COVID-19: Wracamy na zajęcia stacjonarne

Konkursy 2021

 

Wstępny harmonogram naborów i konkursów w ramach programu IDUB UMK w roku 2021. Szczegółowe informacje na temat konkursów znajdują się pod tabelą.

  

Nazwa konkursuOgłoszenieZakończenie naboruRozstrzygnięcieKontakt
Excellece4Students 04.01.2021  31.01.2021  19.02.2021 imsert@umk.pl
Publikacje nabór ciągły zamknięty zamknięty publikacje@umk.pl
Gran­ts4­NCUStu­dents 23.02.2021
01.10.2021
23.03.2021
29.10.2021
04.2021
11.2021
grants4ncustudents@umk.pl
Warsztaty My First Article in English/ Mein erster Artikel auf Deutsch 05.03.2021
06.09.2021
31.03.2021
06.10.2021
04.2021
10.2021
myfirstarticle@umk.pl
IDUB Programy letnie - wybór projektów 16.03.2021 9.04.2021 16.04.2021 tssp@umk.pl
Publikacje - tłumaczenia dla doktorantów 06.04.2021 nabór ciągły nabór ciągły publikacje_d@umk.pl
IDUB Programy letnie - rekrutacja studentów zagranicznych 19.04.2021 14.05.2021 21.05.2021 tssp@umk.pl
Konkurs na partnerstwa międzynarodowe (Emerging Fields) 19.04.2021 31.05.2021 06.2021 partnerstwa@umk.pl
Mobilności dla pracowników 22.04.2021
11.10.2021
24.05.2021
10.11.2021
06.2021
12.2021
mobilnosci@umk.pl
GRASP 17.05.2021 20.06.2021 07.2021 imsert@umk.pl
Granty na granty europejskie 31.05.2021 nabór ciągły nabór ciągły granty@umk.pl
Mobilności dla doktorantów z wyłaniających się pól badawczych (Emerging Fields) 05.2021 06.2021 07.2021 mobilnosci_ds@umk.pl
Mobilności dla doktorantów 05.2021 06.2021 07.2021 mobilnosci_ds@umk.pl
Mobilności studentów ErasmusPlus-dydaktyczny uzależniony od terminu rekrutacji do programu Erasmus Plus mobilnosci_ds@umk.pl
Mobilności studentów ErasmusPlus-wyjazd stażowy 05.2021 06.2021 07.2021 mobilnosci_ds@umk.pl
Mobilności studentów ErasmusPlus-wyjazd badawczy 05.2021 06.2021  07.2021 mobilności_ds@umk.pl
Program CO-OP - konkurs dla studentów 06.07.2021
07.09.2021
21.07.2021
20.09.2021
  idub@umk.pl
Program CO-OP - konkurs na oferty stażowe dla pracodawców nabór ciągły nabór ciągły nabór ciągły idub@umk.pl
Inter-Art(s) 03.09.2021 15.10.2021 11.2021 imsert@umk.pl
Szkolenia z kompetencji miękkich 09.2021 09.2021 (poł.) 09.2021 (koniec) idub@umk.pl
Inicjatywa Doskonałości - Ekspert 10.2021 11.2021 12.2021 ekspert@umk.pl
Nabór na szkolenia z TRIZ 20.10.2021 30.11.2021 12.2021 karinap@umk.pl
Konkurs dla pracowników INNOWATOR UMK 07.2021 09.2021 09.2021 aleksandraszumska@umk.pl
Innstart - klub dla studentów i doktorantów 09.2021 09.2021 10.2021 karinap@umk.pl
Start-up weekend 2021-2022 2021-2022 2021-2022 karinap@umk.pl 
Hackathon/ automatyka i robotyka 2021-2022 2021-2022 2021-2022 aleksandraszumska@umk.pl
Hackathon SmartDays 2021-2022 2021-2022 2021-2022 aleksandraszumska@umk.pl

Konkursy realizowane w 2020 roku w ramach programu IDUB

Konkurs na wsparcie projektów naukowych spoza Uniwersyteckiego Centrum Doskonałości ,,W kierunku medycyny spersonalizowanej”

Na podstawie Zarządzenia nr 198 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 września 2021 r. Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Doskonałości ,,W kierunku medycyny spersonalizowanej” ogłasza konkurs na wsparcie projektów naukowych spoza Uniwersyteckiego Centrum Doskonałości ,,W kierunku medycyny spersonalizowanej”

