Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Często zadawane pytania - wyjazdy na studia

 1. Do jakich krajów można wyjechać na studia w ramach programu Erasmus+?
 2. Do jakich uczelni można wyjechać?
 3. Kto może wziąć udział w programie Erasmus+?
 4. Co to jest kapitał mobilności studenta?
 5. Jakie są terminy i warunki rekrutacji?
 6. Jaka jest wysokość stypendium?
 7. Czy za studia za granicą w ramach programu Erasmus+ trzeba płacić?
 8. Czy okres spędzony za granicą zostanie zaliczony przez macierzystą uczelnię bez konieczności powtarzania roku?
 9. Co to jest Porozumienie o programie zajęć (Learning Agreement)?
 10. Jak dobrze trzeba znać język kraju, do którego się wyjeżdża? Czy jest możliwość udziału w językowych kursach przygotowawczych?

 

1. Do jakich krajów można wyjechać na studia w ramach programu Erasmus+?Obecnie mobilność jest możliwa do takich krajów jak:

 • 27 państw członkowskich Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Republika Czeska, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Szwecja, Węgry, Włochy;
 • Wielka Brytania;
 • 3 kraje EOG - Islandia, Lichtenstein, Norwegia;
 • kraje kandydujące - Serbia, Turcja, Macedonia Północna.

Możliwe są również nieliczne wyjazdy na studia do krajów partnerskich. Szczegółowe informacje.

2. Do jakich uczelni można wyjechać?

Na studia można wyjechać jedynie do tych uczelni, z którymi UMK, a dokładniej konkretny wydział/kierunek podpisał umowy o współpracy w ramach Erasmusa+, przewidujące wymianę studentów. Przykładowo: studenci filologii angielskiej mogą wyjechać tylko do tych uczelni partnerskich, z którymi zawarto umowy dla kierunku filologia angielska, a nie na przykład dla kierunku filologia słowiańska czy historia. Lista umów zawartych przez UMK.
Nie ma możliwości podpisania umowy międzyinstytucjonalnej, a więc realizacji mobilności, z uczelnią wyższą, która nie posiada karty ECHE (European Charter of Higher Education), nadanej przez Komisję Europejską.

3. Kto może wziąć udział w programie Erasmus+?

Na wyjazdy na studia mogą być kwalifikowani tylko i wyłącznie studenci, którzy:

 • są zarejestrowani na studiach pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich (dziennych, wieczorowych i zaocznych),
 • w momencie wyjazdu są studentami co najmniej II roku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
 • nie wykorzystali jeszcze kapitału mobilności na stopniu studiów, na którym miałby się odbyć wyjazd,

Ponadto kandydaci do wyjazdu powinni:

 • mieć dobre wyniki w nauce,
 • bardzo dobrze znać język obcy, w jakim będą prowadzone zajęcia w uczelni zagranicznej.

UWAGA! W rekrutacji wiosennej (luty-marzec) nie mogą brać udziału studenci III roku studiów I stopnia. Studenci I roku studiów II stopnia mogą wyjeżdżać do uczelni zagranicznych wyłącznie w semestrze letnim. Dodatkowa rekrutacja dla tych studentów jest przeprowadzana w terminie jesiennym (październik-listopad).

Szczegółowe zasady rekrutacji oraz kryteria selekcji ustalane są przez poszczególne wydziały. Informacji należy szukać u Koordynatorów Wydziałowych, na stronach wydziałowych i wydziałowych tablicach ogłoszeniowych.

4. Co to jest kapitał mobilności studenta?

Program Erasmus+ umożliwia wielokrotne wyjazdy na studia lub praktyki, czyli w sumie do 12 mies. na każdym stopniu studiów (licencjackich/magisterskich/doktoranckich), z wyjątkiem studiów magisterskich jednolitych (24 mies.) Minimalny okres wyjazdu na studia to 3 mies., a na praktyki - 2 mies. Wyjazdy na studia lub praktykę, zrealizowane w ramach programu Erasmus+ lub LLP/Erasmus na danym stopniu studiów, pomniejszają dostępny na tym stopniu kapitał mobilności.

Przykład 1 - Student studiów licencjackich wyjechał na 5-miesieczne studia w ramach programu Erasmus+, obecnie kontynuuje studia licencjackie, ma więc do wykorzystania jeszcze 7 miesięcy na wyjazdy na studia lub praktyki.

Przykład 2 - Student studiów licencjackich wyjechał w ramach programu LLP/Erasmus na 10-miesięczne studia oraz 3-miesięczną praktykę, nie może więc zrealizować już żadnego wyjazdu w ramach programu Erasmus+ na studiach I stopnia, jednakże po rozpoczęciu studiów II stopnia będzie miał możliwość wyjazdu na kolejne 12 mies. w sumie (studia/praktyki).

Kapitał mobilności jest przypisany do osoby (decyduje nr PESEL), a nie kierunku studiów czy też uczelni, co oznacza, że po wykorzystaniu kapitału mobilności na danym stopniu studiów, zmiana kierunku studiów lub uczelni nie powoduje udostępnienia kolejnej puli miesięcy na mobilność.

Przykład 3: Student ukończył studia II stopnia na kierunku ekonomia i wykorzystał w ich trakcie cały kapitał mobilności (12 mies.) Następnie rozpoczął w innej uczelni studia II stopnia na kierunku marketing i zarządzanie, ale w tej sytuacji - na tym stopniu studiów nie ma już żadnej możliwości wyjazdu.

5. Jakie są terminy i warunki rekrutacji?

Rekrutacja podstawowa odbywa się w UMK w terminie od 1 lutego do 15 marca, a rekrutacja uzupełniająca od połowy października do połowy listopada. Szczegółowe kryteria i terminy są ustalane przez poszczególne wydziały. Dodatkowo, każdy student powinien zapoznać się z wymogami językowymi i innymi warunkami wymiany określonymi w umowie międzyinstytucjonalnej z uczelnią zagraniczną, którą jest zainteresowany. Lista umów zawartych przez UMK.
Warunkiem formalnym udziału w rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line dostępnego na stronie.

6. Jaka jest wysokość stypendium?

Stypendium Erasmusa+ jest z założenia jedynie dofinansowaniem kosztów związanych z podróżą i pobytem za granicą i ma na celu zredukowanie różnicy w kosztach utrzymania między krajem macierzystym a krajem uczelni zagranicznej.
Stawki miesięczne stypendium są ustalane przez Narodową Agencję Programu Erasmus+. Stawki te mają charakter ogólnokrajowy i obowiązują UMK bez prawa jakiejkolwiek zmiany (co znaczy, że każdy student wyjeżdżający z Polski do danego kraju otrzyma stypendium w takiej samej wysokości miesięcznej). Grupy krajów zostały ustalone przez Komisję Europejską. Obowiązujące stawki stypendialne są wskazane na stronie.

Studenci w trudnej sytuacji materialnej – otrzymujący stypendium socjalne, będą otrzymywali dodatkowo 200 EUR/mies w ramach dofinansowania z funduszy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

W przypadku wyjazdów na studia do krajów partnerskich obowiązuje odrębna stawka stypendialna oraz jednorazowe ryczałtowe dofinansowanie kosztów podróży. Szczegółowe informacje.

Stypendium jest naliczane z dokładnością do 1 dnia - w systemie Mobility Tool według kalkulatora długości pobytu opracowanego przez Komisję Europejską.


7. Czy za studia za granicą w ramach programu Erasmus+ trzeba płacić?

Zgodnie z zasadami programu Erasmus+, od studenta przyjeżdżającego na studia w ramach programu uczelnia przyjmująca nie może pobrać opłaty za studia (czesnego). Natomiast może pobierać drobne opłaty na pokrycie kosztów związanych np.: z ubezpieczeniem, organizacjami studenckimi czy korzystaniem z różnych materiałów (fotokopiarki, materiały laboratoryjne, itp.) na takiej samej zasadzie jak od miejscowych studentów.

8. Czy okres spędzony za granicą zostanie zaliczony przez macierzystą uczelnię bez konieczności powtarzania roku?

Tak być powinno. Jest to jeden z wymogów programu Erasmus+. Okres studiów odbytych za granicą w ramach Erasmusa+ uznawany jest za integralną część studiów w uczelni macierzystej. Gwarancją uznania okresu studiów za granicą powinno być podpisanie Porozumienia w sprawie programu zajęć - Learning Agreement. O zaliczeniu jednak decyduje wydział po przeanalizowaniu wykazu zaliczeń studenta wystawionego przez uczelnię przyjmującą.

9. Co to jest Porozumienie o programie zajęć (Learning Agreement)?

Porozumienie o programie zajęć to umowa między studentem, jego uczelnią macierzystą (UMK) i uczelnią przyjmującą, określająca program zajęć, w jakich uczestniczyć ma student w uczelni partnerskiej oraz liczbę punktów ECTS, jaka będzie przyznana za ich zaliczenie. Porozumienie ułatwia pełne uznanie okresu studiów odbytego w zagranicznej uczelni. Dokument ten musi być przygotowany przed wyjazdem studenta. Do LA można wprowadzić zmiany pod warunkiem, że zostaną one zaakceptowane przez obie uczelnie i studenta. Pełne zrealizowanie uzgodnionego programu studiów powinno gwarantować automatyczne zaliczenie studiów/ zajęć przez uczelnię macierzystą.

10. Jak dobrze trzeba znać język kraju, do którego się wyjeżdża? Czy jest możliwość udziału w językowych kursach przygotowawczych?

Student powinien znać język, w którym zamierza studiować, w stopniu gwarantującym aktywny udział w zajęciach i egzaminach. W ramach programu Erasmus+ zostało uruchomione specjalne narzędzie - European online linguistic support service (OLS), służące badaniu przyrostu kompetencji językowych oraz umożliwiające uczestnictwo w bezpłatnych kursach językowych on-line. Wymóg dotyczy studentów, którzy będą studiowali w jednym z wymienionych języków i dla których dany język nie jest językiem ojczystym. Języki dostępne w OLS: angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, niderlandzki, niemiecki, portugalski, rumuński, słowacki, szwedzki, węgierski, włoski.

Więcej informacji o programie Erasmus+ jest dostępnych na stronach: