COVID-19: informacje dla społeczności UMK
Szczepienia przeciw COVID-19Szczepienia przeciw COVID-19
NAWA - programy

NAWA - programy

 NAWA - programy

Programy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej dla naukowców i doktorantów:

 Uwaga: nabory prowadzone są wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na stronie https://programs.nawa.gov.pl/login. Wnioski składane w formie papierowej nie są rozpatrywane.

 


 *) Granty Interwencyjne NAWA

Celem Programu jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie.

Zgłaszane projekty powinny obejmować międzynarodową współpracę zespołów badawczych lub mobilność naukowców, przy czym realizowane działania powinny mieć charakter istotny dla rozwoju nauki i sprzyjający umiędzynarodowieniu aktywności naukowej Wnioskodawcy. 

Wnioski składane w Programie muszą obejmować działania badawcze, których realizacja, ze względu na konieczność szybkiego reagowania, nie jest możliwa w drodze aplikowania o inne istniejące mechanizmy finansowania. Otrzymanie grantu możliwe jest tylko wówczas, kiedy ubieganie się o standardowe źródła finansowania mogłoby doprowadzić do utracenia unikalnej szansy na rozwiązanie ważnego problemu.

Projekt może być realizowany przez okres od 3 do 12 miesięcy. Finansowanie projektu ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej może wynosić maksymalnie 500 000zł.

Nabór wniosków w NAWA jest prowadzony w trybie ciągłym do 31 grudnia 2020 r. do godz. 15:00.

Wniosek należy wypełnić w języku angielskim.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie: https://nawa.gov.pl/naukowcy/granty-interwencyjne-nawa

Informacji w sprawie procedury składnia wniosków na UMK udziela Dział Współpracy Międzynarodowej (tel. 48 75).

 


 *) Promocja języka polskiego

Celem Programu jest promocja języka polskiego wraz z elementami historii i kultury Polski poprzez finansowanie przedsięwzięć budujących jakość nauczania i prestiż języka polskiego jako obcego, trwale wpływających na wizerunek Polski w świecie.

 

W ramach Programu finansowane będą projekty, działania i inicjatywy realizowane w Polsce lub za granicą służące rozpowszechnianiu języka polskiego jako obcego, wzmocnieniu jakości jego nauczania i skierowane do szerszego grona odbiorców. Proponowane działania powinny cechować się kreatywnością oraz wysokim stopniem dopasowania do potrzeb grupy docelowej. Preferowane są działania ukierunkowane na odbiorcę zagranicznego i realizowane wspólnie z zagraniczną uczelnią, a także niepodejmowane dotychczas przez Wnioskodawcę w proponowanym we wniosku zakresie lub skali.

 

Maksymalna kwota finansowania Projektu wynosi 100 000,00 zł. Uprawnione główne kategorie kosztów w Programie to:

1)      koszty organizacji seminariów, warsztatów, konferencji;

2)      koszty podróży i utrzymania poniesione w związku z realizacją projektu;

3)      koszty zakupu sprzętu i wyposażenia do 30% wartości projektu, przy czym koszty zakupu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych powinny umożliwiać jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów (wartość początkowa nie przekracza 10 000 zł);

4)      koszty wynagrodzeń osób realizujących Projekt, które nie mogą przekroczyć 30% wartości projektu;

5)      koszty zakupu pozostałych towarów i usług niezbędnych do realizacji projektu.

Z wnioskami o finansowanie w ramach programu mogą występować instytucje systemu szkolnictwa wyższego i nauki, m.in uczelnie. Projekt może być realizowany przez jedną instytucję, ale preferowane są Projekty w międzynarodowym partnerstwie.

W przypadku Projektów realizowanych w partnerstwie do wniosku należy dołączyć list intencyjny lub porozumienie partnerskie.

Wnioskodawca - UMK może złożyć łącznie nie więcej niż 3 wnioski. W związku z tym, wymagane jest przesłanie do Działu Współpracy Międzynarodowej Zgłoszenia wstępnej propozycji projektu zaakceptowanego przez Dziekana, w terminie do dnia 7 lipca 2020 roku (Procedura zgłoszeniawzór zgłoszenia).

 

Termin składania wniosków w Dziale Współpracy Międzynarodowej upływa w dniu 18 lipca 2020, natomiast termin na złożenie wniosków 

w systemie NAWA upływa 31 lipca 2020 roku o godz 15:00.

 

Działania objęte finansowaniem mogą rozpocząć się najwcześniej 1 października 2020 r.

Możliwa jest realizacja działań trwających od 3 do 12 miesięcy.

