Mobilności

Szanowni Państwo Doktoranci UMK!

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce i na świecie, a także odnosząc się do treści zarządzenia nr 38 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, uprzejmie prosimy o rozważenie składania wniosków o wyjazdy stażowe i konferencyjne w terminach późniejszych (najlepiej po 1 września 2020 r.) nie narażających życia i zdrowia swojego i innych. Wg zapisów regulaminu konkursu wyjazd musi zostać zrealizowany w ciągu 12 miesięcy od momentu ogłoszenia list laureatów.

Mobilności dla doktorantów:

Celem konkursu jest umożliwienie doktorantom Uniwersytetu spoza Centrów Doskonałości oraz wyłaniających się pól badawczych (Emerging Fields) zdobycia międzynarodowego doświadczenia badawczego poprzez realizację krótkoterminowych wizyt w uznanych zagranicznych instytucjach naukowych. W konkursie może wziąć udział doktorant Uniwersytetu niebędący członkiem zespołu w ramach Centrum Doskonałości ani Emerging Field. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie sfinansowania trwającej od 2 do 4 tygodni wizyty (zwanej dalej stażem) w zagranicznej instytucji naukowej.

Mobilności dla doktorantów z wyłaniających się pól badawczych (Emerging Fields):

Celem konkursu jest umożliwienie doktorantom z Emerging Fields Uniwersytetu zdobycia międzynarodowego doświadczenia badawczego poprzez realizację krótkoterminowych wizyt w uznanych zagranicznych instytucjach naukowych oraz udział w zagranicznych konferencjach naukowych. W konkursie może wziąć doktorant Uniwersytetu będący członkiem zespołu w ramach Emerging Fields. Zgłoszenia do konkursu należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mobilnosci@umk.pl do dnia 3 kwietnia 2020 roku.

Mobilności dla studentów:

Celem konkursu jest umożliwienie studentom Uniwersytetu zdobycia międzynarodowego doświadczenia dydaktycznego poprzez realizację wyjazdów do zagranicznych uczelni, z którymi Uniwersytet podpisał umowę partnerską w ramach programu YUFE lub w ramach partnerstw międzyuczelnianych realizowanych przez Centra Doskonałości i Emerging Fields. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie finansowego wsparcia trwającej jeden semestr wizyty w zagranicznej instytucji naukowej w postaci zwiększenia stypendium na wyjazd uzyskanego w ramach programu Erasmus+.

 

 

With the beginning of January, under the provisions of the Excellence Initiative - Research University project, Nicolaus Copernicus University launches mobility programmes for visiting researchers. The programmes target both young postdocs, who have been awarded a doctoral degree from a foreign scientific institution within up to 3 years prior to submitting an application, and senior researchers, who are employed in a foreign scientific institution as Associate Professor, Full Professor or Reader (or equivalent positions). The rules for applying and application forms can be found below and at https://www.umk.pl/idub/ogloszenia/. All questions about the programmes should be sent to: mobilnosci@umk.pl. Please, make sure you have all data and attachments required to fill in your application form, as there is no 'Save and Continue later' button.

 1. Call of proposal for professors outgoing to foreign institutions
  Regulamin (PL)
  Rules (ENG)
 2. Call of proposal for professors incoming to NCU
  Regulamin (PL)
  Rules (ENG)
 3. Call of proposal for postdoctoral fellows outgoing to foreign institutions
  Regulamin (PL)
  Rules (ENG)
 4. Call of proposal for postdoctoral fellows incoming to NCU
  Regulamin (PL)
  Rules (ENG)

 Attachments:

Frequently Asked Questions: Q&A