COVID-19: Wracamy na zajęcia stacjonarne

Program mobilności studentów i doktorantów MOST

Program mobilności studentów i doktorantów MOST

 

 

 

 

 

 

Informacja dotycząca rekrutacji na rok akademicki 2021/2022:

Rekrutacja do Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST, na semestr zimowy i cały rok akademicki 2021/2022, odbędzie się w dniach 1-10 września 2021 roku.

Zainteresowani studenci i uczestnicy studiów doktoranckich proszeni są o zarejestrowanie się w systemie IRK MOST, na stronie  https://irkmost.amu.edu.pl, wydrukowanie i podpisanie wniosku oraz przekazanie go osobiście lub listownie Uczelnianemu Koordynatorowi Programu.

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się przesłanie skanu wniosku drogą elektroniczną.

Na wszelkie pytania odpowiada Uczelniany Koordynator Programu MOST, Pani Karolina Rochnowska (kontakt: Dział Kształcenia, Rektorat, pok. 414, tel: 56 611 49 07, e-mail: karoch @umk.pl).

Bieżące informacje dostępne są na stronie internetowej Programu:

http://most.amu.edu.pl

 

Informacje ogólne:

 • Program MOST jest adresowany do studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, których zainteresowania naukowe mogą być realizowane poza macierzystym uniwersytetem.
 • Umożliwia on zainteresowanym studentom lub uczestnikom studiów doktoranckich poszerzenie możliwości kształcenia się poprzez odbywanie semestralnych lub rocznych studiów w innej polskiej uczelni.
 • Student lub uczestnik studiów doktoranckich ma prawo ubiegania się o przyjęcie na wybrany przez siebie uniwersytet, w ramach oferty przedstawianej corocznie przez uczelnie biorące udział w programie oraz prawo wyboru przedmiotów w oparciu o istniejące programy studiów.

Informacja dla studentów:

 • Studia w ramach Programu MOST może podjąć student nie wcześniej niż po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich, drugiego semestru studiów I stopnia lub pierwszego semestru na studiach II stopnia.

Informacja dla uczestników studiów doktoranckich:

 • Program uczestników studiów doktoranckich może być realizowany przez uczestniczenie w zajęciach przewidzianych w programie studiów doktoranckich, które odbywają się na wybranym uniwersytecie. Program może być także realizowany poprzez sporządzanie kwerendy bibliotecznej, archiwalnej oraz pracy laboratoryjnej i innego rodzaju współpracy naukowej, jeśli została wcześniej uzgodniona z uczelnią przyjmującą.
 • W Programie może uczestniczyć doktorant po ukończeniu pierwszego roku studiów.
 • Wniosek uczestnika studiów doktoranckich, zarejestrowany na stronie IRK MOST, powinien zostać zaopiniowany przez kierownika właściwych studiów doktoranckich. Dodatkowo do wniosku załączana jest opinia opiekuna naukowego.

Rejestracja:

Rejestracja dostępna jest pod adresem: https://irkmost.amu.edu.pl

Terminy rejestracji:

 • na semestr zimowy oraz na cały rok akademicki - od 15 kwietnia do 15 maja (rejestracja na rok akademicki 2021/2022 odbędzie się w dniach 1 -10 września 2021 roku),
 • na semestr letni - od 1 do 30 listopada.

Koordynator uczelniany UMK:

mgr Karolina Rochnowska, tel: (56) 611 49 07, e-mail: karoch@umk.pl;
Biuro czynne: od poniedziałku do piątku, w godz. 7.15 – 15.15, Rektorat, pokój 414

Koordynator uczelniany zajmuje się miedzy innymi:

 • udzielaniem szczegółowych informacji na temat Programu,
 • przyjmowaniem wniosków i prowadzeniem rekrutacji,
 • zapewnieniem wsparcia wyjeżdżającym studentom i doktorantom UMK w kwestiach organizacyjnych,
 • zapewnieniem wsparcia przyjeżdżającym do UMK uczestnikom Programu w sprawach organizacyjnych, m.in. zapewnienie miejsca w domu studenckim, dostęp do biblioteki.

MOST dla równych szans:

Program MOST jest otwarty dla osób niepełnosprawnych. Szczegółowe informacje, wraz z opisem przystosowania poszczególnych uczelni do potrzeb osób niepełnosprawnych można znaleźć na stronie:
http://most.amu.edu.pl/index.php/program-most/most-a-niepelnosprawnosc