 1. Konkurs organizowany jest przez Uniwersyteckie Centrum Doskonałości „W kierunku medycyny spersonalizowanej”, zwane dalej Centrum.
 2. Celem konkursu jest wsparcie naukowców i zespołów spoza Centrum o wyróżniającym się potencjale badawczym, których aktywność naukowa wpisuje się w tematykę dotyczącą obszarów badań Centrum (opis na stronie https://www.umk.pl/idub/monitoring-i-ewaluacja/).
 3. Projekty powinny być realizowane między 1 grudnia 2021 a 30 września 2022 r.
 4. Kierownikiem projektu może być jedynie pracownik Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, niebędący członkiem żadnego uniwersyteckiego centrum doskonałości ani żadnego zespołu badawczego z wyłaniającego się pól badawczych.
 5. Zgłoszenia (plik pdf wypełniony w języku polskim lub angielskim) należy wysłać do 8 listopada 2021 r. włącznie na adres topermed@cm.umk.pl. Wzór wniosku zamieszczony jest w załączniku do niniejszego ogłoszenia.
 6. Wysokość dofinansowania jednego projektu to maksymalnie 25 tysięcy złotych. Środki finansowe mogą być przeznaczone zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowalnych, znajdującym się w Zarządzeniu Nr 239 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 2 listopada 2020 r. Regulamin organizacyjny oraz zasady zarządzania programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu z wyłączeniem wydatków związanych z remontami pomieszczeń. W bieżącej edycji konkursu planowane jest dofinansowanie 8 wniosków.
 7. Procedura konkursowa zostanie przeprowadzona zgodnie z opisem w Zarządzeniu nr 198 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 września 2021 r. Regulamin konkursu na wsparcie projektów naukowych spoza Uniwersyteckiego Centrum Doskonałości ,,W kierunku medycyny spersonalizowanej”
 8. Lista laureatów zostanie ogłoszona do dnia 30 listopada 2021 r. Każdy z wnioskodawców zostanie poinformowany o wyniku drogą elektroniczną.
 9. Od rozstrzygnięcia rady naukowej Centrum wnioskodawcy przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 7 dni od dnia poinformowania o wyniku procedury konkursowej. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wymaga uzasadnienia. Rozstrzygnięcie rady naukowej Centrum wydane w wyniku wniesionego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy jest ostateczne.
 10. Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres topermed@cm.umk.pl

 

Publikacje - konkurs dla pracowników

Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy za zainteresowanie finansowaniem kosztów publikacji pracowników w ramach programu "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza". Obecnie zamykamy nabór wniosków w konkursie publikacyjnym dla pracowników w ramach "Inicjatywy doskonałości - Uczelnia Badawcza".

Szkolenie TRIZ

Od dnia 20 października 2021 r. rusza nabór na certyfikowane szkolenie MA TRIZ I stopnia.

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji z zakresu zarządzania procesem tworzenia innowacji poprzez zapoznanie się z narzędziami metodyki TRIZ – narzędziami do rozwiązywania innowacyjnych zadań. Narzędzia TRIZ wspomagają procesy myślowe związane z poszukiwaniem kreatywnych rozwiązań, pomagają tworzyć optymalne rozwiązania problemów poprzez udoskonalenie istniejących rozwiązań.

Szkolenie skierowane jest do pracowników naukowo-dydaktycznych, doktorantów oraz studentów UMK.

Edycja szkolenia zakłada realizację programu na I stopień certyfikacji MA TRIZ w roku akademickim 2021/2022 dla 60 osób.

Wnioski należy składać za pomocą formularza zgłoszeniowego do dnia 30 listopada 2021 roku.

https://serwisy.umk.pl/formularze2/triz/

Grants4NCUStudents – 2 edycja 2021

Celem konkursu „Grants4NCUStudents” jest wspieranie inicjatyw naukowych, artystycznych oraz konserwatorskich studentów i doktorantów, wpisujących się w cztery najważniejsze cele UMK jako uczelni badawczej (4xI@NCU), którymi są: internacjonalizacja, interdyscyplinarność, innowacyjność i integralność. Obejmują one przede wszystkim badania wstępne, rozpoznawcze, pilotażowe, kwerendy, zakup materiałów oraz wyjazdy na zagraniczne konferencje międzynarodowe, udział w konkursach międzynarodowych oraz organizację wystawy indywidualnej lub grupowej. Konkurs jest skierowany do: studentów UMK, Studenckich Kół Naukowych UMK i doktorantów UMK (z wyłączeniem doktorantów będących członkami zespołów w ramach Centrów Doskonałości).

Pytania dotyczące projektu można kierować na adres Grants4NCUStudents@umk.pl.

Nabór wniosków rozpocznie się 01.10.2021 r. i potrwa do 29.10.2021 r.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać elektronicznie, z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego, odpowiednio dla:

a)      projektu badawczego, artystycznego, konserwatorskiego lub wystawy - Formularz zgłoszeniowy- projekty

 b)     wyjazdu na konferencję naukową lub udziału w konkursie lub wystawie - Formularz zgłoszeniowy-wyjazdy

Ogłoszenie wyników nastąpi na przełomie listopada i grudnia 2021 r. Lista laureatów konkursu zostanie ogłoszona na stronie IDUB. Decyzje wraz z kartą oceny, zostaną przesłane drogą mailową na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Regulamin konkursu

 

Mobilności dla pracowników (IV edycja)

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą od 11.10.2021 r. do 10.11.2021 r. Formularze zgłoszeniowe oraz wszystkie regulaminy i niezbędne załączniki znajdują się również w zakładce MOBILNOŚCI.

Konkurs dla stażystów po doktoracie wyjeżdżających do ośrodków zagranicznych w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” – Celem konkursu jest umożliwienie młodym naukowcom zatrudnionym na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu zdobycia międzynarodowego doświadczenia badawczego poprzez realizację staży podoktorskich w uznanych zagranicznych instytucjach naukowych. W konkursie może wziąć udział osoba, która uzyskała stopień doktora w okresie do 3 lat (w uzasadnionych przypadkach do 5 lat) przed złożeniem wniosku i jest zatrudniona na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w grupie pracowników badawczych albo badawczo-dydaktycznych. W uzasadnionych przypadkach w konkursie może wziąć osoba, w stosunku do której uruchomiono procedurę nadania stopnia doktora przed złożeniem wniosku i która spełnia inne warunki przystąpienia do konkursu. Zgłoszenia należy dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy

Konkurs dla stażystów po doktoracie wizytujących UMK w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” – Celem konkursu jest umiędzynarodowienie badań naukowych oraz zajęć dydaktycznych prowadzonych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu poprzez realizację staży podoktorskich młodych naukowców z zagranicy. W konkursie może wziąć udział osoba, która uzyskała stopień doktora w zagranicznej instytucji naukowej w okresie do 3 lat (w uzasadnionych przypadkach do 5 lat) przed złożeniem wniosku. W uzasadnionych przypadkach w konkursie może wziąć osoba, w stosunku do której uruchomiono procedurę nadania stopnia doktora przed złożeniem wniosku i która spełnia inne warunki przystąpienia do konkursu. Zgłoszenia należy dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy

Konkurs dla doświadczonych pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych wyjeżdżających do ośrodków zagranicznych w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” - Celem konkursu jest umożliwienie doświadczonym naukowcom zatrudnionym na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu zdobycia międzynarodowego doświadczenia badawczego poprzez realizację krótkoterminowych wizyt w uznanych zagranicznych instytucjach naukowych. W konkursie może wziąć udział osoba zatrudniona na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika na stanowisku profesora lub profesora uczelni oraz asystenta lub adiunkta, jeśli uzyskała stopień doktora w okresie powyżej trzech lat od złożenia wniosku i spełnia inne warunki przystąpienia do konkursu. Zgłoszenia należy dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy

Konkurs dla profesorów wizytujących UMK w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” -Celem konkursu jest umiędzynarodowienie badań naukowych oraz zajęć dydaktycznych prowadzonych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu poprzez realizację krótkoterminowych wizyt wybitnych naukowców z zagranicy. W konkursie może wziąć udział osoba zatrudniona w zagranicznej instytucji naukowej na stanowisku Assistant Professor, Researcher, Associate Professor, Full Professor albo Reader (bądź na ekwiwalentnych stanowiskach). Zgłoszenia należy dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy

Pytania dotyczące projektu można kierować na adres mobilnosci@umk.pl.

Załącznik: GDPR statement

 

Publikacje - konkurs dla pracowników

Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy za zainteresowanie finansowaniem kosztów publikacji pracowników w ramach programu "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza". Obecnie zawieszony zostaje nabór wniosków dla osób z Centrów Doskonałości (CD), ponieważ środki finansowe przyznane na te publikacje w roku 2021 zostały wyczerpane. Nabór wniosków dla osób spoza zespołów badawczych, tj. limity  na zrównoważony rozwój wszystkich dyscyplin na UMK (SD) ze środków Centrów Doskonałości (CD) prowadzony jest bez zmian.

 

Kurs preparatyki próbek Bydgoszcz, 28.09.-01.10.2021   OSTATNIE MIEJSCA!

Katedra Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej CM organizuje we wrześniu kurs preparatyki próbek, w którym Centrum Doskonałości „W kierunku medycyny spersonalizowanej” finansuje udział (bez zakwaterowania i kosztów podróży) dla pracowników naukowych UMK, nie będących członkami żadnego Centrum Doskonałości ani Zespołu badawczego w ramach wyłaniających się pól badawczych.

Więcej informacji o kursie znajduje się na stronach:

https://www.cm.umk.pl/aktualnosci-2/5507-kurs-preparatyki-probek.html oraz https://www.sampleprep.tuc.gr/en/home

Zgłoszenia należy przesyłać e-mailem na adres topermed@cm.umk.pl do 19.09.2021 r.

Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię i nazwisko

- adres e-mail i telefon kontaktowy

- wskazanie miejsca zatrudnienia

- oświadczenie o braku przynależności do żadnego z Centrów Doskonałości i Zespołu badawczego w ramach wyłaniających się pól badawczych

- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Decyduje kolejność zgłoszeń! W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby z tej samej Katedry zastrzegamy sobie prawo do proporcjonalnego podziału miejsc.

 

My First Article in English/ Mein erster Artikel auf Deutsch – bezpłatne warsztaty językowe

6 września 2021 (od godz 8.00) rozpoczynamy kolejną edycję projektu Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych we współpracy z Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie w Collegium Medicum - cykl bezpłatnych warsztatów językowych. Propozycja skierowana jest do studentów drugiego roku studiów drugiego stopnia, studentów piątego roku jednolitych studiów magisterskich oraz doktorantów  UMK. Warsztaty rozpoczną się w drugiej połowie października. W zależności od bieżącej sytuacji pandemicznej zajęcia odbędą się w systemie zdalnym na platformie MS Teams lub w formie stacjonarnej. Ich celem jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy niezbędnej do napisania i publikacji artykułu w języku angielskim lub niemieckim.

W ramach warsztatów przewidywane jest uruchomienie grup zajęciowych w języku angielskim, skierowanych do reprezentantów następujących obszarów nauki:

1) Nauki Humanistyczne, Teologiczne i Artystyczne,

2) Nauki Społeczne,

3) Nauki Ścisłe i Przyrodnicze,

4) Nauki Medyczne.

Udział w warsztatach pozwoli poszerzyć wiedzę na temat jak napisać abstrakt, poprawnie konstruować poszczególne części artykułu naukowego, stosować słownictwo i struktury gramatyczne odpowiednie dla akademickiego stylu pisania oraz unikać najczęstszych błędów popełnianych podczas pisania w języku angielskim lub niemieckim. Oprócz 10-godzinnych warsztatów uczestnicy odbędą dwie 1-godzinne indywidualne konsultacje poświęcone analizie wersji roboczej i ostatecznej artykułu.

Kurs i konsultacje prowadzone będą przez lektorów Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych oraz Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie posiadających szerokie doświadczenie w zakresie specjalistycznych zajęć językowych na wydziałach UMK.

