Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Aktualności

28.12.2023 (USOS 7.0.1)
USOSadm w Java:
 • Wdrożono obsługę adresu do doręczeń elektronicznych (Osoby -> Osoby -> Identyfikatory zewnętrzne).
 • Rozpoczęto obsługę nakładki tożsamościowej - edycja danych preferowanych osoby (Osoby -> Osoby -> Dane osobowe -> Dane preferowane).
 • Poprawa funkcjonalności drukowania dyplomów.

06.09.2023 (USOS 7.0.0)
USOSadm w Java:
 • Dalszy rozwój obsługi postępowań doktorskich (Doktoranci -> Doktoranci, Doktoranci -> Postępowanie doktorskie).
 • Przeniesienie informacji o miejscu zamieszkania do programów osób (Studenci -> Programy osób -> zakładka Szczegóły).
 • Rozbudowa informacji o uzyskanych punktach przez studentów (Studenci -> Punkty).
 • Obsługa etapów studiów realizowanych poza uczelnią.
 • Obsługa klasyfikacji obowiązującej w dziedzinach i dyscyplinach naukowych i artystycznych.
USOSweb:
 • Zmiany w obsłudze EWP w ramach programu ERASMUS.
 • Przepisywanie LA do decyzji.

28.12.2022 (USOS 6.8.1)
USOSadm w Java:
 • Obsługa pola Kraj ukończenia szkoły średniej (potrzebne do GUS S-12) (Osoby -> Dane osobowe -> Dane bez historii).
USOSweb:
 • Drobne zmiany w obsłudze wyjazdów w ramach programu ERASMUS.

31.08.2022 (USOS 6.8.0)
USOSadm w Java:
 • Pełne przeniesienie obsługi postępowań habilitacyjynych.
 • Rozpoczęcie przenoszenia modułu obsługi doktorantów wraz z dodaniem funkcji oceny śródokresowej. W menu głównym dodano pozycję Doktoranci.
USOSweb:
 • Zmieniony wygląd aplikacji, lepsze dostosowanie do WCAG, w szczególności dodano deklarację dostępności.
 • Poprawki we wnioskach stypednialnych, oświadczeniach o dochodach.

06.04.2022 (USOS 6.7.3)
USOSadm w Java:
 • Rozpoczęcie przenoszenia obsługi postępowań habilitacyjynych.
 • Dodanie mozliwości wydruku kolejnych raportów (np. Zaświadczenie o wypłaconych stypendiach, Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, Rejestr zaświadczeń do WKU, Oferta rejestracji).
 • Rozpoczęcie przygotowań do obsługi procesu zlecenia oraz wydruków dyplomów ukończenia studiów wyższych.
USOS:
 • Rozbudowa modułu PENSUM o kolumny z planowanymi godzinami do wykonania.
USOSweb:
 • Poprawki we wnioskach stypendialnych (kalkulator dochodów, stypendium rektora).

29.12.2021 (USOS 6.7.2)
USOSadm w Java:
 • Kontynuacja poprawek w zakresie EWP.
 • Dalsze przenoszenie obsługi rejestracji.
USOSweb:
 • Poprawki w prezentowaniu wyników ankiet dydaktycznych.

12.10.2021 (USOS 6.7.1)
USOSweb:
 • Kontynuacja poprawek w zakresie obsługi LA dla studentów wyjeżdżających.
 • Wprowadzono liczne zmiany w zakresie Wniosków stypendialnych.

06.07.2021 (USOS 6.7.0)
USOSadm w javie:
 • Wprowadzono rejestr wydanych blankietów dyplomów ukończenia studiów wyższych.
 • Rozwijany jest projekt EWP.
 • Rejestracje można definiować w nowym interfejsie.
 • Rozpoczęcie procesu przenoszenia wypłat stypendiów do nowego interfejsu.
USOSweb:
 • Przygotowano obsługę LA dla studentów wyjeżdżających.
 • Nastąpiło połączenie rejestrów EMREX i EWP.
 • Przeniesion płatności do sekcji "Dla wszystkich".
 • Dokonano integracji płatności z Przelewy24.
 • Wprowadzono liczne zmiany w zakresie Wniosków stypendialnych.
 • Prowadzimy prace integracyjne z Moodle.

