COVID-19: zajęcia hybrydowe do 30 stycznia

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW, KTÓRZY ZOSTALI ZAKWALIFIKOWANI DO PRZYJĘCIA W II TURZE (TURA UZUPEŁNIAJĄCA/PRZEDŁUŻENIE W RAMACH PIERWSZEJ TURY) W  DNIU  17  WRZEŚNIA  2021 R.  NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA ALBO JEDNOLITE MAGISTERSKIE

 

UCZELNIANA  KOMISJA  REKRUTACYJNA  - kontakt (bezpłatna infolinia) 800-809-809

 

UWAGA!!!

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia stacjonarne lub wpisane na listę rezerwową na kierunek weterynaria muszą złożyć jeden komplet wymaganych dokumentów. Niedopełnienie tego obowiązku jest równoznaczne z rezygnacją z kierunku weterynaria (w przypadku wpisania tylko na listę rezerwową) albo ze wszystkich kierunków studiów (w przypadku zakwalifikowania do przyjęcia na studia).

 

UWAGA!!!  W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna przyjmuje dokumenty przesłane tylko drogą korespondencyjną (poczta, kurier).

 

UWAGA!!! 

Osoby, które wyraziły zgodę na pobranie wszystkich wyników z Krajowego Rejestru Matur (KReM) przesyłają wraz z podaniem zwykłą kserokopię świadectwa maturalnego - bez poświadczenia, natomiast wszystkie pozostałe osoby muszą przesłać oryginał (odpis, duplikat) świadectwa maturalnego, które odbiorą w dziekanacie, po rozpoczęciu studiów.

Osoby, w systemie IRK, na swoim koncie osobistym mogą sprawdzić, czy wyraziły zgodę na pobranie wyników z Krajowego Rejestru Matur (KReM). Jeśli zgoda została wyrażona, wówczas w zakładce "wykształcenie" - w pozycji dokumenty - oraz "edytuj wyniki egzaminów" widoczna jest dodatkowa kolumna "Wartość z KReM". Kolumna ta nie jest widoczna na koncie kandydata, który nie wyraził zgody na pobranie wyników z KReM.

Informacje Studia w Toruniu

Wymagane dokumenty

  • wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i podpisany formularz podania,
  • poświadczoną przez UMK kserokopię świadectwa dojrzałości uzyskanego w trybie tzw. „nowej matury” lub w trybie tzw. „starej matury”, dyplomu IB (International Baccalaureat), dyplomu EB (European Baccalaureate) – oryginał dokumentu do wglądu, (osoby, które wyraziły zgodę na pobranie wszystkich wyników z Krajowego Rejestru Matur (KReM) przesyłają wraz z podaniem zwykłą kserokopię świadectwa maturalnego - bez poświadczenia; natomiast wszystkie pozostałe osoby muszą przesłać oryginał (odpis, duplikat) świadectwa maturalnego, które odbiorą w dziekanacie, po rozpoczęciu studiów).
  • jedną aktualną, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, fotografię w postaci elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu IRK przed wydrukowaniem podania,
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania wydane przez lekarza medycyny pracy - dotyczy kandydatów na kierunek weterynaria. Orzeczenie lekarskie osoba zakwalifikowana do przyjęcia na studia składa w Dziekanacie Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych bezpośrednio po rozpoczęciu studiów. UWAGA: skierowania na badania lekarskie będą wystawiane przez Dziekanat Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych po rozpoczęciu studiów.

UWAGA

W przypadku, gdy świadectwo dojrzałości zostało wydane za granicą, kandydat składa poświadczoną przez UMK kserokopię uwierzytelnionego lub opatrzonego apostille oryginału dokumentu, który uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo oraz jego przysięgłe tłumaczenie na język polski – oryginał dokumentu do wglądu.

Dodatkowe wymagania

Do świadectwa dojrzałości (maturalnego) kandydat zobowiązany jest dołączyć informację o uzyskanych uprawnieniach do kontynuacji nauki na odpowiednim poziomie w państwie, w którego systemie edukacji wydano świadectwo, w tym o uprawnieniach do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe oraz o zakresie tych uprawnień. Dokument powinien być wydany lub potwierdzony przez szkołę lub instytucję edukacyjną albo przez władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo. Świadectwo dojrzałości (maturalne) musi być zalegalizowane, przetłumaczone i uznane w Polsce za równoważne z polskim świadectwem dojrzałości. W przypadku gdy świadectwo dojrzałości (maturalne) uzyskane za granicą podlega uznaniu w Polsce decyzją kuratora oświaty / w trybie nostryfikacji, kandydat jest zobowiązany przedstawić zaświadczenie stwierdzające jego równorzędność z odpowiednim polskim świadectwem dojrzałości, w jak najkrótszym terminie, ale nie dłuższym niż do dnia 30 września br. W przypadku niedopełnienia tego wymogu student zostanie skreślony z listy studentów.

Termin składania dokumentów

20.09.2021 (poniedziałek) - 22.09.2021 (środa) - Uczelniana Komisja Rekrutacyjna nie pracuje w soboty i niedziele

Adres przesłania dokumentów

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna UMK
ul. Gagarina 11
87-100 Toruń

UWAGA!!!  W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna przyjmuje dokumenty przesłane tylko drogą korespondencyjną (poczta, kurier).


UWAGA!!!

Kandydat, który został wpisany na listę przyjętych na studia, jest zobowiązany do wpłacenia 22 zł za legitymację na to samo konto, na które wpłacał opłatę rekrutacyjną.

 

Zachęcamy do zamieszkania w Domu Studenckim UMK w Toruniu. Prosimy o zapoznanie się z naszą ofertą. Z całą pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. https://www.umk.pl/studenci/akademiki/ Szczegółowe informacje znajdują się w ulotce (tutaj).