Rekrutacja trwa do 6 października 2021 (do godz. 24.00) i odbywa się za pośrednictwem poczty internetowej, przez wysyłanie zgłoszenia na adres mailowy: myfirstarticle@umk.pl. Zgłoszenie powinno zawierać imię nazwisko, status (student/doktorant), obszar nauk/szkoła doktorska/kierunek studiów. O zakwalifikowaniu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.

Po zakończeniu rekrutacji osoby, które zakwalifikowały się na warsztaty otrzymają informację pocztą elektroniczną.

Regulamin warsztatów

 

Konkurs „Inter-Art(s)”

Celem konkursu „Inter-Art(s)” jest poszukiwanie nowych języków komunikacji naukowej w porozumieniu ze sztuką, jak również interwencja sztuki w przestrzeń publiczną, poprzez opracowanie za pomocą sztuki konkretnego zadania badawczego, które jest ściśle skorelowane z działalnością badawczą Uniwersyteckiego Centrum Doskonałości Interakcje - umysł, społeczeństwo, środowisko (IMSErt).

Tytuł zadania badawczego/tematyki konkursowej w edycji w roku 2021: I Ty możesz zmienić świat! Istota i uwarunkowania zachowań sprzyjających środowisku naturalnemu

Więcej informacji o konkursie w załączonym regulaminie. Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej IMSErt: www.imsert.umk.pl

W przypadku pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt z Sekretariatem IMSErt: imsert@umk.pl.

 

Kurs preparatyki próbek Bydgoszcz, 28.09.-01.10.2021

Katedra Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej CM organizuje we wrześniu kurs preparatyki próbek, w którym Centrum Doskonałości „W kierunku medycyny spersonalizowanej” finansuje udział (bez zakwaterowania i kosztów podróży) dla 5 młodych (tj. przed i maksymalnie 3 lata po doktoracie) pracowników naukowych UMK, nie będących członkami żadnego Centrum Doskonałości ani Zespołu badawczego w ramach wyłaniających się pól badawczych.

Więcej informacji o kursie znajduje się na stronach:

https://www.cm.umk.pl/aktualnosci-2/5507-kurs-preparatyki-probek.html oraz https://www.sampleprep.tuc.gr/en/home

Zgłoszenia należy przesyłać e-mailem na adres topermed@cm.umk.pl do 8.09.2021 r.

 Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię i nazwisko

- adres e-mail i telefon kontaktowy

- wskazanie miejsca zatrudnienia

- oświadczenie o braku  przynależności do żadnego z Centrów Doskonałości i Zespołu badawczego w ramach wyłaniających się pól badawczych

- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Decyduje kolejność zgłoszeń! W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby z tej samej Katedry zastrzegamy sobie prawo do proporcjonalnego podziału miejsc.

 

Konkurs na staże studenckie w ramach programu CO-OP

7 września 2021 r. rusza nabór wniosków na wybrane staże studenckie w ramach Programu COOP. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami można składać do 20 września 2021 r. w Sekretariacie ID-UB – Hala Technologiczna za Wydziałem Chemii Ip. Pok. 45 od poniedziałku do piatku w godz. od 7:15 do 15:15.

Aktualne oferty stażowe:

6 lipca 2021 r. rusza nabór wniosków na staże studenckie. Program CO-OP jest realizowany w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” stanowi formę współpracy nauki z biznesem umożliwiającą najlepszym studentom podjęcie pracy zawodowej podczas studiów oraz pozwalającą zdobyć doświadczenia na rynku pracy.

Konkurs na staże przeznaczony jest dla studentów studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, prowadzonych na kierunkach, dla których pracodawcy zgłosili oferty staży. W konkursie nie może brać udziału student, który w ramach programu CO-OP odbył już staż na tym samym kierunku i poziomie studiów. Zakres stażu związany jest bezpośrednio z efektami uczenia się zakładanymi dla kierunku studiów, na którym kształci się student, i zapewnia praktyczne wykorzystanie wybranych efektów uczenia się w toku zadań wykonywanych na stażu.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Sekretariacie ID-UB – Hala Technologiczna za Wydziałem Chemii Ip. Pok. 45 w terminie od 6 do 21 lipca 2021 r. Wnioski można składać od poniedziałku do piątku w godz. od 7:15 do 15:15

Konkurs na oferty stażowe pracodawców ma charakter ciągły.

Szczegółowe informacje konkursu zostały określone w Regulaminie Konkursu.

Załączniki wymagane przy składaniu wniosku: Załącznik nr 2 - wszystkie dokumenty, które należy dołączyć do wniosku zostały wyszczególnione w/w załączniku.

Studenci, którzy zostaną zakwalifikowani na staż, zobowiązani są do dostarczenia w terminie 7 dni od daty otrzymania pozytywnej decyzji pozostałe załączniki, tj.: Załącznik nr 3, Załącznik nr 4, Załącznik nr 5, Załącznik nr 6, Załącznik nr 8.

Oferty staży (dotyczące naboru wniosków w terminie 6-21 lipca 2021 r.):

 

Szkolenie TRIZ

Z uwagi na fakt, iż wykonawca szkolenia TRIZ nie został wyłoniony, rekrutacja zostaje przeniesiona na IV kwartał 2021 roku.

09 czerwca 2021 r. rusza nabór wniosków na certyfikowane szkolenie TRIZ

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji z zakresu zarządzania procesem tworzenia innowacji poprzez zapoznanie się z narzędziami metodyki TRIZ – narzędziami do rozwiązywania innowacyjnych zadań. Narzędzia TRIZ wspomagają procesy myślowe związane z poszukiwaniem kreatywnych rozwiązań, pomagają tworzyć optymalne rozwiązania problemów poprzez udoskonalenie istniejących rozwiązań.

Szkolenie skierowane jest do pracowników naukowo-dydaktycznych UMK.

Edycja szkolenia zakłada realizację programu na I stopień certyfikacji MA TRIZ w roku akademickim 2021/2022 dla 60 osób spośród pracowników naukowo-dydaktycznych.

Wnioski należy składać za pomocą formularza zgłoszeniowego.

 

Publikacje - konkurs dla doktorantów

Szanowni Państwo bardzo dziękujemy za zainteresowanie finansowaniem kosztów publikacji doktorantów w ramach programu "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza". Na chwilę obecną zawieszony zostaje nabór wniosków dla osób spoza zespołów badawczych, tj. limity  na zrównoważony rozwój wszystkich dyscyplin na UMK (SD), ponieważ środki finansowe przyznane na te publikacje w roku 2021 zostały wyczerpane. Nabór wniosków dla osób z zespołów badawczych Emergin Fields prowadzony jest bez zmian.

W ramach konkursu możliwe jest finansowanie: opłaty za zapewnienie otwartego dostępu (Open Access) do artykułu w czasopiśmie naukowym z Q1 lub Q2; opłaty za tłumaczenie lub korektę językową artykułu; dofinansowanie druku monografii. Szczegółowe informacje wraz z maksymalnymi kwotami finansowania określa regulamin konkursu. Warunkiem koniecznym otrzymania finansowania kosztów publikacji jest złożenie stosownego wniosku  przy wykorzystaniu dedykowanego formularza zgłoszeniowego zamieszczonego w odnośniku poniżej. Pytania dotyczące projektu można kierować na adres publikacje_d@umk.pl.

Wniosek o finansowanie kosztów publikacji należy złożyć przed wykonaniem usługi i dostarczeniem faktury - nie ma możliwości opłacenia faktury, jeśli wcześniej nie było zgody na finansowanie i zamówienia (stosowne zamówienie wpisuje w xprimerze Sekretariat IDUB). W przypadku wydawnictw i tłumaczy zagranicznych wnioskowana kwota powinna uwzględniać również 23% podatku VAT, który Uniwersytet musi opłacić. Po uzyskaniu zgody na finansowanie publikacji ze środków IDUB fakturę należy, niezwłocznie po jej otrzymaniu, przekazać do Sekretariatu IDUB wraz z podaniem daty wykonania usługi.

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin konkursu

 

Konkurs „Granty na granty europejskie”

31 maja 2021 r. rusza nabór wniosków w konkursie „Granty na granty europejskie”.

Celem konkursu jest zwiększenie liczby grantów badawczych o charakterze międzynarodowym, w ramach programów European Research Council, Marie Skłodowska-Curie Actions lub innych prestiżowych programów, w szczególności finansowanych przez Komisję Europejską, poprzez wsparcie finansowe nauczycieli akademickich w zakresie przygotowania tych grantów.

Wsparcie udzielone zostanie na podstawie wniosku o przyznanie dofinansowania na przygotowanie grantów badawczych.

Konkurs skierowany jest do nauczycieli akademickich zatrudniony na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, który zamierza wystąpić z wnioskiem o grant badawczy w ramach programów European Research Council, Marie Skłodowska-Curie Actions lub w ramach innego prestiżowego programu.

Wnioski należy składać za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Nabór wniosków w konkursie ma charakter ciągły.

 

Publikacje - konkurs dla pracowników

Informujemy, że dzięki uruchomieniu przez Dyrektorów Centrów Doskonałości dodatkowych środków z budżetów Centrów, istnieje możliwość ubiegania się o pokrycie kosztów publikacji dla osób spoza danego Centrum w ramach wspierania tzw. zrównoważonego rozwoju (sustainable development). Powyższe finansowanie dotyczy wyłącznie artykułów naukowych, których tematyka związana jest z dziedzinami nauki uprawianymi w poszczególnych Centrach Doskonałości (szczegółowy ich wykaz można znaleźć na stronach: https://www.umk.pl/idub/monitoring-i-ewaluacja/

oraz https://www.umk.pl/idub/monitoring-i-ewaluacja/poby.pdf). Wnioski o finansowanie należy składać za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie https://www.umk.pl/en/research-uni/forms/publication-costs/ wskazując:

 • w punkcie „Application for funding from the funds available to” – kategorię „Sustainable development”,
 • w punkcie „Information on affiliation to a specific Centre of Excellence or Emerging Fields” – nazwę Centrum Doskonałości,
  z działalnością którego związana jest planowana publikacja,
 • w punkcie „Eligibility of the relevant publication for scientific achievements of the Centre of Excellence or the Emerging Field (when applying for financing from CE or EF funds)” – związek z tematyką badawczą Centrum, do którego wniosek jest kierowany.

Złożone wnioski będę rozpatrywane zgodnie z dotychczasowym regulaminem konkursu „Publikacje IDUB” przez Dyrektorów odpowiednich Centrów Doskonałości. Warunkiem koniecznym otrzymania finansowania kosztów publikacji jest złożenie stosownego wniosku przy wykorzystaniu dedykowanego formularza zgłoszeniowego zamieszczonego w odnośniku poniżej. Pytania dotyczące projektu można kierować na adres publikacje@umk.pl.

