COVID-19: informacje dla społeczności UMK
Wyniki konkursu - COVID-19

Wyniki konkursu - COVID-19

 Wyniki konkursu - COVID-19

COVID-19 - realizacja badań związanych z epidemią COVID-19 w dziedzinie nauk technicznych i ścisłych oraz nauk o zdrowiu

Celem konkursu było wsparcie finansowe zespołów naukowych zgłaszających oryginalne pomysły badawcze w zakresie badań podstawowych lub aplikacyjnych z dziedziny nauk technicznych i ścisłych oraz nauk o życiu z potencjałem wdrożeniowym nad COVID-19. Konkurs skierowany był do pracowników UMK posiadających co najmniej stopień naukowy doktora i mających udokumentowane osiągnięcia naukowe w obszarach związanych z celem konkursu. Do dnia zamknięcia konkursu złożono 15 wniosków. Ocenę formalną i merytoryczną zgłoszeń konkursowych wykonała Komisja Konkursowa, w skład której weszli reprezentanci Rad Naukowych Dziedzin Nauki (RNDN) ST i NZ, niebędący pracownikami Uniwersytetu.

W wyniku przeprowadzonych ocen indywidualnych sporządzona została lista laureatów:

  1. dr hab. n. med. Rafał Butowt, prof. UMK z Wydziału Lekarskiego. Tytuł projektu: "Analiza obecności wirusa SARS-CoV-2 w neuronalnych i nieneuronalnych komórkach drogi węchowej - identyfikacja nabłonka węchowego jako potencjalnego miejsca wejścia wirusa do mózgu"
  2. dr Sławomir Grzelak z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Tytuł projektu: "Uproszczony respirator ciśnieniowo-zmienny ze sterowaniem neuronowo-rozmytym do terapii niewydolności oddechowej w okresach epidemicznych"
  3. prof. dr hab. Jacek Kubica z Wydziału Lekarskiego. Tytuł projektu: "Opracowanie i badanie skuteczności prototypowego systemu telemedycznego do zdalnego pomiaru temperatury ciała pacjentów z potwierdzoną chorobą COVID-19 lub poddanych kwarantannie po bezpośrednim kontakcie z potwierdzonym przypadkiem SARS-CoV-2"
  4. prof. dr hab. Wiesław Nowak z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Tytuł projektu: "ANTICO - Virtual AFM as a tool for testing ANTI-COvid drugs"
  5. dr hab. Daniel Załuski, prof. UMK z Wydziału Farmaceutycznego. Tytuł projektu: AdaptES jako potencjalny inhibitor wirusa SARS-CoV-2"
  6. prof. dr hab. Sebastian Maćkowski z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Tytuł projektu: "Optical sensing of antibody - coronavirus biorecognition with nanometallic platforms"

W skład Komisji Konkursowej weszli: