Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Zespół wdrażający strategię uczelni badawczej

Bieżący nadzór nad działalnością zespołu koordynującego sprawuje Prorektor ds. Nauki - prof. dr hab. Wojciech Wysota

Zespół koordynujący:

1. prof. dr hab. Przemysław Żywiczyński (Wydział Humanistyczny) – przewodniczący

dyżur: wtorek, godz. 12.00-13.00, Sekretariat IDUB, ul. Gagarina 7, po wcześniejszym umówieniu pod nr telefonu 3131

2. dr hab. Aleksandra Kustra-Rogatka, prof. UMK (Wydział Prawa i Administracji) - koordynator ds. zrównoważonego rozwoju w części toruńskiej Uniwersytetu

dyżur: poniedziałek, godz. 10.00-11.00, Wydział Prawa i Administracji, p. 232 oraz poprzez Teams

3. dr hab. Anna Bajek, prof. UMK (Wydział Lekarski Collegium Medicum UMK) - koordynator ds. zrównoważonego rozwoju w części bydgoskiej Uniwersytetu

dyżur: poniedziałek, godz. 9.00-11.00, Zakład Inżynierii Tkankowej, ul. Karłowicza 24 w Bydgoszczy oraz poprzez Teams

4. dr Jacek Rakoczy (Wydział Nauk Historycznych) - przewodniczący zespołu 1

5. dr Anna Kola (Wydział Filozofii i Nauk Społecznych) – przewodnicząca zespołu 2

6. mgr Natalia Proń-Nowak – przewodnicząca zespołu 3

6. mgr Justyna Łaskowska (Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii) –  przewodnicząca zespołu 4

 

Zespoły robocze:

Zespół 1

Cel – zwiększenie wpływu działalności Uniwersytetu na rozwój światowej nauki oraz współpracy badawczej z renomowanymi uczelniami

Szczegółowe cele:

 • zwiększenie liczby wysoko punktowanych publikacji i jakości badań (szczególnie publikacje w czasopismach Q1 i Q2 z Web of Science);
 • zwiększenie wymiany akademickiej (w tym średnioterminowych staży) z wiodącymi ośrodkami naukowymi na świecie;
 • zwiększenie liczby aplikacji w prestiżowych konkursach grantowych;
 • popularyzacja działań zespołu i konkursów wśród pracowników UMK.

 

1.  dr Jacek Rakoczy (Wydział Nauk Historycznych) - przewodniczący zespołu, koordynowanie prac zespołu, koordynacja, obsługa merytoryczna i ewaluacja wyników konkursu „Publikacje” – przewodniczący zespołu eksperckiego do oceny wniosków w konkursie.

Dyżur: w czasie trwania naborów do konkursu „Publikacje”

2. prof. dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz (Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych) - koordynacja, obsługa merytoryczna i ewaluacja wyników konkursu „Partnerstwa międzynarodowe dla Emerging Fields” oraz konkursu „Aparatura”.

Dyżur: w czasie trwania naborów do konkursów „Partnerstwa międzynarodowe dla Emerging Fields” oraz „Aparatura”

3. prof. dr hab. Alina Borkowska (Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK) - koordynacja, obsługa merytoryczna i ewaluacja wyników konkursu „Wyłaniające się pola badawcze (emerging fields)”.

Dyżur: w czasie trwania naboru do konkursu „Wyłaniające się pola badawcze”

4. prof. dr hab. Wojciech Kujawski (Wydział Chemii) - koordynacja, obsługa merytoryczna i ewaluacja wyników konkursu „Partnerstwa międzynarodowe dla Emerging Fields” oraz konkursu „Aparatura”.

Dyżur: w czasie trwania naborów do konkursów „Partnerstwa międzynarodowe dla Emerging Fields” oraz konkursu „Aparatura”.

5. dr hab. Mariusz Kozakiewicz, prof. UMK (Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK) - koordynacja, obsługa merytoryczna i ewaluacja wyników konkursu „Mobilności dla pracowników”.

Dyżur: w czasie trwania naborów do konkursu „Mobilności dla pracowników”

6. mgr Lucyna Kejna (kierownik Działu Nauki) - koordynacja, obsługa merytoryczna i ewaluacja wyników konkursu „Granty na granty europejskie”.

