COVID-19: informacje dla społeczności UMK
Szczepienia przeciw COVID-19Szczepienia przeciw COVID-19
NAWA - programy

NAWA - programy

 NAWA - programy

Programy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej dla naukowców i doktorantów:

 Uwaga: nabory prowadzone są wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na stronie https://programs.nawa.gov.pl/login. Wnioski składane w formie papierowej nie są rozpatrywane.

 

*) Wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Austrią

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – NAWA (Polska) oraz Österreichs Agentur für Bildung und Internationalisierung (Austria) zapraszają do składania wniosków w ramach wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Austrii.

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Austrii.

Wnioski mogą składać instytucje nauki i szkolnictwa wyższego.

Granty NAWA przeznaczone są na wsparcie mobilności polsko-austriackich zespołów badawczych.

Szczegółowe informacje dot. programu dostępne są na stronie: https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/wspolne-projekty-badawcze/nabory-2021/wspolne-projekty-badawcze-miedzy-polska-a-austria

Nabór wniosków na UMK trwa do 10 maja 2021 roku.

Pytania w sprawie procedury składania wniosków na UMK proszę kierować na adres: nawaumk@umk.pl lub do Anny Salamończyk z DMPiME (teams salamonczyk.anna@o365.umk.pl)


 

*) Wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Niemcami

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – NAWA (Polska) oraz Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (Niemcy) zapraszają do składania wniosków w ramach wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec.

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Niemiec.

Wnioski mogą składać instytucje nauki i szkolnictwa wyższego.

Granty NAWA przeznaczone są na wsparcie mobilności polsko-niemieckich zespołów badawczych.

Szczegółowe informacje dot. programu dostępne są na stronie:

https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/wspolne-projekty-badawcze/nabory-2021/wspolne-projekty-badawcze-miedzy-polska-a-niemcami

Nabór wniosków w UMK trwa do 15 czerwca 2021 roku.

Pytania w sprawie procedury składania wniosków na UMK proszę kierować na adres: nawaumk@umk.pl lub do Anny Salamończyk z DMPiME (teams salamonczyk.anna@o365.umk.pl)


 

*) Granty Interwencyjne NAWA (nabór w roku 2021)

Celem Programu jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie.

Zgłaszane projekty powinny obejmować międzynarodową współpracę zespołów badawczych lub mobilność naukowców, przy czym realizowane działania powinny mieć charakter istotny dla rozwoju nauki i sprzyjający umiędzynarodowieniu aktywności naukowej Wnioskodawcy. 

Wnioski składane w Programie muszą obejmować działania badawcze, których realizacja, ze względu na konieczność szybkiego reagowania, nie jest możliwa w drodze aplikowania o inne istniejące mechanizmy finansowania. Otrzymanie grantu możliwe jest tylko wówczas, kiedy ubieganie się o standardowe źródła finansowania mogłoby doprowadzić do utracenia unikalnej szansy na rozwiązanie ważnego problemu.

Projekt może być realizowany przez okres od 3 do 12 miesięcy. Finansowanie projektu ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej może wynosić maksymalnie 300 000zł.

Nabór wniosków w drugiej edycji przez NAWA jest prowadzony jest w dwóch terminach: od 13 kwietnia do 30 czerwca 2021 roku oraz od 1 września do 30 listopada 2021 roku. Wnioski o grant przyjmowane są w systemie elektronicznym NAWA. Wnioskodawcą jest uczelnia.

Wniosek należy wypełnić w języku angielskim.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie: https://nawa.gov.pl/naukowcy/granty-interwencyjne-nawa/ogloszenie

Pytania w sprawie procedury składania wniosków na UMK proszę kierować na adres: nawaumk@umk.pl 

 


 

*) Program im Bekkera NAWA (info. na podstawie naboru wniosków w roku 2021)

Celem Programu jest wsparcie doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich w dążeniu do doskonałości naukowej poprzez umożliwienie im rozwoju naukowego w zagranicznych ośrodkach badawczych oraz akademickich na całym świecie.

