NAWA - programy

NAWA - programy

 NAWA - programy

Programy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej dla naukowców i doktorantów:

 

Uwaga: nabory prowadzone są wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na stronie https://programs.nawa.gov.pl/login. Wnioski składane w formie papierowej nie są rozpatrywane.

Harmonogram realizacji programów NAWA w roku 2020.


 

*) POLSKIE POWROTY

Celem Programu jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcie przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych. Program adresowany jest do polskich naukowców pracujących w zagranicznych instytucjach naukowych, którzy zdobytą poza krajem wiedzę i doświadczenie chcą wykorzystać po powrocie do Polski, rozwijając własną grupę badawczą bądź włączając się w badania prowadzone w już działających zespołach naukowych.

Z wnioskami o finansowanie w ramach programu mogą występować podmioty m.in uczelnie.

Nabór wniosków trwa do 31 marca 2020 roku do godz. 15:00 czasu środkowoeuropejskiego zgodnie z czasem urzędowym obowiązującym na terytorium Polski wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Agencji.

Projekty w ramach Programu mogą być realizowane przez okres od 36 do 48 miesięcy.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: https://nawa.gov.pl/naukowcy/polskie-powroty

Wniosek składa uczelnia. Procedura składania wniosku.

 


*) PROGRAM im. ULAMA

Celem Programu jest finansowanie stypendium obejmującego koszty utrzymania zagranicznego naukowca w czasie pobytu naukowego w Polsce posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora.

Z wnioskiem może wystąpić indywidualny naukowiec, który uzyskał stopień naukowy doktora w kraju innym niż Polska, nie posiada polskiego obywatelstwa, a także co najmniej od 2017 r. nie mieszkał, nie pracował ani nie studiował w Polsce. Warunek nieposiadania obywatelstwa polskiego nie dotyczy osób będących obywatelami polskimi, których pełen cykl studiów doktoranckich sfinansowany został przez Rząd RP; osoby te są uprawnione do udziału w programie.

Nabór wniosków w programie trwa do dnia 15 kwietnia 2020 roku do godz. 15.00 czasu środkowoeuropejskiego zgodnie z czasem urzędowym obowiązującym na terytorium Polski wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Agencji.

Pobyty zagranicznych naukowców w Polsce mogą trwać od 6 do 24 miesięcy. Przyjazd w ramach stypendium nie może nastąpić wcześniej niż 1 stycznia 2021 r. ani później niż 1 września 2021 r.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-ulama

Wniosek składa zainteresowany naukowiec.

 


 *) PROGRAM im. WALCZAKA

Celem Programu jest wzmocnienie potencjału polskich jednostek naukowych i podmiotów leczniczych poprzez wsparcie mobilności międzynarodowej badaczy z obszaru kardiologii, kardiochirurgii, onkologii, alergologii, diabetologii, psychiatrii oraz chorób zakaźnych poprzez finansowanie stypendium obejmującego koszty utrzymania stypendysty związane z pobytem naukowca w zagranicznym ośrodku goszczącym zlokalizowanym na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Z wnioskiem może wystąpić naukowiec posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, w chwili składania wniosku zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej m.in. w polskiej uczelni lub uczestnik szkoły doktorskiej, jak i doktorant, a także osoba fizyczna, która w chwili składania wniosku zatrudniona jest w polskiej uczelni oraz mająca otwarty przewód doktorski (nie dłużej niż 3 lata w dniu złożenia wniosku) lub osoba przygotowująca rozprawę doktorską w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”, posiadający zaproszenie z Ośrodka goszczącego i udokumentowany dorobek naukowy.

Nabór wniosków w Programie trwa  do 31 marca 2020 roku do godz. 15:00 czasu środkowoeuropejskiego zgodnie z czasem urzędowym obowiązującym na terytorium Polski wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Agencji.

Projekt może być realizowany przez okres od 3 do 6 miesięcy, przy czym wyjazd od 1 października 2020 r. do 1 kwietnia 2021 r.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie:  https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-walczaka

 


 *) PROGRAM im BEKKERA - kolejny planowany nabór: kwiecień 2020 r.

Informacje na podstawie naboru 2019:

Celem Programu jest wsparcie naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych w dążeniu do doskonałości naukowej poprzez umożliwienie im odbycia stażu podoktorskiego, prowadzenia badań naukowych lub pozyskania materiałów do pracy naukowej w renomowanych zagranicznych ośrodkach na całym świecie.

O udział w Programie mogą ubiegać się naukowcy oraz nauczyciele akademiccy, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, w chwili składania wniosku zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w instytucji polskiego systemu szkolnictwa wyższego.

Termin realizacji Programu: Projekt może być realizowany przez okres od 3 do 24 miesięcy w przypadku Młodego Naukowca lub od 3 do 12 miesięcy w przypadku pozostałych Wnioskodawców. Wyjazd może rozpocząć się najwcześniej 1 marca 2020 r., a najpóźniej 30 września 2020 r.

Nabór wniosków w Programie jest prowadzony w terminie od 16 kwietnia do 18 czerwca 2019 r. roku do godz. 15:00 czasu środkowoeuropejskiego (UTC+01:00, czas lokalny dla Warszawy) wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (https://programs.nawa.gov.pl/login).

Wniosek składa indywidualnie zainteresowany pracownik.

Uprzejmie prosimy uzyskanie zgody na planowany wyjazd bezpośredniego przełożonego oraz Dziekana.

Szczegółowy Regulamin Programu im. Bekkera oraz dokumenty dostępne na stronie: https://www.nawa.gov.pl/naukowcy/program-imienia-bekkera

Po otrzymaniu z NAWY decyzji o przyznaniu finansowania osoby ubiegające się o wyjazd są zobowiązane do wystąpienia z wnioskiem, drogą służbową, do władz uczelni o zgodę na zrealizowanie pobytu za granicą w terminie ustalonym ze stroną przyjmującą.

 


 
Osoba do kontaktu:
Anna Salamończyk,
DWM UMK, pok 512
e-mail: salamonczyk.anna@umk.pl
tel: +48 56 611-48-75,