Zarejestruj się Zaloguj się
Często zadawane pytania Często zadawane pytania Często zadawane pytania Często zadawane pytania Często zadawane pytania
Strona główna > Kandydaci > Niezbędnik > Często zadawane pytania

Często zadawane pytania

Strona główna > Kandydaci > Niezbędnik > Często zadawane pytania

 Często zadawane pytania

 1. Zasady przyjęcia na studia
 2. Komisja rekrutacyjna i kontakt
 3. IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów
 4. Rejestracja i rekrutacja
 5. Terminy
 6. Priorytety
 7. Olimpiady, konkursy i osiągnięcia sportowe
 8. Egzaminy
 9. Dokumenty
 10. Zdjęcia
 11. Opłaty
 12. Odwołania i Komisja Odwoławcza
 13. Forum i moderatorzy

I. ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA

 1. Gdzie mogę znaleźć ogólne zasady przyjmowania na studia?

  Ogóle zasady przyjmowania na studia na UMK znajdują się na stronie: Rekrutacja - Akty prawne.

 2. Gdzie mogę znaleźć zasady ubiegania się o przyjęcie na konkretny kierunek studiów?

  Zasady dotyczące ubiegania się o przyjęcie na konkretny kierunek znajdują się w zakładce "Katalog: Kierunki" w Internetowej Rejestracji Kandydata (nie trzeba zakładać konta, aby ten katalog otworzyć) oraz w przewodniku po kierunkach studiów.

 3. Dlaczego na UMK są inne zasady przyjęcia na studia niż na innych uczelniach w Polsce?

  Zgodnie z polskim prawem każda uczelnia w Polsce może ustalać własne zasady przyjmowania na studia i jest w tym całkowicie niezależna.

 4. Dlaczego w ubiegłym roku były inne zasady przyjmowania na studia na UMK, a w tym są inne?

  UMK stara się docierać ze swoją ofertą do coraz większej liczby kandydatów, stąd zasady naboru są uchwalane tak, aby jak największa liczba osób przystępujących w danym roku do matury miała możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia.

 5. O przyjęcie na ile kierunków studiów mogę się ubiegać na UMK?

  Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia na UMK może się ubiegać o przyjęcie na dowolną liczbę kierunków. Naturalnie jego kandydatura będzie rozpatrywana jedynie w odniesieniu do tylu kierunków, za które wniósł on opłatę rekrutacyjną.

 6. Na ile kierunków studiów mogę być przyjęty na UMK?

  Generalna zasada (wynikająca z warunków i trybu rekrutacji oraz z regulaminu studiów) głosi, że w rekrutacji na dany rok akademicki można być przyjętym tylko na jeden kierunek danego stopnia w trybie stacjonarnym. Oznacza to, że:

  1. kandydat może być przyjęty tylko na jeden kierunek studiów stacjonarnych pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich oraz
  2. kandydat może być przyjęty tylko na jeden kierunek studiów stacjonarnych drugiego stopnia oraz
  3. kandydat może być przyjęty na wiele kierunków niestacjonarnych.

  Jeżeli kandydat został przyjęty na studia stacjonarne pierwszego stopnia w pierwszym naborze, to w drugim naborze może być przyjęty pod warunkiem złożenia rezygnacji z wcześniejszego kierunku.

  Analogiczna sytuacja dotyczy naboru letniego i śródrocznego na ten sam rok akademicki.

 7. Czy mogę się ubiegać o przyjęcie na studia z pominięciem Internetowej Rejestracji Kandydatów?

  Nie, nie ma takiej możliwości.

 8. Czy jeżeli nie spełniam wszystkich wymagań kwalifikacyjnych, to mogę się ubiegać o przyjęcie na studia?

  Nie, nie ma takiej możliwości.

 9. A jeżeli z brakującego przedmiotu wpiszę sobie 0%, to czy mogę się ubiegać o przyjęcie na studia?

  Nie, nie ma takiej możliwości.

 10. Czy jeżeli nie zdawałem któregoś z wymaganych przedmiotów na maturze, to mogę przystąpić do egzaminu wstępnego z tego przedmiotu?

  Nie, nie ma takiej możliwości.

 11. A co jeżeli na studiach I stopnia, które kończyłem poza UMK, miałem przedmioty, które były zbliżone (pod względem nazwy i zakresu tematycznego) do tych, które są wymagane przez UMK przy rekrutacji na studia II stopnia, jednak ich nazwa nie jest dokładnie taka, jak wymagana - czy wówczas mogę się ubiegać o przyjęcie na studia na UMK?

  W takiej sytuacji prosimy zgłosić się do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej z kompletem dokumentów dotyczących danej sprawy (dyplom licencjata, suplement do dyplomu lub indeks, podanie z opisem problemu). Dokumenty te należy dostarczyć najpóźniej na tydzień-dwa przed upływem ostatecznego terminu upływu rejestracji na studia. Po rozpatrzeniu podania UKR (w porozumieniu z władzami odpowiedniego wydziału) podejmie decyzję w tej sprawie.

 12. Co oznaczają skróty s1, s2, n1, n2, sj, nj?
  Skróty te oznaczają:
  s1 - studia stacjonarne pierwszego stopnia (tzw. licencjackie lub inżynierskie)
  s2 - studia stacjonarne drugiego stopnia (tzw. magisterskie)
  n1 - studia niestacjonarne pierwszego stopnia
  n2 - studia niestacjonarne drugiego stopnia
  sj - studia stacjonarne jednolite magisterskie
  nj - studia niestacjonarne jednolite magisterskie
 13. Co oznacza termin "stara matura"?

  "Stara matura" to termin odnoszony do świadectwa dojrzałości uzyskanego przed 2005 rokiem (z wyłączeniem matury z roku 2002).

 14. Dlaczego podczas rekrutacji na prawo dla kandydatów z tzw. "nową" maturą od 2010 roku nie jest brany pod uwagę wynik egzaminu dojrzałości ani z historii ani z WOS-u?

  Decyzję dotyczącą określenia zasad rekrutacji na ww. kierunek studiów na dany rok akademicki uchwalił Senat UMK na wniosek Rady Wydziału Prawa i Administracji UMK.

II. KOMISJA REKRUTACYJNA I KONTAKT

 1. Co to jest UKR UMK?

  UKR UMK to Uczelniana Komisja Rekrutacyjna Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

 2. Co należy do obowiązków i zadań UKR?

  Do obowiązków i zadań UKR należy przeprowadzenie rekrutacji na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich prowadzonych na UMK.

 3. Czym nie zajmuje się UKR?

  UKR nie zajmuje się zagadnieniami związanym z przebiegiem studiów, czyli m.in.:

  1. pomocą socjalną (w tym stypendiami)
  2. akademikami
  3. wydawaniem legitymacji
  4. obsługą systemu USOS
  5. zapisami na zajęcia
  Sprawami związanymi z przebiegiem studiów zajmują się dziekanaty poszczególnych wydziałów.
 4. Jaka jest struktura i kto wchodzi w skład Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej?

  Uczelniana Komisja Rekrutacyjna jest powoływana przez Rektora UMK. W jej skład wchodzi Przewodniczący i Członkowie. Obok tego powoływany jest zespół sekretarzy UKR, którzy bezpośrednio zajmują się przeprowadzaniem rekrutacji. Skład UKR i zespołu sekretarzy jest określany specjalnym Zarządzeniem Rektora UMK. Skład UKR i zespołu sekretarzy w bieżącym roku został podany w Zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych (patrz "Akty prawne").

 5. Czy mogę się spotkać z Przewodniczącym Komisji lub którymś z jej członków?

  Nie, spotkań kandydatów i ich rodzin z członkami Komisji nie przewiduje się. Proces rekrutacji, sprowadzony do rejestracji internetowej, wniesienia opłaty i dostarczenia dokumentów, nie wymaga dodatkowych działań. Osobą, z którą może kontaktować się kandydat, jest sekretarz UKR.

 6. Z kim mogę porozmawiać na temat rekrutacji?

  Osobami uprawnionymi do udzielania informacji i pomocy w procesie rekrutacji są:

  1. sekretarze Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej
  2. pracownicy Działu Rekrutacji i Spraw Studenckich
  3. pracownicy Centrum Promocji i Informacji UMK
  Informacji na temat procesu rekrutacji w Collegium Medicum udziela:
  1. Dział Dydaktyki CM
  2. Dział Promocji i Informacji CM
  https://rekrutacja.cm.umk.pl/
 7. Gdzie i w jakich godzinach pracują sekretarze Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej?

  Zespół sekretarzy UKR (część toruńska) rozpocznie pracę 25 czerwca, a zakończy 3 października 2019 roku.

  Sekretarze pracują od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00 w budynku rektoratu (ul. Gagarina 11), na parterze, w sali 18.

  W dniach ogłaszania wyników I naboru na studia stacjonarne, tj.: 16.07.2019 r. (wt.), 24.07.2019 r. (śr.), 30.07.2019 r. (wt.), 5.08.2019 r. (pon.) Komisja Rekrutacyjna będzie pracowała do godziny 15:30.

  W czasie przyjmowania dokumentów po I turze kwalifikacji na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (17-22.07.2019 r.) sekretarze UKR będą pracować w godz. 9:00-18:00 w dni powszednie, w sobotę do godz. 14:00 (w niedziele Komisja Rekrutacyjna nie pracuje).

  Informacje dotyczące pracy bydgoskiej części Komisji Rekrutacyjnej znajdują się na stronie https://rekrutacja.cm.umk.pl/

 8. Czy Uczelniana Komisja Rekrutacyjna pracuje w soboty?

  Uczelniana Komisja Rekrutacyjna (część toruńska) w całym okresie rekrutacji pracuje w następujące soboty: 06.07.2019 r., 13.07.2019 r., 20.07.2019 r., 27.07.2019 r., 03.08.2019 r., 14.09.2019 r., 21.09.2019 r. i 28.09.2019 r. (w godz. 9:00-14:00).

  Informacje dotyczące pracy bydgoskiej części Komisji Rekrutacyjnej znajdują się na stronie https://rekrutacja.cm.umk.pl/

 9. Gdzie mogę zasięgać informacji na temat rekrutacji przed 25 czerwca 2019 r.?

  Przed 25 czerwca 2019 roku informacje na temat rekrutacji można uzyskać w:

  1. Dziale Rekrutacji i Spraw Studenckich
  2. Dziale Promocji i Informacji UMK
  Informacji na temat procesu rekrutacji w Collegium Medicum udziela:
  1. Dział Dydaktyki CM
  2. Dział Promocji i Informacji CM
  https://rekrutacja.cm.umk.pl/
 10. Jaki jest dokładny adres do korespondencji kierowanej do UKR?

  (część toruńska)
  Uczelniana Komisja Rekrutacyjna UMK
  ul. Gagarina 11
  87-100 Toruń

  Uczelniana Komisja Rekrutacyjna UMK Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
  ul. Jagiellońska 13-15
  85-067 Bydgoszcz

 11. Jakie są numery telefonów do UKR?

  (56) 0-800-809-809 (część toruńska)

  (52) 585-3606 (Collegium Medicum)
  (52) 585-3607

 12. Jaki jest adres do korespondencji mailowej do UKR?

  rekrutacja@umk.pl (część toruńska)
  rekrutacja@cm.umk.pl
  (Collegium Medicum)

 13. Jak długo będę czekał na odpowiedź na mój mail?

  W zależności od charakteru sprawy od godziny do dwóch-trzech dni roboczych. Jeżeli wynik działania Komisji będzie widoczny na koncie kandydata w IRK, to dodatkowe maile o tym informujące nie będą wysyłane. Podobnie w chwili gdy opłata zostanie zwrócona, sprawę uznaje się za zakończoną.

III. IRK - INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW

 1. Co to jest IRK?

  IRK to Internetowa Rejestracja Kandydatów - aplikacja, przy wykorzystaniu której jest prowadzona rejestracja kandydatów na studia na UMK.

 2. Czy mogę zarejestrować się na studia inaczej niż przez Internetową Rejestrację Kandydatów?

  Nie, nie ma takiej możliwości.

 3. Do czego zobowiązuje mnie zarejestrowanie się w Internetowej Rejestracji Kandydatów?

  Pełny zakres zadań i odpowiedzialności został określony na pierwszej stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów (zakładka: Rejestracja). Zwracamy szczególną uwagę na obowiązujący na UMK system priorytetów oraz harmonogram rekrutacji (tu szczególnie: terminy dostarczenia dokumentów).

 4. Czy IRK jest obsługiwana przez wszystkie przeglądarki internetowe?

  Nie, niektóre funkcje nie działają pod przeglądarką Internet Explorer - prosimy zainstalować sobie darmową przeglądarkę Mozilla Firefox.