O udział w Programie mogą ubiegać się:

1. Doktorant, przy czym w przypadku doktorantów realizujących kształcenie w szkole doktorskiej o udział w programie może ubiegać się osoba, która przedstawiła podmiotowi prowadzącemu szkołę doktorską indywidualny plan badawczy, o którym mowa w art. 202. ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

2. Naukowiec lub nauczyciel akademicki w chwili składania wniosku zatrudniony w podmiocie posiadającym kategorię naukową.

 

Termin realizacji Programu: Projekt może być realizowany przez okres od 3 do 24 miesięcy w przypadku Młodego Naukowca lub od 3 do 12 miesięcy w przypadku pozostałych Wnioskodawców w tym doktorantów. Wyjazd może rozpocząć się najwcześniej 1 marca 2022 r., a najpóźniej 31 października 2022 r.

Nabór wniosków w Programie jest prowadzony do 25 maja 2021 r. roku do godz. 15:00 czasu środkowoeuropejskiego (UTC+01:00, czas lokalny dla Warszawy) wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Wniosek składa indywidualnie zainteresowany (Doktoranci i Naukowcy //WYPEŁNIJ WNIOSEK//; Stypendyści II ed. Programu (Bekker 2019) //WYPEŁNIJ WNIOSEK//)

Uprzejmie prosimy uzyskanie zgody na planowany wyjazd bezpośredniego przełożonego oraz Dziekana/Dyrektora Szkoły Doktorskiej.

Szczegółowy Regulamin Programu im. Bekkera oraz dokumenty dostępne na stronie: https://www.nawa.gov.pl/naukowcy/program-imienia-bekkera

Po otrzymaniu z NAWY decyzji o przyznaniu finansowania osoby ubiegające się o wyjazd są zobowiązane do wystąpienia z wnioskiem, drogą służbową, do władz uczelni o zgodę na zrealizowanie pobytu za granicą w terminie ustalonym ze stroną przyjmującą.

 


 *) Programu im. Ulama NAWA (nabór 04/2021)

Ulam NAWA adresowany jest do naukowców ze stopniem naukowym co najmniej doktora pracujących za granicą (także Polaków).

Program Ulam NAWA ogłaszany jest po raz trzeci. Nabór wniosków prowadzony jest od 25 marca do 15 czerwca 2021 r. w systemie elektronicznym poprzez stronę www.nawa.gov.pl. Nowością w tegorocznej edycji jest możliwość uczestnictwa w programie polskich naukowców pracujących na stałe za granicą. Celem programu jest zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych. Program pozwoli na przyjazdy do Polski na okres od 6 do 24 miesięcy wyróżniających się zagranicznych naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy wzmocnią potencjał naukowy polskich instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki i włączą się w prowadzone w nich projekty badawcze i działalność dydaktyczną. W ramach programu możliwe będzie zaproszenie przez uczelnie i inne jednostki naukowe badaczy z zagranicy z dowolnego kraju, reprezentujących dowolną dziedzinę nauki (w tym polskich naukowców pracujących za granicą). Program zapewnia stypendium na pobyt dla zagranicznego naukowca oraz dodatek mobilnościowy. Przyjazdy zagranicznych naukowców mogą rozpocząć się najwcześniej od 1 stycznia 2022 r., a nie później niż 1 października 2022 r. Budżet programu to 9 mln zł.

szczegółowe informacje na stronie: https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-ulama

Pytania w sprawie procedury składania wniosków na UMK proszę kierować na adres: nawaumk@umk.pl lub do Anny Salamończyk z DMPiME (teams salamonczyk.anna@o365.umk.pl).


 

*) WYMIANA BILATERALNA naukowców :

Celem Programu jest wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z krajów partnerskich. Dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie wyłącznie kosztów wymiany osobowej. Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży swojego naukowca, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego. (Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł).

Nabór wniosków jest otwarty wyłącznie dla następujących obszarów tematycznych:

Wnioski dotyczące innych obszarów tematycznych będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Wnioski dotyczące wspólnego projektu (dalej „Projekt”) muszą być złożone jednocześnie przez partnerów z Włoch do MAECI (Italian Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation) oraz przez polskich partnerów do NAWA. Rozpatrywane są jedynie wnioski złożone łącznie w Polsce i we Włoszech. Wnioski złożone w Polsce i we Włoszech powinny mieć taki sam tytuł w języku angielskim oraz taki sam okres realizacji.

