COVID-19: Wracamy na zajęcia stacjonarne

Wyniki konkursu - Inter disciplinas excellentia

Celem konkursu było wyłonienie interdyscyplinarnych zespołów badawczych oraz wspieranie rozwoju ich działań naukowych wpisujących się w cztery najważniejsze cele Uniwersytetu jako uczelni badawczej (4xI@NCU), którymi są: internacjonalizacja, interdyscyplinarność, innowacyjność i integralność.

Konkurs adresowany był do pracowników Uniwersytetu, którzy w okresie ostatnich trzech lat wykazywali się znaczącą, udokumentowaną aktywnością naukową (m. in. publikacje, monografie, organizacja konferencji i warsztatów). Pracownicy i doktoranci biorący udział w konkursie nie mogli być jednocześnie członkami żadnego z wyłaniających się pól badawczych ani centrów doskonałości. Zgłaszany zespół badawczy musiał reprezentować co najmniej dwie dyscypliny naukowe, które wpisują się w zakres tematyczny nauk humanistycznych, nauk społecznych, sztuki lub nauk o życiu.

Do konkursu wpłynęło łącznie 28 wniosków spełniających wymagania formalne, w tym 20 zgłoszeń do rady HS oraz 8 wniosków do rady NZ. Wszystkie wnioski zostały poddane ocenie merytorycznej przez właściwe rady naukowe dziedzin nauki. W wyniku przeprowadzonych ocen indywidualnych sporządzona została lista nagrodzonych (laureatów, finalistów oraz wyróżnionych) w konkursie na granty naukowe dla interdyscyplinarnych zespołów badawczych "Inter disciplinas excellentia".

Lista nagrodzonych - Nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce:

LAUREACI:

 1. Prof. dr hab. Jadwiga Łukaszewicz - "Interdyscyplinarny Zespół ds. Innowacji w zakresie zaawansowanych badań materiałowych w konserwacji i restauracji zabytków", liczba punktów: 92,5.
 2. Dr hab. Jacek Tylicki, prof. UMK - "Early modern art in forgotten regions of Royal Prussia", liczba punktów: 85.
 3. Dr hab. Ariadna Strugielska, prof. UMK - "DISCOWER (discipline-oriented construction of written English as a lingua franca)", liczba punktów: 85.
 4. Dr hab. Agnieszka Szpak, prof. UMK - "The role of cities in multi-level governance", liczba punktów: 84.
 5. Dr hab. Piotr Niemcewicz, prof. UMK - "Mikrobiologia w konserwacji zabytków", liczba punktów: 82,5.

FINALIŚCI:

 1. Dr Adam Piasecki - "GEO-LAW", liczba punktów: 79.
 2. Dr Karolina Gawron-Tabor - "Interdisciplinary Group for Minilateralism in Central and Eastern Europe (IGM CEE)", liczba punktów: 77.
 3. Dr hab. Michał Balcerzak, prof. UMK - "Freedom or Security? Legal and Ethical Dilemmas of New Digital Technologies - the Perspective of International Human Rights Law&Security Policies", liczba punktów: 76,5.
 4. Dr Marta Agata Chojnacka - "Pracownia badań nad obcością i wykluczeniem", liczba punktów: 75,5.
 5. Dr hab. Barbara Bibik, prof. UMK - "Performatyka i Studia nad przekładem dramatu", liczba punktów: 73.

WYRÓŻNIENI:

 1. Dr hab. Aleksandra Kustra-Rogatka, prof. UMK - "Od ekofilozofii do ekoprawa. W kierunku redefinicji zrównoważonego rozwoju", liczba punktów: 72,5.
 2. Dr Marcin Kleinowski - "Interdyscyplinarny zespół ds. badań nad instytucjonalizacją procesów integracji europejskiej", liczba punktów: 72.
 3. Dr hab. Marcin Wiewióra, prof. UMK - "Zespół Badań Systemów Osadniczych", liczba punktów: 70,5.
 4. Dr hab. Marcin Kilanowski, prof. UMK - "Corporate Power in Global Governance", liczba punktów: 69.
 5. Dr hab. Tomasz Kruszewski, prof. UMK - "Percepcja treści pochodzących z big social data inwestorów indywidualnych", liczba punktów: 66.
 6. Dr Michał Ziemiak - "Interdyscyplinarny zespół badawczy do spraw Insurtech oraz zrównoważonego rozwoju w branży ubezpieczeniowej", liczba punktów: 63,5.
 7. Dr hab. Krzysztof Kania, prof. UMK - "To Inspire a Nation. Edward Raczyński's Speeches in International Forums/Zainspirować naród. Przemowy Edwarda Raczyńskiego na forum międzynarodowym", liczba punktów: 62,5.
 8. Dr Katarzyna Wasilewska-Ostrowska - "Interdyscyplinarny Zespół ds. Badań nad Bezdomnością (IZBB)", liczba punktów: 61.

Lista nagrodzonych - Nauki o życiu:

LAUREACI:

 1. Dr hab. Marta Lenartowska, prof. UMK - "Kolektywna Migracja Komórek "KoMiKo Team", liczba punktów: 91.
 2. Dr Anna Helmin-Basa - "Interdisciplinary GASTRo IMMUNe Monitoring Team (GASTRIMMUN)", liczba punktów: 85.
 3. Dr Beata Kaczmarek - "Biopolymers with Antimicrobial Activity Research Group", liczba punktów: 85.
 4. Dr n. med. Renata Paprocka - "Drug-Innovative Drug Research Team", liczba punktów: 76.

FINALIŚCI:

 1. Dr hab. inż. Piotr Sewerniak - "Środowiskowe skutki zaburzeń w ekosystemach leśnych", liczba punktów: 71.
 2. Dr Janusz Strzelecki - "LATTE - LaTeralTEchniqueBio-AFM Team", liczba punktów: 63.
 3. Dr hab. Paweł Sokal, prof. UMK - "InterBrain (Interdyscyplinarny zespół badania klinicznych, biochemicznych, immunologicznych i molekularnych efektów stymulacji elektrycznej mózgu i rdzenia w chorobach układu nerwowego)", liczba punktów: 63.
 4. Dr Marta Podhorecka - "Better life for seniors (BELIEF) - an interdisciplinary geriatric research group", liczba punktów: 55.

Ocenę formalną i merytoryczną zgłoszeń konkursowych wykonały Rady Naukowe Dziedzin Nauki (RNDN, osobno w dwóch dziedzinach nauki: Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce oraz Nauki o Życiu. Poniżej składy każdej Rady:

Rada Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (HS):

 • dr hab. Radosław Sojak, prof. UMK - przewodniczący
 • dr Adrian Wójcik - zastępca
 • prof. dr hab. Krystyna Bartol (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr hab. Ewa Dahling-Turek, prof. IS PAN (Polska Akademia Nauk)
 • dr hab. Maciej Karwowski, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)
 • prof. dr hab. Joanna Wojdon (Uniwersytet Wrocławski)
 • dr hab. Łukasz Młyńczyk, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)

Rada Nauk o Życiu (NZ):

 • prof. dr hab. Alina Borkowska - przewodnicząca
 • dr hab. Maciej Bieliński, prof. UMK - zastępca
 • dr hab. Marek Foksiński, prof. UMK
 • dr hab. Agnieszka Gorzkowska (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)
 • prof. dr hab. Grzegorz Króliczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Ewa Łojkowska (Uniwersytet Gdański)
 • dr hab. Edyta Reszka, prof. UŁ (Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr J. Nofera w Łodzi)
 • dr hab. Mariusz Skowroński, prof. UMK