Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Program Edukacja

Logo

Oficjalna strona Programu Edukacja: https://education.org.pl/

Program Edukacja powstał na mocy międzyrządowej umowy dotyczącej wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014 – 2021, zawartej pomiędzy Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii a Rzeczpospolitą Polską. Rolę Operatora programu pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE),

Głównym celem Programu jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) w obszarze edukacji. Działania programowe mają za zadanie wzmacnianie potencjału ludzkiego oraz poszerzanie wiedzy w Polsce. 

Obszary priorytetowe (preferowane), wspierające realizację celów Programu Edukacja to:

 • edukacja włączająca,
 • zarządzanie w sektorze edukacji,
 • rozwój kultury jakości w sektorze edukacji, w tym wewnętrznych systemów zapewniania jakości,
 • rozwój i promocja sektora VET, z uwzględnieniem dualnego systemu nauczania oraz współpraca instytucji kształcenia zawodowego z pracodawcami,
 • rozwój poradnictwa zawodowego,
 • edukacja dotycząca systemu opieki społecznej nad dziećmi („child welfare education”).

W Programie Edukacja przewidziano nabory w ramach 4 komponentów:

 1. Profesjonalny rozwój kadry
 2. Mobilność w szkolnictwie wyższym
 3. Współpraca instytucjonalna –  kształcenie zawodowe
 4. Współpraca instytucjonalna

Ponadto, w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej, będzie możliwość pozyskania środków finansowych na przeprowadzenie wspomnianych powyżej wizyt przygotowawczych, które powinny przyczynić się do późniejszego złożenia wspólnego wniosku w ramach działań programowych.

Całkowity budżet Programu Edukacja wynosi ponad 23 mln €, z czego 20 mln € pochodzi z Mechanizmu Finansowego EOG, a pozostałe finansowanie to wkład krajowy.


Official website of the Education Program: https://education.org.en/

The Education Program was established under an intergovernmental agreement on implementing the EEA Financial Mechanism 2014 - 2021, concluded between Iceland, the Principality of Liechtenstein and the Kingdom of Norway, and the Republic of Poland. The role of the Program Operator is performed by the Foundation for the Development of the Education System (FRSE),

The main objective of the Program is to reduce economic and social disparities within the European Economic Area and to strengthen bilateral relations between Poland and the Donor States (Iceland, Liechtenstein, Norway) in the field of education. Program activities are aimed at strengthening the human potential and expanding knowledge in Poland.

Priority (preferred) areas supporting the realization of the Education Program's goals are:

 • inclusive education,
 • management in the education sector,
 • development of quality culture in the education sector, including internal quality assurance systems,
 • development and promotion of the VET sector, taking into account the dual teaching system and cooperation of vocational  education institutions with employers,
 • development of vocational guidance,
 • education concerning the child welfare system ("child welfare education").

The Education Program provides for calls under 4 components:

 1. Professional development of personnel
 2. Mobility in higher education
 3. Institutional cooperation - vocational education
 4. Institutional cooperation

In addition, under the Bilateral Cooperation Fund, it will be possible to obtain funding to conduct the preparatory visits mentioned above, which should contribute to the subsequent submission of a joint application under the program activities.

The total budget of the Education Program is more than €23 million, of which €20 million comes from the EEA Financial Mechanism, and the remaining funding is a national contribution.

Partnerzy Programu

Islandia/Iceland

Liechtenstein

Norwegia/Norway


 PROJEKTY:

1. Komponent II – Mobilność w szkolnictwie wyższym, lata 2020-2022/ Component II - Mobility in higher education, years 2020-2022

2. Komponent II - Mobilność w szkolnictwie wyższym, lata 2022-2023 / Component II - Mobility in higher education, years 2022-2023