Projekty składane w ramach naboru mogą być realizowane przez okres maksymalnie 24 miesięcy, począwszy od 1 stycznia 2022 r. Data zakończenia realizacji Projektów nie może być późniejsza niż 31 grudnia 2023 r.

Wnioski w systemie teleinformatycznym NAWA należy składać w terminie do 19 marca 2021 r. do godziny 15:00:00 czasu lokalnego dla Warszawy .

Ponieważ o współpracę aplikuje Uczelnia prosimy o kontakt e-mailowy lub na platformie Teams w tej sprawie, termin zgłoszeń na UMK 08 marca 2021 r.

Koordynatorem w Projekcie może być osoba posiadająca minimum stopień doktora, zatrudniona przez Wnioskodawcę.

 Procedura składania wniosków.


  *) Promocja języka polskiego (info. na podstawie naboru wniosków w roku 2020)

Celem Programu jest promocja języka polskiego wraz z elementami historii i kultury Polski poprzez finansowanie przedsięwzięć budujących jakość nauczania i prestiż języka polskiego jako obcego, trwale wpływających na wizerunek Polski w świecie.

 

W ramach Programu finansowane będą projekty, działania i inicjatywy realizowane w Polsce lub za granicą służące rozpowszechnianiu języka polskiego jako obcego, wzmocnieniu jakości jego nauczania i skierowane do szerszego grona odbiorców. Proponowane działania powinny cechować się kreatywnością oraz wysokim stopniem dopasowania do potrzeb grupy docelowej. Preferowane są działania ukierunkowane na odbiorcę zagranicznego i realizowane wspólnie z zagraniczną uczelnią, a także niepodejmowane dotychczas przez Wnioskodawcę w proponowanym we wniosku zakresie lub skali.

 

Maksymalna kwota finansowania Projektu wynosi 100 000,00 zł. Uprawnione główne kategorie kosztów w Programie to:

1)      koszty organizacji seminariów, warsztatów, konferencji;

2)      koszty podróży i utrzymania poniesione w związku z realizacją projektu;

3)      koszty zakupu sprzętu i wyposażenia do 30% wartości projektu, przy czym koszty zakupu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych powinny umożliwiać jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów (wartość początkowa nie przekracza 10 000 zł);

4)      koszty wynagrodzeń osób realizujących Projekt, które nie mogą przekroczyć 30% wartości projektu;

5)      koszty zakupu pozostałych towarów i usług niezbędnych do realizacji projektu.

Z wnioskami o finansowanie w ramach programu mogą występować instytucje systemu szkolnictwa wyższego i nauki, m.in uczelnie. Projekt może być realizowany przez jedną instytucję, ale preferowane są Projekty w międzynarodowym partnerstwie.

W przypadku Projektów realizowanych w partnerstwie do wniosku należy dołączyć list intencyjny lub porozumienie partnerskie.

Wnioskodawca - UMK może złożyć łącznie nie więcej niż 3 wnioski. W związku z tym, wymagane jest przesłanie do Działu Współpracy Międzynarodowej Zgłoszenia wstępnej propozycji projektu zaakceptowanego przez Dziekana, w terminie do dnia 7 lipca 2020 roku (Procedura zgłoszeniawzór zgłoszenia).

 

Termin składania wniosków w Dziale Współpracy Międzynarodowej upływa w dniu 18 lipca 2020, natomiast termin na złożenie wniosków 

w systemie NAWA upływa 31 lipca 2020 roku o godz 15:00.

 

Działania objęte finansowaniem mogą rozpocząć się najwcześniej 1 października 2020 r.

Możliwa jest realizacja działań trwających od 3 do 12 miesięcy.

