Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Pracownicy - nauczanie

Mobilność pracowników w celu nauczania lub prowadzenia szkolenia (STA) w ramach programu Erasmus+ (KA131, KA171)

Celem mobilności STA jest przeprowadzenie przez nauczyciela akademickiego w tygodniu (lub w krótszym okresie pobytu) co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych ze studentami w jednej z zagranicznych uczelni partnerskich. Nauczanie może mieć formę wykładu, seminarium, ćwiczeń lub tutorials itp.

Możliwy jest również wyjazd STA w celu "zapewniania szkoleń mających na celu rozwój partnerskiej instytucji szkolnictwa wyższego." W tym przypadku również obowiązuje wymóg przeprowadzenia co najmniej 8 godzin szkolenia.

Mobilność pracowników może być okresem nauczania połączonym ze szkoleniem się (STA+STT) w tej samej uczelni w celu uzyskania, uzupełnienia lub doskonalenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych. W takim przypadku minimalna liczba godzin dydaktycznych/szkoleniowych na tydzień (lub krótszy okres pobytu) zostaje ograniczona do 4 godzin.

Na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć (STA lub STA+STT) pracownik dydaktyczny może wyjechać jedynie do tych uczelni za granicą, z którymi UMK podpisał umowy o współpracy w ramach programu Erasmus+, przewidujące wymianę pracowników.

W ramach projektów KA131 wymiana nauczycieli akademickich może być realizowana wyłącznie z uczelnią posiadającą kartę ECHE (European Charter of Higher Education), nadaną przez Komisję Europejską i ważną w okresie realizacji danego projektu.
Lista umów zawartych przez UMK.

Wyjazd możliwy jest do instytucji szkolnictwa wyższego z siedzibą w kraju EU lub kraju trzecim stowarzyszonym z Programem:

 • państwa członkowskie Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Republika Czeska, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Szwecja, Węgry, Włochy;
 • członkowie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) będący członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG): Islandia, Lichtenstein, Norwegia;
 • kraje przystępujące, kraje kandydujące i potencjalne kraje kandydujące do UE: Serbia, Turcja, Macedonia Północna.

W szczególności preferowane będą wyjazdy do uczelni tworzących konsorcjum YUFE - Young Universities for the Future of Europe (Inicjatywa Uniwersytetów Europejskich), jako strategicznych partnerów UMK:

 • Maastricht University, Niderlandy
 • Universidad Carlos III de Madrid, Hiszpania
 • University of Antwerp, Belgia
 • University of Bremen, Niemcy
 • University of Cyprus, Cypr
 • University of Eastern Finland, Finlandia
 • University of Rijeka, Chorwacja
 • Université Sorbonne Nouvelle, Francja

W ramach projektów KA131 możliwe są także (nieliczne) wyjazdy pracowników do uczelni partnerskich w krajach trzecich niestowarzyszonych z Programem. Obowiązują w tym przypadku limity określone przez Komisję Europejską.

W ramach projektów KA171 wyjazdy pracowników są możliwe do uczelni partnerskich w krajach trzecich niestowarzyszonych z Programem uwzględnionych w umowie z Narodową Agencją Programu Erasmus+ i w ramach przyznanych budżetów krajowych.

I.   Typy i długość mobilności w celu nauczania (STA lub STA+STT) - wyjazdy do krajów UE i krajów trzecich stowarzyszonych z Programem (KA131)

Mobilność STA jest realizowana przez pracownika jako:

 • standardowa mobilność fizyczna - trwająca od 2 do 5 dni roboczych, 
  lub
 • mobilność fizyczna w celu nauczania na BIP (Blended Intensive Programme/Mieszany Kurs Intensywny) - trwająca od 2 do 5 dni roboczych,
  lub
 • mobilność mieszana - tzn. mobilność fizyczna (trwająca od 2 do 5 dni roboczych) połączona z obowiązkową częścią wirtualną (o dowolnej długości trwania),
  lub
 • mobilność mieszana w ramach BIP (Blended Intensive Programme/Mieszany Kurs Intensywny) - tzn. mobilność fizyczna (trwająca co najmniej 5 dni roboczych) połączona z obowiązkową częścią wirtualną (o dowolnej długości trwania).

