Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Ubezpieczenie

Wyjeżdżający zobowiązany jest do ubezpieczenia się we własnym zakresie, w tym do pozyskania przed wyjazdem Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument uprawniający do bezpłatnego skorzystania z podstawowej opieki medycznej podczas pobytu za granicą. Wydanie karty EKUZ jest darmowe.

Karta EKUZ jest uznawana w 27 krajach Unii Europejskiej. Są to: Hiszpania, Portugalia, Francja, Niemcy, Włochy, Belgia, Holandia, Dania, Szwecja, Czechy, Słowacja, Litwa, Łotwa, Estonia, Bułgaria, Rumunia, Grecja, Cypr, Malta, Chorwacja, Węgry, Austria, Irlandia, Słowenia, Finlandia, Luksemburg i Wielka Brytania. Poza tym Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego uznawana jest w Szwajcarii, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie.

Jeśli pomimo posiadania karty EKUZ, Wyjeżdżający wykupi we własnym zakresie dodatkowe indywidualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, rozliczenie kosztów następuje po powrocie na podstawie imiennej polisy obejmującej czas trwania wyjazdu za granicę. Warunkiem refundacji kosztów ubezpieczenia ze środków UMK jest akceptacja wydatku przez dysponenta środków, oraz pozytywna weryfikacja kwalifikowalności w systemie XPrimer.

W przypadku, gdy zakupione ubezpieczenie będzie rozszerzone o dodatkowe klauzule, np. dotyczące ubezpieczenia bagażu (czyli tzw. ubezpieczenie majątkowe), i jednocześnie niemożliwe będzie wyodrębnienie jego stawki z łącznej ceny polisy, wówczas na podstawie ustawy o podatku dochodowym, od całej składki ubezpieczeniowej zostanie naliczony podatek dochodowy oraz składka na ubezpieczenie społeczne, o którą pomniejsza się pensję wyjeżdżającego. W przypadku osób niezatrudnionych na UMK należy złożyć OŚWIADCZENIE PODATNIKA DO PIT (dotyczy: studentów, doktorantów i wykonawców w projektach).


Informujemyże UMK zawarło umowę ubezpieczenia dla pracowników UMK wyjeżdżających do krajów, w których nie obowiązuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

W celu skorzystania z ubezpieczenia UMK, należy przesłać zgłoszenie do p. Barbary Bielickiej: basia24@umk.pl z Działu Administracyjno-Gospodarczego, aby uzyskać dalsze informacje.

Zgłoszenie powinno zawierać:

1. imię i nazwisko pracownika UMK;
2. nazwę jednostki uniwersyteckiej, która oddelegowała pracownika;
3. termin podróży (zakres od - do);
4. nazwę kraju do którego planowany jest wyjazd.

Na podstawie podanych danych możliwe będzie obliczenie kwoty na opłacenie składki ubezpieczeniowej, którą należy zarezerwować w systemie XPrimer.

Rezerwując środki finansowe na ubezpieczenie UMK w XPrimer należy wskazać jako "Jednostkę realizującą": Dział Administracyjno-Gospodarczy, Administracja Centralna w Toruniu.

Skorzystanie z polisy ubezpieczeniowej UMK nie jest obowiązkowe, jednak pracownik UMK, wyjeżdżający do kraju, gdzie nie obowiązuje karta EKUZ, który ubezpieczy się we własnym zakresie, traci możliwość refundacji poniesionych kosztów ze środków UMK.

Informacja dodatkowa: Zakres ubezpieczenia nie obejmuje pracowników wyjeżdżających na długoterminowe staże i kursy.