COVID-19: zajęcia hybrydowe do 30 stycznia

Wymagane dokumenty Toruń - studia drugiego stopnia

UWAGA!!!  W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna przyjmuje dokumenty przesłane tylko drogą korespondencyjną (poczta, kurier).

 

UWAGA!!!  Osoby, które legitymują się dyplomem lub zaświadczeniem wydanym przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu przesyłają wraz z podaniem zwykłą kserokopię dyplomu lub zaświadczenia - bez poświadczenia; natomiast wszystkie pozostałe osoby muszą przesłać oryginał (odpis, duplikat) dyplomu ukończenia studiów, który odbiorą w dziekanacie, po rozpoczęciu studiów.

 

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia stacjonarne oraz osoby ubiegające się o przyjęcie na studia niestacjonarne drugiego stopnia prowadzone w Toruniu, składają następujące dokumenty:

 1. wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i podpisany formularz podania,
 2. dyplom:
  • kserokopię dyplomu ukończenia odpowiednich studiów wyższych lub zaświadczenia- osoby, które legitymują się dyplomem lub zaświadczeniem wydanym przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
  • oryginał (odpis, duplikat) dyplomu ukończenia studiów (do odbioru w dziekanacie po rozpoczęciu studiów) lub zaświadczenia- absolwenci pozostałych uczelni,
 3. suplement:
  • kserokopię suplementu do dyplomu lub zaświadczenia o ocenach uzyskanych w trakcie studiów- osoby, które legitymują się dyplomem lub zaświadczeniem wydanym przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
  • oryginał (odpis, duplikat) suplementu do dyplomu (do odbioru w dziekanacie po rozpoczęciu studiów) lub zaświadczenia o ocenach- absolwenci pozostałych uczelni,

  Uwaga!!! Tylko w przypadku gdy jest wymagany w szczegółowych zasadach rekrutacji zgodnie z załącznikami do uchwały Nr 45 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2021/2022 (ze zm.)

 4. jedną aktualną, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, fotografię - w postaci elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu IRK przed wydrukowaniem podania.
 5. oświadczenia kandydata stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania złożone przez kandydata (o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podejmowania wysiłku fizycznego w ramach przewidzianych planem studiów na kierunku wychowanie fizyczne i sport; o posiadaniu umiejętności pływania; o braku przeciwwskazań zdrowotnych do aktywności fizycznej w basenie pływackim) - dotyczy kandydatów na kierunek wychowanie fizyczne i sport. Oświadczenia osoba zakwalifikowana do przyjęcia na studia składa najpóźniej do dnia 10 września br. w Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. UWAGA: wzory oświadczeń do pobrania  poniżej:

UWAGA

W przypadku, gdy dyplom ukończenia studiów wyższych został wydany za granicą, kandydat składa poświadczoną przez UMK kserokopię uwierzytelnionego lub opatrzonego apostille oryginału dokumentu, uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany i który został uznany za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem uprawniającym do ubiegania się o podjęcie studiów drugiego stopnia oraz jego przysięgłe tłumaczenie na język polski – oryginał dokumentu do wglądu.

Dodatkowe informacje

Do dyplomu uzyskanego za granicą kandydat zobowiązany jest dołączyć informację o uzyskanych uprawnieniach do kontynuacji nauki na odpowiednim poziomie w państwie, w którego systemie edukacji wydano dyplom, w tym o uprawnieniach do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe oraz o zakresie tych uprawnień. Dokument powinien być wydany lub potwierdzony przez uczelnię lub instytucję edukacyjną albo przez władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dyplom ukończenia studiów. Dyplom uczelni wyższej musi być zalegalizowany, przetłumaczony i uznany w Polsce za równoważne z odpowiednim polskim dyplomom. W przypadku gdy dyplom ukończenia studiów uzyskany za granicą podlega uznaniu w Polsce, w trybie nostryfikacji przez radę jednostki organizacyjnej uczelni, kandydat jest zobowiązany przedstawić zaświadczenie stwierdzające jego równorzędność z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych, w jak najkrótszym terminie, ale nie dłuższym niż do dnia 30 września br. W przypadku niedopełnienia tego wymogu student zostanie skreślony z listy studentów.