Mobilność STA+STT jest realizowana przez pracownika jako:

 • standardowa mobilność fizyczna - trwająca od 4 do 5 dni roboczych (min. 2 dni STA + 2 dni STT),
  lub
 • mobilność fizyczna w celu nauczania i szkolenia się na BIP (Blended Intensive Programme/Mieszany Kurs Intensywny) - trwająca od 4 do 5 dni roboczych,
  lub
 • mobilność mieszana - tzn. mobilność fizyczna (trwająca od 4 do 5 dni roboczych) połączona z obowiązkową częścią wirtualną (o dowolnej długości trwania),
  lub
 • mobilność mieszana w ramach BIP (Blended Intensive Programme/Mieszany Kurs Intensywny) - tzn. mobilność fizyczna (trwająca co najmniej 5 dni roboczych) połączona z obowiązkową częścią wirtualną (o dowolnej długości trwania).

Część wirtualna mobilności STA lub STA+STT nie jest objęta finansowaniem w ramach programu Erasmus+.

II.   Typy i długość mobilności w celu nauczania (STA lub STA+STT) - wyjazdy do krajów trzecich niestowarzyszonych z Programem (KA171)

Mobilność STA lub STA+STT jest realizowana przez pracownika jako:

 • standardowa mobilność fizyczna - trwająca 5 dni roboczych, 
  lub
 • mobilność mieszana - tzn. mobilność fizyczna (trwająca 5 dni roboczych) połączona z obowiązkową częścią wirtualną (o dowolnej długości trwania).

Część wirtualna mobilności STA lub STA+STT nie jest objęta finansowaniem w ramach programu Erasmus+

III.   Terminy i warunki kwalifikacji

Realizacja mobilności w celu nauczania (STA lub STA+STT) musi zakończyć się:

 • do 30 czerwca 2024 r. - w ramach projektu KA131 2022-2024,
 • do 30 czerwca 2025 r. - w ramach projektu KA171 2022-2025,
 • do 30 czerwca 2025 r. - w ramach projektu KA131 2023-2025,
 • do 30 czerwca 2026 r. - w ramach projektu KA171 2023-2026.
 1. Pracownik UMK zainteresowany udziałem w programie powinien wypełnić wniosek aplikacyjny zawierający program nauczania (Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching) i złożyć go w oryginale ze wszystkimi wymaganymi podpisami w DMPiME. Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching ma szczegółowo określać zakładane cele nauczania/szkolenia, zawartość programu zajęć/szkolenia oraz oczekiwane rezultaty. Dokument musi być zatwierdzony i podpisany przez pracownika, UMK i przedstawiciela instytucji przyjmującej.
 2. Za kwalifikację na wyjazdy w celu nauczania STA w ramach Programu odpowiadają pełnomocnicy dziekanów ds. mobilności w porozumieniu z dziekanami lub kierownicy jednostek. Wydziały/jednostki określają własną politykę wyjazdów, tak aby ich rezultaty przyczyniły się jak najlepiej do internacjonalizacji UMK a zwłaszcza umiędzynarodowienia procesu edukacji (np. uruchomienie zajęć lub kursów w językach obcych, studiów w trybie podwójnego dyplomu, udział w międzynarodowych projektach edukacyjnych). 
 3. Przy kwalifikacji pracowników na wyjazdy STA, pierwszeństwo mają pracownicy:
  • wyjeżdżający po raz pierwszy,
  • posiadający krótszy staż pracy,
  • zaangażowani w obsługę programu Erasmus+ w UMK,
  • wnioskujący o wyjazd do uczelni z konsorcjum YUFE (dotyczy KA131).
 4. Kwalifikacja prowadzona jest do wyczerpania limitu środków.

IV.  Stawki stypendialne i ryczałtowe

Wysokość stypendium (które służy wyrównaniu różnicy kosztów utrzymania ponoszonych przez pracowników w kraju ojczystym i docelowym) zależnie od kraju docelowego:

Kraje należące do danej grupyMobilność trwająca nie dłużej niż 14 dni

Grupa 1: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja
ORAZ kraje trzecie niestowarzyszone z Programem z regionów 1-12 i 14

180 EUR/dzień

Grupa 2: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Niderlandy, Niemcy, Malta, Portugalia, Włochy
ORAZ kraje trzecie niestowarzyszone z Programem z regionu 13

160 EUR/dzień

Grupa 3: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

140 EUR/dzień

Pracownicy mogą zawnioskować o stypendium na dni podróży, ryczałt na koszty podróży/ryczałt na koszty ekopodróży – zależnie od: terminów podróży, środka transportu i odległości mierzonej kalkulatorem Komisji Europejskiej.

