Zarejestruj się Zaloguj się
Wymagane dokumenty Toruń - studia drugiego stopnia Wymagane dokumenty Toruń - studia drugiego stopnia Wymagane dokumenty Toruń - studia drugiego stopnia Wymagane dokumenty Toruń - studia drugiego stopnia Wymagane dokumenty Toruń - studia drugiego stopnia
Strona główna > Kandydaci > Niezbędnik > Wymagane dokumenty Toruń - studia drugiego stopnia

Wymagane dokumenty Toruń - studia drugiego stopnia

Strona główna > Kandydaci > Niezbędnik > Wymagane dokumenty Toruń - studia drugiego stopnia

 Wymagane dokumenty Toruń - studia drugiego stopnia

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia stacjonarne oraz osoby ubiegające się o przyjęcie na studia niestacjonarne drugiego stopnia prowadzone w Toruniu, składają następujące dokumenty:

  1. wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i podpisany formularz podania,
  2. poświadczoną przez UMK kserokopię dyplomu ukończenia odpowiednich studiów wyższych - oryginał dokumentu do wglądu,
  3. poświadczoną przez UMK kserokopię suplementu do dyplomu - oryginał dokumentu do wglądu lub zaświadczenie wydane przez uczelnię o ocenach uzyskanych w trakcie studiów - jeżeli są wymagane w szczegółowych zasadach rekrutacji zgodnie z załącznikami do uchwały Nr 174 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2019/2020 (ze zm.),
  4. jedną aktualną, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, fotografię - w postaci elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu IRK.

UWAGA

W przypadku, gdy dyplom ukończenia studiów wyższych został wydany za granicą, kandydat składa poświadczoną przez UMK kserokopię uwierzytelnionego lub opatrzonego apostille oryginału dokumentu, uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany i który został uznany za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem uprawniającym do ubiegania się o podjęcie studiów drugiego stopnia oraz jego przysięgłe tłumaczenie na język polski – oryginał dokumentu do wglądu.