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji Projektu określa Wnioskodawca. Realizacja działań Projektowych jest możliwa wyłącznie od 1 października 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Więcej informacji znajduje się pod linkiem: https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/promocja-jezyka-polskiego

 


  *) STER Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich (info. na podstawie naboru wniosków w roku 2020)

Celem głównym Programu jest systemowe wsparcie umiędzynarodowienia szkół doktorskich. Agencja oferuje polskim podmiotom prowadzącym szkoły doktorskie pakiet wsparcia systemowego na okres 3 lat.

 Cele szczegółowe Programu to:

  1. doskonalenie jakości kształcenia w szkołach doktorskich oraz jakości badań naukowych doktorantów poprzez przenoszenie międzynarodowych doświadczeń do polskich uczelni;
  2. zwiększenie mobilności międzynarodowej doktorantów;
  3. rozwijanie działań związanych z umiędzynarodowieniem „w domu”;
  4. wspieranie długotrwałej współpracy międzynarodowej szkół doktorskich;
  5. pozyskanie doktorantów cudzoziemców oraz promotorów z zagranicy;
  6. wsparcie stypendialne dla doktorantów realizujących projekty doktorskie we współpracy międzynarodowej i zmierzających do uzyskania joint degree lub double degree;
  7. realizacja przez doktorantów projektów badawczych o charakterze międzynarodowym.

 

UWAGA! Wartość projektu powiększana jest o finansowy wkład własny Wnioskodawcy, który nie może być niższy niż 10% wartości całego Projektu.

 Program skierowany jest do polskich instytucji, które prowadzą szkoły doktorskie, a także mają doświadczenie w przyjmowaniu cudzoziemców na studia lub ich kształceniu oraz koordynują lub uczestniczą w programach międzynarodowej wymiany doktorantów.

 Dofinansowanie Projektu ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej może wynieść maksymalnie 2 000 000 zł.

Finansowaniem mogą zostać objęte działania związane z pozyskaniem zagranicznych doktorantów, w tym w szczególności:

 Realizacja pojedynczego Projektu może trwać od 1 do 36 miesięcy, tj. pomiędzy 4 stycznia 2021 roku a 31 grudnia 2023 roku.

 

Termin składania wniosków w Dziale Współpracy Międzynarodowej upływa w dniu 18 lipca 2020, natomiast termin na złożenie wniosków 

w systemie NAWA upływa 31 lipca 2020 roku o godz 15:00.

 

UWAGA! Wnioskodawca może złożyć maksymalnie 1 wniosek w naborze. W związku z tym, uprzejmie prosimy przesłanie do Działu Współpracy Międzynarodowej Zgłoszenia wstępnej propozycji projektu zaakceptowanego przez Dyrektora Szkoły Doktorskiej, w terminie do dnia 3 lipca 2020 roku (Procedurawzór Zgłoszenia).

Więcej informacji znajduje się pod linkiem: https://nawa.gov.pl/instytucje/ster-umiedzynarodowienie-szkol-doktorskich

 


  *) Profesura Gościnna NAWA (info. na podstawie naboru wniosków w roku 2020)

Pierwsza edycja programu otwarta jest dla dziedzin nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych.

 Celem głównym Programu jest wspieranie najwyższej jakości działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej prowadzonej przez polskie jednostki akademickie i naukowe, poprzez włączenie w te działania zagranicznych naukowców światowej klasy. W ramach programu Profesura Gościnna NAWA możliwe będzie zatrudnienie przez polskie jednostki akademickie i naukowe naukowców o wybitnym dorobku międzynarodowym, pochodzących z różnych krajów na świecie, oraz stworzenie dla nich grupy projektowej.

UWAGA! Wymagany jest wkład własny Wnioskodawcy, stanowiący co najmniej 20% kosztów wynagrodzeń w Projekcie (co najmniej 20% wynagrodzenia wizytującego naukowca oraz co najmniej 20% wynagrodzenia grupy projektowej).

W ramach projektu możliwe będzie zatrudnienie na okres 36-48 miesięcy naukowców o wybitnym dorobku międzynarodowym, pochodzących z różnych krajów na świecie, oraz stworzenie grupy projektowej.

