Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

W ramach projektu „iNternationalisation aCtions at University – NCU 4U”, programu  „Welcome to Poland” Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej pracownicy administracyjni UMK mogli skorzystać z udziału international staff weeks. Wyjazdy odbywały się według poniższych zasad.

  1. Regulamin konkursu
  2. Formularz zgłoszeniowy

Przeprowadzono dwa konkursy o wyjazdy na wizyty studyjne dla pracowników administracji i naukowo-dydaktycznych. W sumie zrealizowano 6 wyjazdów, w tym w pierwszym konkursie zrealizowano 4 wyjazdy. W drugim konkursie z ogłoszonego naboru wyłoniono 8 osób, które chciały zrealizować wyjazdy i podnieść swoje kompetencje. Niestety ze względu na pandemię koronawirusa zrealizowane zostały jedynie 2 wyjazdy.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland, realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.

Projekt współfinansowany ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akadamickiej.