Dyżur: w czasie trwania naborów do konkursu „Granty na granty europejskie”

7. mgr Paulina Kuć (kierownik Działu Zarządzania Funduszami Strukturalnymi) - pomoc w przygotowywaniu i korekcie regulaminów konkursów obsługiwanych przez Zespół I.

8. mgr Dominika Czyżak (z-ca dyrektora Biblioteki Głównej) - obsługa merytoryczna i ewaluacja wyników konkursu „Publikacje”.

Dyżur: w czasie trwania naborów do konkursu „Publikacje”

9. dr Karolina Zawada (Biblioteka Główna) - obsługa merytoryczna i ewaluacja wyników konkursu „Publikacje”.

Dyżur: w czasie trwania naborów do konkursu „Publikacje”

 

Zespół 2

Cel - jakość kształcenia studentów i doktorantów

Szczegółowe cele:

 • podniesienie jakości kształcenia studentów i doktorantów, w szczególności na kierunkach i w dyscyplinach naukowych związanych z priorytetowymi obszarami badawczymi (POB);
 • włączenie studentów i doktorantów w prowadzenie działań naukowych;
 • skuteczne konkurowanie o najzdolniejszych kandydatów na studia i do szkół doktorskich, również z zagranicy, poprzez organizowanie szkół letnich, staże, dedykowane stypendia, akredytacje i partnerstwa akademickie z najlepszymi uczelniami zagranicznymi;
 • wdrożenie systemu kształcenia zorientowanego na projekty i mobilność;
 • szkoły doktorskie o elastycznej organizacji studiów i silnym ukierunkowaniu na badania naukowe.

 

1. dr Anna Maria Kola (Wydział Filozofii i Nauk Społecznych) – przewodnicząca zespołu, koordynacja zadań, komunikacja wewnętrzna z Sekretariatem IDUB, konkursy dodatkowe, promowanie zadań z zakresu zarządzania talentami na UMK

dyżur: wtorek, godz. 9.00-10.00, po wcześniejszym kontakcie mailowym - amkola@umk.pl, poprzez MS Teams

2. dr hab. Grzegorz Bobiński, prof. UMK (Wydział Matematyki i Informatyki) - zastępca przewodniczącej, zadania związane z doktorantami, w tym mobilności doktorantów i konkurs publikacyjny

dyżur: poniedziałek, 14:00 – 15.00, miejsce: gabinet D107, WMiI UMK, po wcześniejszym kontakcie mailowym - gregbob@mat.umk.pl

3. dr hab. Bogumiła Kupcewicz, prof. UMK (Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum UMK) - zadania związane z konkursem Grants4NCUstudents

dyżur: wtorek, 9.00 – 10.00, Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej CM UMK, ul. Jurasza 2, Bydgoszcz, pok. 124a (I pietro), po wcześniejszym kontakcie mailowym - kupcewicz@cm.umk.pl, teams: kupcewicz@o365.cm.umk.pl

4. dr hab. Rafał Haffer, prof. UMK (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania) - koordynacja programu COOP

dyżur: piątek, 10:15 – 11:00, platforma MS Teams, zespół „Dyżur_Duty hours”, kod zespołu: 469l3w0. po wcześniejszym kontakcie mailowym (z wyprzedzeniem przynajmniej jednodniowym) - rafalh@umk.pl.

5. dr hab. Marzenna Cyzman, prof. UMK (Wydział Humanistyczny) - koordynacja programu szkoleniowego LOGOS dla studentów i doktorantów

dyżur: poniedziałek, 11.30 – 12.30, po wcześniejszym kontakcie mailowym - mcyzman@umk.pl, MS Teams

6. mgr Anna Wiśniewska (kierownik Działu Kształcenia) - zadania związane z kształceniem, w tym: ścieżki rozszerzone – IDUB MasterClass, kierunki w języku angielskim, program COOP

7. mgr Milena Miszewska (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania) - koordynacja programów letnich IDUB, wsparcie programów mobilnościowych dla studentów oraz pomoc w przygotowaniu kierunków prowadzonych z uczelniami zagranicznymi

dyżur: piątek, 10.00-11.00, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, pokój 19 (vis a vis szatni), po wcześniejszym kontakcie mailowym  - milenam@umk.pl, tel.: 56 611 4783

