Zarejestruj się Zaloguj się
Wymagane dokumenty Toruń - studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie Wymagane dokumenty Toruń - studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie Wymagane dokumenty Toruń - studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie Wymagane dokumenty Toruń - studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie Wymagane dokumenty Toruń - studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie
Strona główna > Kandydaci > Niezbędnik > Wymagane dokumenty Toruń - studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

Wymagane dokumenty Toruń - studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

Strona główna > Kandydaci > Niezbędnik > Wymagane dokumenty Toruń - studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

 Wymagane dokumenty Toruń - studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

UWAGA!!!  W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna przyjmuje dokumenty przesłane tylko drogą korespondencyjną (poczta, kurier).

 

UWAGA!!!  Osoby, w systemie IRK, na swoim koncie osobistym mogą sprawdzić, czy wyraziły zgodę na pobranie wyników z Krajowego Rejestru Matur (KReM). Jeśli zgoda została wyrażona, wówczas w zakładce "wykształcenie" - w pozycji dokumenty - oraz "edytuj wyniki egzaminów" widoczna jest dodatkowa kolumna "Wartość z KReM". Kolumna ta nie jest widoczna na koncie kandydata, który nie wyraził zgody na pobranie wyników z KReM.

 

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie (lub wpisane na listę rezerwową na kierunek weterynaria) oraz osoby ubiegające się o przyjęcie na studia niestacjonarne pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie prowadzone w Toruniu, składają następujące dokumenty:

  • „nowa matura” - osoby, które wyraziły zgodę na pobranie wszystkich wyników z Krajowego Rejestru Matur (KReM) przesyłają wraz z podaniem kserokopię świadectwa dojrzałości;
  • „nowa matura” - osoby, które nie wyraziły zgody na pobranie wszystkich wyników z Krajowego Rejestru Matur (KReM) przesyłają wraz z podaniem oryginał lub odpis (ew. duplikat) świadectwa dojrzałości (który odbiorą w dziekanacie po rozpoczęciu studiów);
  • „stara matura”, dyplom IB (International Baccalaureat), dyplom EB (European Baccalaureate) - przesyłają wraz z podaniem oryginał lub odpis (ew. duplikat) świadectwa dojrzałości lub dyplomu (dokument odbiorą w dziekanacie po rozpoczęciu studiów);

 

Świadectwa dojrzałości wydane za granicą

W przypadku, gdy świadectwo dojrzałości zostało wydane za granicą, kandydat składa uwierzytelniony lub opatrzony apostille oryginał dokumentu, który uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo oraz jego przysięgłe tłumaczenie na język polski.

Do świadectwa dojrzałości (maturalnego) kandydat zobowiązany jest dołączyć informację o uzyskanych uprawnieniach do kontynuacji nauki na odpowiednim poziomie w państwie, w którego systemie edukacji wydano świadectwo, w tym o uprawnieniach do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe oraz o zakresie tych uprawnień. Dokument powinien być wydany lub potwierdzony przez szkołę lub instytucję edukacyjną albo przez władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo. Świadectwo dojrzałości (maturalne) musi być zalegalizowane, przetłumaczone i uznane w Polsce za równoważne z polskim świadectwem dojrzałości. W przypadku, gdy świadectwo dojrzałości (maturalne) uzyskane za granicą podlega uznaniu w Polsce decyzją kuratora oświaty / w trybie nostryfikacji, kandydat jest zobowiązany przedstawić zaświadczenie stwierdzające jego równorzędność z odpowiednim polskim świadectwem dojrzałości, w jak najkrótszym terminie, ale nie dłuższym niż do dnia 30 września br. W przypadku niedopełnienia tego wymogu student zostanie skreślony z listy studentów.