COVID-19: Wracamy na zajęcia stacjonarne

Zespół wdrażający strategię uczelni badawczej

Zespół koordynujący:

 1. prof. dr hab. Wojciech Wysota - Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą
 2. dr hab. Aleksandra Kustra-Rogatka, prof. UMK (Wydział Prawa i Administracji) - koordynator ds. zrównoważonego rozwoju w części toruńskiej Uniwersytetu
 3. dr hab. Anna Bajek, prof. UMK (Wydział Lekarski Collegium Medicum UMK) - koordynator ds. zrównoważonego rozwoju w części bydgoskiej Uniwersytetu;
 4. prof. dr hab. Przemysław Żywiczyński (Wydział Humanistyczny) – przewodniczący zespołu 1
 5. dr Anna Kola (Wydział Filozofii i Nauk Społecznych) – przewodnicząca zespołu 2
 6. dr Tomasz Jędrzejewski (Kanclerz UMK) – przewodniczący zespołu 3
 7. mgr Justyna Łaskowska (Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości) –  przewodnicząca zespołu 4

 

Zespoły robocze:

Zespół 1

Cel – zwiększenie wpływu działalności Uniwersytetu na rozwój światowej nauki oraz współpracy badawczej z renomowanymi uczelniami

Szczegółowe cele:

 1. zwiększenie liczby wysoko punktowanych publikacji i jakości badań (szczególnie publikacje w czasopismach Q1 i Q2 z Web of Science);
 2. zwiększenie wymiany akademickiej (w tym średnioterminowych staży) z wiodącymi ośrodkami naukowymi na świecie;
 3. zwiększenie liczby aplikacji w prestiżowych konkursach grantowych;
 4. popularyzacja działań zespołu i konkursów wśród pracowników UMK.

 

 • prof. dr hab. Przemysław Żywiczyński (Wydział Humanistyczny) - przewodniczący,
 • dr Jacek Rakoczy (Wydział Nauk Historycznych) - zastępca przewodniczącego,
 • prof. dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz (Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych),
 • prof. dr hab. Alina Borkowska (Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK),
 • prof. dr hab. Wojciech Kujawski (Wydział Chemii),
 • dr Mariusz Kozakiewicz (Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK),
 • mgr Lucyna Kejna (kierownik Działu Nauki),
 • mgr Paulina Kuć (kierownik Działu Zarządzania Funduszami Strukturalnymi),
 • mgr Dominika Czyżak (z-ca dyrektora Biblioteki Głównej),
 • dr Karolina Zawada (Biblioteka Główna).

 

Zespół 2

Cel - jakość kształcenia studentów i doktorantów

Szczegółowe cele:

 1. podniesienie jakości kształcenia studentów i doktorantów, w szczególności na kierunkach i w dyscyplinach naukowych związanych z priorytetowymi obszarami badawczymi (POB);
 2. włączenie studentów i doktorantów w prowadzenie działań naukowych;
 3. skuteczne konkurowanie o najzdolniejszych kandydatów na studia i do szkół doktorskich, również z zagranicy, poprzez organizowanie szkół letnich, staże, dedykowane stypendia, akredytacje i partnerstwa akademickie z najlepszymi uczelniami zagranicznymi;
 4. wdrożenie systemu kształcenia zorientowanego na projekty i mobilność;
 5. szkoły doktorskie o elastycznej organizacji studiów i silnym ukierunkowaniu na badania naukowe.

 

 • dr Anna Maria Kola (Wydział Filozofii i Nauk Społecznych) – przewodnicząca zespołu,
 • dr hab. Grzegorz Bobiński, prof. UMK (Wydział Matematyki i Informatyki) -zastępca przewodniczącego,
 • dr hab. Bogumiła Kupcewicz, prof. UMK (Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum UMK),
 • dr hab. Rafał Haffer, prof. UMK (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania),
 • dr hab. Marzenna Cyzman, prof. UMK (Wydział Humanistyczny),
 • mgr Anna Wiśniewska (kierownik Działu Kształcenia),
 • mgr Milena Miszewska (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania),
 • mgr Wojciech Kiełbasiński (doktorant studiów doktoranckich w zakresie nauk prawnych, Wydział Prawa i Administracji UMK),
 • mgr Paweł Smoliński (student kierunku turystyka i rekreacja II stopnia, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK).

