COVID-19: zajęcia hybrydowe do 30 stycznia

Celem programu Inicjatywa Doskonałości – Ekspert (ID - Ekspert) jest stworzenie systemu wsparcia merytorycznego ze strony bardziej doświadczonych badaczy dla nauczycieli akademickich i doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przygotowujących wnioski o granty naukowe z funduszy zewnętrznych oraz mentoringu na początkowym etapie realizacji grantu.

Wykaz wyłonionych w konkursie Ekspertów UMK zamieszczono poniżej.

Nabór badaczy, którzy chcą skorzystać ze wsparcia ekspertów jest realizowany w trybie ciągłym, przy czym zgłoszenie w konkursie musi wpłynąć nie później niż 4 miesiące oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przez terminem składania wniosku w konkursie o grant  z funduszy zewnętrznych. Zgłoszenia do konkursu na otrzymanie pomocy merytorycznej od ekspertów należy przygotować w formie pliku PDF zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu oraz wysłać na adres ekspert@umk.pl. Do konkursu mogą przystąpić nauczyciele akademiccy oraz doktoranci Uniwersytetu.

Zgłoszenie przygotowane w języku angielskim powinno zawierać: 

1) dane osoby zgłaszającej (imię, nazwisko, wydział, jednostka, dyscyplina naukowa, stopień lub tytuł naukowy, etap kariery, nr telefonu, adres mailowy);

2) listę najważniejszych publikacji z ostatnich 5 lat ( nie więcej niż 10);

3) nazwę agencji, termin złożenia wniosku oraz typ konkursu grantowego, w którym osoba zgłaszająca zamierza złożyć grant; 

4) krótką informacja o tematyce wniosku;

5) nazwiska z listy ekspertów, z doświadczenia których wnioskodawca chciałby skorzystać (nie więcej niż 3);

6) zobowiązanie do wzięcia udziału w stosownym szkoleniu zorganizowanym w ramach tego programu;

7) zobowiązanie do złożenia grantu do zewnętrznej instytucji finansującej działalność badawczą.

Nadesłane zgłoszenie jest analizowane przez proponowanych ekspertów. Na ich wniosek odpowiednia RNDN podejmuje decyzję o objęciu opieką osoby zgłaszającej przez eksperta. Jeden ekspert może opiekować się maksymalnie 5 osobami w tym samym czasie.

Załącznik 1 

Załącznik 2 - wniosek o udzielenie wsparcia Eksperta

Załącznik 3 - raport Eksperta

Załącznik 4 - raport osoby, której udzielono wsparcia

 

WYKAZ EKSPERTÓW UMK

 

Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce

Imię i nazwisko ekspertaJednostka UMKDziedzina i dyscyplinyAgencje i konkursy
dr hab. Tomasz Jarmużek, prof. UMK Wydział Filozofii i Nauk Społecznych nauki humanistyczne (filozofia, logika)
 • NCN, NPRH
prof. dr hab. Roman Bäcker Wydział Nauk o Polityce i Bezpie­czeństwie nauki społeczne (nauki o polityce, nauki o bezpieczeństwie, socjologia), nauki humanistyczne (historia - historia XIX i XX w.)
 • NCN (PRELUDIUM, PRELUDIUM BIS, SONATA, SONATINA, OPUS, MAESTRO, BEETHOVEN, SYMFONIA, ETIUDA, MINIATURA, TANGO)
 • NAWA (wszystkie programy)
dr hab. Michał Balcerzak, prof. UMK Wydział Prawa i Admini­stracji nauki społeczne (nauki prawne, prawo)
 • NCN (wszystkie typy konkursów, w szczególności: OPUS, SONATA, SONATA BIS, PRELUDIUM, PRELUDIUM BIS)
dr hab. Justyna Chodkowska-Miszczuk Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przest­rzennej nauki społeczne (geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna)
 • NCN (SONATA, PRELUDIUM, MINIATURA)
dr Karolina Finc Interdys­cyplinarne Centrum Nowoczes­nych Technologii nauki społeczne (psychologia), kognitywistyka, neuronauka, neuroinformatyka
 • NCN (PRELUDIUM, ETIUDA, SONATA, SONATINA)
 • FNP (stypendium START)
dr hab. Arkadiusz Gut, prof. UMK Wydział Filozofii i Nauk Społe­cznych nauki humanistyczne (filozofia, nauki o kulturze i religii), nauki społeczne (psychologia - psychologia rozwojowa i poznawcza), kognitywistyka - nauki o komunikacji społecznej i mediach
 • NCN
 • FNP
 • NAWA
dr Aleksandra Lewandowska Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przest­rzennej nauki społeczne (geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna)
 • NCN
 • FNP
 • NAWA
dr hab. Sławomir Wacewicz, prof. UMK Wydział Humanis­tyczny nauki humanistyczne (językoznawstwo, filozofia), kognitywistyka, nauki społeczne (psychologia - psychologia ewolucyjna)
 • NCN
 • FNP
 • NAWA
 • EU Horizon (MSCA: Innovative Training Networks; MSCA Indyvidual Fellowships)
 • NPRH

 

Nauki Ścisłe i Techniczne

Imię i nazwisko ekspertaJednostka UMKDziedzina i dyscyplinyAgencje i konkursy
dr hab. Katharina Boguslawski, prof. UMK Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej nauki ścisłe i przyrodnicze (nauki fizyczne, fizyka - fizyka atomowa i molekularna; nauki chemiczne, chemia - chemia teoretyczna i obliczeniowa)
 • NCN
 • EU Horizon: MSCA
 • ERC
 • SNF (Szwajcaria)
 • DFG (Niemcy)
dr Piotr Kolenderski Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej nauki ścisłe i przyrodnicze (nauki fizyczne)
 • FNP
 • NCN
 • NCBiR
dr Katarzyna Siudzińska Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej nauki ścisłe i przyrodnicze (nauki fizyczne)
 • NCN (PRELUDIUM, PRELUDIUM BIS, ETIUDA, SONATINA, SONATA)
prof. dr hab. Rajmund Przybylak Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przest­rzennej nauki ścisłe i przyrodnicze (nauki o Ziemi i środowisku - geografia, klimatologia)
 • NCN
 • NCBiR
dr hab. Michał Zieliński, prof. UMK Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej nauki ścisłe i przyrodnicze (nauki fizyczne)
 • NCN (OPUS, SONATA, SONATA BIS, ETIUDA, SONATINA, POLONEZ, PRELUDIUM)
 • FNP (HOMING)

 

Nauki o Życiu

Imię i nazwisko ekspertaJednostka UMKDziedzina i dyscyplinyAgnecje i konkursy
dr hab. Artur Słomka, prof. UMK Wydział Farmace­utyczny nauki medyczne i nauki o zdrowiu (nauki farmaceutyczne - farmakologia, farmacja; nauki medyczne, nauki o zdrowiu)
 • NCN
 • NCBiR
 • MNiSW
 • NAWA
 • ABM
 • FNP