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji Projektu określa Wnioskodawca. Realizacja działań Projektowych jest możliwa wyłącznie od 1 października 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Więcej informacji znajduje się pod linkiem: https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/promocja-jezyka-polskiego

 


  *) STER Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich

Celem głównym Programu jest systemowe wsparcie umiędzynarodowienia szkół doktorskich. Agencja oferuje polskim podmiotom prowadzącym szkoły doktorskie pakiet wsparcia systemowego na okres 3 lat.

 

Cele szczegółowe Programu to:

  1. doskonalenie jakości kształcenia w szkołach doktorskich oraz jakości badań naukowych doktorantów poprzez przenoszenie międzynarodowych doświadczeń do polskich uczelni;
  2. zwiększenie mobilności międzynarodowej doktorantów;
  3. rozwijanie działań związanych z umiędzynarodowieniem „w domu”;
  4. wspieranie długotrwałej współpracy międzynarodowej szkół doktorskich;
  5. pozyskanie doktorantów cudzoziemców oraz promotorów z zagranicy;
  6. wsparcie stypendialne dla doktorantów realizujących projekty doktorskie we współpracy międzynarodowej i zmierzających do uzyskania joint degree lub double degree;
  7. realizacja przez doktorantów projektów badawczych o charakterze międzynarodowym.

 

UWAGA! Wartość projektu powiększana jest o finansowy wkład własny Wnioskodawcy, który nie może być niższy niż 10% wartości całego Projektu.

 Program skierowany jest do polskich instytucji, które prowadzą szkoły doktorskie, a także mają doświadczenie w przyjmowaniu cudzoziemców na studia lub ich kształceniu oraz koordynują lub uczestniczą w programach międzynarodowej wymiany doktorantów.

 Dofinansowanie Projektu ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej może wynieść maksymalnie 2 000 000 zł.

Finansowaniem mogą zostać objęte działania związane z pozyskaniem zagranicznych doktorantów, w tym w szczególności:

 Realizacja pojedynczego Projektu może trwać od 1 do 36 miesięcy, tj. pomiędzy 4 stycznia 2021 roku a 31 grudnia 2023 roku.

 

Termin składania wniosków w Dziale Współpracy Międzynarodowej upływa w dniu 18 lipca 2020, natomiast termin na złożenie wniosków 

w systemie NAWA upływa 31 lipca 2020 roku o godz 15:00.

 

UWAGA! Wnioskodawca może złożyć maksymalnie 1 wniosek w naborze. W związku z tym, uprzejmie prosimy przesłanie do Działu Współpracy Międzynarodowej Zgłoszenia wstępnej propozycji projektu zaakceptowanego przez Dyrektora Szkoły Doktorskiej, w terminie do dnia 3 lipca 2020 roku (Procedurawzór Zgłoszenia).

Więcej informacji znajduje się pod linkiem: https://nawa.gov.pl/instytucje/ster-umiedzynarodowienie-szkol-doktorskich

 


  *) Profesura Gościnna NAWA

Pierwsza edycja programu otwarta jest dla dziedzin nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych.

 

Celem głównym Programu jest wspieranie najwyższej jakości działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej prowadzonej przez polskie jednostki akademickie i naukowe, poprzez włączenie w te działania zagranicznych naukowców światowej klasy. W ramach programu Profesura Gościnna NAWA możliwe będzie zatrudnienie przez polskie jednostki akademickie i naukowe naukowców o wybitnym dorobku międzynarodowym, pochodzących z różnych krajów na świecie, oraz stworzenie dla nich grupy projektowej.

UWAGA! Wymagany jest wkład własny Wnioskodawcy, stanowiący co najmniej 20% kosztów wynagrodzeń w Projekcie (co najmniej 20% wynagrodzenia wizytującego naukowca oraz co najmniej 20% wynagrodzenia grupy projektowej).

W ramach projektu możliwe będzie zatrudnienie na okres 36-48 miesięcy naukowców o wybitnym dorobku międzynarodowym, pochodzących z różnych krajów na świecie, oraz stworzenie grupy projektowej.

Wizytującym naukowcem może być osoba, która spełnia poza tym łącznie warunki wskazane w Regulaminie Konkursu (https://nawa.gov.pl/images/Profesura-goscinna/Regulamin-programu-Profesura-Goscinna-NAWA.pdf) , w szczególności:

1) cieszy się międzynarodowym uznaniem jako lider w swoim obszarze badań;

2) może wykazać się min. 3 osiągnięciami spośród poniższych:

a) w okresie 10 lat przed ogłoszeniem naboru wniosków kierowała zakończonymi projektami badawczymi wyłonionymi w drodze konkursu,

b) w okresie 10 lat przed ogłoszeniem naboru wniosków była beneficjentem prestiżowych programów wsparcia dla wybitnych naukowców, wyłonionym w drodze konkursu;

3) w okresie 10 lat przed ogłoszeniem naboru wniosków opublikowała jako główny autor co najmniej jedną pracę naukową przełomową dla rozwoju danej dyscypliny dostępną w języku angielskim.

oraz w momencie składania wniosku oraz w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem naboru wniosków w programie nie mieszkała i nie pracowała w Polsce.

