Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW, KTÓRZY ZOSTALI ZAKWALIFIKOWANI DO PRZYJĘCIA W II TURZE REKRUTACJI W  DNIU  18  WRZEŚNIA  2023 R.  NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA ALBO JEDNOLITE MAGISTERSKIE

 

UCZELNIANA  KOMISJA  REKRUTACYJNA  - kontakt (bezpłatna infolinia) 800-809-809

 

UWAGA!!! 

W przypadku składania dokumentów bezpośrednio w Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej zaleca się założenie maseczki oraz zdezynfekowanie dłoni.

 

InformacjeStudia w Toruniu

Wymagane dokumenty

  • wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i podpisany formularz podania; przed wydrukowaniem podania kandydat wprowadza do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  • poświadczoną przez UMK kserokopię świadectwa dojrzałości uzyskanego w trybie tzw. „nowej matury” lub w trybie tzw. „starej matury”, dyplomu IB (International Baccalaureat), dyplomu EB (European Baccalaureate) – oryginał dokumentu do wglądu,
  • poświadczoną przez UMK kserokopię dyplomu technika weterynarii lub potwierdzenie zdania wszystkich wymaganych do uzyskania tego dyplomu egzaminów (dotyczy kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie na kierunek weterynaria i zaznaczyli w systemie IRK posiadanie takich uprawnień) - oryginał dokumentu do wglądu,
  • zgoda rodziców/rodzica/opiekunów prawnych - dotyczy kandydatów niepełnoletnich,
  • formularz z podaniem osoby do kontaktu w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia - dotyczy zakwalifikowanych, którzy wypełnili formularz;
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania wydane przez lekarza medycyny pracy - dotyczy kandydatów na kierunek weterynaria. Orzeczenie lekarskie osoba zakwalifikowana do przyjęcia na studia składa w Dziekanacie Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych bezpośrednio po rozpoczęciu studiów. UWAGA: skierowania na badania lekarskie będą wystawiane przez Dziekanat Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych po rozpoczęciu studiów.
  • UWAGA: Osoby, które korzystają z uprawnień olimpijczyków, razem z dokumentami składają poświadczoną przez UMK kserokopię zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu - oryginał dokumentu do wglądu.

Świadectwo dojrzałości wydane za granicą

W przypadku, gdy świadectwo dojrzałości zostało wydane za granicą, kandydat składa poświadczoną przez UMK kserokopię uwierzytelnionego lub opatrzonego apostille oryginału dokumentu, który uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo oraz jego przysięgłe tłumaczenie na język polski – oryginał dokumentu do wglądu.

Do świadectwa dojrzałości (maturalnego) kandydat zobowiązany jest dołączyć informację o uzyskanych uprawnieniach do kontynuacji nauki na odpowiednim poziomie w państwie, w którego systemie edukacji wydano świadectwo, w tym o uprawnieniach do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe oraz o zakresie tych uprawnień. Dokument powinien być wydany lub potwierdzony przez szkołę lub instytucję edukacyjną albo przez władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo. Świadectwo dojrzałości (maturalne) musi być zalegalizowane, przetłumaczone i uznane w Polsce za równoważne z polskim świadectwem dojrzałości. W przypadku gdy świadectwo dojrzałości (maturalne) uzyskane za granicą podlega uznaniu w Polsce decyzją kuratora oświaty / w trybie nostryfikacji, kandydat jest zobowiązany przedstawić zaświadczenie stwierdzające jego równorzędność z odpowiednim polskim świadectwem dojrzałości, w jak najkrótszym terminie, ale nie dłuższym niż do dnia 30 września br. W przypadku niedopełnienia tego wymogu student zostanie skreślony z listy studentów.

Termin składania dokumentów

19.09.2023 (wtorek) - 21.09.2023 (czwartek) - w godz. 9.00 - 15.00

Miejsce składania dokumentów

REKTORAT, ul. Gagarina 11, parter, pokój 19

Adres przesłania dokumentów

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna UMK
ul. Gagarina 11
87-100 Toruń

 

UWAGA!!! 

W przypadku składania dokumentów bezpośrednio w Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej zaleca się założenie maseczki oraz zdezynfekowanie dłoni. 

 

UWAGA!!!

Kandydat, który został przyjęty na studia (po złożeniu wymaganych dokumentów), jest zobowiązany do wpłacenia 22 zł za legitymację na to samo konto, na które wpłacał opłatę rekrutacyjną. Dla osób zwolnionych z opłaty rekrutacyjnej zostanie automatycznie wygenerowany numer konta, na które trzeba będzie wnieść tę opłatę.