Wizytującym naukowcem może być osoba, która spełnia poza tym łącznie warunki wskazane w Regulaminie Konkursu (https://nawa.gov.pl/images/Profesura-goscinna/Regulamin-programu-Profesura-Goscinna-NAWA.pdf) , w szczególności:

1) cieszy się międzynarodowym uznaniem jako lider w swoim obszarze badań;

2) może wykazać się min. 3 osiągnięciami spośród poniższych:

a) w okresie 10 lat przed ogłoszeniem naboru wniosków kierowała zakończonymi projektami badawczymi wyłonionymi w drodze konkursu,

b) w okresie 10 lat przed ogłoszeniem naboru wniosków była beneficjentem prestiżowych programów wsparcia dla wybitnych naukowców, wyłonionym w drodze konkursu;

3) w okresie 10 lat przed ogłoszeniem naboru wniosków opublikowała jako główny autor co najmniej jedną pracę naukową przełomową dla rozwoju danej dyscypliny dostępną w języku angielskim.

oraz w momencie składania wniosku oraz w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem naboru wniosków w programie nie mieszkała i nie pracowała w Polsce.

Program przewiduje również możliwość uwzględnienia kosztów badań naukowych z zakresu badań podstawowych (tzw. komponent badawczy) finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.

 W programie finansowane lub dofinansowane są:

1) wynagrodzenie Wizytującego naukowca wraz z kosztami pracodawcy

2) wynagrodzenia dla członków Grupy projektowej wraz z kosztami pracodawcy

3) koszty przesiedlenia w formie jednorazowego dodatku mobilnościowego.

 

Z wnioskami o finansowanie w ramach programu mogą występować instytucje systemu szkolnictwa wyższego i nauki, m.in uczelnie.

 Termin składania wniosków w Dziale Współpracy Międzynarodowej upływa w dniu 18 lipca 2020 ( procedura składania wniosku), natomiast termin na złożenie wniosków w systemie NAWA upływa 31 lipca 2020 roku o godz 15:00.

Realizacja projektu może rozpocząć się̨ nie wcześniej niż 1 lutego 2021 roku i nie później niż 31 października 2021 roku.

Uprzejmie prosimy o uzyskanie zgody na planowane działania bezpośredniego przełożonego oraz Dziekana (wymagane oświadczenie Dziekana stanowiące Załącznik do Procedury).

Więcej informacji znajduje się pod linkiem: https://nawa.gov.pl/naukowcy/profesura-goscinna-nawa.


 

 *) WYMIANA BILATERALNA naukowców (info. na podstawie naboru wniosków w roku 2020):

Celem Programu jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Francji, uprawnionych zgodnie z zasadami tam obowiązującymi.

Środki na Projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań.

Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł.

Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie przez francuskich partnerów do Campus France oraz przez polskich partnerów do NAWA. Rozpatrywane są wyłącznie wnioski złożone łącznie w Polsce i we Francji. Wnioski złożone w Polsce i we Francji powinny mieć taki sam tytuł w języku angielskim i taki sam okres realizacji.

Projekty składane w ramach naboru mogą być realizowane przez okres maksymalnie 24 miesięcy, począwszy od 1 stycznia 2021 r. Data zakończenia realizacji Projektów nie może być późniejsza niż 31 grudnia 2022 r.

Wnioski w systemie teleinformatycznym NAWA należy składać w terminie do 23 lipca 2020 r. do godziny 15:00:00 czasu lokalnego dla Warszawy .

Ponieważ o współpracę aplikuje Uczelnia prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny w tej sprawie, termin zgłoszeń na UMK 07 lipca 2020 r.

Koordynatorem w Projekcie może być osoba posiadająca minimum stopień doktora, zatrudniona przez Wnioskodawcę.

 

Celem Programu jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Niemiec, uprawnionych zgodnie z zasadami tam obowiązującymi.

Środki na Projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań.

Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł.

Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie przez partnerów z Niemiec do DAAD oraz przez polskich partnerów do NAWA. Rozpatrywane są wyłącznie wnioski złożone łącznie w Polsce i w Niemczech. Wnioski złożone w Polsce i w Niemczech powinny mieć taki sam tytuł w języku angielskim i taki sam okres realizacji.