 5. Nie mam drugiego imienia - czy mam coś wpisać w to pole?

  Nie, wpisywanie w to pole czegokolwiek, np. słowa "brak" lub "nie posiadam" będzie skutkowało generowaniem tego słowa w korespondencji kierowanej do kandydata, np. Agnieszka nie posiadam Kowalska, Paweł brak Malinowski lub Jan ---- Nowak.

 6. W mojej miejscowości nie ma ulicy, poczta mieści się w sąsiedniej miejscowości, więc co mam wpisać w polu ulica?

  W polu "ulica" kandydat wpisuje nazwę miejscowości, w której mieszka. Wpisywanie w to pole czegokolwiek innego, np. słowa "brak" lub "nie ma" będzie skutkowało generowaniem tego słowa w korespondencji kierowanej do kandydata, np. Agnieszka Nowak, ul. brak 17 lub Paweł Malinowski, ul. nie ma 24.

 7. W mojej miejscowości nie ma ulicy, ale jest poczta - co mam wpisać w polu ulica?

  W polu "ulica" kandydat wpisuje nazwę miejscowości, w której mieszka.

 8. Chcę ubiegać się o przyjęcie na kierunki artystyczne. Muszę się zarejestrować w terminie, w którym nie będę jeszcze znał wyników matury. Co mam zrobić?

  Kandydaci na kierunki artystyczne rejestrują się w programie Internetowej Rejestracji Kandydatów: uzupełniają dane osobowe, wybierają rodzaj zdawanej matury i przedmioty maturalne, na razie bez wyników, deklarują kierunek studiów oraz dokonują opłaty rekrutacyjnej. Na indywidualnym koncie rekrutacyjnym każdego kandydata pojawi się informacje o terminie, miejscu i godzinie kwalifikacji prac plastycznych i egzaminu praktycznego. Wyniki matur kandydat może wprowadzić do systemu IRK do ostatniego dnia rejestracji na kierunku nieartystyczne.

 9. Zdawałem maturę międzynarodową - wyniki uzyskam po terminie ostatecznej rejestracji - co mam robić?

  Kandydaci zdający maturę międzynarodową rejestrują się w programie Internetowej Rejestracji Kandydatów: uzupełniają dane osobowe, wybierają rodzaj zdawanej matury i przedmioty maturalne, na razie bez wyników, deklarują kierunek studiów oraz dokonują opłaty rekrutacyjnej. Następnie po otrzymaniu wyników matur przedstawiają je sekretarzom Komisji Rekrutacyjnej, którzy wprowadzą je do systemu IRK.

 10. Jeżeli kandydat zdawał maturę np. w 2009 roku, a w kolejnym roku poprawił niektóre wyniki, to czy przy wpisywaniu numeru świadectwa do IRK musi podać zarówno numer świadectwa jak i aneksu?

  Nie, nie ma takiej potrzeby - wystarczy numer świadectwa. W wypadku wpisania obu numerów, nakładają się one na inne elementy formularza i stają się przez to nieczytelne.

 11. Jeżeli kandydat zdawał maturę w np. 2009 roku, a w kolejnym roku poprawił niektóre wyniki, to czy przy wpisywaniu wyników maturalnych do IRK musi podać zarówno wynik wcześniejszy, jak i poprawiony?

  Nie, kandydat wpisuje jedynie oceny poprawione, chyba że jakiś przedmiot zdawał tylko raz w 2009 roku i obecnie go nie poprawiał, wtedy podaje wynik z 2009 roku.

 12. Czy muszę wpisywać swoje oceny maturalne - czy IRK nie może pobrać moich danych z Krajowego Rejestru Ewidencji Matur (KREM)?

  Wyniki maturalne z Krajowego Rejestru Ewidencji Matur są pobierane jedynie w przypadku tych kandydatów, którzy wyrazili zgodę na ich pobranie (zgodę taką wyraża się w trakcie matury). W przeciwnym wypadku KREM nie zezwala na pobranie tych wyników.

 13. Czy muszę wpisywać do IRK wszystkie oceny maturalne czy tylko te, które są brane pod uwagę w procesie rekrutacji?

  Wystarczy wpisanie tylko tych, które są brane pod uwagę w procesie rekrutacji. Jeżeli wyniki te nie zostaną dodatkowo pobrane z KREMu, to system IRK policzy punkty zgodnie z wpisem dokonanym przez kandydata. To oznacza, że jeżeli kandydat zapomni wpisać dane z jakiegoś przedmiotu, to system IRK policzy mu z tego przedmiotu 0%.

 14. Wprowadziłem dane do sytemu IRK, a one później zniknęły - jak to możliwe?

  Sytuacja taka jest możliwa jedynie wtedy, gdy kandydat nie potwierdził wpisu komendą "Zapisz".

 15. Chciałbym założyć nowe konto w IRK, jednak nie mogę tego uczynić, gdyż system pokazuje, że ktoś o moim numerze PESEL już ma konto w IRK - jak to możliwe?

  Niemożliwe. Najprawdopodobniej kandydat sam założył już takie konto, a po pewnym czasie próbuje założyć konto jeszcze raz.

 16. Czy ubiegając się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek studiów muszę zakładać tyle kont w IRK, ile kierunków chcę wybrać?

  Nie, wszelkie zapisy na dowolną liczbę studiów są dokonywane z jednego konta w IRK.

 17. Czy istnieje górna granica wieku ograniczająca możliwość podjęcia kształcenia na studiach stacjonarnych?

  Nie, każdy może podjąć takie studia.

 18. Co mam zrobić, jeżeli zapomniałem hasła do IRK?

  Osoby, które zapomniały hasła do IRK są zobowiązane do skorzystania z opcji: "odzyskiwanie hasła". Nowe hasło jest przesyłane kandydatowi na adres e-mail, który podał podczas internetowej rejestracji, dlatego trzeba podawać ten adres poczty elektronicznej, do której na pewno kandydat ma dostęp. Wysyłanie hasła na e-mail kandydata, do którego nie ma on dostępu (nie pamięta przykładowo hasła) jest bezcelowe. Jeżeli uruchomienie opcji "odzyskiwanie hasła" nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, prosimy o kontakt z Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną.

 19. Co mam zrobić, jeżeli nie radzę sobie z obsługą IRK?

  Prosimy się skontaktować z sekretarzami Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

 20. Jakich dokumentów potrzebuję by sprawnie dokonać Internetowej Rejestracji na studia?

  Wystarczy dowód osobisty oraz świadectwo dojrzałości (do IRK trzeba wpisać numery obu dokumentów).

 21. Co jest największą zaletą IRK?

  Można zarejestrować się w dowolnym miejscu na Ziemi, wystarczy Internet i trochę wolnego czasu. Dokumenty do siedziby Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej kandydat musi dostarczyć w określonych terminach.

 22. Co oznaczają dwa kolory podświetlenia poszczególnych punktów na indywidualnym koncie kandydata ("na zielono" oraz "na czerwono" w ramce "Rejestracja krok po kroku")?

  Punkt podświetlony na zielono oznacza, że ten krok rejestracji został wykonany prawidłowo (wszystkie rubryki zostały wypełnione, wszystkie opcje wymagające wyboru zaznaczone właściwie), kolor czerwony natomiast, że punkt tak podświetlony nie został jeszcze uzupełniony w ogóle albo informacje o kandydacie są niekompletne. Do punktu podświetlonego na czerwono trzeba będzie zatem jeszcze wrócić.

 23. Czy można wypełniać punkty "Rejestracji krok po kroku" nie po kolei?

  Tak, np. osoby, które ubiegają się o przyjęcie na kierunek np. malarstwo muszą dokonać rejestracji i wnieść opłatę przed poznaniem swoich wyników z matury - wybierają jedynie przedmioty, które zdawały, zaś osiągnięte rezultaty mogą uzupełnić później. Dotyczy to nie tylko tych osób, ale także pozostałych.

 24. Co oznacza sformułowanie "pokaż moje egzaminy" na indywidualnym koncie kandydata?

  Nie oznacza ono, że każdy z kandydatów musi przystąpić do egzaminów na studia. W większości przypadków (poza kierunkami artystycznymi i tymi, na które jest planowana rozmowa kwalifikacyjna) "nowych maturzystów" obowiązuje konkurs świadectw dojrzałości, zaś osoby ubiegające się o przyjęcie na studia II stopnia konkurs ocen z dyplomów i ewentualnie średniej ze studiów lub rozmowa kwalifikacyjna. A zatem jeżeli w zasadach rekrutacji na dany kierunek nie została podana informacja o konieczności przystępowania do egzaminu, to pod sformułowaniem "moje egzaminy" kryją się wyniki uzyskane przez kandydata na maturze bądź w czasie studiów licencjackich.

 25. W momencie drukowania z IRK formularza podania zamiast dwóch stron uzyskuję kilka i na wydruku widoczne są pola służące do wpisywania danych - co mam robić?

  Proszę uzupełnić wszystkie wymagane dane (również z zakładki "Inne" w "Zmień dane osobowe").
  Proszę do obsługi IRK używać przeglądarki internetowej Mozilla Firefox.
  Jeżeli to nie rozwiązało problemu, proszę zainstalować program Adobe Acrobat Reader - podanie generuje się do postaci pliku PDF i ma dwie strony (plus ewentualnie umowa o kształcenie).
  Jeżeli to nie zadziała, prosimy o skorzystanie z innego komputera.
  Jeżeli i ta opcja nie przyniesie rezultatów, prosimy o kontakt z Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną.

 26. Nie mogę wygenerować formularza podania. Co robić?

  Proszę do obsługi IRK używać przeglądarki internetowej Mozilla Firefox.
  Proszę uzupełnić wszystkie dane osobowe.
  Proszę umieścić zdjęcie w bazie IRK.

IV. REJESTRACJA I REKRUTACJA

 1. Czym się różni rejestracja od rekrutacji?

  Rekrutacja to całościowy proces związany z przyjęciem kandydata na studia, natomiast rejestracja stanowi pierwszy etap rekrutacji i jest dokonywana drogą internetową w IRK, czyli Internetowej Rejestracji Kandydatów.

 2. Czy samo zarejestrowanie się wystarczy, aby być przyjętym na studia? Co muszę zrobić po zarejestrowaniu się na studia?

  Wypełnienie formularza w IRK to zaledwie pierwszy etap. W kolejnym etapie należy zapisać się na kierunek lub kierunki studiów, wnieść opłatę rekrutacyjną, a następnie:

  • w przypadku studiów stacjonarnych – po uzyskaniu informacji o tym, że jest się zakwalifikowanym do przyjęcia na studia (informacja o tym czy jest się zakwalifikowanym czy nie, znajdzie się w dniu ogłoszenia wyników kwalifikacji na koncie każdego kandydata), należy dostarczyć komplet dokumentów do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej,
  • kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunki prowadzone w Collegium Medicum, który znajduje się na liście rezerwowej zobowiązany jest, jak kandydat zakwalifikowany na studia, do złożenia w określonym terminie wymaganych dokumentów; niedopełnienie przez kandydata tej czynności jest podstawą nieprzyjęcia na kierunek, na który kandydat został wpisany na listę rezerwową,
  • w przypadku studiów niestacjonarnych – dokumenty można składać już od 25 czerwca 2019 r. Kandydaci, którzy nie złożą dokumentów przed ogłoszeniem wyników, nie będą brani pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
  • w przypadku kierunków studiów niestacjonarnych prowadzonych w Collegium Medicum - po uzyskaniu informacji o tym, że jest się zakwalifikowanym do przyjęcia na studia lub na listę rezerwową (informacja o tym czy jest się zakwalifikowanym czy nie, znajdzie się w dniu ogłoszenia wyników kwalifikacji na koncie każdego kandydata), należy dostarczyć komplet dokumentów do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy,

   

 3. Jaka jest różnica między naborami a turami? Nabór na dany kierunek składać się może z kilku tur kwalifikacyjnych - w wypadku studiów stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich będą to trzy tury. Każda z nich składa się z ogłoszenia listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia oraz z okresu zbierania dokumentów od osób, które zostały do tego przyjęcia zakwalifikowane. Szczegółowe informacje dotyczące terminów poszczególnych naborów i tur zawiera harmonogram rekrutacji.
 4. Na jakiej zasadzie ustalane są progi punktowe dla poszczególnych kierunków?

  Ustalenie progu punktowego, a tym samym liczby osób, które zostaną zakwalifikowane do przyjęcia, odbywa się w taki sposób, że na daną liczbę miejsc (np. 100) przyjęcie proponuje się nieco większej liczbie osób (np. 115) i liczba punktów uzyskanych przez ostatnią osobę spośród tych 115 stanowi próg punktowy, który trzeba uzyskać, aby zostać zakwalifikowanym do przyjęcia na studia.

  Limity przyjęć dla kierunków prowadzonych w Collegium Medicum ustala Minister Zdrowia. Na studia może zostać przyjęta tylko liczba osób zgodna z tym limitem. Jeżeli listę zamyka więcej niż jedna osoba z taką samą liczbą punktów, wszystkie osoby z tą samą liczbą punktów zostają przyjęte (lub nieprzyjęte) tak, aby wypełnienie było jak najbliższe ustalonego przez Ministra Zdrowia limitu.