 

Zespół 3

Cel - rozwój zawodowy pracowników Uniwersytetu oraz jakość zarządzania Uniwersytetem

Szczegółowe cele:

 1. przygotowanie i wdrożenie kompleksowych rozwiązań służących rozwojowi zawodowemu personelu administracyjnego i kadry akademickiej, a w szczególności młodych naukowców;
 2. utworzenie wewnętrznego systemu grantowego skierowanego do pracowników spoza Centrów Doskonałości i Emerging Fields;
 3. określenie obowiązków zawodowych i ścieżki kariery na każdym stanowisku, ułatwiających zrównoważony rozwój zawodowy pracowników uniwersyteckich i wpływających na poprawienie integralności naszej uczelni;
 4. podniesienie jakości zarządzania uczelnią, z uwzględnieniem projakościowych zmian organizacyjnych, w celu rozwoju uniwersytetu jako całości;
 5. utworzenie uniwersyteckiego Think Tanku oraz zintegrowanych biur: umiędzynarodowienia grantowego i zasobów ludzkich z oddziałami na wydziałach;
 6. wprowadzenie systemu lean management i wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów.
 • dr Tomasz Jędrzejewski (Kanclerz UMK) – przewodniczący zespołu,
 • mgr Natalia Proń-Nowak (Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - zastępca przewodniczącego,
 • prof. dr hab. Krzysztof Frączek (Wydział Matematyki i Informatyki),
 • prof. dr hab. Michał Marszałł (Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum UMK),
 • dr hab. Aleksandra Derra, prof. UMK (Wydział Filozofii i Nauk Społecznych),
 • dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK (Wydział Prawa i Administracji),
 • dr Marzena Ruczyńska (zastępca kanclerza ds. Collegium Medicum UMK).

 

Zespół 4

Cel - innowacje i współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Szczegółowe cele:

 1. zwiększenie innowacyjności i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym;
 2. inicjowanie i wspieranie kontaktów pomiędzy uczelnią a podmiotami gospodarczymi;
 3. pełne wykorzystanie potencjału uczelni w zakresie stymulowania innowacyjności i prac wdrożeniowych zgodnie z międzynarodowymi standardami;
 4. wprowadzenie szkoleń z zakresu TRIZ;
 5. promocja przedsiębiorczości wśród studentów i doktorantów poprzez Startup Weekends i Hackatony;
 6. rozszerzenie roli Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w promieniowaniu znaczenia innowacyjności na uczelni oraz wprowadzenia i koordynacji polityki współpracy uczelni z otoczeniem gospodarczym.

 

 • mgr Justyna Łaskowska (dyrektor Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości) - przewodnicząca zespołu,
 • mgr Karina Pokorska (Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości) – zastępca przewodniczącej,
 • prof. dr hab. Maciej Zastempowski (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania),
 • Łukasz Rycharski (Kujawsko - Pomorski Funduszu Pożyczkowy, przedstawiciel otoczenia zewnętrznego),
 • mgr inż. Tomasz Starczewski (student gospodarki przestrzennej i geozarządzania na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej),
 • mgr Jakub Szczepkowski (doktorant studiów doktoranckich w zakresie nauk ekonomicznych, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK).

 

Koordynatorzy

 • dr hab. Kamil Fedus, prof. UMK (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej) – koordynator programu TAPS - Toruń Astrophysics/ Physics Summer Program,
 • dr Robert Skiba (Wydział Matematyki i Informatyki) – zastępca koordynatora programu TAPS - Toruń Astrophysics/ Physics Summer Programa,
 • dr hab. Wojciech Kujawski, prof. UMK (Wydział Chemii) - koordynator programu TSSP NatSci - Toruń Students Summer Program in Natural Sciences,
 • dr hab. Przemysław Charzyński, prof. UMK (Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej) – zastępca koordynatora programu TSSP NatSci - Toruń Students Summer Program in Natural Sciences,
 • dr Aranka Ignasiak-Szulc (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania) - koordynator programu TELSP - Toruń Economic and Legal Summer Program,
 • dr hab. Maciej Serowaniec, prof. UMK (Wydział Prawa i Administracji) – zastępca koordynatora programu TELSP - Toruń Economic and Legal Summer Program,
 • dr Piotr Pranke (Wydział Nauk Historycznych) - koordynator programu THUS - Torun Humanities and Social Sciences Summer Program,
 • dr Maria Wincławska (Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie) – zastępca koordynatora programu THUS - Torun Humanities and Social Sciences Summer Program,
 • dr hab. Rafał Haffer, prof. UMK (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania) - koordynator programu CO-OP