Program przewiduje również możliwość uwzględnienia kosztów badań naukowych z zakresu badań podstawowych (tzw. komponent badawczy) finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.

 

W programie finansowane lub dofinansowane są:

1) wynagrodzenie Wizytującego naukowca wraz z kosztami pracodawcy

2) wynagrodzenia dla członków Grupy projektowej wraz z kosztami pracodawcy

3) koszty przesiedlenia w formie jednorazowego dodatku mobilnościowego.

 

Z wnioskami o finansowanie w ramach programu mogą występować instytucje systemu szkolnictwa wyższego i nauki, m.in uczelnie.

 

Termin składania wniosków w Dziale Współpracy Międzynarodowej upływa w dniu 18 lipca 2020 ( procedura składania wniosku), natomiast termin na złożenie wniosków w systemie NAWA upływa 31 lipca 2020 roku o godz 15:00.

 

Realizacja projektu może rozpocząć się̨ nie wcześniej niż 1 lutego 2021 roku i nie później niż 31 października 2021 roku.

Uprzejmie prosimy o uzyskanie zgody na planowane działania bezpośredniego przełożonego oraz Dziekana (wymagane oświadczenie Dziekana stanowiące Załącznik do Procedury).

Więcej informacji znajduje się pod linkiem: https://nawa.gov.pl/naukowcy/profesura-goscinna-nawa.


 

 *) WYMIANA BILATERALNA naukowców :

Celem Programu jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Francji, uprawnionych zgodnie z zasadami tam obowiązującymi.

Środki na Projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań.

Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł.

Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie przez francuskich partnerów do Campus France oraz przez polskich partnerów do NAWA. Rozpatrywane są wyłącznie wnioski złożone łącznie w Polsce i we Francji. Wnioski złożone w Polsce i we Francji powinny mieć taki sam tytuł w języku angielskim i taki sam okres realizacji.

Projekty składane w ramach naboru mogą być realizowane przez okres maksymalnie 24 miesięcy, począwszy od 1 stycznia 2021 r. Data zakończenia realizacji Projektów nie może być późniejsza niż 31 grudnia 2022 r.

Wnioski w systemie teleinformatycznym NAWA należy składać w terminie do 23 lipca 2020 r. do godziny 15:00:00 czasu lokalnego dla Warszawy .

Ponieważ o współpracę aplikuje Uczelnia prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny w tej sprawie, termin zgłoszeń na UMK 07 lipca 2020 r.

Koordynatorem w Projekcie może być osoba posiadająca minimum stopień doktora, zatrudniona przez Wnioskodawcę.

 

Celem Programu jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Niemiec, uprawnionych zgodnie z zasadami tam obowiązującymi.

Środki na Projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań.

Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł.

Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie przez partnerów z Niemiec do DAAD oraz przez polskich partnerów do NAWA. Rozpatrywane są wyłącznie wnioski złożone łącznie w Polsce i w Niemczech. Wnioski złożone w Polsce i w Niemczech powinny mieć taki sam tytuł w języku angielskim i taki sam okres realizacji.

Projekty składane w ramach naboru mogą być realizowane przez okres maksymalnie 24 miesięcy, począwszy od 1 stycznia 2021 r. Data zakończenia realizacji Projektów nie może być późniejsza niż 31 grudnia 2022r.

Wnioski należy składać do NAWA w terminie do 30 czerwca 2020 r.do  godziny 15:00:00 czasu lokalnego dla Warszawy w systemie teleinformatycznym NAWA.

Ponieważ o współpracę aplikuje Uczelnia prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny w tej sprawie, termin zgłoszeń na UMK 20 czerwca 2020 r.

Koordynatorem w Projekcie może być osoba posiadająca minimum stopień doktora, zatrudniona przez Wnioskodawcę.

Procedura składania wniosków.

 


 *) PROGRAM im BEKKERA 

Informacje na podstawie naboru 2020:

Celem Programu jest wsparcie naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych w dążeniu do doskonałości naukowej poprzez umożliwienie im:

O udział w Programie mogą ubiegać się naukowcy oraz nauczyciele akademiccy, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, w chwili składania wniosku zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w instytucji polskiego systemu szkolnictwa wyższego.

