Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

partnerstwa

Umowy o współpracy naukowo-badawczej oraz dydaktycznej zawarte przez UMK z podmiotami zagranicznymi

PROCEDURA ZAWIERANIA UMÓW

Zasady związane z zawieranymi przez UMK w Toruniu umowami z podmiotami zagranicznymi określa

ZARZĄDZENIE nr 253 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie umów o współpracy naukowo-badawczej oraz dydaktycznej z podmiotami zagranicznymi (Biuletyn Prawny UMK 2021 rok; poz. 418), które obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r.

GŁÓWNE ZASADY

  • umowę o współpracy zawiera się na wniosek dziekana lub dyrektora ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej UMK, który należy przesłać do Działu Międzynarodowych Partnerstw i Mobilności Edukacyjnej, nie później niż 2 miesiące przed planowanym podpisaniem umowy (wyjątek: w sytuacji podpisania umowy w celu powołania wspólnego kierunku studiów (double degree) wniosek należy złożyć przed 25 października danego roku w przypadku studiów uruchamianych od października kolejnego roku kalendarzowego)
  • jeżeli współpraca z podmiotem zagranicznym planowana jest na podstawie konkretnego projektu znanego w momencie podpisywania umowy, procedujemy podpisanie umowy szczegółowej (nie jest wymagana umowa ramowa jako baza do podpisania umowy szczegółowej)
  • co do zasady umowę proponuje się na wzorze UMK, następnie sporządza się ją w dwóch wersjach językowych (język polski i język partnera), ewentualnie w wersji trójjęzycznej - z wersją angielską; dopuszczalne jest zawarcie umowy wyłącznie w języku angielskim
  • obieg dokumentów odbywa się za pomocą elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją (EZD)
  • zasadność zawarcia umowy o współpracy międzynarodowej ocenia Komisja ds. Międzynarodowych Partnerstw  składająca się z 5 członków, powoływanych decyzją Rektora na 4-letnią kadencję, której przewodniczy Prorektor ds. Kształcenia
  • gdy treść umowy zawiera zmiany w stosunku do wzorów UMK, koordynator współpracy przekazuje ją do konsultacji do odpowiednich działów (Dział Kształcenia, Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich) i po ustaleniu wszelkich zmian oraz ostatecznej wersji z partnerem, przekazuje umowę do DMPiME, który dalej monitoruje dalszą drogę umowy (Kwestor, Zespół Radców Prawnych, Inspektor Danych Osobowych, podpis JM Rektora)
  • obowiązkowa ewaluacja umów - formularz ewaluacji Koordynator składa do DMPiME, który go weryfikuje i przekazuje do oceny przez Komisję
  • umowy zawarte na czas nieokreślony po roku 2016 - ewaluację należy przeprowadzić po 5 latach od daty zawarcia umowy, a umowy zawarte na czas nieokreślony przed rokiem 2016 - powinny być poddane ewaluacji do końca roku 2022.

Niezbędne formularze:

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY

LIST INTENCYJNY

WZÓR UMOWY RAMOWEJ POL-ENG

WZÓR UMOWY RAMOWEJ POL-ENG-RUS

WZÓR UMOWY RAMOWEJ POL-ENG-ZHO

WZÓR UMOWY SZCZEGÓŁOWEJ UTWORZENIE DOUBLE DEGREE - ENG

FORMULARZ EWALUACJI

 

UMOWY RAMOWE

 

UMOWY SZCZEGÓŁOWE