 5. Jakie będą progi punktowe w czasie tegorocznej rekrutacji?

  To zależy od wyników, jakie kandydaci uzyskali w czasie egzaminów maturalnych. Po przeliczeniu ich zgodnie z zasadami rekrutacji tworzona jest lista rankingowa i dopiero wtedy Uczelniana Komisja Rekrutacyjna wyznacza próg punktowy, który trzeba osiągnąć (lub go przekroczyć), aby zostać zakwalifikowanym do przyjęcia na studia.

 6. Skąd będę wiedział, że zostałem zakwalifikowany do przyjęcia na studia?

  Informacja o tym, że kandydat został zakwalifikowany do przyjęcia na studia znajdzie się na jego indywidualnym koncie w IRK: część Moje kierunki studiów - zakładka: wyniki rekrutacji.

  Jeżeli kandydat został zakwalifikowany do przyjęcia na studia na dany kierunek, pod nazwą tego kierunku i punktacją, jaką kandydat uzyskał, pojawi się napis (w kolorze zielonym): Decyzja kwalifikacyjna: kandydat zakwalifikowany

  Jeżeli taki napis się nie pojawił, to kandydat nie został zakwalifikowany i bierze udział w kolejnych turach kwalifikacji (udział ten jest automatyczny, nie trzeba podejmować żadnych kroków w celu jego uaktywnienia / potwierdzenia / "podtrzymania chęci brania dalszego udziału w rekrutacji").

 7. Czy "zakwalifikowany" oznacza "przyjęty na studia"?

  Nie, kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia stacjonarne w Toruniu jest zobowiązany do dostarczenia w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń). Dopiero po spełnieniu tego warunku zostanie przyjęty na studia - wówczas na jego indywidualnym koncie w IRK pojawi się informacja w kolorze zielonym (część Moje kierunki studiów - zakładka: wyniki rekrutacji; pod napisem: Decyzja kwalifikacyjna: kandydat zakwalifikowany) Decyzja dotycząca przyjęcia na studia: kandydat został przyjęty na studia.

  Uczelniana Komisja Rekrutacyjna Collegium Medicum w Bydgoszczy będzie przyjmowała dokumenty przy ul. Jagiellońskiej 13-15.

 8. Co muszę zrobić po zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia stacjonarne?

  Dostarczyć we wskazanym terminie stosowne dokumenty. Terminarz dostarczania dokumentów znajduje się w harmonogramie rekrutacji.
  UWAGA!!! Liczy się data dostarczenia dokumentów do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej UMK, a nie data stempla pocztowego.

 9. Czy jeżeli nie zostałem zakwalifikowany do przyjęcia na studia, a będą ogłaszane kolejne tury kwalifikacji i progi punktowe zapewne będą obniżane, to muszę powiadomić Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną o chęci brania udziału w dalszej kwalifikacji / "podtrzymaniu chęci brania udziału w kolejnych turach"?

  Nie, do momentu wypełnienia limitu miejsc na danym kierunku wszystkie osoby, które jeszcze nie zostały zakwalifikowane do przyjęcia na ten kierunek, automatycznie biorą udział w dalszej rekrutacji. Nie trzeba podejmować w tej sprawie żadnych działań - nie dzwonić, nie wysyłać maili, nie wysyłać pism informujących itp.

 10. Czy jest możliwe, aby spośród osób z taką samą liczbą punktów ubiegających się o przyjęcie na ten sam kierunek części zaproponowano przyjęcie, a części nie?

  Nie, nie ma takiej możliwości - w takim wypadku przyjęcie proponuje się albo wszystkim tym osobom, albo żadnej z nich. Np. na 100 miejsc proponuje się przyjęcie 94 lub 117, jeżeli osoby od 95 do 117 będą miały taką samą liczbę punktów.

 11. Czy jeżeli na np. 100 miejsc przyjęto 92 osoby (czyli zostało 8 miejsc wolnych), a obniżenie progu punktowego o 0,1 pkt. spowodowałoby konieczność zaproponowania przyjęcia kolejnym 27 osobom, to Uczelniana Komisja Rekrutacyjna podejmie taką decyzję?

  Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie - wszystko zależy od specyfiki kierunku i możliwości dydaktycznych danego Wydziału. Jeżeli będzie taka możliwość, to taka propozycja się pojawi.

 12. Czy limit miejsc musi być wypełniony w 100%?

  Nie, jeżeli nie ma możliwości wypełnienia limitu w 100%, a jego przekroczenie w znacznym stopniu przekracza możliwości dydaktyczne danego wydziału, to Uczelniana Komisja Rekrutacyjna zdecyduje się pozostawić te miejsca niewykorzystane.

 13. Czy progi punktowe na poszczególne kierunki są podobne do tych z lat ubiegłych?

  Mogą być podobne, ale nie muszą - zależy to przede wszystkim od wyników uzyskanych w danym roku przez maturzystów, a także od tego, czy zasady przyjęcia na dany kierunek uległy zmianie.

 14. Czy próg punktowy na dany kierunek zostanie obniżony?

  Tak, pod warunkiem, że w danej turze nie wykorzystany został limit przyjęć (nie wszyscy zakwalifikowani dostarczyli dokumenty). Jeżeli natomiast limit przyjęć został wykorzystany, wówczas nie nastąpi obniżenie progu punktowego.

 15. Dlaczego próg na dany kierunek nie został obniżony?

  Dlatego, że został wypełniony limit miejsc.

 16. Na kierunku X limit wynosił 120 miejsc, moja pozycja na liście to 347, zostałem zakwalifikowany na studia, dlaczego? Czyżby zwiększył się limit miejsc?

  Nie, pozycja kandydata na liście jest ustalana na podstawie uzyskanych przez niego wyników maturalnych - w związku z tym nie ulega ona zmianie przez cały okres rekrutacji. Jednocześnie w związku z obowiązywaniem systemu priorytetów niektóre osoby nie są brane pod uwagę przy kwalifikacji na dany kierunek, ponieważ zostały zakwalifikowane na kierunek o wyższym priorytecie. W związku z tym do przyjęcia kwalifikuje się kolejne osoby z listy i robi się to tak długo, jak długo ich liczba nie przekroczy liczby limitu. W sytuacji opisanej w pytaniu spośród 347 osób (które na liście zajmowały pozycje od 1 do 347) np. 217 osób wybrało kierunek X jako niepriorytetowy, a wobec faktu, iż przekroczyły progi punktowe na swoich kierunkach priorytetowych zakwalifikowano je do przyjęcia na te kierunki, a nie na kierunek X. W efekcie do przyjęcia na kierunek X zakwalifikowano 130 osób, z których ostatnia zajmuje na liście pozycję 347.

 17. Czy mogę zobaczy listę osób przyjętych na dany kierunek?

  Nie, na UMK nie wywiesza się i nie udostępnia w jakiejkolwiek formie listy osób przyjętych na studia.

 18. Jak rejestrują się kandydaci, którzy nie posiadają nr PESEL?

  W drugim kroku rejestracji (po wyrażeniu zgody i oświadczeniu, iż zapoznało się z zasadami rekrutacji) wybiera się opcję "nie posiadam numeru PESEL" i wówczas system IRK generuje indywidualny numer, który jest traktowany przez niego jak numer PESEL.

V. TERMINY

 1. Gdzie mogę znaleźć ogólne informacje na temat terminów rekrutacji?

  Harmonogram postępowania rekrutacyjnego został ogłoszony w formie załącznika do Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w sprawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (patrz "Akty prawne").

  Sprawdź:

 2. Kiedy upływa ostateczny termin rejestracji internetowej na studia?

  Ostateczny termin rejestracji na studia stacjonarne upływa o godz. 23.59 danego dnia określonego w harmonogramie rekrutacji. Na studia niestacjonarne oraz na studia stacjonarne drugiego stopnia w drugim naborze termin upływa o godz. 14.59 danego dnia.

 3. Czy dla wszystkich kierunków termin rejestracji jest taki sam?

  Nie, w przypadku kierunków artystycznych, na których przewiduje się egzaminy wstępne, termin ten jest wcześniejszy.

 4. Czy po upływie terminu określonego w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego mogę się jeszcze zarejestrować w IRK?

  Nie, nie ma takiej możliwości.

 5. Kiedy trzeba wpłacić opłatę rekrutacyjną?

  Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić do ostatniego dnia rejestracji włącznie określonego w harmonogramie rekrutacji. Liczy się data dokonania wpłaty, a nie data wpłynięcia pieniędzy na konto bankowe.

 6. Kiedy trzeba składać dokumenty?

  W przypadku studiów stacjonarnych dokumenty składa się po zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia. Jeżeli kandydat został zakwalifikowany do przyjęcia na studia na dany kierunek, pod nazwą tego kierunku i punktacją, jaką kandydat uzyskał, pojawi się napis: Decyzja kwalifikacyjna: kandydat zakwalifikowany

  Daty kolejnych kwalifikacji można znaleźć w harmonogramie rekrutacji.

  W przypadku studiów niestacjonarnych dokumenty należy złożyć do ostatniego dnia zapisów. Terminy zapisów umieszczone są w harmonogramie. W przypadku kierunków zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, prowadzonych w Collegium Medicum, kandydat zakwalifikowany oraz wpisany na listę rezerwową składa dokumenty dopiero po ogłoszeniu wyników - zgodnie z harmonogramem.    

 7. Czy mam składać dokumenty, jeżeli w procesie kwalifikacji (np. w I turze) zostałem zakwalifikowany do przyjęcia na kierunek o niższym priorytecie, a liczę na to, że w kolejnych turach zostanę zakwalifikowany do przyjęcia na kierunek o wyższym priorytecie?

  Tak, koniecznie. Niezłożenie dokumentów w pierwszym wyznaczonym terminie, bez względu na to, czy dotyczy to kierunku w systemie priorytetów umieszczonego najwyżej, czy kierunków mniej ważnych, jest równoznaczne z zaniechaniem ubiegania się o przyjęcie na studia na UMK.

 8. Jeżeli nie zdołam (nie zdołałem) złożyć dokumentów w wyznaczonym terminie, to czy mogę to zrobić w terminie późniejszym?

  Nie, nie ma takiej możliwości - kandydat, który nie dostarczył dokumentów w wyznaczonym terminie, zostanie wykluczony z postępowania rekrutacyjnego.

VI. PRIORYTETY

 1. Co to są priorytety?

  Priorytety to system służący usprawnieniu procesu rekrutacji. Określając priorytety kandydat zapisujący/rejestrujący się na kilka kierunków studiów informuje, który kierunek jest dla niego najważniejszy, który wybiera jako drugi, w przypadku gdyby się nie dostał na pierwszy, który jako trzeci itd., mówiąc inaczej, ustawia kierunki w kolejności od najważniejszego (tego, na studiowaniu którego zależy mu najbardziej) do najmniej ważnego (tego, który studiować chce, gdy nie zostanie przyjęty na żaden z bardziej pożądanych).

 2. Dlaczego na niektórych uczelniach priorytety nie obowiązują?

  Warunki i zasady przyjęcia na studia każda uczelnia w Polsce ustala samodzielnie. Jeżeli senat danej uczelni zdecydował, że system priorytetów będzie obowiązywał (lub nie będzie obowiązywał), to decyzja ta dotyczy wyłącznie tej uczelni.

 3. Jaka jest podstawa prawna wprowadzenia systemu priorytetów na UMK?

  Podstawą prawną wprowadzenia systemu priorytetów na UMK jest "Uchwała Nr 174 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2019/2020 w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu ze zmianami.", a w szczególności § 13, pkt. 4 oraz § 41

 4. Czy na wszystkich kierunkach studiów obowiązują priorytety?

  System priorytetów obejmuje tylko I nabór na stacjonarne studia pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie. Priorytety nie obowiązują na studia drugiego stopnia, studia niestacjonarne oraz w drugim naborze.

 5. Czy muszę ustawić priorytety?

  Jeżeli kandydat zapisuje się tylko na jeden kierunek nie ma obowiązku ustawiania priorytetów - ten kierunek automatycznie staje się priorytetowym. Jeżeli kandydat zapisuje się na kilka kierunków studiów stacjonarnych pierwszego stopnia (lub jednolite magisterskie) - wówczas priorytety ustawione są w kolejności zapisywania się kandydata. Dla pewności kandydat powinien sprawdzić, czy kierunki są ustawione w odpowiedniej kolejności i w razie potrzeby powinien ją zmienić.

 6. Jak mogę ustawić swoje priorytety?

  Aby ustawić priorytety należy na indywidualnym koncie w IRK skorzystać z linku "moje studia i priorytety". Wtedy obok nazwy kierunku i numeru priorytetu pojawia się odnośnik "+zmień", który pozwala na ustalenie nowej kolejności dla wybranych kierunków studiów.

 7. Do kiedy mogę zmieniać kolejność swoich priorytetów?

  Kolejność priorytetów można zmieniać do ostatniego dnia rejestracji.

 8. Jak dokładnie działają priorytety?

  System priorytetów działa w ten sposób, że jeżeli kandydat przekroczy progi punktowe na kilka kierunków, o przyjęcie na które się ubiega, to zostanie zakwalifikowany do przyjęcia na ten, który na liście jego priorytetów znajduje się wyżej od pozostałych.

  Przedstawmy to na przykładzie.

  Jan Kowalski i Tomasz Nowak ubiegają się o przyjęcie na studia na UMK i obu kandydatom zależy na studiowaniu na kierunku Prawo; w przypadku, gdyby nie dostali się na Prawo chcieliby studiować Filologię angielską. Każdy z nich zapisał się na Filologię angielską, a następnie na Prawo (zapisy dokonali w takiej kolejności). Jan Kowalski zignorował konieczność ustalenia priorytetów i pozostawił te dwa kierunki w kolejności zapisów, natomiast Tomasz Nowak je uszeregował zgodnie ze swoimi priorytetami. W efekcie ich listy ich priorytetów wyglądają następująco:

  Jan Kowalski
     
  Tomasz Nowak
  1. filologia angielska
  2. prawo
     
  1. prawo
  2. filologia angielska

  W chwili ogłoszenia I kwalifikacji progi punktowe ułożyły się następująco (są to wartości przykładowe, nie mające nic wspólnego z progami przyjęcia w bieżącym roku):

  filologia angielska - 83,5 pkt.
  prawo - 78,3 pkt.

  Nasi kandydaci uzyskali następujące wyniki punktowe (po przeliczeniu wyników matury):

  Jan Kowalski
     
  Tomasz Nowak
  1. filologia angielska - 84,6 pkt.
  2. prawo - 81,4 pkt.
     
  1. prawo - 79,5 pkt.
  2. filologia angielska - 89,6 pkt.

  Jak widać, obaj kandydaci przekroczyli progi punktowe na wybranych przez siebie kierunkach. Zostali więc zakwalifikowani do przyjęcia na kierunek o najwyższym priorytecie, na którym przekroczyli próg punktowy.

 9. Jan Kowalski został zakwalifikowany na kierunek Filologia angielska.Tomasz Nowak został zakwalifikowany na kierunek Prawo.Zarówno Jan Kowalski jak i Tomasz Nowak mimo progu punktowego na drugim kierunku nie będą na niego kwalifikowani z powodu zakwalifikowania na kierunek o wyższym priorytecie.
 10. Nam więcej punktów na kierunku A niż kolega, jednak nie zostałem zakwalifikowany, a kolega został zakwalifikowany. Jak to możliwe?

  Taka sytuacja jest możliwa w przypadku, gdy kandydat źle ustawi priorytety (zobacz przykład z pytania wcześniejszego). W tym przykładzie Jan Kowalski nie został zakwalifikowany na kierunek Prawo, gdyż został zakwalifikowany na kierunek o wyższym priorytecie (Filologia angielska), na którym również przekroczył próg punktowy. Jego kolega Tomasz Nowak, został zakwalifikowany na kierunek Prawo mając mniej punktów niż Jan Kowalski (79,5 pkt.), gdyż ten kierunek był kierunkiem o wyższym priorytecie, na którym przekroczył próg punktowy.

 11. Na moim koncie przy kierunku, na którym mi zależy, wyświetla się informacja: kandydat niezakwalifikowany z powodu zakwalifikowania na kierunek o wyższym priorytecie. Co to znaczy?

  To znaczy, że jakkolwiek przekroczył/ła Pan/i progi punktowe na kierunku, przy którym wyświetla się komunikat: "Decyzja kwalifikacyjna: kandydat zakwalifikowany" oraz na kierunkach, które widnieją poniżej tego kierunku, to na te widniejące niżej nie został/ła Pan/i zakwalifikowana i nie może Pan/i być na nie przyjęty/a.

 12. Pierwszy raz słyszę o jakichś priorytetach, dlaczego nikt mnie o nich nie poinformował?

  To nieprawda. Wszyscy kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia na UMK muszą założyć sobie indywidualne konto w IRK. Aby założyć to konto muszą na pierwszej stronie IRK kliknąć przycisk "Wyrażam zgodę", przez co wyrażają zgodę (zgadzają się) z pierwszym punktem oświadczenia zamieszczonego powyżej tego przycisku, który głosi:

  "Zapoznałem się z warunkami i trybem rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2019/2020

  Składając to oświadczenie, kandydat potwierdza, iż przeczytał UCHWAŁĘ Nr 174 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 18 grudnia 2018 r. ze zmianami w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2019/2020, która jest dostępna na pierwszej stronie IRK ("oświadczenie kandydata korzystającego z IRK").

  Jeżeli zaś kandydat ową Uchwałę przeczytał, to zapoznał się także z § 13, pkt. 4 oraz § 41 rzeczonej Uchwały, które głoszą:

  "W celu rejestracji kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia jest zobowiązany: [...] dokonać wyboru kierunku (specjalności) studiów; w przypadku wyboru kilku kierunków studiów stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich określić priorytety" (tzn. uszeregować kierunki poczynając od kierunku, na który kandydat chciałby być przyjęty w pierwszej kolejności).

  "Kandydat na studia stacjonarne pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie może być zakwalifikowany do przyjęcia tylko na jeden kierunek studiów. Przy podejmowaniu decyzji o zakwalifikowaniu Uczelniana Komisja Rekrutacyjna uwzględnia priorytety określone przez kandydata. Kandydat, który zarejestrował się na kilka kierunków studiów i został zakwalifikowany na kierunek o wyższym priorytecie, nie jest kwalifikowany na kierunki o priorytecie niższym".

 13. Nie ustalałem żadnych priorytetów, a lista kierunków studiów, na które się zapisałem, nie jest uporządkowana tak, jak bym sobie tego życzył. Jak to się stało?

  Kandydat, który dokonuje rejestracji w systemie IRK i wybiera np. trzy kierunki studiów, zapisuje się na nie nie jednocześnie, lecz po kolei. Kierunki wybrane ustawiane są w kolejności zapisu.

  Przedstawmy to na przykładzie.

  Jeżeli kandydat Jan Nowak zarejestrował się 29 czerwca o godz. 15.37 na stosunki międzynarodowe, tego samego dnia o godz. 15.40 zarejestrował się na filologię germańską, następnie 30 czerwca o godz. 9.07 zarejestrował się na administrację, zaś o godz. 13.12 na zarządzanie i marketing, to lista jego kierunków będzie wyglądała następująco:

  1. stosunki międzynarodowe (kierunek priorytetowy)
  2. filologia germańska
  3. administracja
  4. zarządzanie i marketing
 14. Ustawiłem swoje priorytety tak, jak chciałem, a one obecnie wyglądają inaczej - jak to się stało?

  Kandydat nie zatwierdził zmian za pomocą przycisku "zmień". W przeciwnym wypadku nie ma takiej możliwości, aby ustawienie kierunków w priorytetach uległo zmianie. Ani system IRK, ani żadne osoby trzecie nie dokonują żadnych zmian na indywidualnych kontach w IRK. Poza tym każda zmiana na koncie jest zapisywana w bazie historii logowania, więc Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może te dane zweryfikować.

 15. Dlaczego pomimo tego, że przekroczyłem progi punktowe na wszystkich kierunkach, na które się zapisałem, zostałem zakwalifikowany do przyjęcia tylko na jeden, ten, który jest pierwszy na mojej liście? Dlaczego nie mogę wybrać innego kierunku, skoro przekroczyłem wymagany próg punktowy?

  Właśnie w ten sposób działa system priorytetów. Kandydat sam określa kolejność kierunków ustawiając je w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego (robi to przed zakończeniem rejestracji). W kolejnych turach kwalifikacji może otrzymać propozycję przyjęcia wyłącznie na jeden kierunek.

 16. Czy jeżeli zostałem zakwalifikowany do przyjęcia na kierunek, który nie jest moim priorytetowym - zajmuje na mojej liście miejsce drugie (lub trzecie, lub czwarte itd.), a chcę czekać na kolejne tury kwalifikacji, ponieważ liczę, że dostanę się na mój kierunek priorytetowy, to czy muszę już teraz składać dokumenty?

  Tak, koniecznie. Niezłożenie dokumentów w pierwszym wyznaczonym terminie, bez względu na to, czy dotyczy to kierunku w systemie priorytetów umieszczonego najwyżej, czy kierunków mniej ważnych, jest równoznaczne z zaniechaniem ubiegania się o przyjęcie na studia na UMK.

  Patrz: § 44, pkt. 2 Uchwały Nr 174 Senatu UMK w Toruniu z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2019/2020 ze zmianami.

 17. Zostałem zakwalifikowany do przyjęcia na kierunek C, który jest najniżej na mojej liście priorytetów. Po namyśle postanowiłem, że jednak chciałbym studiować na tym kierunku i tym samym nie chciałbym się ubiegać w kolejnych turach o zakwalifikowanie na znajdujące się powyżej na mojej liście priorytetów kierunki A i B. Czy mogę nie brać udziału w dalszej rekrutacji i tym samym pozostać na kierunku C?

  Nie, nie ma takiej możliwości.

 18. Zostałem zakwalifikowany do przyjęcia na kierunek X. Jednak po namyśle chciałbym studiować na kierunku Y, który na mojej liście priorytetów znajduje się niżej. Czy mogę to zmienić, czy mogę zmienić priorytety?

  Kandydat w takiej sytuacji powinien złożyć komplet dokumentów, aby być brany pod uwagę w rekrutacji, oraz może złożyć podanie (w wypadku części toruńskiej) do Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej o zmianę priorytetów (ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń - podanie można złożyć osobiście siedzibie Komisji, przesłać pocztą na powyższy adres lub przesłać mailem na adres: rekrutacja@umk.pl). Naturalnie na kierunku Y kandydat winien przekroczyć próg punktowy.

  Nie ma żadnej gwarancji rozpatrzenia takiego podania pozytywnie. Podania takie są rozpatrywane pozytywnie tylko w dwóch przypadkach: wśród podań, które wpływają do UKR znajdą się dwa lub trzy takie, które pozwalają na zamianę w obrębie tych samych miejsc i kierunków lub podanie dotyczy przeniesienia na kierunek, na którym nie został wypełniony limit miejsc.

  Wyjaśnijmy to na przykładach:

  1. dwoje kandydatów

   Kandydat Paweł Kowal został zakwalifikowany do przyjęcia na prawo (kierunek priorytetowy), jednak chciałby zostać przyjęty na administrację (kierunek na liście priorytetów na pozycji drugiej). Na obu kierunkach przekroczył próg punktowy.
   Analogicznie kandydatka Katarzyna Jabłońska została zakwalifikowana do przyjęcia na administrację (kierunek priorytetowy), jednak chciałaby zostać przyjęta na prawo (kierunek na liście priorytetów na pozycji drugiej). Na obu kierunkach przekroczyła próg punktowy.
   W efekcie pozytywnego rozpatrzenia ich podań Paweł Kowal został przeniesiony na administrację, na miejsce Katarzyny Jabłońskiej, która została przeniesiona na prawo na miejsce Pawła Kowala.

  2. troje kandydatów

   Kandydat Jan Kowalski został zakwalifikowany do przyjęcia na prawo (kierunek priorytetowy), jednak chciałby zostać przyjęty na administrację (kierunek na liście priorytetów na pozycji drugiej). Na obu kierunkach przekroczył próg punktowy.
   Analogicznie kandydatka Anna Nowak została zakwalifikowana do przyjęcia na stosunki międzynarodowe (kierunek priorytetowy), jednak chciałaby zostać przyjęta na prawo (kierunek na liście priorytetów na pozycji drugiej). Na obu kierunkach przekroczyła próg punktowy.
   Podobnie kandydat Tomasz Malinowski został zakwalifikowany do przyjęcia na administrację (kierunek priorytetowy), jednak chciałby zostać przyjęty na stosunki międzynarodowe (kierunek na liście priorytetów na pozycji drugiej). Na obu kierunkach przekroczył próg punktowy.

   W efekcie pozytywnego rozpatrzenia ich podań Jan Kowalski zostaje przyjęty na administrację na miejsce zwolnione przez Tomasza Malinowskiego i sam zwalnia miejsce na prawie. Tomasz Malinowski zostaje przyjęty na stosunki międzynarodowe po zwolnieniu miejsca na administracji. Anna Nowak zostaje przyjęta na prawo (miejsce zwolnione przez Jana Kowalskiego), a sama zwalnia miejsce dla Tomasza Malinowskiego.

  W wypadku gdy nie uda się znaleźć tego typu połączeń na poziomie dwóch lub więcej kandydatów, podania o zmianę priorytetu zostają rozpatrzone negatywnie.

 19. Zostałem zakwalifikowany do przyjęcia w I turze kwalifikacji na kierunek X. Dokumenty dostarczyłem we wskazanym czasie do Komisji Rekrutacyjnej. W II turze kwalifikacji zostałem zakwalifikowany na kierunek o wyższym priorytecie - Y. Mam kilka pytań:
  1. czy muszę jechać / dzwonić / wysyłać maile do Komisji, żeby przełożyć dokumenty?
  2. kto przekłada dokumenty?
  3. czy muszę wydrukować kolejne podanie i wysłać do Komisji?

  Ad. a) Nie, sekretarz Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej przełoży te dokumenty automatycznie.
  Ad. b) Sekretarz Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
  Ad. c) Nie. Sekretarz Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, przekładając dokumenty, albo skreśli nazwę kierunku o niższym priorytecie i wpisze ten o wyższym, albo (jeżeli będzie to niemożliwe) wydrukuje nowe podanie z nazwą odpowiedniego kierunku i dołączy do pozostałej dokumentacji. Wówczas osoba przyjęta na studia będzie musiała złożyć podpis na podaniu w chwili odbierania legitymacji studenckiej (w dziekanacie).

 20. Czy dokumenty trzeba składać w białej teczce?

  Nie - jest to zbędne, a nawet niepożądane. Dokumenty i tak są przekładane do foliowej koszulki. Proszę pamiętać o skserowaniu dowodu osobistego i świadectwa dojrzałości (w okresie wakacyjnym, w którym odbywa się rekrutacja, większość punktów ksero na uczelni z reguły jest nieczynnych).

VII. OLIMPIADY, KONKURSY I OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

 1. Czy korzystając ze zwolnienia z procesu kwalifikacyjnego, muszę wnosić opłatę rekrutacyjną?

  Nie, wszystkie osoby korzystające ze zwolnienia z procesu kwalifikacyjnego nie wnoszą opłaty rekrutacyjnej za kierunek, na którym korzystają ze zwolnienia.

 2. Jakie dokumenty muszę dostarczyć do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, aby skorzystać ze zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego na podstawie uprawnień olimpijczyka?

  Należy dostarczyć (najpóźniej do ostatniego dnia rejestracji) poświadczoną kserokopię (poświadczenia może dokonać sekretarz UKR na miejscu na podstawie przedłożonego oryginału):

  • zaświadczenia wydanego przez Główny Komitet Organizacyjny danej olimpiady lub konkursu stwierdzającego, że kandydat otrzymał tytuł laureata lub finalisty,
  • zaświadczenia wydanego przez polski związek sportowy określającego rodzaj klasy sportowej,
  • w przypadku polskich związków sportowych nieprzyznających klas sportowych zaświadczenia w postaci opinii takiego związku o wysokim poziomie sportowym zawierającej wykaz osiągnięć sportowych oraz pozytywnej opinii Dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Sportowego.
  Dokument ten zostaje w dokumentacji studenta przez cały czas trwania studiów. Przesłanie zeskanowanego zaświadczenia pocztą elektroniczną (lub umieszczenie w systemie IRK) nie upoważnia do skorzystania ze zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego oraz opłaty.
 3. Jakie osoby mogą być zwolnione z rekrutacji?

  Z postępowania kwalifikacyjnego mogą być zwolnione osoby, które uzyskały tytuł laureata lub finalisty olimpiady, uzyskały tytuł laureata w konkursie ogólnopolskim lub posiadają osiągnięcia sportowe – szczegóły: Uchwała Nr 176 Senatu UMK z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów ogólnopolskich oraz kandydatów posiadających osiągnięcia sportowe ze zmianami.

 4. Czy posiadając zaświadczenie o tym, że jestem laureatem (finalistą) danej olimpiady, uzyskuję zwolnienie z całego postępowania rekrutacyjnego czy tylko z jego części?

  Zasady zwolnień są opisane w Uchwała Nr 176 Senatu UMK z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów ogólnopolskich oraz kandydatów posiadających osiągnięcia sportowe ze zmianami. Na większości kierunków następuje zwolnienie z całości postępowania rekrutacyjnego (to znaczy, że kandydat, który dostarczy dokumenty w odpowiednim czasie, zostaje automatycznie przyjęty na studia). Na części kierunków (głównie artystycznych) zwolnienie obejmuje tylko z konkursu świadectw (elementu rekrutacji) i przez pozostałe etapy rekrutacji kandydat przechodzi w standardowy sposób. W rekrutacji na kierunek Psychologia nie obowiązują żadne zwolnienia.

 5. Czy posiadając zaświadczenie o tym, że jestem sportowcem uzyskuję zwolnienie z całego postępowania rekrutacyjnego czy tylko z jego części?

  Zasady zwolnień są opisane w Uchwała Nr 176 Senatu UMK z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów ogólnopolskich oraz kandydatów posiadających osiągnięcia sportowe ze zmianami. Na wszystkich kierunkach prowadzonych przez wydziały kampusu toruńskiego (z wyjątkiem kierunku weterynaria), na których nie obowiązują egzaminy wstępne, osoba posiadająca zaświadczenie o klasie sportowej jest zwalniana z całego postępowania kwalifikacyjnego.

 6. Kiedy mogę skorzystać ze zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego?

  Ze zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego można skorzystać w ciągu trzech lat od uzyskania świadectwa dojrzałości lub w ciągu dwóch lat od daty wydania zaświadczenia o aktualnej klasie sportowej lub uzyskanych osiągnięciach sportowych.

 7. Kiedy muszę przedstawić zaświadczenie o olimpiadzie/konkursie/osiągnięciach sportowych?

  Zaświadczenie o tytule laureata/finalisty lub o osiągnięciach sportowych należy dostarczyć do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej do ostatniego dnia rejestracji określonego w harmonogramie rekrutacji.

 8. Komu muszę przedstawić zaświadczenie o olimpiadzie?

  Zaświadczenie o olimpiadzie należy przedstawić sekretarzowi Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

 9. Czy zaświadczenie o olimpiadzie/konkursie/osiągnięciach sportowych muszę przedstawić osobiście?

  Nie jest to konieczne. Zaświadczenie o olimpiadzie/konkursie/osiągnięciach sportowych można wysłać pocztą lub ktokolwiek (ktoś z rodziny, znajomy) może je dostarczyć do siedziby Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej; w wypadku ubiegania się o przyjęcie:

  do części toruńskiej UMK na adres:
  Uczelniana Komisja Rekrutacyjna
  ul. Gagarina 11
  87-100 Toruń

  do Collegium Medicum na adres:
  Uczelniana Komisja Rekrutacyjna
  ul. Jagiellońska 13-15
  85-067 Bydgoszcz
 10. Czy do zaświadczenia o olimpiadzie/konkursie/osiągnięciach sportowych muszę dołączyć jakieś dodatkowe dokumenty?

  Tylko w przypadku opinii polskiego związku sportowego, który nie przyznaje klas sportowych, wymagana jest pozytywna opinia Dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Sportowego. W pozostałych przypadkach wystarczy okazanie w Komisji Rekrutacyjnej oryginału zaświadczenia lub poświadczonej kserokopii. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna również może poświadczyć kserokopię.

 11. Czy fakt bycia olimpijczykiem/sportowcem mam w jakiś sposób zaznaczyć w bazie IRK?

  Kandydat może zaznaczyć w bazie, że jest olimpijczykiem (nawet jeśli korzysta ze zwolnienia na podstawie osiągnięć sportowych). Jednocześnie jednak zwolnienia z przebiegu rekrutacji lub z określonych etapów dokonuje sekretarz Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

 12. Jaką ocenę mam wpisać do bazy IRK z przedmiotu, którego olimpijczykiem jestem?

  Do bazy IRK należy wpisać ocenę ze świadectwa (nawet jeśli kandydat jest laureatem olimpiady z danego przedmiotu).

 13. Czy wszystkie osoby, które złożą zaświadczenie o olimpiadzie, będą przyjęte na studia?

  Tak, wszystkie osoby, które przedstawią Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oryginał zaświadczenia (lub poświadczoną kserokopię) o olimpiadzie zostaną przyjęte pod warunkiem dostarczenia w odpowiednim czasie pozostałych dokumentów.

 14. Jak i kiedy mogę się dowiedzieć, czy jako olimpijczyk zostałem przyjęty na studia?

  Wszyscy olimpijczycy będą przyjęci na studia, jeśli w odpowiednim czasie dostarczą dokumenty do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

VIII. EGZAMINY

 1. Czy jeżeli nie zdawałem jakiegoś przedmiotu na maturze (tzw. nowa matura), to mogę przystąpić do egzaminu wstępnego, aby ten brak uzupełnić?

  Nie, egzaminów wstępnych nie przewiduje się.

 2. Kiedy i gdzie mam zgłosić się na egzamin praktyczny, rozmowę kwalifikacyjną?

  Informacja dotycząca terminu, godziny i miejsca egzaminu będzie widoczna na koncie osobistym kandydata w IRK w części Moje egzaminy - pokaż moje egzaminy. Informacja ta będzie widoczna dopiero po wpłynięciu opłaty rekrutacyjnej na konto i zaksięgowaniu w bazie IRK.

  Informacje o egzaminach można znaleźć w harmonogramie rekrutacji.
 3. Czy na egzamin/rozmowę kwalifikacyjną muszę się stawić z dowodem osobistym?

  Tak, osoby, które nie będą w stanie przedstawić dowodu osobistego lub paszportu nie zostaną wpuszczone na egzamin/rozmowę kwalifikacyjną.

 4. Dokonałem opłaty rekrutacyjnej, ale nie została ona jeszcze zaksięgowana na moim koncie, w związku z czym nie widzę danych dotyczących egzaminu/rozmowy. Czy mimo to mogę do niego/ niej przystąpić?

  Tak, kandydat, który wniósł opłatę rekrutacyjną może przystąpić do egzaminu/rozmowy kwalifikacyjnej pod warunkiem zjawienia się na egzaminie/rozmowie kwalifikacyjnej z dowodem wpłaty potwierdzającym uiszczenie opłaty rekrutacyjnej.

 5. Gdzie mogę uzyskać informację o terminie i miejscu egzaminu/rozmowy kwalifikacyjnej w przypadku, gdy dane te nie są widoczne na moim koncie?

  Ogólne informacje na temat terminów egzaminów i rozmów kwalifikacyjnych znajdują się w harmonogramie rekrutacji. Natomiast informacje szczegółowe można uzyskać kontaktując się z Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną.

 6. Jakie wyposażenie powinienem ze sobą zabrać na egzamin ze sztuk pięknych?

  Kandydat przystępujący do egzaminów praktycznych przynosi własne przyrządy do rysowania i malowania, tj. ołówki, węgiel, farby, pędzle, szpachle itd., format, podobrazie oraz technika wykonania są dowolne.

  Wydział zapewnia stanowisko do malowania i rysowania (sztaluga, podkład oraz brystole formatu 100x70), modeli do studium rysunkowego i ustawione martwe natury do egzaminu z malarstwa.

 7. Czy podczas rekrutacji na ratownictwo medyczne i fizjoterapię w Collegium Medicum UMK obowiązuje egzamin sprawnościowy?

  Przyjęcie na te kierunki odbywa się tylko na podstawie konkursu matur.

IX. DOKUMENTY

  1. Jakie dokumenty są niezbędne do przyjęcia na studia?

   Listę dokumentów, które kandydat jest zobowiązany do dostarczenia do Komisji Rekrutacyjnej określa Rektor w zarządzeniu. Poniżej wymienione są dokumenty wymagane od kandydatów na studia:

    

  2. W tym roku ukończyłem studia pierwszego stopnia i jeszcze nie otrzymałem dyplomu z mojej uczelni - co mam zrobić, aby zostać przyjętym na studia drugiego stopnia?

   W przypadku niewydania jeszcze dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia. Kandydat musi dostarczyć do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej zaświadczenie o ukończeniu studiów.

  3. W zasadach kwalifikacji na mój kierunek wymagana jest ocena z egzaminu dyplomowego/pracy dyplomowej, a nie mam jeszcze suplementu - co mam zrobić?

   Zamiast suplementu można dostarczyć zaświadczenie z uczelni o uzyskanych wynikach. Zaświadczenie powinno zawierać::

   • nazwę ukończonego kierunku studiów,
   • datę ukończenia studiów,
   • ocenę ukończenia studiów,
   • średnią wszystkich pozytywnych ocen ze studiów,
   • ocenę z egzaminu dyplomowego,
   • ocenę z pracy dyplomowej lub informację, że program studiów nie przewidywał złożenia pracy.

Takie zaświadczenie może również zastąpić dyplom pod warunkiem, że rekrutacja odbywa się w roku ukończenia studiów.

 1. Na jaki adres mam wysłać/dostarczyć dokumenty (jeżeli ubiegam się o przyjęcie na studia do części toruńskiej UMK)?
  Uczelniana Komisja Rekrutacyjna UMK
  ul. Gagarina 11
  87-100 Toruń
 2. Na jaki adres mam wysłać / dostarczyć dokumenty jeżeli ubiegam się o przyjęcie na studia w Collegium Medicum (część bydgoska UMK)?
  Collegium Medicum
  Uczelniana Komisja Rekrutacyjna
  ul. Jagiellońska 13-15
  85-067 Bydgoszcz
 3. Czy dokumenty mogę wysłać pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej?

  Tak - proszę jednak wziąć pod uwagę wymóg, iż dokumenty muszą dotrzeć do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w wyznaczonym czasie określonym w harmonogramie rekrutacji.

  UWAGA!! Liczy się zatem data dotarcia dokumentów na UMK, a nie data stempla pocztowego.

 4. Wysyłając dokumenty pocztą, muszę wysłać oryginały, czy wystarczą kserokopie dokumentów?

  W przypadku wysłania dokumentów pocztą (lub kurierem) nie jest konieczne przesyłanie oryginału dyplomu i suplementu, jednak kserokopie tych dokumentów muszą być poświadczone notarialnie lub przez UMK.

 5. Czy wysyłając dokumenty pocztą muszę je wysłać listem poleconym czy mogę zwykłym?

  Decyzję, jak również całą odpowiedzialność z niej wynikającą, w sprawie formy i drogi dostarczenia dokumentów na UMK ponosi kandydat.

 6. Czy dokumenty może za mnie złożyć inna osoba - np. rodzic, brat lub siostra, inny członek rodziny, kolega itp.?

  Tak.

 7. Czy osoba składająca za mnie dokumenty musi dysponować upoważnieniem do wykonania tej czynności?

  Nie, osoba, która składa dokumenty za kandydata nie musi dysponować upoważnieniem pod warunkiem, że dokumenty są kompletne. W przypadku, gdy dokumenty są niekompletne - np. brakuje podania - osoba taka upoważnienie musi posiadać, gdyż tylko na tej podstawie będzie mogła brakujące podanie podpisać. W takim wypadku musi się dodatkowo wylegitymować dowodem osobistym.

 8. Czy podanie o przyjęcie na studia może podpisać ktoś w moim imieniu - np. któreś z rodziców?

  W przypadku, gdy kandydat na studia nie może dopełnić wszystkich obowiązków związanych z procesem ubiegania się o przyjęcie na studia, może upoważnić do tego osobę trzecią. Osoba taka, dokonując czynności prawnych związanych z rekrutacją (np. podpisywanie podania, ubieganie się o zwrot nadpłaty, pisanie odwołania, odbieranie dokumentów) musi przedłożyć pisemne upoważnienie wystawione przez kandydata. Jeżeli takie upoważnienie posiada, może dokonywać tych czynności. Naturalnie musi się wylegitymować dowodem osobistym.

 9. Jak wygląda upoważnienie do dokonywania czynności związanych z rekrutacją?

  Kandydat wystawiający osobie trzeciej upoważnienie do podejmowania czynności związanych z rekrutacją musi zawrzeć w nim:

  1. w lewym górnym rogu: swoje dane osobowe:
   • imię
   • nazwisko
   • adres zameldowania
   • numer PESEL
   • telefon kontaktowy
  2. w prawym górnym rogu: miejscowość i datę wystawienia upoważnienia
  3. treść upoważnienia, np.
   Ja, Jan Kowalski, legitymujący się dowodem osobistym numer AAA 1234 upoważniam p. Annę Kowalską, legitymującą się dowodem osobistym numer BBB 5678, PESEL 8009121345, do dokonywania w moim imieniu wszystkich czynności związanych z rekrutacją na Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  4. własnoręczny podpis kandydata
 10. Czy upoważnienie może być wypisane ręcznie?

  Tak.

 11. Czy upoważnienie może być wydrukiem komputerowym?

  Tak, ale musi być własnoręcznie podpisane.

 12. Czy jeżeli pomyliłem adres i dokumenty wysłałem w inne miejsce na UMK (dziekanat, wydział, instytut, katedrę itd.), to dotrą one do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej?

  Najprawdopodobniej nie, proces rekrutacji odbywa się w okresie urlopowym, więc może się zdarzyć, że dokumenty trafią na biurko osoby, która akurat rozpoczęła urlop i przeleżą tam dłużej niż trwa czas zbierania dokumentów.

 13. Co mam zrobić w takim wypadku?

  Osoba, która nie wysłała dokumentów do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, jest zobowiązana osobiście je odebrać z danego miejsca (przy odbiorze będzie musiała pokazać dowód osobisty) i dostarczyć do Komisji.

 14. W jaki sposób mogę się przekonać, że moje dokumenty dotarły do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej?

  Osoba, która została zakwalifikowana do przyjęcia na studia, widzi na swoim koncie w IRK (zakładka: "wyniki rekrutacji" - 5 zakładka w części: "Moje kierunki studiów") zapis (pod kierunkiem studiów druga linijka, po liczbie uzyskanych punktów): "Decyzja kwalifikacyjna: kandydat zakwalifikowany". W momencie, gdy dokumenty dotrą do Komisji Rekrutacyjnej i są kompletne, pod tym zapisem pojawi się drugi: "Decyzja dotycząca przyjęcia na studia: kandydat został przyjęty na studia". Pojawienie się tego drugiego zapisu oznacza, że dokumenty dotarły do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, jego brak oznacza, że jeszcze nie dotarły.

 15. Gdzie mogę znaleźć druk podania na studia?

  Wydruk podania na studia dokonywany jest z indywidualnego konta kandydata w IRK - zakładka: "wydruk podań" (4 zakładka w części: "Moje kierunki studiów").

 16. Dlaczego nie mogę wydrukować z sytemu IRK formularzu podania? Dlaczego nie widzę zakładki "wydruk podań"?

  Powody mogą być dwa:

  1. nie zostały wpisane wszystkie dane osobowe do systemu
  2. nie zostało wprowadzone zdjęcie do systemu

  W takim wypadku należy uzupełnić brakujące dane, oraz:
  Proszę do obsługi IRK używać przeglądarki internetowej Mozilla Firefox).
  Jeżeli to nie rozwiązało problemu, proszę zainstalować program Adobe Acrobat Reader) - podanie generuje się do postaci pliku PDF i ma dwie strony.
  Jeżeli to nie zadziała, prosimy o skorzystanie z innego komputera.
  Jeżeli i ta opcja nie przyniesie rezultatów, prosimy o kontakt z Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną.

 17. Czy wydruk podania musi być kolorowy (czy zdjęcie na drugiej stronie podania musi być wydrukowane w kolorze)?

  Nie, podanie nie musi być wydrukowane w kolorze, może być czarno-białe.

 18. Czy podanie o przyjęcie na studia musi być podpisane?

  Tak, podanie o przyjęcie na studia musi być podpisane na pierwszej i drugiej stronie.

 19. Czy brak podpisu na podaniu dyskwalifikuje mnie z procesu rekrutacji?

  Nie, jednak osoba zakwalifikowana do przyjęcia na studia, która dostarczy podanie niepodpisane, musi niezwłocznie (w najbliższym możliwym terminie) zgłosić się do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (a po przekazaniu dokumentów na wydziały - do odpowiedniego dziekanatu) celem podpisania podania.

 20. Czy świadectwo dojrzałości to to samo co świadectwo maturalne?

  Tak.

 21. Czy świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły to jedno i to samo?

  Nie, świadectwo dojrzałości jest wydawane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w oryginale i odpisie (druk w kolorystyce: żółto-niebieskawej, bez zdjęcia), natomiast świadectwo ukończenia szkoły jest wydawane przez dyrekcję danej szkoły (druk różowawy).

 22. Czy w procesie rekrutacji muszę składać kserokopię świadectwa ukończenia szkoły?

  Nie, kserokopia świadectwa ukończenia szkoły nie jest wymagana.

 23. Czy zamiast kserokopii świadectwa dojrzałości mogę złożyć kserokopię świadectwa ukończenia szkoły?

  Nie, podstawą przyjęcia na studia jest jedynie kserokopia świadectwa dojrzałości.

 24. Czy zamiast kserokopii świadectwa dojrzałości mogę złożyć jego oryginał, odpis lub duplikat?

  Nie. Należy wykonać kserokopię świadectwa dojrzałości i okazać je razem z oryginałem sekretarzowi Komisji Rekrutacyjnej przy składaniu dokumentów.

 25. Jaki organ jest uprawniony do wydawania odpisów świadectwa dojrzałości?

  Jedynym organem uprawnionym do wydawania odpisów świadectwa dojrzałości jest Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.

 26. Czy mogę złożyć odpis notarialny świadectwa dojrzałości?

  Tak.

 27. Czy jeżeli poprawiałem maturę, to muszę składać kserokopię świadectwa dojrzałości i aneksu?

  Tak.

 28. Czy niezłożenie w terminie kserokopii świadectwa dojrzałości eliminuje mnie z ubiegania się o przyjęcie na studia?

  Tak, niezłożenie w wyznaczonym terminie kserokopii świadectwa dojrzałości jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o przyjęcie na studia.

 29. Czy jeżeli już studiuję na UMK, to muszę składać drugi komplet dokumentów?

  Tak, kandydat jest zobowiązany do złożenia dokumentów (patrz pytanie nr 1).

 30. Co mam zrobić w momencie, gdy ubiegam się o przyjęcie na drugi kierunek studiów i moje świadectwo dojrzałości znajduje się w dokumentacji dziekanatu tego kierunku studiów, który już studiuję? Czy wówczas mam składać drugie świadectwo dojrzałości?

  Nie, osoby, których świadectwo znajduje się w dokumentacji któregoś wydziału UMK są zobowiązane do przedłożenia kserokopii tego świadectwa potwierdzonej pieczątką przez pracownika dziekanatu.

  Nie dotyczy kierunków Collegium Medicum.

 31. Czy kserokopia świadectwa dojrzałości musi być kolorowa?

  Nie, kserokopia świadectwa dojrzałości może być czarno-biała.

 32. Czy kserokopia świadectwa dojrzałości musi być w skali 1:1 itp.?

  Nie, nie ma specjalnych wymogów dotyczących technicznej strony wykonania kserokopii - jedyny warunek to czytelność kserokopii.

 33. Czy kserokopia musi być poświadczona?

  Tak, wymagane jest złożenie kserokopii świadectwa dojrzałości poświadczonej za zgodność z oryginałem.

 34. Kto może poświadczyć zgodność kserokopii świadectwa dojrzałości z oryginałem?
  Kserokopię świadectwa dojrzałości poświadczyć za zgodność z oryginałem mogą:
  sekretarz Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej - w momencie składania dokumentów
  notariusz (wariant płatny)
  pracownik dziekanatu na UMK
 35. Czy jeżeli wysłałem niepoświadczoną kserokopię świadectwa dojrzałości, to mam wysłać drugą - poświadczoną?

  Tak.

 36. Czy wraz z wymaganymi dokumentami muszę składać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania danego kierunku?

  W części toruńskiej UMK zaświadczenie lekarskie wydawane przez lekarza medycyny pracy jest wymagane od kandydatów ubiegających się WYŁĄCZNIE na kierunek weterynaria.

  W Collegium Medicum na wszystkie kierunki studiów wymagane jest orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy.

X. ZDJĘCIA

 1. Ile zdjęć muszę dostarczyć w czasie rekrutacji?

  Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia musi dostarczyć tylko jedno zdjęcie w postaci pliku elektronicznego (zdjęcie zeskanowane do pliku JPG lub png) musi zostać wgrane do IRK.

 2. Czy zdjęcie w postaci elektronicznej mam dostarczyć wraz z resztą dokumentów do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej?

  Nie, kandydat, który wgrał zdjęcie do bazy IRK, nie musi dostarczać go w wersji elektronicznej do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Prosimy zatem nie wysyłać tych zdjęć z resztą dokumentów na nośnikach typu: dyskietka / płyta CD / płyta DVD / pendrive ani pocztą elektroniczną.

 3. Jakie wymiary musi mieć zdjęcie?

  Zdjęcie elektroniczne w formacie JPG powinno mieć wymiar 500 * 625 pikseli. Akceptowane są również zdjęcia o większych wymiarach i zbliżonych proporcjach.

 4. Czy zdjęcie musi być kolorowe?

  Tak, zdjęcie musi być kolorowe.

 5. Czy zdjęcie musi odpowiadać zdjęciu dowodowemu?

  Tak.

 6. Jak mam wytłumaczyć fotografowi, jakie zdjęcie ma mi zrobić?

  Należy mu powiedzieć, że ma to być zdjęcie do dowodu osobistego. Dodatkowo warto wziąć ze sobą nośnik elektroniczny - wówczas będzie można pobrać od fotografa zdjęcie w wersji elektronicznej potrzebnej do wgrania do systemu IRK.

 7. Jaką rozdzielczość / wielkość / wymiary / format musi mieć zdjęcie wgrywane do IRK?

  Zdjęcie przesyłane do systemu IRK musi mieć odpowiedni format (jpg lub png), minimalne wymiary 500 x 625 pikseli oraz maksymalną wielkość ok. 1 MB.

 8. Nie mogę wgrać zdjęcia do bazy IRK - co mam robić?

  Proszę zainstalować sobie aplikację Java (SUN). Gdyby to nie pomogło i po kilku próbach nie udałoby się wgrać zdjęcia, prosimy o kontakt z Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną.

 9. Jak mam wykadrować zdjęcie?

  Zdjęcie kadruje się dopasowując je do wymaganego konturu. Aby to uczynić, trzeba zainstalować sobie aplikację Java (SUN).

 10. Co mam zrobić, jeżeli pomimo kilku prób nie mogę wykadrować zdjęcia?

  Należy skontaktować się z Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną.

 11. Co oznacza napis przy zdjęciu: "stan - oczekujące na akceptację"?

  Oznacza to tyle, że zdjęcie zostało wgrane, ale informatycy, którzy zajmują się obróbką tych zdjęć dla potrzeb wyrabiania legitymacji studenckich, jeszcze go nie zaakceptowali.

 12. Kiedy się dowiem, czy moje zdjęcie zostało zaakceptowane lub odrzucone?

  Akceptacji są poddawane wyłącznie zdjęcia kandydatów, którzy mogą być przyjęci na studia i po ogłoszeniu wyników złożyli dokumenty. Proces akceptacji zdjęć trwa kilka dni.

 13. Co mam zrobić, jeżeli moje zdjęcie zostało odrzucone?

  Wgrać nowe zdjęcie o właściwych parametrach.

 14. Posiadam już elektroniczną legitymację studencką. Czy muszę przesyłać zdjęcie do IRK?

  Tak, ponieważ zdjęcie będzie dołączone do podania o przyjęcie na studia.

XI. OPŁATY

 1. Ile wynosi opłata rekrutacyjna?

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. (Dz.U. z dnia 28.09.2018 r. poz. 1861) opłata rekrutacyjna wynosi 150 zł na kierunki: architektura wnętrz, grafika, konserwacja i restauracja dzieł sztuki, malarstwo, rzeźba oraz sztuka mediów i edukacja wizualna; na pozostałe kierunki opłata wynosi 85 zł.

 2. Czy zapisując się na kilka kierunków studiów, muszę wnosić kilka opłat, czy wystarcza jedna?

  Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kilka kierunków studiów wnosi opłatę za każdy z nich.

 3. Na co jest przeznaczana opłata rekrutacyjna i czy w wypadku niedostania się na studia mogę liczyć na jej zwrot?

  Opłata rekrutacyjna jest przeznaczana na obsługę rekrutacyjną - druk i wysyłkę decyzji i innej korespondencji, zakup sprzętu i materiałów biurowych, obsługę informatyczną i biurową itd. W związku z powyższym osoby, które przystąpią do rekrutacji i przez nią przejdą, a nie zostaną przyjęte na studia, nie mogą liczyć na zwrot opłaty rekrutacyjnej.

 4. Zostałem przyjęty na studia, ale z powodu nieuruchomienia specjalności, na której mi zależy, chcę zrezygnować ze studiów. Czy mogę dostać zwrot opłaty rekrutacyjnej?

  Nie. Każda osoba, która podlegała kwalifikacji na dany kierunek nie może się ubiegać o zwrot opłaty rekrutacyjnej przypisanej do tego kierunku.

 5. Kto ustala wysokość opłaty rekrutacyjnej?

  Wysokość opłaty rekrutacyjnej jest ustalana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 6. Czy jeżeli wniosę część opłaty rekrutacyjnej, będę brany po uwagę w procesie rekrutacji?

  Nie.

 7. Czy opłata rekrutacyjna musi być wniesiona przy wykorzystaniu blankietu wygenerowanego z systemu IRK, czy też może być wniesiona w inny sposób?

  Opłata rekrutacyjna może być wpłacona w dowolny sposób (przelewem internetowym, wpłatą w banku lub wpłatą na poczcie). Najważniejsze jest, aby wpłynęła na właściwy numer konta - indywidualny dla każdego kandydata.

 8. Gdzie mogę znaleźć swój indywidualny numer konta bankowego, na który mam wpłacić opłatę rekrutacyjną?

  Numer konta bankowego, na które należy wnieść opłatę rekrutacyjną, można znaleźć na swoim indywidualnym koncie w IRK w zakładce Moje wpłaty - dane do przelewu. Tam także można wygenerować druk do przelewu - zakładka: Moje wpłaty - drukuj przelew.

 9. Co to oznacza, że każdy kandydat ma swój indywidualny numer konta bankowego?

  System IRK generuje numer konta bankowego dla każdego kandydata w taki sposób, iż ostatnie 11 cyfr tego numeru odpowiada numerowi PESEL kandydata. Stąd każdy kandydat ma osobne konto, na które winien dokonać wpłaty.

 10. Czy jeżeli wpłaciłem/łam opłatę rekrutacyjną na konto, które podał mi inny kandydat/kandydatka (w domyśle - jego/jej indywidualne konto bankowe w systemie IRK), to Uczelniana Komisja Rekrutacyjna tę opłatę przeksięguje?

  Nie. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna nie przeksięgowuje opłat z jednego konta na drugie.

 11. Co zrobić, jeżeli wpłaciłem/łam opłatę rekrutacyjną nie na moje indywidualne konto bankowe w systemie IRK?

  Osoby, które uiściły opłatę rekrutacyjną nie na swoje indywidualne konto bankowe w systemie IRK postępują następująco (w zależności od tego, na jakie konto tę opłatę uiściły):

  1. opłata została wpłacona na konto innego kandydata
   W takim przypadku kandydat/ka powinien jak najszybciej wpłacić opłatę rekrutacyjną na właściwe (swoje) konto.
   Jednocześnie osoba, na której konto wpłynęła ponadwymiarowa opłata rekrutacyjna winna skierować do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej podanie z prośbą o zwrot tej nadpłaty.
  2. opłata została wpłacona na konto któregoś w Wydziałów UMK
   W takim przypadku kandydat/ka powinien jak najszybciej wpłacić opłatę rekrutacyjną na właściwe (swoje) konto, po czym zwrócić się z podaniem o zwrot nadpłaty do władz odnośnego Wydziału UMK.
  3. opłata została wpłacona na konto ogólnouniwersyteckie
   W takim przypadku kandydat/ka powinien jak najszybciej wpłacić opłatę rekrutacyjną na właściwe (swoje) konto, po czym zwrócić się z podaniem o zwrot nadpłaty do kwestury UMK.

  UWAGA! Uczelniana Komisja Rekrutacyjna nie ma kompetencji do zawiadywania środkami finansowymi zgromadzonymi na innych kontach niż indywidualne konta kandydatów na studia na UMK!

 12. Czy istnieje wzór podania o zwrot nadpłaty dokonanej na konto w IRK?

  Kandydat zwracający się podaniem o zwrot nadpłaty winien zawrzeć w podaniu następujące dane:

  • imię
  • nazwisko
  • adres
  • numer PESEL
  • opis sprawy
  • numer konta bankowego, na które ma być dokonany zwrot (z podaniem danych właściciela konta)
 13. Nie posiadam własnego konta bankowego - czy w takim wypadku mogę dokonać przelewu z czyjegoś konta, np. rodziców? Czy to ma znaczenie?

  Nie, nie ma to znaczenia - forma wpłaty pieniędzy na konto jest dowolna, najważniejsze, aby pieniądze zostały przelane na indywidualny numer konta wygenerowany z systemu IRK podczas rejestracji.

 14. Wpłacając pieniądze na konto, nie podałem/łam w nazwie zleceniodawcy swojego imienia i nazwiska oraz numeru PESEL - czy pieniądze wpłyną na moje konto w IRK?

  Jeżeli został podany prawidłowy numer konta, na który pieniądze mają wpłynąć, to opłata zostanie zaksięgowana. Wpisy w polu: "zleceniodawca" oraz "tytuł przelewu" są w tym momencie mniej ważne.

 15. Podczas dokonywania przelewu internetowego w polu: zleceniodawca widniały nie moje dane, lecz innej osoby (np. mojego rodzica) - czy to ma jakieś znaczenie i czy pieniądze wpłyną na moje konto w IRK?

  Jeżeli został podany prawidłowy numer konta, na który pieniądze mają wpłynąć, to opłata zostanie zaksięgowana. Wpisy w polu: "zleceniodawca" jest w tym momencie mniej ważny.

 16. W jaki sposób mogę sprawdzić, że opłata rekrutacyjna została zaksięgowana na moim koncie w IRK?

  Każdy kandydat, logując się na swoje konto w IRK może sprawdzić w dwóch miejscach, czy jego opłata została zaksięgowana:

  1. na samym dole strony startowej w systemie IRK: zakładka Moje wpłaty - Suma należności i Wpłacona kwota są takie same
  2. w wypadku niezaksięgowania opłaty rekrutacyjnej w menu z prawej strony kolorem różowym pozostaje wyróżniony napis: "dokonaj opłaty rekrutacyjnej", w wypadku zaksięgowania napis znajduje się na tle zielonym.
 17. Zapisałem się na trzy kierunki, a zapłaciłem tylko za dwa. Jak będzie przypisana opłata do moich kierunków? (ew. jak ją przypisać do kierunków?)

  Każda jeszcze niewykorzystana wpłata jest przydzielana do nieopłaconego kierunku studiów w kolejności zgodnej z listą preferencji (priorytetów) kandydata. W celu zmiany opłaconego kierunku wystarczy z sekcji "Moje kierunki studiów" wybrać punkt "opłaty".

 18. Czy mogę zmienić kierunek, do którego jest przypisana opłata?

  Jeśli rejestracja jest jeszcze aktywna, to można zmieniać opłacone kierunki. W tym celu należy z sekcji "Moje kierunki studiów" wybrać punkt "opłaty".

 19. Czy mogę przypisać opłatę do innego kierunku? Jak to zrobić?

  Jeśli rejestracja jest jeszcze aktywna, to można zmieniać opłacone kierunki. W tym celu należy z sekcji "Moje kierunki studiów" wybrać punkt "opłaty".

 20. Kiedy mogę się ubiegać o zwrot opłaty rekrutacyjnej?

  O zwrot opłaty rekrutacyjnej mogą się ubiegać osoby, które:

  1. wpłaciły na swoje indywidualne konto w IRK kwotę wyższą od oczekiwanej
  2. przed zakończeniem okresu rejestracji wycofały się z jednego (kilku) kierunku, na który wcześniej się zapisały i wniosły opłatę
  3. w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów

  O zwrot opłaty rekrutacyjnej nie mogą ubiegać się osoby, które przeszły przez cały proces rekrutacji i nie zostały przyjęte na studia lub z nich zrezygnowały.

 21. W jaki sposób mogę się ubiegać o zwrot opłaty rekrutacyjnej?

  Osoby ubiegające się o zwrot opłaty rekrutacyjnej mogą to uczynić na trzy sposoby:

  część toruńska UMK:

  1. stawiając się z odpowiednim podaniem w siedzibie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń - rektorat)
  2. przesyłając pocztą podanie na powyższy adres
  3. przesyłając podanie drogą mailową na adres: rekrutacja@umk.pl
   UWAGA!!! Rozpatrywane będą jedynie takie maile, które zostały wysłane z adresu podanego w systemie IRK.

  W Collegium Medicum:

  1. stawiając się z odpowiednim podaniem w siedzibie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (ul. Jagiellońska 13-15, 85-067 Bydgoszcz)
  2. przesyłając pocztą podanie na powyższy adres
 22. Do kiedy mogę ubiegać się o zwrot opłaty rekrutacyjnej?

  Podania o zwrot opłaty rekrutacyjnej można składać do 30 listopada 2019 roku, a dla Kandydatów na kierunki, które zaczynają się od semestru letniego, termin ten upływa w dniu 31 marca 2020 roku.

 23. Czy istnieje wzór podania o zwrot opłaty rekrutacyjnej?

  Kandydat zwracający się podaniem o zwrot opłaty winien zawrzeć w podaniu następujące dane:

  • imię
  • nazwisko
  • adres
  • numer PESEL
  • opis sprawy
  • numer konta bankowego, na które ma być dokonany zwrot (z podaniem danych właściciela konta)
 24. W jakim czasie opłata rekrutacyjna zostanie mi zwrócona?

  Uczelniana Komisja Rekrutacyjna UMK rozpatruje podania o zwrot opłaty rekrutacyjnej w ciągu 2-3 dni roboczych (niekiedy zdarza się, że podanie wyprzedza wpływ środków na konto kandydata w systemie IRK). Po rozpatrzeniu negatywnym kandydat zostaje o tym powiadomiony mailem. Po rozpatrzeniu pozytywnym dokumentacja zostaje przekazana do działu finansowego, który zleca dokonanie stosownego przelewu.

  W Collegium Medicum opłaty będą zwracane po zakończeniu rekrutacji.

 25. W jakim czasie wpłata przeze mnie dokonana zostanie zaksięgowana na moim koncie w IRK?

  Opłaty są księgowane w IRK raz na dobę i odbywa się to automatycznie (członkowie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej nie mają na to żadnego wpływu). A zatem od momentu, gdy pieniądze wpływają na stosowne konto bankowe, do momentu, kiedy stają się one widoczne w systemie IRK, mogą upłynąć najwyżej 24 h z wyłączeniem sobót i niedziel, gdy to księgowanie nie jest dokonywane. Najczęściej czas zaksięgowania opłaty wynosi 3-4 dni (w wypadku, gdy przelew był dokonywany w banku lub za pośrednictwem bankowości internetowej) i stosownie 5-10 (gdy przelew był dokonywany na poczcie). Za ewentualne opóźnienia w tym zakresie nie ponosi winy UMK, lecz instytucje przesyłające pieniądze na konto bankowe kandydata.

  Jeżeli po upływie tego czasu na koncie kandydata w IRK nie pojawi się informacja o dokonaniu wpłaty, kandydat może w tej sprawie kontaktować się z Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną.

 26. Do kiedy muszę uiścić opłatę rekrutacyjną?

  Opłatę rekrutacyjną należy wnieść do końca zapisów na dany kierunek. Dokładne daty zostały podane w harmonogramie rekrutacji.

 27. Jeżeli dokonałem/łam opłaty ostatniego dopuszczalnego dnia określonego w harmonogramie rekrutacji, a w dzień po rejestracji zapisów na moim koncie nie odnotowano wpłaty, to czy zostanie ona jeszcze zaksięgowana i czy coś mam w związku z tym robić?

  W procesie rekrutacji brana jest pod uwagę data dokonania wpłaty, nie zaś data zaksięgowania środków na koncie w IRK. Osoby, które znajdą się w sytuacji, jak ta opisana powyżej, nie muszą nic robić - wystarczy poczekać kilka dni na zaksięgowanie opłaty.

 28. Jeżeli zapomniałem uiścić opłatę rekrutacyjną we wskazanym terminie, mogę to uczynić w terminie późniejszym?

  Nie.

 29. Czy pomimo braku opłaty rekrutacyjnej (moja opłata nie została zaksięgowana na koncie w IRK) jestem brany pod uwagę w procesie rekrutacji?

  Brak zaksięgowanej opłaty uniemożliwia wzięcie udziału w rekrutacji. Osoby, które nie uiściły opłaty rekrutacyjną oraz dzień przed ogłoszeniem wyników nie mają jej zaksięgowanej w systemie IRK powinny skontaktować się z Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną.

 30. Czy po dokonaniu opłaty rekrutacyjnej mam wysłać do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej potwierdzenie dokonania opłaty?

  W przypadku, gdy dzień przed ogłoszeniem wyników kwalifikacji kandydat nie będzie miał zaksięgowanej opłaty, należy przesłać potwierdzenie do Komisji Rekrutacyjnej (rekrutacja@umk.pl).

 31. Dlaczego po zmianie mojego statusu w IRK na "przyjęty na studia" w zakładce "Moje wpłaty" pokazała się niedopłata?

  Niedopłata wynika z konieczności uiszczenia opłaty za wyrobienie legitymacji.

 32. Na jakie konto powinienem wpłacić opłatę za legitymację studencką?

  Osoba przyjęta na studia wnosi opłatę za legitymację studencką na to samo konto, na które wpłacała opłatę rekrutacyjną.

 33. Czy jestem zobowiązany do wniesienia opłaty za legitymację studencką?

  W przypadku braku opłaty za legitymację studencką kandydat przyjęty na studia nie otrzyma legitymacji studenckiej.

 34. Ile mam czasu na wniesienie opłaty za legitymację studencką?

  Opłata winna zostać wniesiona w terminie pięciu dni od pojawienia się na koncie kandydata w IRK informacji, iż kandydat został przyjęty na studia. Opóźnienia w zakresie wnoszenia tej opłaty mogą skutkować późniejszym wyrobieniem legitymacji, w znacznym stopniu może utrudnić szereg czynności związanych z procesem studiowania (dostęp do bibliotek, korzystanie ze zniżek itp.).

  W Rektoracie UMK (gdzie urzęduje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna) znajduje się Agencja PKO BP (czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00), więc opłatę za legitymację można uiścić przy okazji składania dokumentów. Agencja PKO BP mieści się na IV piętrze Rektoratu UMK.

 35. Czy opłatę za legitymację studencką mogę wnieść przed uzyskaniem informacji o przyjęciu na studia?

  Teoretycznie i technicznie jest to możliwe, a jednocześnie bezzasadne.

 36. Czy osoby, które dysponują już ważną legitymacją studencką UMK w wersji elektronicznej, są zobowiązane do wnoszenia opłaty za wyrobienie legitymacji?

  Z uwagi na zmianę przepisów i wzoru legitymacji w rekrutacji na rok akademicki 2019/2020 wszyscy kandydaci, którzy zostali przyjęci zobowiązani są do wniesienia opłaty za legitymację.

 37. Czy osoby, które dysponują ważną legitymacją studencką UMK, a jednocześnie wniosły opłatę za wyrobienie legitymacji, mogą się starać o zwrot tej opłaty?

  Nie, z uwagi na zmianę przepisów i wzoru legitymacji w rekrutacji na rok akademicki 2019/2020 wszyscy kandydaci, którzy zostali przyjęci będą mieli wymienioną legitymację.

 38. Czy mogę się starać o zwrot opłaty za legitymację, gdy zrezygnowałem z przyjęcia na studia?

  Tak, istnieje taka możliwość, jednak jest ona ograniczona czasowo. W momencie, gdy zostaną podjęte prace nad wyrabianiem legitymacji studenckich (tzn. środki na to przeznaczone zaczną być wydatkowane), zwrot ten nie będzie możliwy. Informacja o dacie, do której można się ubiegać o zwrot tej opłaty, zostanie podana w Ogłoszeniach Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na forum IRK.

 39. W jaki sposób mogę się ubiegać o zwrot opłaty za legitymację?

  Osoby ubiegające się o zwrot opłaty za legitymację mogą to uczynić na trzy sposoby:

  Część toruńska UMK:

  1. stawiając się z odpowiednim podaniem w siedzibie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń - rektorat)
  2. przesyłając pocztą podanie na powyższy adres
  3. przesyłając podanie drogą mailową na adres: rekrutacja@umk.pl
   UWAGA!!! Rozpatrywane będą jedynie takie maile, które zostały wysłane z adresu podanego w systemie IRK.

  W Collegium Medicum:

  1. stawiając się z odpowiednim podaniem w siedzibie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (ul. Jagiellońska 13-15, 85-067 Bydgoszcz)
  2. przesyłając pocztą podanie na powyższy adres
  3. przesyłając podanie drogą mailową na adres: rekrutacja@cm.umk.pl.
   UWAGA!!! Rozpatrywane będą jedynie takie maile, które zostały wysłane z adresu podanego w systemie IRK
 40. Czy istnieje wzór podania o zwrot opłaty za legitymację?

  Kandydat zwracający się z podaniem o zwrot opłaty winien zawrzeć w podaniu następujące dane:

  • imię
  • nazwisko
  • adres
  • numer PESEL
  • opis sprawy
  • numer konta bankowego, na które ma być dokonany zwrot (z podaniem danych właściciela konta)
 41. Ile wynosi opłata za indeks?

  Od 2009 roku na UMK nie ma indeksów, więc opłaty się nie wnosi.

XII. ODWOŁANIA I KOMISJA ODWOŁAWCZA

 1. Co to jest Komisja Odwoławcza i jakie są jej zadania?

  Odwoławcza Komisja Rekrutacyjna UMK rozpatruje odwołania od decyzji o nieprzyjęciu na studia na wszystkie kierunku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich realizowanych na UMK.

 2. Jaka jest struktura i kto wchodzi w skład Komisji Odwoławczej?

  Odwoławcza Komisja Rekrutacyjna jest powoływana przez Rektora UMK. W jej skład wchodzi Przewodniczący i Członkowie. Obok tego powoływany jest zespół sekretarzy OKR, którzy zajmują się gromadzeniem odwołań.

 3. Kto i kiedy może złożyć odwołanie?

  Odwołanie może złożyć osoba, która nie została przyjęta na studia i otrzymała pisemną decyzję o nieprzyjęciu na studia. Informacja o nieprzyjęciu na studia umieszczona w systemie IRK nie może stanowić podstawy złożenia odwołania.

 4. Decyzji pisemnej jeszcze nie dostałem, ale na moim koncie w IRK widzę, że jestem nieprzyjęty - czy mogę już składać odwołanie?

  Nie. Odwołanie należy złożyć dopiero po otrzymaniu decyzji na piśmie.

 5. Ile czasu od otrzymania decyzji mam na złożenie odwołania?

  Zgodnie z pouczeniem zawartym w każdej decyzji o nieprzyjęciu na studia, osoba nieprzyjęta ma dwa tygodnie (od dnia otrzymania decyzji) na złożenie odwołania od tej decyzji.

 6. Co muszę dołączyć do odwołania?

  Osoba odwołująca się jest zobowiązana do złożenia:

  1. odwołania
  2. dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów (na studia I stopnia i jednolite magisterskie jest to poświadczona kserokopia świadectwa dojrzałości wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, na studia II stopnia – poświadczona kserokopia dyplomu)
 7. Czy jeżeli nie złożę wraz z odwołaniem kserokopii świadectwa, to moje odwołanie będzie rozpatrywane?

  Nie, odwołania bez kserokopii świadectwa dojrzałości nie będą rozpatrywane.

 8. Czy obok kserokopii świadectwa dojrzałości do odwołania muszę dołączyć pozostałe dokumenty?

  Nie.

 9. Jakie elementy są brane pod uwagę podczas rozpatrywania odwołań?

  Odwoławcza Komisja Rekrutacyjna UMK, rozpatrując odwołania osób nieprzyjętych na studia, bierze pod uwagę jedynie względy formalne. Należą do nich: błędy i uchybienia proceduralne oraz błędy techniczne. Nie są natomiast brane pod uwagę czynniki społeczne (trudna sytuacja rodzinna, materialna, zdrowotna), oświadczenia woli, dokumenty potwierdzające dotychczasowe pozaszkolne wykształcenie czy osiągnięcia itp.

 10. Kiedy zbiera się Odwoławcza Komisja Rekrutacyjna UMK?

  Pierwsze posiedzenie planowane jest w połowie września - dokładny termin zostanie podany w połowie sierpnia.

 11. W jaki sposób mogę się dowiedzieć, czy moje odwołanie zostało rozpatrzone pozytywnie?

  W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania na indywidualnym koncie IRK kandydata w zakładce "wyniki rekrutacji" w polu "Decyzja dotycząca przyjęcia na studia" pojawi się informacja: "Kandydat został przyjęty na studia", a w polu "Uwagi" - "Kandydat przyjęty z odwołania".

XIII. FORUM I MODERATORZY

 1. Czy na forum jakieś działy są szczególnie ważne?                                                                                                 Tak - dwa:
  1. Ogłoszenia Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej - tu po ogłoszeniu kwalifikacji jest podawana wysokość progów punktowych na poszczególne kierunki studiów; tu jest ogłaszane ewentualne odwołanie rozmowy kwalifikacyjnej itp.
  2. Ogłoszenia moderatorów - tu są ogłaszane komunikaty związana z działaniem forum.
 2. Co mam zrobić, gdy na forum któryś z kandydatów napisał jedno, a sekretarz Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w rozmowie telefonicznej mówi co innego?

  Należy kierować się odpowiedzią Sekretarza Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

 3. Jak długo będę czekał na odpowiedź na moje pytanie?

  Moderatorzy obsługujący forum starają się odpowiadać na pytania najszybciej jak jest to możliwe - na ogół trwa to nie dłużej niż 24 godziny. W okresach szczególnej aktywności członków forum (np. kilka dni przed i kilka dni po ogłoszeniu pierwszej kwalifikacji na studia stacjonarne I-go stopnia) czas ten może ulec wydłużeniu.

 4. W jakich godzinach moderatorzy obsługują forum?

  Od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00.


APELUJEMY O WNIKLIWĄ LEKTURĘ STRON INTERNETOWYCH DOTYCZĄCYCH REKRUTACJI NA UMK!