8. mgr Wojciech Kiełbasiński (doktorant studiów doktoranckich w zakresie nauk prawnych, Wydział Prawa i Administracji UMK) - zadania związane z kontaktami ze społecznością doktorancką, konsultowanie regulaminów konkursów i form kształcenia, promocja zadań Zespołu w mediach społecznościowych, program LOGOS

9. mgr Paweł Smoliński (student kierunku turystyka i rekreacja II stopnia, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK) - zadania związane z kontaktami ze społecznością studencką, konsultowanie regulaminów konkursów i form kształcenia, promocja zadań Zespołu w mediach społecznościowych, program LOGOS

 

Zespół 3

Cel - rozwój zawodowy pracowników Uniwersytetu oraz jakość zarządzania Uniwersytetem

Szczegółowe cele:

 • przygotowanie i wdrożenie kompleksowych rozwiązań służących rozwojowi zawodowemu personelu administracyjnego i kadry akademickiej, a w szczególności młodych naukowców;
 • utworzenie wewnętrznego systemu grantowego skierowanego do pracowników spoza Centrów Doskonałości i Emerging Fields;
 • określenie obowiązków zawodowych i ścieżki kariery na każdym stanowisku, ułatwiających zrównoważony rozwój zawodowy pracowników uniwersyteckich i wpływających na poprawienie integralności naszej uczelni;
 • podniesienie jakości zarządzania uczelnią, z uwzględnieniem projakościowych zmian organizacyjnych, w celu rozwoju uniwersytetu jako całości;
 • utworzenie uniwersyteckiego Think Tanku oraz zintegrowanych biur: umiędzynarodowienia grantowego i zasobów ludzkich z oddziałami na wydziałach;
 • wprowadzenie systemu lean management i wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów.

 

1. mgr Natalia Proń-Nowak (Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - przewodnicząca zespołu, analiza rozwiązań prawnych, analiza rozwiązań zarządczych, IDUB w CM Medicum (komunikowanie rozwiązań, informacji), koordynowanie realizacji konkursów realizowanych w ramach celu 3, w tym współpraca z Działem Nauki, rozpoznawanie potrzeb szkoleniowych wszystkich grup pracowniczych, merytoryczne przygotowanie szkoleń dla wszystkich grup pracowniczych, pre-testy z potencjalnymi dostawcami szkoleń, współpraca z DZP w zakresie postępowań wyłaniających dostawców szkoleń, koordynacja działań komunikacyjnych z DPiI, stała współpraca z sekretariatem IDUB, sprawozdawczość

Dyżur: w czasie trwania naborów do konkursów "Debiuty" oraz "Ekspert". Dla konkursu "Debiuty" dyżur w czwartek, godz. 10.00-11.00 na Teams (pierwszy dyżur 17.02)

3. prof. dr hab. Krzysztof Frączek (Wydział Matematyki i Informatyki) - analiza proponowanych działań w perspektywie funkcjonowania kadry akademickiej, osób studiujących i przygotowujących doktoraty, dyscyplin naukowych, priorytetowych zespołów badawczych, reprezentowanie kadry naukowej

4. prof. dr hab. Michał Marszałł (Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum UMK) - analiza proponowanych działań w perspektywie funkcjonowania kadry akademickiej, osób studiujących i przygotowujących doktoraty, dyscyplin naukowych, priorytetowych zespołów badawczych, reprezentowanie kadry naukowej, reprezentowanie części bydgoskiej UMK w Toruniu

5. dr hab. Aleksandra Derra, prof. UMK (Wydział Filozofii i Nauk Społecznych) - analiza proponowanych działań w perspektywie funkcjonowania kadry akademickiej, osób studiujących i przygotowujących doktoraty, dyscyplin naukowych, analiza zapisów prawnych ze szczególnym uwzględnieniem kwestii równościowych, analiza proponowanych rozwiązań z uwzględnieniem założeń Planu na rzecz równości płci (GEP UMK)

6. dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK (Wydział Prawa i Administracji) - analiza rozwiązań prawnych, reprezentowanie kadry naukowej, analiza proponowanych działań w perspektywie funkcjonowania administracji uniwersyteckiej na poziomie wydziałowym/dziekanatowym

7. dr Marzena Ruczyńska (zastępca kanclerza ds. Collegium Medicum UMK) - analiza rozwiązań prawnych, analiza rozwiązań zarządczych, IDUB w CM Medicum (komunikowanie rozwiązań, informacji)

8. mgr Urszula Walenczak - koordynacja procesu rozpoznawania potrzeb szkoleniowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, merytoryczne planowanie szkoleń dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 

Zespół 4

Cel - innowacje i współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Szczegółowe cele:

 • zwiększenie innowacyjności i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym;
 • inicjowanie i wspieranie kontaktów pomiędzy uczelnią a podmiotami gospodarczymi;
 • pełne wykorzystanie potencjału uczelni w zakresie stymulowania innowacyjności i prac wdrożeniowych zgodnie z międzynarodowymi standardami;
 • wprowadzenie szkoleń z zakresu TRIZ;
 • promocja przedsiębiorczości wśród studentów i doktorantów poprzez Startup Weekends i Hackatony;
 • rozszerzenie roli Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w promieniowaniu znaczenia innowacyjności na uczelni oraz wprowadzenia i koordynacji polityki współpracy uczelni z otoczeniem gospodarczym.

 

1. mgr Justyna Łaskowska (dyrektor Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii) - przewodnicząca zespołu, organizacja, koordynacja, realizacja

2. prof. dr hab. Maciej Zastempowski (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania) - prace badawcze pod realizację zadań zespołu, w tym identyfikacja zespołów na wydziałach, opracowanie programu wsparcia i efektywnej dla Uniwersytetu ścieżki formalnej komercjalizacji

3. dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK (WFiNS) – opracowanie programu stymulującego rozwój innowacji społecznych i jego realizacja

4. dr Łukasz Wojtkowski (WFiNS) – opracowanie, organizacja i realizacja programu akceleracji start-up’ów studenckich Copernicus Startup Labs

5. Adrianna Czarnecka (doktorantka) – organizacja i realizacja wydarzeń dla społeczności akademickiej

6. Viktoriia Kramnychna (student) – skauting, promocja i informacja w mediach społecznościowych, konsultacje ze środowiskiem akademickim

 

Koordynatorzy

 • dr hab. Kamil Fedus, prof. UMK (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej) – koordynator programu TAPS - Toruń Astrophysics/ Physics Summer Program,
 • dr Robert Skiba (Wydział Matematyki i Informatyki) – zastępca koordynatora programu TAPS - Toruń Astrophysics/ Physics Summer Programa,
 • dr hab. Wojciech Kujawski, prof. UMK (Wydział Chemii) - koordynator programu TSSP NatSci - Toruń Students Summer Program in Natural Sciences,
 • dr hab. Przemysław Charzyński, prof. UMK (Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej) – zastępca koordynatora programu TSSP NatSci - Toruń Students Summer Program in Natural Sciences,
 • dr Aranka Ignasiak-Szulc (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania) - koordynator programu TELSP - Toruń Economic and Legal Summer Program,
 • dr hab. Maciej Serowaniec, prof. UMK (Wydział Prawa i Administracji) – zastępca koordynatora programu TELSP - Toruń Economic and Legal Summer Program,
 • dr Piotr Pranke (Wydział Nauk Historycznych) - koordynator programu THUS - Torun Humanities and Social Sciences Summer Program,
 • dr Maria Wincławska (Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie) – zastępca koordynatora programu THUS - Torun Humanities and Social Sciences Summer Program,
 • dr Oliwia Kowalczyk (Wydział Lekarski Collegium Medicum w Bydgoszczy)- koordynatorka Programu TABMED - Toruń and Bydgoszcz Medical Summer Program,
 • mgr Maciej Kłosowski (Wydział Nauk o Zdrowiu CM UMK) - zastępca koordynatorki Programu TABMED - Toruń and Bydgoszcz Medical Summer Program,
 • dr hab. Rafał Haffer, prof. UMK (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania) - koordynator programu CO-OP,