Zarejestruj się Zaloguj się

 Studia w Toruniu

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW, KTÓRZY ZOSTALI ZAKWALIFIKOWANI DO PRZYJĘCIA NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA LUB JEDNOLITE MAGISTERSKIE

 

UWAGA!!!
Osoby, które chcą być przyjęte (i są zakwalifikowane) na kierunek w drugiej turze, a w pierwszej turze zostały przyjęte na inny kierunek, zamiast dokumentów, mogą przesłać do Komisji Rekrutacyjnej (rekrutacja@umk.pl) informację o rezygnacji z kierunku w pierwszej turze oraz prośbę o przeniesienie dokumentów na kierunek w drugiej turze.

 

 

UWAGA!!!  W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna przyjmuje dokumenty przesłane tylko drogą korespondencyjną (poczta, kurier).

 

UWAGA!!!  Osoby, które wyraziły zgodę na pobranie wszystkich wyników z Krajowego Rejestru Matur (KReM) przesyłają wraz z podaniem zwykłą kserokopię świadectwa maturalnego - bez poświadczenia, natomiast wszystkie pozostałe osoby muszą przesłać oryginał (odpis, duplikat) świadectwa maturalnego, które odbiorą w dziekanacie, po rozpoczęciu studiów.

 

UWAGA!!! Osoby wpisane na listę przyjętych w pierwszej turze rekrutacji, które będą ubiegały się o przyjęcie na studia na inny kierunek w drugiej turze rekrutacji, po zakwalifikowaniu w dniu 17.09.2021 r. zobowiązane są do przesłania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oświadczenia o rezygnacji z kierunku studiów pierwszej tury.

 

Studia w Toruniu

Wymagane dokumenty

  • wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i podpisany formularz podania,
  • poświadczoną przez UMK kserokopię świadectwa dojrzałości uzyskanego w trybie tzw. „nowej matury” lub w trybie tzw. „starej matury”, dyplomu IB (International Baccalaureat), dyplomu EB (European Baccalaureate) – oryginał dokumentu do wglądu, (osoby, które wyraziły zgodę na pobranie wszystkich wyników z Krajowego Rejestru Matur (KReM) przesyłają wraz z podaniem zwykłą kserokopię świadectwa maturalnego - bez poświadczenia; natomiast wszystkie pozostałe osoby muszą przesłać oryginał (odpis, duplikat) świadectwa maturalnego, które odbiorą w dziekanacie, po rozpoczęciu studiów).
  • jedną aktualną, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, fotografię w postaci elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu IRK przed wydrukowaniem podania,
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania wydane przez lekarza medycyny pracy - dotyczy kandydatów na kierunek weterynaria. Orzeczenie lekarskie osoba zakwalifikowana do przyjęcia na studia składa w Dziekanacie Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych bezpośrednio po rozpoczęciu studiów. UWAGA: skierowania na badania lekarskie będą wystawiane przez Dziekanat Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych po rozpoczęciu studiów.

UWAGA

W przypadku, gdy świadectwo dojrzałości zostało wydane za granicą, kandydat składa poświadczoną przez UMK kserokopię uwierzytelnionego lub opatrzonego apostille oryginału dokumentu, który uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo oraz jego przysięgłe tłumaczenie na język polski – oryginał dokumentu do wglądu.

 

Dodatkowe wymagania

Do świadectwa dojrzałości (maturalnego) kandydat zobowiązany jest dołączyć informację o uzyskanych uprawnieniach do kontynuacji nauki na odpowiednim poziomie w państwie, w którego systemie edukacji wydano świadectwo, w tym o uprawnieniach do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe oraz o zakresie tych uprawnień. Dokument powinien być wydany lub potwierdzony przez szkołę lub instytucję edukacyjną albo przez władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo. Świadectwo dojrzałości (maturalne) musi być zalegalizowane, przetłumaczone i uznane w Polsce za równoważne z polskim świadectwem dojrzałości. W przypadku gdy świadectwo dojrzałości (maturalne) uzyskane za granicą podlega uznaniu w Polsce decyzją kuratora oświaty / w trybie nostryfikacji, kandydat jest zobowiązany przedstawić zaświadczenie stwierdzające jego równorzędność z odpowiednim polskim świadectwem dojrzałości, w jak najkrótszym terminie, ale nie dłuższym niż do dnia 30 września br. W przypadku niedopełnienia tego wymogu student zostanie skreślony z listy studentów.

 

Termin składania dokumentów

14.07.2021 (środa) - 19.07.2021 (poniedziałek)

Adres przesłania dokumentów

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna UMK
ul. Gagarina 11
87-100 Toruń

UWAGA!!!  W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna przyjmuje dokumenty przesłane tylko drogą korespondencyjną (poczta, kurier).


UWAGA!!!

Kandydat, który został zakwalifikowany na studia, jest zobowiązany do wpłacenia 22 zł za legitymację na to samo konto, na które wpłacał opłatę rekrutacyjną.

 

Zachęcamy do zamieszkania w Domu Studenckim UMK w Toruniu. Prosimy o zapoznanie się z naszą ofertą. Z całą pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. https://www.umk.pl/studenci/akademiki/ Szczegółowe informacje znajdują się w ulotce (tutaj).