Projekty składane w ramach naboru mogą być realizowane przez okres maksymalnie 24 miesięcy, począwszy od 1 stycznia 2021 r. Data zakończenia realizacji Projektów nie może być późniejsza niż 31 grudnia 2022r.

Wnioski należy składać do NAWA w terminie do 30 czerwca 2020 r.do  godziny 15:00:00 czasu lokalnego dla Warszawy w systemie teleinformatycznym NAWA.

Ponieważ o współpracę aplikuje Uczelnia prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny w tej sprawie, termin zgłoszeń na UMK 20 czerwca 2020 r.

Koordynatorem w Projekcie może być osoba posiadająca minimum stopień doktora, zatrudniona przez Wnioskodawcę.

Procedura składania wniosków.

 


  *) Program stypendialny dla studentów i naukowców POLONISTA (info. na podstawie naboru wniosków w roku 2020)

Celem Programu jest upowszechnianie języka polskiego w świecie przez umożliwienie obcokrajowcom zainteresowanym językiem polskim i polską kulturą podjęcia studiów lub realizacji projektów badawczych w Polsce. Program adresowany jest do studentów studiów polonistycznych, polonoznawczych lub programów polskich realizowanych m.in. w ramach studiów slawistycznych (w zakresie języka polskiego, kultury polskiej i wiedzy o Polsce) oraz do naukowców z zagranicznych uczelni i instytucji naukowych.

Studenci zagranicznych uczelni mogą w ramach Programu realizować studia częściowe (jeden lub dwa semestry) lub pełne studia II stopnia. Uprawnieni do udziału w Programie są również laureaci i finaliści Olimpiady Literatury i Języka Polskiego organizowanej poza Polską, którzy mogą otrzymać stypendium NAWA na okres studiów polonistycznych I lub II stopnia na wybranej uczelni publicznej w Polsce.

Naukowcy, których przedmiotem badań jest język polski, polska literatura, kultura lub historia mogą realizować projekty badawcze, trwające od 3 do 12 miesięcy, w polskich uczelniach i instytucjach naukowych.

Termin składania wniosków: 6 marca – 15 maja 2020 roku

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA:  https://programs.nawa.gov.pl/login

Szczegółowy Regulamin Programu POLONISTA oraz dokumenty dostępne na stronie:  https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/program-dla-studentow-polonistyki-i-studiow-polskich/ogloszenie

 


 *) PROGRAM im. WALCZAKA (info. na podstawie naboru wniosków w roku 2020)

Celem Programu jest wzmocnienie potencjału polskich jednostek naukowych i podmiotów leczniczych poprzez wsparcie mobilności międzynarodowej badaczy z obszaru kardiologii, kardiochirurgii, onkologii, alergologii, diabetologii, psychiatrii oraz chorób zakaźnych poprzez finansowanie stypendium obejmującego koszty utrzymania stypendysty związane z pobytem naukowca w zagranicznym ośrodku goszczącym zlokalizowanym na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Z wnioskiem może wystąpić naukowiec posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, w chwili składania wniosku zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej m.in. w polskiej uczelni lub uczestnik szkoły doktorskiej, jak i doktorant, a także osoba fizyczna, która w chwili składania wniosku zatrudniona jest w polskiej uczelni oraz mająca otwarty przewód doktorski (nie dłużej niż 3 lata w dniu złożenia wniosku) lub osoba przygotowująca rozprawę doktorską w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”, posiadający zaproszenie z Ośrodka goszczącego i udokumentowany dorobek naukowy.

Nabór wniosków w Programie trwa  do 30 kwietnia 2020 roku do godz. 15:00 czasu środkowoeuropejskiego zgodnie z czasem urzędowym obowiązującym na terytorium Polski wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Agencji.

Projekt może być realizowany przez okres od 3 do 6 miesięcy, przy czym wyjazd od 1 października 2020 r. do 1 kwietnia 2021 r.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie:  https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-walczaka

 


 
Osoba do kontaktu:
Anna Salamończyk,
DMPiME UMK, pok 512
e-mail: salamonczyk.anna@umk.pl
teams: salamonczyk.anna@o365.umk.pl
tel: +48 56 611-48-75,