Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Wymagane dokumenty Toruń - studia drugiego stopnia

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia stacjonarne oraz osoby ubiegające się o przyjęcie na studia niestacjonarne drugiego stopnia prowadzone w Toruniu, składają następujące dokumenty:

  1. wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i podpisany formularz podania; przed wydrukowaniem podania kandydat wprowadza do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  2. poświadczoną przez UMK kserokopię dyplomu ukończenia odpowiednich studiów wyższych - oryginał dokumentu do wglądu,
  3. poświadczoną przez UMK kserokopię suplementu do dyplomu - oryginał dokumentu do wglądu lub zaświadczenie wydane przez uczelnię o ocenach uzyskanych w trakcie studiów,

    Uwaga!!! Tylko w przypadku gdy jest wymagany w szczegółowych zasadach rekrutacji zgodnie z załącznikami do uchwały Nr 43 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2022/2023 (ze zm.)

  4. formularz z podaniem osoby do kontaktu w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia - dotyczy zakwalifikowanych, którzy wypełnili formularz;
  5. dotyczy kandydatów na kierunki: filologia angielska, filologia bałkańska, filologia germańska, filologia romańska, filologia rosyjska zobowiązanych, zgodnie z akty prawne, do udokumentowania znajomości języka obcego: osoba zakwalifikowana do przyjęcia na studia składa oryginał dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego na odpowiednim poziomie, razem z dokumentami wymienionymi w punktach 1-3.
  6. oświadczenia kandydata stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania złożone przez kandydata (o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podejmowania wysiłku fizycznego w ramach przewidzianych planem studiów na kierunku wychowanie fizyczne i sport; o posiadaniu umiejętności pływania; o braku przeciwwskazań zdrowotnych do aktywności fizycznej w basenie pływackim) - dotyczy kandydatów na kierunek wychowanie fizyczne i sport. Oświadczenia osoba zakwalifikowana do przyjęcia na studia składa razem z dokumentami w Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. UWAGA: wzory oświadczeń do pobrania  poniżej:

Dyplom wydany za granicą

W przypadku, gdy dyplom ukończenia studiów wyższych został wydany za granicą, kandydat składa poświadczoną przez UMK kserokopię uwierzytelnionego lub opatrzonego apostille oryginału dokumentu, uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany i który został uznany za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem uprawniającym do ubiegania się o podjęcie studiów drugiego stopnia oraz jego przysięgłe tłumaczenie na język polski – oryginał dokumentu do wglądu.

Do dyplomu uzyskanego za granicą kandydat zobowiązany jest dołączyć informację o uzyskanych uprawnieniach do kontynuacji nauki na odpowiednim poziomie w państwie, w którego systemie edukacji wydano dyplom, w tym o uprawnieniach do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe oraz o zakresie tych uprawnień. Dokument powinien być wydany lub potwierdzony przez uczelnię lub instytucję edukacyjną albo przez władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dyplom ukończenia studiów. Dyplom uczelni wyższej musi być zalegalizowany, przetłumaczony i uznany w Polsce za równoważne z odpowiednim polskim dyplomom. W przypadku gdy dyplom ukończenia studiów uzyskany za granicą podlega uznaniu w Polsce, w trybie nostryfikacji przez radę jednostki organizacyjnej uczelni, kandydat jest zobowiązany przedstawić zaświadczenie stwierdzające jego równorzędność z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych, w jak najkrótszym terminie, ale nie dłuższym niż do dnia 30 września br. W przypadku niedopełnienia tego wymogu student zostanie skreślony z listy studentów.