 Stawki ryczałtowe:

OdległośćPodróż standardowa - kwotaPodróż "ekologicznymi" środkami transportu - kwota

od 0 do 99 km:

 23 EUR na uczestnika

-

od 100 do 499 km:

 180 EUR na uczestnika  210 EUR na uczestnika

od 500 do 1999 km:

 275 EUR na uczestnika  320 EUR na uczestnika

 od 2000 do 2999 km:

 360 EUR na uczestnika  410 EUR na uczestnika

od 3000 do 3999 km:

 530 EUR na uczestnika  610 EUR na uczestnika

od 4000 do 7999 km:

 820 EUR na uczestnika  -

8000 km lub więcej:

 1500 EUR na uczestnika   -

 V.   Krok po kroku - procedura wyjazdu STA

 1. Kontakt z Pełnomocnikiem ds. mobilności na wydziale.
 2. Wybór przez pracownika UMK uczelni zagranicznej, z którą podpisana jest umowa międzyinstytucjonalna (IIA) w ramach danej dziedziny. 
 3. Przygotowanie Porozumienia o programie nauczania (Mobility Agreement - Staff Mobility for Teaching) lub Porozumienia o programie nauczania i szkolenia (Mobility Agreement - Staff Mobility for Teaching and Training) oraz ustalenie terminu realizacji mobilności.
 4. Wypełnienie wniosku o wyjazd zagraniczny pracownika UMK (online) oraz deklaracja w zakresie środka transportu (konieczne do oszacowania maksymalnej wysokości dofinansowania na dany wyjazd).
 5. Dostarczenie/przesłanie do DMPiME oryginału wniosku o wyjazd.
 6. Zakwalifikowanie na wyjazd w zależności od dostępnych środków.
 7. Podpisanie indywidualnej umowy stypendialnej określającej warunki wyjazdu.
 8. Przesłanie do DMPiME skanu ubezpieczenia wymaganego na wyjazd. 
 9. Przelew stypendium w EUR na konto pracownika wskazane we wniosku (nie wcześniej niż na miesiąc przed wyjazdem).
 10. Wyjazd i realizacja nauczania w instytucji przyjmującej.
 11. Po powrocie rozliczenie mobilności w DMPiME:
  • dostarczenie "Potwierdzenia pobytu z instytucji przyjmującej"/Confirmation of stay - STA lub STA+STT (orygianał lub skan) w ciągu 14 dni od zakończenia mobilności,
  • w przypadku "ekopodróży", dostarczenie oryginału "Oświadczenia o zrealizowanej ekopodróży" wraz z wymaganymi dokumentami w ciągu 14 dni od zakończenia mobilności,
  • wypełnienie online ankiety Komisji Europejskiej w ciągu 30 dni od otrzymania wezwania z systemu Beneficiary Module.

VI.    Dokumenty wspólne dla projektów KA131/KA171

 1. Wniosek o wyjazd zagraniczny pracownika UMK w ramach programu Erasmus+
 2. Porozumienie o programie nauczania STA (Mobility Agreement - Staff Mobility for Teaching)
 3. Porozumienie o programie nauczania i szkolenia STA+STT (Mobility Agreement - Staff Mobility for Teaching and Training)
 4. Kalkulator odległości Komisji Europejskiej
 5. Oświadczenie o zrealizowanej ekopodróży
  Format Word,    Format PDF  
 6. Potwierdzenie pobytu z instytucji przyjmującej (Confirmation of stay - STA)
 7. Potwierdzenie pobytu z instytucji przyjmującej (Confirmation of stay - STA+STT)

