COVID-19: informacje dla społeczności UMK
Szczepienia przeciw COVID-19Szczepienia przeciw COVID-19
Zespół wdrażający strategię uczelni badawczej
Strona główna > Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza > Zespół wdrażający strategię uczelni badawczej

Zespół wdrażający strategię uczelni badawczej

Strona główna > Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza > Zespół wdrażający strategię uczelni badawczej

 Zespół wdrażający strategię uczelni badawczej

Zespół koordynujący:

 1. prof. dr hab. Wojciech Wysota - Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą
 2. dr hab. Aleksandra Kustra-Rogatka, prof. UMK (Wydział Prawa i Administracji) - koordynator ds. zrównoważonego rozwoju w części toruńskiej Uniwersytetu
 3. dr hab. Anna Bajek, prof. UMK (Wydział Lekarski Collegium Medicum UMK) - koordynator ds. zrównoważonego rozwoju w części bydgoskiej Uniwersytetu;
 4. prof. dr hab. Przemysław Żywiczyński (Wydział Humanistyczny) – przewodniczący zespołu 1
 5. dr Anna Kola (Wydział Filozofii i Nauk Społecznych) – przewodnicząca zespołu 2
 6. dr Tomasz Jędrzejewski (Kanclerz UMK) – przewodniczący zespołu 3
 7. mgr Justyna Łaskowska (Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości) –  przewodnicząca zespołu 4

 

Zespoły robocze:

 

Zespół 1 

Cel – zwiększenie wpływu działalności Uniwersytetu na rozwój światowej nauki oraz współpracy badawczej z renomowanymi uczelniami

Szczegółowe cele:

 1. zwiększenie liczby wysoko punktowanych publikacji i jakości badań (szczególnie publikacje w czasopismach Q1 i Q2 z Web of Science);
 2. zwiększenie wymiany akademickiej (w tym średnioterminowych staży) z wiodącymi ośrodkami naukowymi na świecie;
 3. zwiększenie liczby aplikacji w prestiżowych konkursach grantowych;
 4. popularyzacja działań zespołu i konkursów wśród pracowników UMK.

 

 

 

Zespół 2 

Cel - jakość kształcenia studentów i doktorantów

Szczegółowe cele:

 1. podniesienie jakości kształcenia studentów i doktorantów, w szczególności na kierunkach i w dyscyplinach naukowych związanych z priorytetowymi obszarami badawczymi (POB);
 2. włączenie studentów i doktorantów w prowadzenie działań naukowych;
 3. skuteczne konkurowanie o najzdolniejszych kandydatów na studia i do szkół doktorskich, również z zagranicy, poprzez organizowanie szkół letnich, staże, dedykowane stypendia, akredytacje i partnerstwa akademickie z najlepszymi uczelniami zagranicznymi;
 4. wdrożenie systemu kształcenia zorientowanego na projekty i mobilność;
 5. szkoły doktorskie o elastycznej organizacji studiów i silnym ukierunkowaniu na badania naukowe.

 

 

Zespół 3

Cel - rozwój zawodowy pracowników Uniwersytetu oraz jakość zarządzania Uniwersytetem

Szczegółowe cele:

 1. przygotowanie i wdrożenie kompleksowych rozwiązań służących rozwojowi zawodowemu personelu administracyjnego i kadry akademickiej, a w szczególności młodych naukowców;
 2. utworzenie wewnętrznego systemu grantowego skierowanego do pracowników spoza Centrów Doskonałości i Emerging Fields;
 3. określenie obowiązków zawodowych i ścieżki kariery na każdym stanowisku, ułatwiających zrównoważony rozwój zawodowy pracowników uniwersyteckich i wpływających na poprawienie integralności naszej uczelni;
 4. podniesienie jakości zarządzania uczelnią, z uwzględnieniem projakościowych zmian organizacyjnych, w celu rozwoju uniwersytetu jako całości;
 5. utworzenie uniwersyteckiego Think Tanku oraz zintegrowanych biur: umiędzynarodowienia grantowego i zasobów ludzkich z oddziałami na wydziałach;
 6. wprowadzenie systemu lean management i wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów.

 

Zespół 4 

Cel - innowacje i współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Szczegółowe cele:

 1. zwiększenie innowacyjności i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym;
 2. inicjowanie i wspieranie kontaktów pomiędzy uczelnią a podmiotami gospodarczymi;
 3. pełne wykorzystanie potencjału uczelni w zakresie stymulowania innowacyjności i prac wdrożeniowych zgodnie z międzynarodowymi standardami;
 4. wprowadzenie szkoleń z zakresu TRIZ;
 5. promocja przedsiębiorczości wśród studentów i doktorantów poprzez Startup Weekends i Hackatony;
 6. rozszerzenie roli Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w promieniowaniu znaczenia innowacyjności na uczelni oraz wprowadzenia i koordynacji polityki współpracy uczelni z otoczeniem gospodarczym.

 

 

Koordynatorzy