjazdów z umowy finansowej 2020-2022

Ze względu na ograniczoną pulę środków z FRSE dofinansowanie jest przyznawane na praktyki trwające od 2 do 4 miesięcy (60-120 dni) zgodnie z kalkulatorem długości pobytu w systemie Mobility Tool+. Dłuższe pobyty będą możliwe w zależności od stanu realizacji projektu.
Obecnie wyjazdy są finansowane w ramach projektu 2019-2022, aż do wyczerpania środków.

Stawki miesięcznych stypendiów na wyjazdy na praktyki KA103 w roku akademickim 2020/2021 i 2021/2022 (umowa finansowa 2020-2022) zostały określone przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i obowiązują studentów wszystkich wydziałów UMK:

Stawki miesięcznych stypendiów na wyjazdy na praktyki KA103 w roku akademickim 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022 (umowa finansowa 2019-2022)  zostały określone przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i obowiązują studentów wszystkich wydziałów UMK:

Stawki miesięcznych stypendiów na wyjazdy na praktyki KA103 w roku akademickim 2018/2019 (umowa finansowa 2018-2020)  zostały określone przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i obowiązują studentów wszystkich wydziałów UMK:

Poradnik Narodowej Agencji Programu Erasmus+ "Informacje dla Studentów"

Erasmus+, a finansowanie z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Wyjazdy na praktyki studenckie Erasmus+ KA103 osób będących w tzw. „trudnej sytuacji materialnej” są finansowane z budżetu PO WER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Warunkiem otrzymania stypendium wraz z dodatkiem socjalnym (wypłata wyłącznie w PLN) jest decyzja o przyznaniu stypendium w momencie rekrutacji do Programu. 

Szczegółowe informacje na temat programu PO WER oraz stawki stypendialne.

Uczestników Szkół Doktorskich stypendium PO WER nie dotyczy.

Dokumenty obowiązujące w roku akademickim 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022 - dostępne po zalogowaniu