Termin realizacji Programu: Projekt może być realizowany przez okres od 3 do 24 miesięcy w przypadku Młodego Naukowca lub od 3 do 12 miesięcy w przypadku pozostałych Wnioskodawców. Wyjazd może rozpocząć się najwcześniej 1 marca 2021 r., a najpóźniej 31 października 2021 r.

Nabór wniosków w Programie jest prowadzony do 18 czerwca 2020 r. roku do godz. 15:00 czasu środkowoeuropejskiego (UTC+01:00, czas lokalny dla Warszawy) wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (https://programs.nawa.gov.pl/login).

Wniosek składa indywidualnie zainteresowany pracownik.

Uprzejmie prosimy uzyskanie zgody na planowany wyjazd bezpośredniego przełożonego oraz Dziekana.

Szczegółowy Regulamin Programu im. Bekkera oraz dokumenty dostępne na stronie: https://www.nawa.gov.pl/naukowcy/program-imienia-bekkera

Po otrzymaniu z NAWY decyzji o przyznaniu finansowania osoby ubiegające się o wyjazd są zobowiązane do wystąpienia z wnioskiem, drogą służbową, do władz uczelni o zgodę na zrealizowanie pobytu za granicą w terminie ustalonym ze stroną przyjmującą.


 

 *) Program stypendialny dla studentów i naukowców POLONISTA

Celem Programu jest upowszechnianie języka polskiego w świecie przez umożliwienie obcokrajowcom zainteresowanym językiem polskim i polską kulturą podjęcia studiów lub realizacji projektów badawczych w Polsce. Program adresowany jest do studentów studiów polonistycznych, polonoznawczych lub programów polskich realizowanych m.in. w ramach studiów slawistycznych (w zakresie języka polskiego, kultury polskiej i wiedzy o Polsce) oraz do naukowców z zagranicznych uczelni i instytucji naukowych.

Studenci zagranicznych uczelni mogą w ramach Programu realizować studia częściowe (jeden lub dwa semestry) lub pełne studia II stopnia. Uprawnieni do udziału w Programie są również laureaci i finaliści Olimpiady Literatury i Języka Polskiego organizowanej poza Polską, którzy mogą otrzymać stypendium NAWA na okres studiów polonistycznych I lub II stopnia na wybranej uczelni publicznej w Polsce.

Naukowcy, których przedmiotem badań jest język polski, polska literatura, kultura lub historia mogą realizować projekty badawcze, trwające od 3 do 12 miesięcy, w polskich uczelniach i instytucjach naukowych.

Termin składania wniosków: 6 marca – 15 maja 2020 roku

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA:  https://programs.nawa.gov.pl/login

Szczegółowy Regulamin Programu POLONISTA oraz dokumenty dostępne na stronie:  https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/program-dla-studentow-polonistyki-i-studiow-polskich/ogloszenie

 


 *) PROGRAM im. WALCZAKA

Celem Programu jest wzmocnienie potencjału polskich jednostek naukowych i podmiotów leczniczych poprzez wsparcie mobilności międzynarodowej badaczy z obszaru kardiologii, kardiochirurgii, onkologii, alergologii, diabetologii, psychiatrii oraz chorób zakaźnych poprzez finansowanie stypendium obejmującego koszty utrzymania stypendysty związane z pobytem naukowca w zagranicznym ośrodku goszczącym zlokalizowanym na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Z wnioskiem może wystąpić naukowiec posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, w chwili składania wniosku zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej m.in. w polskiej uczelni lub uczestnik szkoły doktorskiej, jak i doktorant, a także osoba fizyczna, która w chwili składania wniosku zatrudniona jest w polskiej uczelni oraz mająca otwarty przewód doktorski (nie dłużej niż 3 lata w dniu złożenia wniosku) lub osoba przygotowująca rozprawę doktorską w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”, posiadający zaproszenie z Ośrodka goszczącego i udokumentowany dorobek naukowy.

Nabór wniosków w Programie trwa  do 30 kwietnia 2020 roku do godz. 15:00 czasu środkowoeuropejskiego zgodnie z czasem urzędowym obowiązującym na terytorium Polski wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Agencji.

Projekt może być realizowany przez okres od 3 do 6 miesięcy, przy czym wyjazd od 1 października 2020 r. do 1 kwietnia 2021 r.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie:  https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-walczaka

 


 
Osoby do kontaktu:
Anna Salamończyk,
DWM UMK, pok 512
e-mail: salamonczyk.anna@umk.pl
tel: +48 56 611-48-75,
 
Małgorzata Błaszczak,
DWM UMK, pok 512
e-mail: malgorzatablaszczak@umk.pl
tel: +48 56 611-48-75,