Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Program Edukacja

Logo

Oficjalna strona Programu Edukacja: https://education.org.pl/

Program Edukacja powstał na mocy międzyrządowej umowy dotyczącej wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014 – 2021, zawartej pomiędzy Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii a Rzeczpospolitą Polską. Rolę Operatora programu pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE),

Głównym celem Programu jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) w obszarze edukacji. Działania programowe mają za zadanie wzmacnianie potencjału ludzkiego oraz poszerzanie wiedzy w Polsce. 

Obszary priorytetowe (preferowane), wspierające realizację celów Programu Edukacja to:

  • edukacja włączająca,
  • zarządzanie w sektorze edukacji,
  • rozwój kultury jakości w sektorze edukacji, w tym wewnętrznych systemów zapewniania jakości,
  • rozwój i promocja sektora VET, z uwzględnieniem dualnego systemu nauczania oraz współpraca instytucji kształcenia zawodowego z pracodawcami,
  • rozwój poradnictwa zawodowego,
  • edukacja dotycząca systemu opieki społecznej nad dziećmi („child welfare education”).

W Programie Edukacja przewidziano nabory w ramach 4 komponentów:

  1. Profesjonalny rozwój kadry
  2. Mobilność w szkolnictwie wyższym
  3. Współpraca instytucjonalna –  kształcenie zawodowe
  4. Współpraca instytucjonalna

Ponadto, w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej, będzie możliwość pozyskania środków finansowych na przeprowadzenie wspomnianych powyżej wizyt przygotowawczych, które powinny przyczynić się do późniejszego złożenia wspólnego wniosku w ramach działań programowych.

Całkowity budżet Programu Edukacja wynosi ponad 23 mln €, z czego 20 mln € pochodzi z Mechanizmu Finansowego EOG, a pozostałe finansowanie to wkład krajowy.

Partnerzy Programu

Islandia

Liechtenstein

Norwegia

 

UWAGA!!! Nowy nabór wniosków

 

PROJEKTY:

1. Komponent II – Mobilność w szkolnictwie wyższym, lata 2020-2022

     Component II - Mobility in higher education, years 2020-2022

2. Komponent II - Mobilność w szkolnictwie wyższym, lata 2022-2023

    Component II - Mobility in higher education, years 2022-2023