28.04.2021 (USOS 6.6.1)
USOSadm w javie:
 • Przeniesienie zmiany hasła i roli do menu Administracja.
 • Dodano obsługę formularza Pracownicy -> Komisje.
 • Połączono konta księgowe z funduszami stypendialnymi (USP-FK).
 • Zakończono przenoszenie słowników, Programy studiów już tylko w USOSadm.
USOSweb:
 • Konto bankowe i urząd skarbowy jest teraz w zakładce "Dla wszystkich".
 • Dodano możliwość eksportu adresu email studenta w protokołach.
 • Wkrótce nastąpi przeniesienie płatności do sekcji "Dla wszystkich".
Ankieter:
 • Zmieniono sposób definiowania grup respondentów dla ankiet i głosowań.
 • Synchronizacja osób następuje teraz bez użycia Migratora.

02.09.2020 (USOS 6.6.0)
USOSadm w javie:
 • Dodano nowy typ dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów: dyplom zagraniczny.
 • Zwiększono możliwość obsługi modułu Przedmioty.
 • Rozpoczęto przygotowania do obsługi raportu Karta Okresowych Osiągnięć Studenta (KOOS): zatwierdzanie, odrzucanie.
 • Rozpoczęto przygotowania do obsługi elektronicznego składania ślubowań przez nowych studentów.
USOSweb:
 • Zaktualizowano oświadczenia o dochodach.
 • Rozbudowano wniosek o akademik.
 • Dodano możliwość obsługi mLegitymacji.
APD:
 • Dodano pole Uwagi dla Komisji na protokole egzaminu dyplomowego.

09.01.2020 (USOS 6.5.2)
USOSadm w javie:
 • Przeorganizowanie menu głownego Słowniki.
 • Dodanie możliwości określenia podstawy przyjęcia na studia dla cudzoziemców (Studenci -> Programy osób):
  1. PUMNAR Umowa międzynarodowa
  2. PUPZU Umowa zawierana z podmiotem zagranicznym przez uczelnie
  3. PDMIN Decyzja ministra
  4. PDNAWA Decyzja dyrektora NAWA
  5. PDAR Decyzja administracyjna rektora
  6. PDNCN Decyzja dyrektora NCN
 • Dodanie możliwości wpisania kompetencji dla pracowników prowadzących zajęcia na podstawie umów cywilno-prawnych (Pracownicy -> Pracownicy):
  1. Zdobyte doświadczenie
  2. Kompetencje naukowe
  3. Kompetencje dydaktyczne
  4. Kompetencje praktyczne
USOSweb:
 • Dodano możliwość wpisania daty uzyskania oceny w protokole.
Obsługa:
 • Dodano dziedzinę i dyscyplinę uzyskania stopnia doktora w przewodach doktorskich, wcześniejsza dziedzina i dyscyplina dotyczy otwarcia przewodu.
 • Dodano dokument uprawniający do podjęcia studiów - dokument potwierdzający najwyższą jakość osiągnięć naukowych, np. "Diamentowy grant".
 • Rozpoczęto przygotowania do rejestrowania potwierdzania zapoznania się studentów z klauzulami i regulaminami.
 • Dostosowano USOS do obsługi zgodnie z wymaganiami POL-on 2.0:
  • pozwolenia i uruchomienia kierunków studiów
  • przedmioty realizowane podczas kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (przedmioty i przedmioty cykli)
  • kosztorys w okresie rozliczenia pensum może zostać spięty z pozwolenieniem na prowadzenie studiów (w celu przekazywania liczby godzin zajęć pracowników)
  • typ urlopu (nieobecności) - czy ma być przekazywany do POL-onu

27.08.2019 (USOS 6.5.0)
USOSadm w javie:
 • Umieszczenie pozycji Akademiki w menu głównym.
 • Przeniesienie obsługi ankiet do nowego interfejsu (Słowniki -> Ankiety).

