Ogłoszenia

Konkursy

 

Inicjatywa Doskonałości - Ekspert

Celem programu Inicjatywa Doskonałości – Ekspert (ID - Ekspert) jest stworzenie systemu wsparcia merytorycznego ze strony bardziej doświadczonych badaczy dla nauczycieli akademickich i doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przygotowujących wnioski o granty naukowe z funduszy zewnętrznych oraz mentoringu na początkowym etapie realizacji grantu. Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie nauczyciele akademiccy, co najmniej ze stopniem naukowym doktora, zatrudnieni na UMK, którzy zrealizowali oraz poprawnie rozliczyli co najmniej jeden grant uzyskany w konkursach organizowanych przez NCN, NCBiR, NPRH, NAWA, FNP oraz w ramach programów EU. Lista wyłonionych ekspertów zostanie ogłoszona na stronie Inicjatywy Doskonałości - Uczenia Badawcza w zakładce "Wyniki konkursów" najpóźniej do dnia 6 kwietnia 2020 r., a osoby zgłaszające zostaną poinformowane o rozstrzygnięciu konkursu drogą mailową na adres, z którego zostało przesłane zgłoszenie. Pytania dotyczące projektu można kierować na adres ekspert@umk.pl.

 

Mobilności dla studentów:

Celem konkursu jest umożliwienie studentom Uniwersytetu zdobycia międzynarodowego doświadczenia dydaktycznego poprzez realizację wyjazdów do zagranicznych uczelni, z którymi Uniwersytet podpisał umowę partnerską w ramach programu YUFE lub w ramach partnerstw międzyuczelnianych realizowanych przez Centra Doskonałości i Emerging Fields. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie finansowego wsparcia trwającej jeden semestr wizyty w zagranicznej instytucji naukowej w postaci zwiększenia stypendium na wyjazd uzyskanego w ramach programu Erasmus+. Pytania dotyczące projektu można kierować na adres mobilnosci@umk.pl.

 

Mobilności dla doktorantów:

Celem konkursu jest umożliwienie doktorantom Uniwersytetu spoza Centrów Doskonałości oraz wyłaniających się pól badawczych (Emerging Fields) zdobycia międzynarodowego doświadczenia badawczego poprzez realizację krótkoterminowych wizyt w uznanych zagranicznych instytucjach naukowych. W konkursie może wziąć udział doktorant Uniwersytetu niebędący członkiem zespołu w ramach Centrum Doskonałości ani Emerging Field. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie sfinansowania trwającej od 2 do 4 tygodni wizyty (zwanej dalej stażem) w zagranicznej instytucji naukowej. Pytania dotyczące projektu można kierować na adres mobilnosci@umk.pl.

 

Mobilności dla doktorantów z wyłaniających się pól badawczych (Emerging Fields):

Celem konkursu jest umożliwienie doktorantom z Emerging Fields Uniwersytetu zdobycia międzynarodowego doświadczenia badawczego poprzez realizację krótkoterminowych wizyt w uznanych zagranicznych instytucjach naukowych oraz udział w zagranicznych konferencjach naukowych. W konkursie może wziąć doktorant Uniwersytetu będący członkiem zespołu w ramach Emerging Fields. Zgłoszenia do konkursu należy wysłać pocztą elektroniczną do dnia 3 kwietnia 2020 roku. Pytania dotyczące projektu można kierować na adres mobilnosci@umk.pl.

 

Grants4NCUStudents:

Celem konkursu „Grants4NCUStudents” jest wspieranie inicjatyw naukowych studentów i doktorantów, wpisujących się w cztery najważniejsze cele UMK jako uczelni badawczej (4xI@NCU), którymi są: internacjonalizacja, interdyscyplinarność, innowacyjność i integralność. Obejmują one przede wszystkim badania wstępne, rozpoznawcze, pilotażowe, kwerendy, wyjazdy badawcze czy zakup materiałów oraz wyjazdy na zagraniczne konferencje międzynarodowe i udział w konkursach. Konkurs jest skierowany do studentów UMK, Studenckich Kół Naukowych UMK i doktorantów UMK (z wyłączeniem doktorantów będących członkami zespołów w ramach Centrów Doskonałości oraz Emerging Fields). Pytania dotyczące projektu można kierować na adres Grants4NCUStudents@umk.pl.

Lista laureatów konkursu zostanie ogłoszona na stronie IDUB. Decyzje wraz z kartą oceny, stanowiącej Załącznik nr 2 (attachment 2), zostaną przesłane drogą mailową na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.

 

Moja firma - mój startup:

Konkurs skierowany jest do studentów i doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, którzy prowadzą innowacyjny startup (planują założenie firmy) lub posiadają rejestrację swojej działalności nie dłużej niż 24 miesięcy (prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, lub są wspólnikami w spółce cywilnej lub są wspólnikami spółki kapitałowej spin-off UMK i posiadają w niej przynajmniej 20% udziałów). Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać do 23 lutego 2020 r. na adres aip@umk.pl. Pytania dotyczące projektu można kierować na adres karinap@umk.pl.

