Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Wymagane dokumenty Toruń - studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie (lub wpisane na listę rezerwową na kierunek weterynaria) oraz osoby ubiegające się o przyjęcie na studia niestacjonarne pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie prowadzone w Toruniu, składają następujące dokumenty:

  • wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i podpisany formularz podania; przed wydrukowaniem podania kandydat wprowadza do systemu IRK fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
  • poświadczoną przez UMK kserokopię świadectwa dojrzałości uzyskanego w trybie tzw. "nowej matury" lub w trybie tzw. "starej matury", dyplomu IB (International Baccalaureat), dyplomu EB (European Baccalaureat) - oryginał dokumentu do wglądu;
  • poświadczoną przez UMK kserokopię dyplomu technika weterynarii lub potwierdzenia zdania wszystkich wymaganych do uzyskania tego dyplomu egzaminów (dotyczy kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie na kierunek weterynaria i zaznaczyli w systemie IRK posiadanie takich uprawnień) - oryginał dokumentu do wglądu;
  • zgoda rodziców/rodzica/opiekunów prawnych - dotyczy kandydatów niepełnoletnich;
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania wydane przez lekarza medycyny pracy - dotyczy kandydatów na kierunek weterynaria. Orzeczenie lekarskie osoba zakwalifikowana do przyjęcia na studia składa w Dziekanacie Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych bezpośrednio po rozpoczęciu studiów. UWAGA: skierowania na badania lekarskie będą wystawiane przez Dziekanat Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych po rozpoczęciu studiów;
  • formularz z podaniem osoby do kontaktu w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia - dotyczy zakwalifikowanych, którzy wypełnili formularz;
  • UWAGA: Osoby, które korzystają z uprawnień olimpijczyków, razem z dokumentami składają poświadczoną przez UMK kserokopię zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu - oryginał dokumentu do wglądu.

 

Świadectwa dojrzałości wydane za granicą (więcej informacji)

W przypadku, gdy świadectwo dojrzałości zostało wydane za granicą, kandydat składa uwierzytelniony lub opatrzony apostille oryginał dokumentu, który uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo oraz jego przysięgłe tłumaczenie na język polski.

Do świadectwa dojrzałości (maturalnego) kandydat zobowiązany jest dołączyć informację o uzyskanych uprawnieniach do kontynuacji nauki na odpowiednim poziomie w państwie, w którego systemie edukacji wydano świadectwo, w tym o uprawnieniach do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe oraz o zakresie tych uprawnień. Dokument powinien być wydany lub potwierdzony przez szkołę lub instytucję edukacyjną albo przez władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo. Świadectwo dojrzałości (maturalne) musi być zalegalizowane, przetłumaczone i uznane w Polsce za równoważne z polskim świadectwem dojrzałości. W przypadku, gdy świadectwo dojrzałości (maturalne) uzyskane za granicą podlega uznaniu w Polsce decyzją kuratora oświaty / w trybie nostryfikacji, kandydat jest zobowiązany przedstawić zaświadczenie stwierdzające jego równorzędność z odpowiednim polskim świadectwem dojrzałości, w jak najkrótszym terminie, ale nie dłuższym niż do dnia 30 września br. W przypadku niedopełnienia tego wymogu student zostanie skreślony z listy studentów.