Rekrutacja

Rekrutacja - wyjazdy na praktyki KA103 (kraje programu) i KA 107 (kraje partnerskie) w ramach programu Erasmus+

Rekrutując się na praktyki do krajów programu (KA103) student samodzielnie znajduje instytucję przyjmującą, której profil odpowiada jego kierunkowi studiów i oczekiwaniom. Może w tym celu skorzystać z informacji zebranych w ankietach lub portali z ofertami praktyk.
Instytucja przyjmująca musi znajdować się w jednym z krajów członkowskich UE, EOG lub kandydujących - [Turcja, była Republika Jugosławii Macedonia (FYROM)]. Nie można odbyć praktyk w instytucjach unijnych, ani w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie programami unijnymi (wykaz instytucji), a także w polskich placówkach dyplomatycznych.

W roku akademickim 2019/2020 możliwe są wyjazdy na praktykę do krajów partnerskich (KA107) wyłącznie do tych uniwersytetów, z którymi dany wydział ma podpisaną umowę międzyinstytucjonalną i w przypadku których umowa uwzględnia realizację praktyk studenckich.

Wyjazdy absolwentów na praktyki nie są kwalifikowalne do krajów partnerskich Programu Erasmus+.

Wykaz uczelni partnerskich i umów KA107

Wymagania stawiane kandydatom:

Na wyjazdy na praktyki mogą być kwalifikowani studenci, którzy:

Ponadto, kandydaci do wyjazdu powinni:

W rekrutacji także mogą wziąć udział Studenci, którzy:
• przebywają na urlopie dziekańskim/zdrowotnym lub naukowym,
• odbywają studia/praktyki Erasmus+,
• mają nierozliczony wcześniejszy wyjazd na stypendium Erasmus+ pod względem formalnym, ale nie mogą realizować stypendium Erasmus+ w tym samym czasie.

W rekrutacji nie mogą wziąć udziału oraz nie mogą realizować stypendium Erasmus+ Studenci:

• zawieszeni w prawach studenta,
• przeciwko którym toczy się postępowanie dyscyplinarne (do czasu wyjaśnienia),
• ukarani w wyniku postępowania dyscyplinarnego

oraz

• słuchacze studiów podyplomowych,
• osoby skreślone z listy studentów.

Studenci, którzy będą odbywali praktykę jako absolwenci, muszą przystąpić do rekrutacji jeszcze jako studenci ostatniego roku studiów (co oznacza konieczność zakwalifikowania się studenta na wyjazd przed ukończeniem studiów, czyli obroną pracy dyplomowej). Praktyka musi się rozpocząć i zakończyć przed upływem 12 miesięcy od ukończenia studiów (ograniczeniem jest termin zakończenia umowy podpisanej pomiędzy UMK a Narodową Agencją Programu Erasmus+). Data ukończenia studiów jest rozumiana zgodnie z przepisami odpowiednio Regulaminu Studiów lub Regulaminu studiów doktoranckich, obowiązujących w UMK. W przypadku wyjazdów absolwenckich, obowiązują dodatkowe dokumenty: umowa wekslowa, deklaracja wekslowa i weksel in blanco, które będą sporządzane przez DWM UMK/ dopiero w momencie podpisywania umowy przez Uczestnika. Wzory dokumentów są dostępne w zakładce "Formularze on-line i dokumenty", po zalogowaniu się na indywidualne konta systemu USOS.

Rekrutację na Wydziałach przeprowadzają w imieniu Dziekana Pełnomocnicy ds. mobilności we współpracy z odpowiednimi opiekunami praktyk, na zasadach zgodnych z wymogami formalnymi Programu Erasmus+.

O zakwalifikowaniu na wyjazd na praktykę Erasmus+ decyduje dostępność środków finansowych oraz data złożenia kompletu dokumentów w Dziale Współpracy Międzynarodowej tj.:

Terminy rekrutacji:

  1. 31.05.2020 r.dotyczy wyjazdów z umowy finansowej 2018-2020
  2. 31.05.2021 rdotyczy wyjazdów z umowy finansowej 2019-2021

Ze względu na ograniczoną pulę środków z FRSE dofinansowanie jest przyznawane na praktyki trwające od 2 do 4 miesięcy (60-120 dni) zgodnie z kalkulatorem długości pobytu w systemie Mobility Tool+.

Stawki miesięcznych stypendiów na wyjazdy na praktyki KA103 w roku akademickim 2019/2020 i 2020/2021 (umowa finansowa 2019-2021)  zostały określone przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i obowiązują studentów wszystkich wydziałów UMK:

Stawki miesięcznych stypendiów na wyjazdy na praktyki KA103 w roku akademickim 2018/2019 (umowa finansowa 2018-2020)  zostały określone przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i obowiązują studentów wszystkich wydziałów UMK:

Poradnik Narodowej Agencji Programu Erasmus+ "Informacje dla Studentów"

Erasmus+, a finansowanie z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Wyjazdy na praktyki studenckie Erasmus+ KA103 osób będących w tzw. „trudnej sytuacji materialnej” są finansowane z budżetu PO WER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Warunkiem otrzymania stypendium wraz z dodatkiem socjalnym (wypłata wyłącznie w PLN) jest decyzja o przyznaniu stypendium w momencie rekrutacji do Programu. 

Szczegółowe informacje na temat programu PO WER oraz stawki stypendialne: PO WER

Dokumenty obowiązujące w roku akademickim 2019/2020 i 2020-2021 - dostępne po zalogowaniu

Zasady rekrutacji i przydziału stypendium na praktyki w ramach programu Erasmus+ 2019/2020
Aneks nr 1 (praktyki w krajach programu KA103)
Aneks nr 2 (praktyki w krajach programu KA103

Aneks dotyczący rozliczeń mobilności w związku z sytuacją spowodowaną przez COVID-19

Aneks II dotyczący rozliczeń mobilności w związku z sytuacją spowodowaną przez COVID-19

 

Zasady rekrutacji i przydziału stypendium na wyjazdy na praktyki w ramach programu Erasmus+ 2018/2019.
Aneks nr 1 (praktyki w krajach partnerskich KA107)
Aneks nr 2 (praktyki w krajach programu KA103)
Aneks nr 3 (praktyki w krajach programu KA103)
Aneks dotyczący rozliczeń mobilności w związku z sytuacją spowodowaną przez COVID-19

Aneks II dotyczący rozliczeń mobilności w związku z sytuacją spowodowaną przez COVID-19