Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Projekty Współpracy Erasmus+

Procedura zgłaszania wniosków o dofinansowanie i/lub udział w międzynarodowym projekcie współpracy w zakresie kształcenia

 1. Złożenie wniosku o dofinansowanie/udział w projekcie wymaga pisemnej zgody Prorektora ds. Kształcenia.
 2. Kierujący jednostką organizacyjną UMK, która planuje realizację projektu lub udział jako partner w międzynarodowym projekciewspółpracy w zakresie kształcenia, składa wniosek o zgodę na aplikowanie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej procedury, do Prorektora ds. Kształcenia za pośrednictwem Działu Międzynarodowych Partnerstw i Mobilności Edukacyjnej (DMPiME), na co najmniej 14 dni przed upływem terminu aplikowania o dofinansowanie.
 3. Złożenie wniosku po terminie wskazanym w punkcie 2, spowoduje jego odrzucenie.
 4. Wniosek jest oceniany formalnie i merytorycznie pod względem zgodności z poniżej wskazanymi celami oraz wymogami programu przez wyznaczonego pracownika DMPiME, a następnie przekazywany do akceptacji do Prorektora ds. Kształcenia.
 5. Cele przygotowywanych projektów powinny być zgodne z celami statutowymi Uniwersytetu, strategią UMK oraz strategiami jednostek organizacyjnych UMK, jeżeli dana jednostka posiada taką strategię.
 6. Jeżeli projekt wymaga wniesienia wkładu własnego w formie wkładu finansowego, wówczas kierujący jednostką organizacyjną UMK:
  a) oświadcza o posiadaniu i zarezerwowaniu wystarczających środków finansowych
  w celu pokrycia wkładu własnego lub         
  b) wnioskuje o zgodę rektora lub prorektora ds. Collegium Medicum na sfinansowanie wkładu własnego ze środków ogólnych odpowiednio UMK lub Collegium Medicum UMK.
 7. Kierujący jednostką organizacyjną UMK wskazuje skład zespołu projektowego oraz koordynatora projektu na UMK.
 8. Do wniosku o zgodę na aplikowanie należy dołączyć przygotowany wniosek projektowy lub inne dokumenty ukazujące strukturę wniosku i zakres merytoryczno-finansowy udziału UMK w projekcie.
 9. Wszelkie dokumenty związane z formalną stroną udziału w projekcie wymagające podpisu osoby upoważnionej do reprezentowania UMK należy składać za pośrednictwem Działu Międzynarodowych Partnerstw i Mobilności Edukacyjnej.

Procedura zgłaszania wniosków
załącznik nr 1

Konkursy 2022 w programie Erasmus+ 2021-2027
Konkursy 2023 w programie Erasmus+ 2021-2027

Projekty realizowane na UMK

Osoba kontaktowa w DMPiME:
mgr Katarzyna Pawlonka
e-mail: kasiafus@umk.pl
tel: 56 611 4346