Warunkiem koniecznym uzyskania finansowania jest złożenie wniosku przed wykonaniem usługi i dostarczeniem faktury - nie ma możliwości opłacenia faktury jeśli wcześniej nie było zgody na finansowanie i zamówienia (stosowne zamówienie wpisuje w xprimerze Sekretariat IDUB). W przypadku wydawnictw i tłumaczy zagranicznych wnioskowana kwota powinna uwzględniać również 23% podatku VAT, który Uniwersytet musi opłacić. Po uzyskaniu zgody na finansowanie publikacji ze środków IDUB fakturę należy, niezwłocznie po jej otrzymaniu, przekazać do Sekretariatu IDUB wraz z podaniem daty wykonania usługi.

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin konkursu

 

Konkurs GRASP (Genius-Reward-Accomplishment-Science-Progress)  

Konkurs GRASP organizowany jest przez Uniwersyteckie Centrum Doskonałości Interakcje - umysł, społeczeństwo, środowisko (IMSErt). Celem konkursu jest wspieranie inicjatyw studentów angażujących się w pracę naukową. Obejmują̨ one przede wszystkim badania wstępne, rozpoznawcze, pilotażowe, kwerendy, wyjazdy badawcze czy zakup materiałów oraz wyjazdy na zagraniczne konferencje międzynarodowe i udział w konkursach. Konkurs jest skierowany do studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, których zainteresowania badawcze oscylują wokół obszarów reprezentowanych przez Zespół People, Space and Environment (PSE): psychologii społecznej i środowiskowej, geografii społeczno-ekonomicznej, gospodarki przestrzennej, społeczno-przestrzennych aspektów rozwoju zrównoważonego. Informacje na temat Zespołu można znaleźć na stronie internetowej https://imsert.umk.pl/centrum/zespol-pse/

Dyrektor UCD IMSErt, dr hab. Adam Kola, prof. UMK, do rozstrzygnięcia konkursu w ramach edycji 2021, powołał Komisję Konkursową w składzie:

1. Dr hab. Adam Kola, prof. UMK;
2. Dr Adrian Wójcik - Kierownik Zespołu PSE;
3. Dr hab. inż. Krzysztof Rogatka - Członek Rady Naukowej UCD IMSErt;
4. Prof. dr hab. Maria Lewicka - Członkini Zespołu PSE;
5. Dr hab. Jadwiga Biegańska, prof. UMK - Członkini Zespołu PSE;
6. Dr hab. Justyna Chodkowska-Miszczuk, prof. UMK - Członkini Zespołu PSE;
7. Dr Stefania Środa-Murawska - Członkini Zespołu PSE;
8. Dr Joanna Ulatowska - Członkini Komisji spoza Centrum;
9. Mgr Michał Bomastyk - Przedstawiciel administracji UCD IMSErt.

Załączniki:

 

Mobilności dla pracowników (III edycja)

Zgłoszenia do III edycji konkursu przyjmowane będą od 22.04.2021 r. do 24.05.2021 r.

Konkurs dla stażystów po doktoracie wyjeżdżających do ośrodków zagranicznych w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” – Celem konkursu jest umożliwienie młodym naukowcom zatrudnionym na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu zdobycia międzynarodowego doświadczenia badawczego poprzez realizację staży podoktorskich w uznanych zagranicznych instytucjach naukowych. W konkursie może wziąć udział osoba, która uzyskała stopień doktora w okresie do 3 lat (w uzasadnionych przypadkach do 5 lat) przed złożeniem wniosku i jest zatrudniona na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w grupie pracowników badawczych albo badawczo-dydaktycznych. W uzasadnionych przypadkach w konkursie może wziąć osoba, w stosunku do której uruchomiono procedurę nadania stopnia doktora przed złożeniem wniosku i która spełnia inne warunki przystąpienia do konkursu. Zgłoszenia należy dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy

Konkurs dla stażystów po doktoracie wizytujących UMK w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” – Celem konkursu jest umiędzynarodowienie badań naukowych oraz zajęć dydaktycznych prowadzonych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu poprzez realizację staży podoktorskich młodych naukowców z zagranicy. W konkursie może wziąć udział osoba, która uzyskała stopień doktora w zagranicznej instytucji naukowej w okresie do 3 lat (w uzasadnionych przypadkach do 5 lat) przed złożeniem wniosku. W uzasadnionych przypadkach w konkursie może wziąć osoba, w stosunku do której uruchomiono procedurę nadania stopnia doktora przed złożeniem wniosku i która spełnia inne warunki przystąpienia do konkursu. Zgłoszenia należy dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy

Konkurs dla doświadczonych pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych wyjeżdżających do ośrodków zagranicznych w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” - Celem konkursu jest umożliwienie doświadczonym naukowcom zatrudnionym na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu zdobycia międzynarodowego doświadczenia badawczego poprzez realizację krótkoterminowych wizyt w uznanych zagranicznych instytucjach naukowych. W konkursie może wziąć udział osoba zatrudniona na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika na stanowisku profesora lub profesora uczelni oraz asystenta lub adiunkta, jeśli uzyskała stopień doktora w okresie powyżej trzech lat od złożenia wniosku i spełnia inne warunki przystąpienia do konkursu. Zgłoszenia należy dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy

Konkurs dla profesorów wizytujących UMK w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” -Celem konkursu jest umiędzynarodowienie badań naukowych oraz zajęć dydaktycznych prowadzonych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu poprzez realizację krótkoterminowych wizyt wybitnych naukowców z zagranicy. W konkursie może wziąć udział osoba zatrudniona w zagranicznej instytucji naukowej na stanowisku Assistant Professor, Researcher, Associate Professor, Full Professor albo Reader (bądź na ekwiwalentnych stanowiskach). Zgłoszenia należy dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy

Pytania dotyczące projektu można kierować na adres mobilnosci@umk.pl.

Załącznik: GDPR statement

 

Konkurs na partnerstwa międzynarodowe (Emerging Fields)

19 kwietnia 2021 r. rusza nabór wniosków do konkursu dla wyłaniających się pól badawczych o przyznanie dofinansowania na rozwijanie współpracy w partnerstwie międzynarodowym z czołowymi instytucjami badawczymi w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

Konkurs skierowany jest do osób należących do zespołu naukowego danego wyłaniającego się pola badawczego w ramach trzech grup dziedzinowych:

1. nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce;

2. nauki ścisłe, przyrodnicze i techniczne;

3. nauki o życiu.

Do każdego składanego wniosku przez członków zespołu wymagana jest akceptacja kierownika danego wyłaniającego się pola badawczego.

Celem konkursu jest umożliwienie zespołom naukowym działającym w ramach wyłaniających się pól badawczych nawiązania i rozwijania długofalowej współpracy na poziomie międzynarodowym z czołowymi instytucjami badawczymi w szczególności: 

1. budowanie potencjału na arenie międzynarodowej poprzez promowanie dobrych praktyk oraz innowacyjnych rozwiązań zmierzających do umiędzynarodowienia i będących przedmiotem programu IDUB;

2. organizację wymiany, wykładów, wizyt studyjnych w siedzibie Uniwersytetu lub partnerów, w tym osób zaangażowanych w realizację badań naukowych i prac rozwojowych;

3. prowadzenie wspólnych prac badawczo-rozwojowych o wymiarze międzynarodowym z partnerami zagranicznymi;

4. opracowanie i wdrożenie strategii upowszechniania efektów badań prowadzonych wspólnie z partnerami zagranicznymi.

Pytania dotyczące projektu można kierować na adres: partnerstwa@umk.pl. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w terminie od 19 kwietnia 2021 r. do 31 maja 2021 r. za pomocą formularza zgłoszeniowego.

 

Publikacje - konkurs dla doktorantów

Od dnia 6 kwietnia 2021 r. rusza nabór wniosków w konkursie na finansowanie kosztów publikacji doktorantów w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza”. Do udziału w konkursie uprawnieni są uczestnicy studiów doktoranckich i doktoranci szkół doktorskich, z wyłączeniem osób będących członkami uniwersyteckich centrów doskonałości. W ramach konkursu możliwe jest finansowanie: opłaty za zapewnienie otwartego dostępu (Open Access) do artykułu w czasopiśmie naukowym z Q1 lub Q2; opłaty za tłumaczenie lub korektę językową artykułu; dofinansowanie druku monografii. Szczegółowe informacje wraz z maksymalnymi kwotami finansowania określa regulamin konkursu. Warunkiem koniecznym otrzymania finansowania kosztów publikacji jest złożenie stosownego wniosku  przy wykorzystaniu dedykowanego formularza zgłoszeniowego zamieszczonego w odnośniku poniżej. Konkurs realizowany jest w trybie ciągłym, do wyczerpania kwot przeznaczonych na dany rok kalendarzowy. Pytania dotyczące projektu można kierować na adres publikacje_d@umk.pl.

Wniosek o finansowanie kosztów publikacji należy złożyć przed wykonaniem usługi i dostarczeniem faktury - nie ma możliwości opłacenia faktury, jeśli wcześniej nie było zgody na finansowanie i zamówienia (stosowne zamówienie wpisuje w xprimerze Sekretariat IDUB). W przypadku wydawnictw i tłumaczy zagranicznych wnioskowana kwota powinna uwzględniać również23% podatku VAT, który Uniwersytet musi opłacić. Po uzyskaniu zgody na finansowanie publikacji ze środków IDUB fakturę należy, niezwłocznie po jej otrzymaniu, przekazać do Sekretariatu IDUB wraz z podaniem daty wykonania usługi.

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin konkursu

  

Publikacje - konkurs dla pracowników

Regulamin finansowania kosztów publikacji w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” - W budżecie IDUB na UMK zaplanowane zostały środki finansowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów publikacji. Kwoty finansowania podane są w regulaminie. Warunkiem koniecznym otrzymania finansowania kosztów publikacji jest złożenie stosownego wniosku  przy wykorzystaniu dedykowanego formularza zgłoszeniowego zamieszczonego w odnośniku poniżej. Pytania dotyczące projektu można kierować na adres publikacje@umk.pl.

Szanowni Państwo bardzo dziękujemy za zainteresowanie finansowaniem kosztów publikacji w ramach programu "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza". Na chwilę obecną zawieszony zostaje nabór wniosków dla osób spoza centrów doskonałości, tj. limity  na zrównoważony rozwój wszystkich dyscyplin na UMK (SD) oraz dla osób z zespołów badawczych Emerging Fields, ponieważ środki finansowe przyznane na te publikacje w roku 2021 zostały wyczerpane. Nabór wniosków dla członków CD prowadzony jest bez zmian.

Warunkiem koniecznym uzyskania finansowania jest złożenie wniosku przed wykonaniem usługi i dostarczeniem faktury - nie ma możliwości opłacenia faktury jeśli wcześniej nie było zgody na finansowanie i zamówienia (stosowne zamówienie wpisuje w xprimerze Sekretariat IDUB). W przypadku wydawnictw i tłumaczy zagranicznych wnioskowana kwota powinna uwzględniać również 23% podatku VAT, który Uniwersytet musi opłacić. Po uzyskaniu zgody na finansowanie publikacji ze środków IDUB fakturę należy, niezwłocznie po jej otrzymaniu, przekazać do Sekretariatu IDUB wraz z podaniem daty wykonania usługi.

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin konkursu

 

My First Article in English/ Mein erster Artikel auf Deutsch – bezpłatne warsztaty językowe

5 marca rozpoczynamy kolejną edycję projektu Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych we współpracy z Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie w Collegium Medicum - cykl bezpłatnych warsztatów językowych. Propozycja skierowana jest do studentów drugiego roku studiów drugiego stopnia, studentów piątego roku jednolitych studiów magisterskich oraz doktorantów  UMK. Warsztaty odbędą się w systemie zdalnym na platformie MS Teams w kwietniu. Ich celem jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy niezbędnej do napisania i publikacji artykułu w języku angielskim lub niemieckim. W ramach warsztatów przewidywane jest uruchomienie grup zajęciowych w języku angielskim, skierowanych do reprezentantów następujących obszarów nauki:

1) Nauki Humanistyczne, Teologiczne i Artystyczne,

2) Nauki Społeczne,

3) Nauki Ścisłe i Przyrodnicze,

4) Nauki Medyczne.

Udział w warsztatach pozwoli poszerzyć wiedzę na temat jak napisać abstrakt, poprawnie konstruować poszczególne części artykułu naukowego, stosować słownictwo i struktury gramatyczne odpowiednie dla akademickiego stylu pisania oraz unikać najczęstszych błędów popełnianych podczas pisania w języku angielskim lub niemieckim. Oprócz 10-godzinnych warsztatów uczestnicy odbędą dwie 1-godzinne indywidualne konsultacje poświęcone analizie wersji roboczej i ostatecznej artykułu. Kurs i konsultacje prowadzone będą przez lektorów Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych oraz Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie posiadających szerokie doświadczenie w zakresie specjalistycznych zajęć językowych na wydziałach UMK.

Rekrutacja trwa do 31 marca 2021 i odbywa się za pośrednictwem poczty internetowej, przez wysyłanie zgłoszenia na adres mailowy: myfirstarticle@umk.pl. Zgłoszenie powinno zawierać imię nazwisko, status (student/doktorant), obszar nauk/szkoła doktorska. O zakwalifikowaniu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.

Regulamin warsztatów

 

Programy letnie IDUB

Wszystkie informacje na temat programów letnich, tj. wyboru projektów oraz rekrutacji studentów zagranicznych do programu dostępne są na stronie programów

 

Grants4NCUStudents - edycja 2021

Celem konkursu „Grants4NCUStudents” jest wspieranie inicjatyw naukowych, artystycznych oraz konserwatorskich studentów i doktorantów, wpisujących się w cztery najważniejsze cele UMK jako uczelni badawczej (4xI@NCU), którymi są: internacjonalizacja, interdyscyplinarność, innowacyjność i integralność. Obejmują one przede wszystkim badania wstępne, rozpoznawcze, pilotażowe, kwerendy, zakup materiałów oraz wyjazdy na zagraniczne konferencje międzynarodowe, udział w konkursach międzynarodowych oraz organizację wystawy indywidualnej lub grupowej. Konkurs jest skierowany do: studentów UMK, Studenckich Kół Naukowych UMK i doktorantów UMK (z wyłączeniem doktorantów będących członkami zespołów w ramach Centrów Doskonałości).

Pytania dotyczące projektu można kierować na adres Grants4NCUStudents@umk.pl.

Nabór wniosków rozpocznie się 23.02.2021 r. i potrwa do 23.03.2021 r.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać elektronicznie, z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego, odpowiednio dla:

a)      projektu badawczego, artystycznego, konserwatorskiego lub wystawy - Formularz zgłoszeniowy- projekty

 b)     wyjazdu na konferencję naukową lub udziału w konkursie lub wystawie - Formularz zgłoszeniowy-wyjazdy

Ogłoszenie wyników nastąpi do końca kwietnia 2021 r. Lista laureatów konkursu zostanie ogłoszona na stronie IDUB. Decyzje wraz z kartą oceny, zostaną przesłane drogą mailową na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Regulamin konkursu

 

Excellece4Students

Konkurs Excellece4Students jest organizowany przez Uniwersyteckie Centrum Doskonałości „Interakcje - umysł, społeczeństwo, środowisko (IMSErt)”, konkretnie zaś przez Zespół Evolution of Communication Systems (EVO), wchodzący w strukturę Centrum.

Celem konkursu Excellence4Students jest wspieranie inicjatyw studentów angażujących się w pracę naukową. Obejmują̨ one przede wszystkim badania wstępne, rozpoznawcze, pilotażowe, kwerendy, wyjazdy badawcze czy zakup materiałów oraz wyjazdy na zagraniczne konferencje międzynarodowe i udział w konkursach.

Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres mailowy: imsert@umk.pl.

Regulamin konkursu

 

Konkursu Dioscuri - NCN

Informujemy o zbliżającym się naborze wniosków do czwartego konkursu na Centra Doskonałości Naukowej Dioscuri.  Program Dioscuri ma na celu wsparcie doskonałości naukowej w Polsce, a umożliwiając wybitnym uczonym formowanie Centrów Dioscuri w polskich instytucjach badawczych, wzmacniać potencjał nowatorstwa i umiędzynarodowienia nauki w Polsce w kluczowych obszarach badań.

List Dyrektor Narodowego Centrum Nauki Zbigniewa Błockiego.

Więcej informacji o zaproszeniu instytucji badawczych do czwartego konkursu Dioscuri znajdą Państwo na stronie NCN www.ncn.gov.pl/dioscuri/dioscuri4/invitation