Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Doktoranci - studia krótkoterminowe

Wyjazdy krótkoterminowe doktorantów na studia (SMS) w ramach programu Erasmus+ (KA131)

Na studia krótkoterminowe (w formie udziału np. w warsztatach, seminariach, laboratoriach, kursach intensywnych/specjalistycznych/dokształcających, kursach językowych specjalistycznych itp.) doktorant może wyjechać jedynie do tych uczelni, z którymi UMK podpisał umowy o współpracy w ramach Erasmusa+, przewidujące wymianę studentów/doktorantów. Lista umów zawartych przez UMK. Umową może być zawarta tylko z uczelnią wyższą, która posiada kartę ECHE (European Charter of Higher Education), nadaną przez Komisję Europejską.

Wyjazd jest możliwy do instytucji szkolnictwa wyższego, mającej siedzibę w kraju UE lub kraju trzecim stowarzyszonym z Programem:

 • państwa członkowskie Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Republika Czeska, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Szwecja, Węgry, Włochy;
 • członkowie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) będący członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG): Islandia, Lichtenstein, Norwegia;
 • kraje przystępujące, kraje kandydujące i potencjalne kraje kandydujące do UE: Serbia, Turcja, Macedonia Północna.

W szczególności preferowane będą wyjazdy do uczelni tworzących konsorcjum YUFE - Young Universities for the Future of Europe (Inicjatywa Uniwersytetów Europejskich), jako strategicznych partnerów UMK:

 • Maastricht University, Niderlandy
 • Universidad Carlos III de Madrid, Hiszpania
 • University of Antwerp, Belgia
 • University of Bremen, Niemcy
 • University of Cyprus, Cypr
 • University of Eastern Finland, Finlandia
 • University of Rijeka, Chorwacja
 • Université Sorbonne Nouvelle, Francja

W ramach projektów KA131 możliwe są także (nieliczne) wyjazdy na studia do uczelni partnerskich w krajach trzecich niestowarzyszonych z Programem. Obowiązują w tym przypadku limity określone przez Komisję Europejską oraz dostępność środków.

 1. Terminy i warunki rekrutacji
  • rekrutacja w trybie ciągłym - do wyczerpania limitu środków
  • szczegółowe kryteria merytoryczne określają jednostki UMK
  • warunkiem formalnym udziału w rekrutacji jest wypełnienie formularza aplikacyjnego online i dostarczenie go do pełnomocnika ds. mobilności/koordynatora kierunkowego/dyrektora szkoły doktorskiej
 2. Długość i terminy mobilności
  • minimalna długość pobytu w instytucji partnerskiej: 5 dni
  • maksymalna długość pobytu w instytucji partnerskiej: 30 dni
  • termin realizacji dowolny, jednak zakończenie mobilności najpóźniej 30 czerwca 2024 r.
 3. Stawki stypendialne
  1. Wysokość stypendium niezależnie od kraju docelowego wynosi:
   • 70 EUR/dzień od 5 do 14 dni pobytu,
   • 50 EUR/dzień od 15 do 30 dnia pobytu.
  2. Dodatek dla doktorantów kwalifikujących się do grupy osób z tzw. mniejszymi szansami, tzn. z orzeczonym stopniem niepełnosprawności i/lub otrzymujących w momencie rekrutacji stypendium socjalne, wynosi:
   • 100 EUR/wyjazd - dla wyjazdów trwających od 5 do 14 dni łącznie lub
   • 150 EUR/wyjazd - dla wyjazdów trwających od 15 do 30 dni łącznie.
  3. Ponadto, doktoranci będą mogli zawnioskować o stypendium na dni podróży, dodatek z tytułu ekopodróży lub ryczałt na koszty podróży/ryczałt na koszty ekopodróży - zależnie od: terminów podróży, środka transportu, kwalifikowania się do grupy osób z tzw. mniejszymi szansami.

Dokumenty wspólne dla projektów KA131

 1. Formularz zgłoszeniowy online / Application form online
 2. Formularz danych bankowych (rachunki walutowe) / Bank account form (foreign currency)
 3. Schematy dofinansowania ryczałtowego / Unit costs funding schemes
 4. Protokół z rekrutacji (Recruitment protocol)
 5. Learning Agreement for studies
 6. Podanie o zgodę na wyjazd na studia krótkoterminowe (szkoły doktorskie) / Application for Short-Term Mobility Consent (Doctoral Schools)
 7. Oświadczenie o planowanej ekopodróży / Declaration of planned eco-travel
  Format Word,    Format PDF               / Format Word,    Format PDF
 8. Oświadczenie o zrealizowanej ekopodróży / Declaration of completed eco-travel
  Format Word,    Format PDF               / Format Word,    Format PDF
 9. Karta Studenta Erasmusa+ / Erasmus+ student charter
 10. Zaświadczenie o długości pobytu (Confirmation of stay)

Dokumenty dla projektu KA131 2022-2024

 1. Zasady wstępnej rekrutacji na wyjazdy krótkoterminowe SMS - doktoranci (KA131 2022) / Rules for preliminary recruitment for short-term mobility SMS - doctoral students (KA131 2022)
 2. Zasady wstępnej rekrutacji na wyjazdy krótkoterminowe SMS - doktoranci (KA131 2022) - wyjazdy do krajów trzecich niestowarzyszonych z Programem - aneks 1  / Rules for preliminary recruitment for short-term mobility SMS - doctoral students (KA131 2022) - mobilities to third countries not associated to the Programme - Annex no 1
  Lista umów międzyinstytucjonalnych z uczelniami w krajach trzecich niestowarzyszonych z Programem
 3. Wzór umowy indywidualnej KA131 2022 / Template of individual agreement KA131 2022
 4. Warunki przyznania dodatkowego dofinansowania dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością (dokument Narodowej Agencji Programu Erasmus+)
 5. Wniosek o dodatkowe dofinansowanie dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością
 6. Karta rozliczenia dofinansowania dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością

Dokumenty dla projektu KA131 2021-2023 - UWAGA! Limit środków został wyczerpany

 1. Zasady wstępnej rekrutacji na wyjazdy krótkoterminowe SMS - doktoranci / Rules for preliminary recruitment for short-term mobility SMS - doctoral students
 2. Wzór umowy indywidualnej / Template of individual agreement
 3. Warunki przyznania dodatkowego dofinansowania dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością (dokument Narodowej Agencji Programu Erasmus+)
 4. Wniosek o dodatkowe dofinansowanie dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością
 5. Karta rozliczenia dofinansowania dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością