Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje dla studentów I roku

Każdy student UMK ma obowiązek posiadania konta na centralnym serwerze kont administrowanym przez UCI, niezbędnego do złożenia ślubowania, rejestracji na zajęcia, złożenia wniosków o stypendia, kontaktowania się w sprawach organizacyjnych i dydaktycznych z Uniwersytetem.

___________________

Osoba przyjęta na studia rozpoczyna studia i nabywa prawa studenta z chwilą złożenia ślubowania. Ślubowanie składa się wyłącznie elektronicznie po zalogowaniu się na swoje konto studenta w systemie USOSweb.

Niezłożenie ślubowania w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia roku akademickiego jest traktowane jako niepodjęcie studiów i skutkuje wszczęciem postępowania w sprawie skreślenia z listy studentów.

Złożenie ślubowania jest warunkiem otrzymania legitymacji studenckiej i zaświadczenia o studiowaniu oraz korzystania z konta studenta w USOSweb i aplikacji Mobilny USOS.

___________________

Ogólnouczelniana inauguracja roku akademickiego 2023/2024 odbędzie się 2 października 2023 r. o godz. 11:00 w Auli UMK (ul. Gagarina 11, Toruń) i będzie też transmitowana przez UMK TV.

___________________

 

Studenci I roku - cudzoziemcy