Dokumenty dla projektu KA131 2023-2025

 1. Zasady realizacji wyjazdów pracowników w celu nauczania (STA/STA+STT) 2023-2025
 2. Wzór indywidualnej umowy stypendialnej między UMK a pracownikiem
 3. Warunki przyznania dodatkowego dofinansowania dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością (dokument NA)
 4. Wniosek o dodatkowe dofinansowanie dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością (dokument NA)
 5. Karta rozliczenia dofinansowania dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością (dokument NA)

Dokumenty dla projektu KA171 2023-2026

 1. Zasady realizacji wyjazdów pracowników w celu nauczania (STA/STA+STT) 2023-2026
 2. Wzór indywidualnej umowy stypendialnej między UMK a pracownikiem
 3. Warunki przyznania dodatkowego dofinansowania dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością (dokument NA)
 4. Wniosek o dodatkowe dofinansowanie dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością (dokument NA)
 5. Karta rozliczenia dofinansowania dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością (dokument NA)

Dokumenty dla projektu KA131 2022-2024

 1. Zasady realizacji wyjazdów pracowników w celu nauczania (STA/STA+STT) 2022-2024 - UWAGA! Pula miejsc została wyczerpana
 2. Zasady realizacji wyjazdów pracowników w celu nauczania (STA/STA+STT) 2022-2024 - aneks nr 1
 3. Zasady realizacji wyjazdów pracowników w celu nauczania (STA/STA+STT) 2022-2024 - aneks nr 2
 4. Zasady realizacji wyjazdów pracowników w celu nauczania (STA/STA+STT) 2022-2024 do krajów trzecich niestowarzyszonych z Programem
 5. Zasady realizacji wyjazdów pracowników w celu nauczania (STA/STA+STT) 2022-2024 do krajów trzecich niestowarzyszonych z Programem - aneks nr 1
 6. Lista umów zawartych z uczelniami w krajach trzecich niestowarzyszonych z Programem (selekcja dla projektu KA131 2022, stan na 11.01.2024)
 7. Lista umów zawartych z uczelniami w krajach trzecich niestowarzyszonych z Programem (selekcja dla projektu KA131 2022, stan na 27.11.2023)
 8. Wzór indywidualnej umowy stypendialnej między UMK a pracownikiem
 9. Warunki przyznania dodatkowego dofinansowania dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością (dokument NA)
 10. Wniosek o dodatkowe dofinansowanie dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością (dokument NA)
 11. Karta rozliczenia dofinansowania dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością (dokument NA)

Dokumenty dla projektu KA171 2022-2025

 1. Zasady realizacji wyjazdów pracowników w celu nauczania (STA/STA+STT) 2022-2025
 2. Wzór indywidualnej umowy stypendialnej między UMK a pracownikiem
 3. Warunki przyznania dodatkowego dofinansowania dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością (dokument NA)
 4. Wniosek o dodatkowe dofinansowanie dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością (dokument NA)
 5. Karta rozliczenia dofinansowania dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością (dokument NA)

Dokumenty dla projektu KA131 2021-2023 - UWAGA! Limit środków został wyczerpany

 1. Zasady realizacji wyjazdów pracowników w celu nauczania (STA/STA+STT) 2021-2023
 2. Zasady realizacji wyjazdów pracowników w celu nauczania (STA/STA+STT) 2021-2023 - aneks nr 1
 3. Zasady realizacji wyjazdów pracowników w celu nauczania (STA/STA+STT) 2021-2023 - aneks nr 2
 4. Zasady realizacji wyjazdów pracowników w celu nauczania (STA/STA+STT) 2021-2023 do krajów trzecich niestowarzyszonych z Programem - UWAGA! Limit środków został wyczerpany
 5. Lista umów zawartych z uczelniami w krajach trzecich niestowarzyszonych z Programem
 6. Wzór indywidualnej umowy stypendialnej między UMK a pracownikiem
 7. Warunki przyznania dodatkowego dofinansowania dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością (dokument NA)
 8. Wniosek o dodatkowe dofinansowanie dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością (dokument NA)
 9. Karta rozliczenia dofinansowania dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością (dokument NA)

 VI.    Przydatne informacje

Kontakt w DMPiME:
mgr Małgorzata Grudzińska (kania@umk.pl)
mgr Marta Wiśniewska (mawi@umk.pl)