 

Mobilności:

Formularze zgłoszeniowe oraz wszystkie regulaminy i niezbędne załączniki znajdują się w zakładce MOBILNOŚCI.

Pytania dotyczące projektu można kierować na adres mobilnosci@umk.pl.

Załącznik: Aneks do regulaminów (GDPR statement)

WYNIKI KONKURSU

English versions:

Questions about mobility projects can be directed to mobilnosci@umk.pl.

Attachment: Annex to the rules (GDPR statement)

CONTEST RESULTS

 

Debiuty:

Zgłoszenia do konkursu ID – Debiuty zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu należy wysłać przy wykorzystaniu dedykowanego formularza internetowego w terminie do 27.01.2020 r. Formularz jest dostępny w odnośniku "Formularz zgłoszeniowy", który jest zamieszczony poniżej. Do zgłoszenia należy dołączyć także podpisane oświadczenie z załącznika nr 2.

English version: Rules of the Call for proposals "Excellence Initiative - Debuts" Nicolaus Copernicus University in Toruń

Attachment: Annex to the rules (GDPR statement)

WYNIKI KONKURSU

 

Publikacje:

Formularz zgłoszeniowy

Załącznik: Aneks do regulaminów (GDPR statement)

English version: Rules for funding of publication costs under the "Excellence Initiative - Research University" programme

Attachment: Annex to the rules (GDPR statement)

 

Aparatura:

Zgłoszenia do konkursu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, należy wysłać przy wykorzystaniu dedykowanego formularza internetowego, który zostanie udostępniony na początku stycznia na stronie www.umk.pl/idub w terminie do 20.03.2020 r. W przypadku wymogu formalnego (wnioskowane kwoty, kompletność wniosku, przynależność Wnioskodawcy do CD, EF) obowiązuje zasada „spełnia/nie spełnia”, natomiast na potrzeby oceny merytorycznej przyjęta zostaje punktacja określona w Załączniku 2.

Formularz zgłoszeniowy

Załącznik: Aneks do regulaminów (GDPR statement)

English version: Rules of the Call for Proposals for investments in apparatus under the "Excellence Initiative - Research University" programme

Application form

Attachment: Annex to the rules (GDPR statement)

 

Wyłaniające się pola badawcze (Emerging Fields):

Regulamin konkursu na wybór nowych wyłaniających się pól badawczych w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”

Konkurs adresowany jest do pracowników UMK, którzy w okresie ostatnich 5 lat wykazywali się znaczącą, udokumentowaną aktywnością naukową, aktywnością na polu pozyskiwania funduszy na badania naukowe i rozwoju kadr oraz aktywnością w zakresie zwiększania umiędzynarodowienia UMK. Wśród zgłaszanych zespołów mogą znajdować się zespoły już istniejące (w jednej lub więcej niż jednej jednostce UMK) lub całkowicie nowe zespoły, których pracownicy planują ścisłą współpracę naukową (w tym interdyscyplinarne, niezależnie od struktury organizacyjnej uniwersytetu).

Celem konkursu jest identyfikacja i wybór czterech wyłaniających się pól badawczych (Emerging Fields): dwóch w dziedzinie Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce oraz dwóch w dziedzinie Nauk o Życiu. Wybrane w ramach konkursu Emerging Fields otrzymają wsparcie finansowe w ciągu trzech lat ich funkcjonowania, tj. od 1 stycznia 2020 r. do 31.12.2022 r. Zgłoszenie do konkursu wymaga wskazania głównego obszaru badawczego, do którego będzie przypisany EF (dziedzina Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce lub dziedzina Nauk o Życiu), oraz konkretnych, zawężonych tematycznie obszarów badawczych definiujących specyfikę badań prowadzonych w zespole, wybranych z listy tzw. research area z Web of Science. W przypadku, gdy choć jedno research area pokrywa się z tymi, które są przypisane do priorytetowych obszarów badawczych (POB) lub wyłonionych już EF, należy wyjaśnić w jaki sposób nowy EF będzie uzupełniał dotychczasowe badania wspierane na UMK w tym obszarze i czy planowana jest współpraca pomiędzy dwoma EF lub EF i POB.

Zgłoszenia do konkursu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, należy wysyłać do 20.01.2020 r. przy wykorzystaniu dedykowanego formularza internetowego. Do zgłoszenia należy dołączyć także podpisane oświadczenie z załącznika nr 2. Pytania dotyczące projektu można kierować na adres ef@umk.pl.

English version: Rules of the Call for proposals for the selection of new emerging research fields - Emerging fields under the "Excellence Initiative - Research University" programme

Attachment: Annex to the rules (GDPR statement)

WYNIKI KONKURSU

 

Nabory:

X

X