Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Dział Międzynarodowych Partnerstw i Mobilności Edukacyjnej

Dział Międzynarodowych Partnerstw i Mobilności Edukacyjnej

Do zadań należy w szczególności:

1)      działanie na rzecz umiędzynarodowienia Uniwersytetu i rozwoju współpracy międzynarodowej oraz promowania Uniwersytetu za granicą;

2)      koordynacja i aktualizacja uniwersyteckich stron internetowych związanych z zadaniami komórki;

3)      koordynacja ogólnouczelnianych projektów międzynarodowej wymiany studentów, finansowanych ze źródeł zagranicznych i mobilności w ramach funkcjonujących na Uniwersytecie programów;

4)      aplikowanie, opracowanie procedur, realizacja i rozliczanie grantów mobilności w ramach programu ERASMUS+;

5)      wsparcie procesu aplikowania i nadzorowanie realizacji międzynarodowych projektów edukacyjnych, prowadzonych przez wydziały i inne jednostki Uniwersytetu w ramach programów finansowanych ze źródeł zagranicznych;

6)      inicjowanie i koordynacja współpracy z uczelniami zagranicznymi w celu realizacji umów i programów edukacyjnych, uzyskania międzynarodowych akredytacji oraz przystąpienia do międzynarodowych partnerstw akademickich;

7)      koordynacja udziału Uniwersytetu w konsorcjum Young Universities for the Future of Europe;

8)      koordynacja prac związanych z przygotowywaniem umów o współpracy międzynarodowej oraz ich ewidencjonowanie;

9)      utworzenie i aktualizacja bazy danych kontaktów Uniwersytetu z uczelniami i instytucjami za granicą;

10)  współudział w organizacji wizyt delegacji z uczelni zagranicznych przyjeżdżających na zaproszenie władz Uniwersytetu;

11)  przygotowywanie sprawozdań w sprawach znajdujących się w zakresie zadań komórki;

12)  udział w pracach organizacji i stowarzyszeń zajmujących się współpracą międzynarodową, w tym IROs Forum;

13)  koordynacja pobytu oraz wyjazdów na staże i stypendia rządowe pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu; obsługa administracyjna wymiany stypendialnej w ramach umów międzyrządowych oraz DAAD, Fundacji Fulbrighta, stypendystów Rządu RP, UNESCO, Funduszu Wyszehradzkiego, Programu CEEPUS;

14)  wsparcie procesu aplikowania i nadzorowanie realizacji projektów w ramach programów wymiany międzynarodowej pracowników Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej finansowanych ze środków krajowych;

15)  pełnienie roli jednostki realizującej dla zamówień publicznych, których przedmiotem są:

a)      usługi rekrutacji studentów zagranicznych,

b)      usługi związane z procesem dydaktycznym – dotyczące wymiany międzynarodowej,

c)      usługi w zakresie monitoringu i ewaluacji – dotyczące współpracy międzynarodowej;

16)  pełnienie roli jednostki merytorycznej, o której mowa w zarządzeniu Nr 7 Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie jednostek merytorycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Kierownik - mgr Karol Mojkowski

Gagarina 11, 87-100 Toruń
pok.: 512
tel.: 48 56 611 4963
e-mail: karol.mojkowski@umk.pl

YUFE Institutional Coordinator

Pracownicy

specjalista - mgr Małgorzata Błaszczak
Gagarina 11, 87-100 Toruń
pok.: 511
tel.: 56 611 4254
e-mail: malgorzatablaszczak@umk.pl

Obsługa partnerstw międzynarodowych
YUFE Stars Expert
----------------------------------------------------------

specjalista - mgr Marta Błaszczyk
Gagarina 11, 87-100 Toruń
pok.: 508
tel.: 56 611 2246
e-mail: martaslo@umk.pl

Erasmus+: wyjazdy studentów na studia i praktyki do krajów programu (KA103/KA131) i krajów partnerskich (KA107/KA171) z wydziałów: WNBiW, WCH, WNoZiGP, WH, WPiA, WT, Academia Copernicana, Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych
Erasmus+: umowy międzyinstytucjonalne z krajami programu z w/w wydziałów (KA103/KA131)

https://www.umk.pl/wspolpraca/erasmus-plus-2021-2027/
----------------------------------------------------------

specjalista - mgr Małgorzata Grudzińska
Gagarina 11, 87-100 Toruń
pok.: 507
tel.: 56 611 4359
e-mail: kania@umk.pl

Erasmus+: mobilność pracowników z krajami programu (KA103/KA131) i krajami partnerskimi (KA107/KA171)
Erasmus+: umowy międzyinstytucjonalne z krajami partnerskimi (KA107/KA171)
https://www.umk.pl/wspolpraca/erasmus-plus-2021-2027/
----------------------------------------------------------

specjalista - mgr Paulina Lewandowska
Gagarina 11, 87-100 Toruń
pok.: 506
tel.: 56 611 4928
e-mail: paulew@umk.pl

Erasmus+: przyjazdy studentów z krajów programu (KA103/KA131) i krajów partnerskich (KA107/KA171)
http://www.umk.pl/en/erasmus/
----------------------------------------------------------

specjalista - mgr Martyna Malec
e-mail: malec@umk.pl

----------------------------------------------------------

specjalista - mgr Sylwia Marek
Gagarina 11, 87-100 Toruń
pok.: 508
tel.: 56 611 4875
e-mail: sylwia.marek@umk.pl

Koordynacja i obsługa aministracyjna programów NAWA
YUFE Working Group 8 (Sustainability)
----------------------------------------------------------
specjalista - mgr Katarzyna Pawlonka
Gagarina 11, 87-100 Toruń
pok.: 511
tel.: 56 611 4346
e-mail: kasiafus@umk.pl

Mechanizm Finansowy EOG (Program Edukacja) 
https://www.umk.pl/wspolpraca/fundusze_eog/
Międzynarodowe projekty edukacyjne: Erasmus+ 2021-2027 
YUFE in Our Cities Expert (WP6)
----------------------------------------------------------

specjalista - mgr Anna Prykanowska
Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 2794
e-mail: anna.prykanowska@umk.pl

Zastępca Koordynatora ds. YUFE
Obsługa partnerstw międzynarodowych
----------------------------------------------------------

specjalista - licencjat Natalia Przytarska
pok.: 506
tel.: 56 611 4928
e-mail: natalia.przytarska@umk.pl

Erasmus+: przyjazdy studentów z krajów programu (KA103/KA131) i krajów partnerskich (KA107/KA171)
http://www.umk.pl/en/erasmus/
----------------------------------------------------------

specjalista - mgr Magdalena Stremplewska
Gagarina 11, 87-100 Toruń
pok.: 512
tel.: 56 611 4348
e-mail: magdalena.stremplewska@umk.pl

YUFE Project Coordinator
----------------------------------------------------------

specjalista - mgr Marta Wiśniewska
Gagarina 11, 87-100 Toruń
pok.: 507
tel.: 56 611 4788
e-mail: mawi@umk.pl

Koordynator Uczelniany Programu Erasmus+
Erasmus+: mobilność pracowników z krajami programu (KA103/KA131) i krajami partnerskimi (KA107/KA171)
Erasmus+: umowy międzyinstytucjonalne z krajami partnerskimi (KA107/KA171)
Erasmus+: dodatkowe dofinansowanie dla uczestników niepełnosprawnych
Międzynarodowe projekty edukacyjne: Erasmus+ 2014-2020
https://www.umk.pl/wspolpraca/erasmus-plus-2021-2027/
-----------------------------
-----------------------------

specjalista - mgr Maria Witul
Gagarina 11, 87-100 Toruń
pok.: 508
tel.: 56 611 4929
e-mail: maria.witul@umk.pl

Erasmus+: wyjazdy studentów na studia i praktyki do krajów programu (KA103/KA131) i krajów partnerskich (KA107/KA171) z wydziałów: WMiI, WFAiIS, WSP, WFiNS, WNEiZ, WNH, Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Erasmus+: umowy międzyinstytucjonalne z krajami programu z w/w wydziałów (KA103/KA131)
Erasmus+: przyjazdy studentów na praktyki (KA103/KA131)
https://www.umk.pl/wspolpraca/erasmus-plus-2021-2027/
----------------------------------------------------------