Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Wyniki konkursu - Wyłaniające się pola badawcze (Emerging Fields)

Edycja 2022

Do konkursu wpłynęło 27 wniosków, w tym 9 zgłoszeń do rady HS, 8 zgłoszeń do rady ST oraz 10 zgłoszeń do rady NZ. Wszystkie wnioski spełniały wymagania formalne i zostały poddane ocenie merytorycznej z uwzględnieniem następujących kryteriów:

1) ocena dorobku członków zespołu: maksymalnie 35 pkt;

2) ocena działań planowanych do realizacji: maksymalnie 25 pkt;

3) ocena skuteczności pozyskiwania środków zewnętrznych, patentów i komercjalizacji wyników badań: maksymalnie 25 pkt;

4) ocena zakresu współpracy międzynarodowej członków zespołu, udokumentowanej międzynarodowymi publikacjami i projektami: maksymalnie 15 pkt.

 Lista laureatów konkursu na wybór zespołów badawczych reprezentujących wyłaniające się pola badawcze w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”:

Nauki o życiu

 1. Team for Applying New Technologies and Artificial Intelligence in Oncology (ANTAIO Team) – lider dr hab. Wojciech Jóźwicki, prof. UMK
 2. Ecology & Biodiversity – lider prof. dr hab. Krzysztof Szpila
 3. One Health - antimicrobial stewardship in human and veterinary medicine – lider dr hab. Małgorzata Olejnik, prof. UMK
 4. Cells as EXperimental platforms and bioFACTories (CExFact) – lider dr hab. Krzysztof Zienkiewicz, prof. UMK

 Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce

 1. Conservation and Restoration of the Cultural Heritage – lider prof. dr hab. Elżbieta Basiul
 2. Culture, Development & Wellbeing – lider dr Bibianna Bałaj
 3. Interdisciplinary research of past cultural phenomena – lider dr hab. Andrzej Pydyn, prof. UMK
 4. Centre for Global & Multi-level Governance – lider dr hab. Agnieszka Szpak, prof. UMK

 Nauki Ścisłe i Techniczne

 1. Microbiology, Soil science, Food quality and Agricultural genetics and (OBSIDIAN) – lider prof. dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz
 2. Applied polymers, nanomaterials, membranes, and composites – lider prof. dr hab. Wojciech Kujawski
 3. Nanoscale Biophysics – lider dr Karolina Mikulska-Rumińska
 4. Material Science and Technology – lider dr hab. Anna Zawadzka, prof. UMK

Ocenę formalną i merytoryczną zgłoszeń konkursowych wykonały rady dziedzinowe osobno w trzech dziedzinach nauki: Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce, Nauki Ścisłe i  Techniczne oraz Nauki o Życiu (składy osobowe rad poniżej). Do oceny wniosków powołano także zewnętrznych ekspertów wskazanych przez rady dziedzinowe. W ocenie wniosków nie uczestniczyli członkowie rad dziedzinowych będący pracownikami UMK.

Rada Dziedzinowa Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce (HS):

-        prof. dr hab. Krystyna Bartol, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

-        dr hab. Maciej Karwowski, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski

-        prof. dr hab. Joanna Wojdon, Uniwersytet Wrocławski

-        dr hab. Ewa Dahlig-Turek, prof. IS PAN, Polska Akademia Nauk

-        dr hab. Łukasz Młyńczyk, Uniwersytet Warszawski

 Rada Dziedzinowa Nauk Ścisłych i Technicznych (ST):

-        prof. dr hab. Agnieszka Szumna, Polska Akademia Nauk w Warszawie

-        prof. dr hab. Agnieszka Janiuk, Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk

-        prof. dr hab. Małgorzata Kossut, Instytut Biologii Doświadczalnej, Polska Akademia Nauk

-        prof. dr hab. inż. Leszek Rutkowski, Politechnika Częstochowska

 Rada Dziedzinowa Nauk o Życiu (NZ):

-        prof. dr hab. Ewa Łojkowska, Uniwersytet Gdański

-        dr hab. Agnieszka Gorzkowska, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

-        prof. dr hab. Edyta Reszka, Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr J. Nofera w Łodzi

 


 Edycja 2020

Konkurs skierowany był do pracowników UMK, którzy w okresie ostatnich 5 lat wykazywali się znaczącą, udokumentowaną aktywnością naukową, aktywnością na polu pozyskiwania funduszy na badania naukowe i rozwoju kadr oraz aktywnością w zakresie zwiększania umiędzynarodowienia UMK. Wśród zgłaszanych zespołów (do 30 osób) mogły znajdować się zespoły już istniejące (w jednej lub więcej niż jednej jednostce UMK) lub całkowicie nowe zespoły, których pracownicy planują ścisłą współpracę naukową (w tym interdyscyplinarne, niezależnie od struktury organizacyjnej uniwersytetu).

Wymagania konkursowe oraz tryb zgłoszeń do konkursu zostały określone w regulaminie Konkursu, który stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Ocenę merytoryczną zgłoszeń konkursowych wykonały trzy rady naukowe dziedzin nauki powołane przez JM Rektora UMK prof. dr hab. Andrzeja Tretyna. Składy zespołów poszczególnych Rad Dziedzinowych można sprawdzić na stronie Inicjatywy Doskonałości - Uczelni Badawczej.

Do konkursu wpłynęło 6 zgłoszeń do rady HS i 7 zgłoszeń do rady NZ (razem 13 wniosków spełniających wymagania formalne). Wszystkie wnioski zostały poddane ocenie merytorycznej przez właściwe rady naukowe dziedzin nauki.

W wyniku przeprowadzonych ocen indywidualnych oraz dyskusji panelowej w dniu 10 lutego 2020 r., sporządzona została lista laureatów konkursu na nowe, wyłaniające się pola badawcze.

Lista laureatów I naboru w konkursie na nowe wyłaniające się pola badawcze:

Nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce:

 1. dr hab. Arkadiusz Karwacki, prof. UMK (lider zespołu „Old and New Institutions in the Modern World – Changes and Challenges in a Multidisciplinary Perspective”)
 2. dr Bibianna Bałaj (lider zespołu „Perception, Cognition & Language (PC&L)”)

Nauki o życiu:

 1. dr hab. Wojciech Jóźwicki, prof. UMK (lider zespołu “Multifactorial Molecular-Behavioral Cancer Profiling Team (MMBCP Team)”
 2. Prof. dr hab. Justyna Rogalska (lider zespołu „New insight into chronic diseases: from risk factors, through prevention, diagnosis to treatment”)

JM Rektor UMK postanowił przyznać także grant pomostowy w wysokości 500 tys. zł. na dwa lata (po 250 tys. zł/rok) wnioskowi konkursowemu, który znalazł się tuż za podium konkursu na wyłaniające się pole badawcze w dziedzinie Nauk o życiu, a który wykazuje bardzo duży potencjał i był wysoko oceniany. Projekt prof. dra hab. Tomasza Grzybowskiego "Bioinformatics in medical & forensic genomics" dotyczy badań prowadzonych we współpracy między naukowcami z kampusu bydgoskiego i toruńskiego.

W związku ze zgłoszonym konfliktem interesów, członkowie rady NZ: prof. dr hab. Alina Borkowska, dr hab. Maciej Bieliński, dr hab. Marek Foksiński, prof. UMK, prof. UMK, dr hab. Mariusz Skowroński, prof. UMK oraz członkowie rady HS: dr hab. Radosław Sojak, prof. UMK i dr Adrian Wójcik zostali wyłączeni z rady oceniającej wnioski w konkursie oraz nie brali udziału w dyskusjach panelowych.