Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Rekrutacja - wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ (działanie KA103 - kraje programu)

Na studia można wyjechać jedynie do tych uczelni, z którymi UMK, a dokładniej konkretny wydział/kierunek podpisał umowy o współpracy w ramach Erasmusa+, przewidujące wymianę studentów. Lista umów zawartych przez UMK. Nie ma możliwości podpisania umowy międzyinstytucjonalnej, a więc realizacji mobilności, z uczelnią wyższą, która nie posiada karty ECHE (European Charter of Higher Education), nadanej przez Komisję Europejską.

Wymagania stawiane kandydatom:

Na wyjazdy na studia mogą być kwalifikowani tylko i wyłącznie studenci, którzy:

 • są zarejestrowani na studiach pierwszego, drugiego trzeciego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich (dziennych, wieczorowych i zaocznych),
 • w momencie podpisywania umowy indywidualnej na wyjazd będą studentami co najmniej II roku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
 • nie wykorzystali jeszcze kapitału mobilności na stopniu studiów, na którym miałby się odbyć wyjazd.

Ponadto kandydaci do wyjazdu powinni:

 • mieć dobre wyniki w nauce,
 • bardzo dobrze znać język obcy, w jakim będą prowadzone zajęcia w uczelni zagranicznej.

Szczegółowe zasady rekrutacji oraz kryteria selekcji ustalane są przez poszczególne wydziały. Informacji należy szukać u pełnomocników dziekanów ds. mobilności/koordynatorów kierunkowych oraz na stronach wydziałowych i tablicach ogłoszeniowych na wydziałach. Ponadto, każdy student powinien zapoznać się z wymogami językowymi i innymi warunkami wymiany określonymi w umowie międzyinstytucjonalnej z uczelnią zagraniczną, którą jest zainteresowany. Lista umów zawartych przez UMK.

Ogólne uczelniane terminy rekrutacji na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022:

 • termin rekrutacji: od 15 lutego do 19 marca 2021 r.
  W rekrutacji w terminie podstawowym ("rekrutacja wiosenna") nie mogą brać udziału studenci III roku studiów I stopnia (licencjackich) oraz ostatniego roku studiów magisterskich.
  Rekrutacja dotyczy wyłącznie wyjazdów na semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022.

 • studenci, którzy rozpoczną studia (II lub III stopnia) w październiku 2021, będą mogli aplikować o wyjazd w kolejnej rekrutacji, w ramach nowej edycji programu tzn. Erasmus+ 2021-2027. Niniejszą rekrutacją będą objęte wyjazdy na semestr letni 2021/2022.
  Zasady tej rekrutacji oraz nowej edycji programu zostaną opublikowane jesienią 2021, po publikacji Przewodnika Erasmus+ 2021-2027 i wytycznych Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

  Udział w rekrutacji "jesiennej" mogą brać studenci, którzy rozpoczną studia II stopnia (magisterskie) lub III stopnia (doktoranckie) w październiku 2021 r. oraz pozostali studenci kwalifikujący się na wyjazd w roku 2021/2022, którzy nie mieli możliwości wzięcia udziału w rekrutacji wiosennej.
  Wyjazd na I roku studiów II stopnia nie jest możliwy w semestrze zimowym.

  UWAGA! Powyższe terminy są ramowe tzn. poszczególne wydziały mogą zakończyć rekrutację wcześniej, dostosowując się do terminów aplikacyjnych uczelni zagranicznych.

Grupy krajów i stawki, które będą obowiązywały w roku 2020/2021 oraz w semestrze zimowym roku 2021/2022 (umowa finansowa 2020-2022):
I grupa - 520 EUR/mies. - Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
II grupa - 500 EUR/mies. - Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
III grupa - 450 EUR/mies. - Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

Grupy krajów i stawki, które będą obowiązywały w roku 2019/2020 (umowa finansowa 2019-2021):
I grupa - 500 EUR/mies. - Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
II grupa - 450 EUR/mies. - Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
III grupa - 400 EUR/mies. - Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

Grupy krajów i stawki, które będą obowiązywały w roku 2018/2019 (umowa finansowa 2018-2020):
I grupa - 500 EUR/mies. - Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
II grupa - 450 EUR/mies. - Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
III grupa - 400 EUR/mies. - Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

Studenci w trudnej sytuacji materialnej (otrzymujący w momencie rekrutacji stypendium socjalne) będą otrzymywali dodatkowo 200 EUR/mies.  Więcej informacji.

Warunkiem formalnym udziału w rekrutacji jest wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line.


ZASADY REKRUTACJI (działanie KA103 i KA107):

Zasady rekrutacji na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ w roku 2020/2021
Aneks nr 1 (Zasady 2020/2021)
Aneks nr 2 (Zasady 2020/2021)
Aneks nr 3 (Zasady 2020/2021)
Aneks nr 4 (Zasady 2020/2021)
Aneks nr 5 (Zasady 2020/2021)
Aneks nr 6 (Zasady 2020/2021 - dot. KA107)
Zasady rekrutacji na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ w roku 2019/2020
Aneks nr 1 (Zasady 2019/2020)
Aneks nr 2 (Zasady 2019/2020)
Aneks nr 3 (Zasady 2019/2020)
Aneks dotyczący rozliczeń mobilności w związku z sytuacją spowodowaną przez COVID-19
Aneks II dotyczący rozliczeń mobilności w związku z sytuacją spowodowaną przez COVID-19
ENG version - Amendment concerning the financial settlement of mobilities affected by COVID-19 pandemy 
ENG version - Amendment II concerning the financial settlement of mobilities affected by COVID-19 pandemy 

Więcej informacji na temat wyjazdów na studia do krajów partnerskich (działanie KA107)