Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

W programie IDUB powołano 3 rady dziedzinowe pełniące funkcje opiniodawczo-doradcze oraz nadzorujące realizację zadań określonych w programie. Do zadań rad dziedzinowych należy w szczególności:

1) monitorowanie działalności naukowej zespołów badawczych w ramach wyłaniających się pól badawczych;

2) przygotowywanie listy rankingowej w konkursach na zespoły badawcze w ramach wyłaniających się pól badawczych;

3) przygotowywanie listy rankingowej w konkursach ogłaszanych dla zespołów badawczych w ramach wyłaniających się pól badawczych oraz ze środków na zrównoważenie rozwoju Uniwersytetu;

4) opiniowanie wniosków kierownika zespołu badawczego o włączenie pracownika Uniwersytetu do zespołu lub wyłączenie go z jego składu.

 

Składy rad dziedzinowych