NAWA - stypendia

NAWA - stypendia

 NAWA - stypendia

Informuję, że na stronie https://nawa.gov.pl/program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej dostępny jest regulamin oferty wyjazdowej w roku akademickim 2019/2020 (w uzasadnionych przypadkach od 15 sierpnia 2019r.) oraz szkól letnich i letnich kursów językowych, które odbędą się latem 2019 roku.

NAWA realizuje programy wymiany akademickiej w ramach umów bilateralnych i współpracy dwustronnej z m.in. następującymi krajami: Armenia, Białoruś, Bułgaria, Chiny, Czechy, Egipt, Grecja, Izrael, Japonia, Kazachstan, Mongolia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Węgry, Wietnam.

Uwaga: nabór prowadzony jest wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na stronie https://programs.nawa.gov.pl/login. Wnioski składane w formie papierowej nie będą rozpatrywane.

Po otrzymaniu z NAWY decyzji o przyznaniu stypendium osoby ubiegające się o wyjazd są zobowiązane do wystąpienia z wnioskiem, drogą służbową, do władz uczelni o zgodę na zrealizowanie pobytu za granicą w terminie ustalonym ze stroną przyjmującą.

Zachęcam do zapoznania się z treścią Regulaminu Programu.

Kontakt
Małgorzata Wysocka
DWM UMK
tel: +48 56 611-42-29, +48 56 611-42-85