Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Erasmus+, a finansowanie z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej oraz studenci niepełnosprawni (posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności) będą otrzymywali stypendium z funduszy programu PO WER. Decyzja o takim sposobie finansowania wyjazdów została podjęta na szczeblu ministerialnym.  Ze środków PO WER będzie można finansować wyjazdy do wszystkich krajów uczestniczących w programie Erasmus+.

Narodowa Agencja Programu Erasmus+, w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej, w porozumieniu z instytucją wdrażającą projekt PO WER, ustaliła następujące stawki stypendialne dla wyjazdów do poszczególnych grup krajów docelowych (z budżetu PO WER stypendium wypłacane jest wyłącznie w PLN, stawka EUR podana jest tylko dla porównania wysokości stypendium wypłacanego ze środków Erasmus+):

  • umowa finansowa 2020-2023:
Kraje należące do danej grupy
Miesięczna stawka wypłacana z budżetu PO WER 
bez dodatku socjalnego
(studenci niepełnosprawni)
z dodatkiem socjalnym
STUDIA lub PRAKTYKI
STUDIA
PRAKTYKI
PLN
EUR PLN
EUR
PLN
EUR
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
2 217
520 2 643
620
3 069
720
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
2 131
500 2 558
600
2 984
700
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry
1 918
450 2 345
550
2 771
650

 

  • Studenci niepełnosprawni:

Studenci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe środki. Dodatkowo przyznana kwota dofinansowania (przewyższająca stawki określone w powyższych tabelach) będzie rozliczana jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w postaci dowodów finansowych. Koszty powinny być dostosowane do realnych potrzeb związanych z typem niepełnosprawności i racjonalne. Warunkiem przyznania dodatkowego dofinansowania jest złożenie wniosku do Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Więcej informacji.

Studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej:
Student wyjeżdżający na studia lub praktykę, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, będzie otrzymywać równowartość 200 EUR na każdy miesiąc pierwotnie zaakceptowanego pobytu. Zwiększenie stawki miesięcznej stypendium o 200 EUR/mies. przysługuje studentom, którzy w momencie rekrutacji otrzymywali stypendium socjalne. Nie jest wymagane składanie przez studenta żadnych dodatkowych wniosków ani dokumentów - weryfikacja otrzymywania stypendium socjalnego odbywa się w Dziale Międzynarodowych Partnerstw i Mobilności Edukacyjnej (DMPiME) na podstawie danych zawartych w systemie USOS (na etapie przyznawania wyjazdu w USOSie). Student będzie jednak zobowiązany do dostarczenia do DMPiME kopii decyzji o przyznaniu stypendium socjalnego najpóźniej do momentu podpisania indywidualnej umowy na wyjazd.

UWAGA! W przypadku wyjazdu na praktyki zwiększenie dofinansowania:

  • nie może wiązać się z łączeniem 2 różnych dodatków, tzn. student nie może otrzymać jednocześnie dodatkowych 100 EUR/mies. zwiększenia stawki w związku z wyjazdem na praktykę oraz 200 EUR/mies. 
  • dotyczy wyłącznie studentów realizujących praktykę w trakcie studiów, nie przysługuje studentom, którzy będą realizowali praktykę absolwencką.

Mobilność studenta otrzymującego stypendium z programu PO WER - w programie Erasmus+ będzie miała status wyjazdu ze stypendium zerowym. Stypendia z PO WER będą wypłacane wyłącznie w PLN na konta polskie złotówkowe, tym samym student nie będzie miał możliwości wyboru waluty, w jakiej otrzyma dofinansowanie. Pozostałe zasady dotyczące wyjazdu studenta nie ulegają zmianie.