28.08.2018 (USOS 6.4.0)
Obsługa studiów:
 • Dodano możliowść liczenia średniaj tylko z protokołów egzaminacyjnych (ogólnych).
 • Uzyskane poza uczelnią efekty uczenia (punkty ETCS) można odnotować w systemie i eksportwać do systemu POL-on.
 • Rozpoczęto przygotowania do obsługi wymiany międzynarodowej z wykorzytsaniem "ERASMUS Without Paper".
 • Płatności (przygotowano nowy moduł do obsługi płatności (USP-FK):
  • studenci otrzymają nowe numery kont bankowych do wpłąt,
  • zmienia się interfejs dla użytkowników w dziekanatach (szczegóły w dedykowanym szkoleniu).
USOSadm w javie:
 • Rozpoczęcie przenoszenia modułu akademikowego (płatności, a w najbliższej perspektywie kwaterowanie).
 • Przeniesienie i rozbudowa słowników.
Dyplomy:
 • Dodano możliwość odnotowania w systemie daty wydania duplikatu dyplomu.
USOSweb:
 • Dodano możliwość załączania innych dokumentów do podań studenckich.

30.08.2017 (USOS 6.3.0)
Skreślenia:
 • Podczas skreślania studenta z programu studiów system będzie zamykał wszystkie otwarte etapy tego programu łącznie z niezaliczaniem przedmiotów.
 • Rozszerzono obsługę skreśleń na skutek wniesienia odwołania od decyzji o skreśleniu poprzez dodanie możliwości:
  • anulowania decyzji o skreśleniu w ramach autokontroli decyzji I instancji,
  • odmowy anulowania skreślenia w ramach decyzji II instancji.
Stypendia:
 • Raporty stypendialne zostały przepisane w nowej technologii BIRT, zatem będą automatycznie generowane jako pdf.
Dyplomy:
 • Dodano możliwość wydruku dyplomu i suplementu zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 10 lutego 2017 roku.
Przewody habilitacyjne:
 • Dodano możliwość zarejestrowania informacji o przewodzie habilitacyjnym i jego wyniku.
USOSweb:
 • Dodano nowe wnioski o stypendium doktoranckie oraz projakościowe.
 • Dodano nowe wnioski w dziale "Dla pracowników":
  • O zaliczeniu do minimum kadrowego,
  • O zaliczeniu do minimum związanego z uprawnieniem do nadawania stopni,
  • O zaliczeniu do liczby N (oświadczenie o działalności B+R),
 • Rozbudowano obsługę w ramach projektu EMREX - pobierania ocen przez studentów w ramach wymiany ERASMUS, MOST.

28.12.2016 (USOS 6.2.1)
Ogólnie:
 • Wprowadzono nową obsługę skreśleń studentów.
  • Skreślenie natychmiastowe - dotyczy skreśleń, gdzie nie przewiduje się procedury odwoławczej (np. przeniesienie na inny program), z wydaniem decyzji dla pierwszej instancji,
  • Skreślanie instancyjne (przycisk: Decyzja I instancji) - gdy skreślenie staje się ostateczne w ramach KPA (data doręczenia, odwołanie od decyzji pierwszej instancji, decyzja drugiej instancji).
 • Dodano obsługę zmienności w czasie dla trybu studiowania dla cudzoziemców.
 • Dodano możliwość oznaczenia osoby jako kopromotora w rozprawie doktorskiej.
USOSweb:
 • Dodano drukowanie sylabusa z poziomu Edycji Przedmiotów.
 • Dodano w protokołach kolumnę na powód niemożności wystawienia oceny.
 • Rozpoczeto proces dostosowywania USOSweba do standardu WCAG 2.0, na początek dla stron w “Mój USOSweb”.

23.08.2016 (USOS 6.2.0)
Ogólnie:
 • Rozszerzono nazewnictwo przedmiotów (nazwa przedmiotu w języku oryginalnym, angielskim i polskim).
 • Wprowadzono rejestr przedłużeń legitymacji elektronicznych (ELS/ELD).
USOSweb:
 • Wprowadzono obsługę wnioskowania o stypendium ministra dla najlepszych studentów/doktorantów.
 • Dodano wykrywanie duplikatów przy wydawaniu e-obiegówek.
 • Przeniesienie modułu Wnioski do sekcji "Dla wszystkich".

20.04.2016 (USOS 6.1.2)
Ogólnie:
 • Dalsza rozbudowa modułu stypendialnego.
 • Dodano możliwość określania czy pracownicy prowadzący grupy zajęciowe w ramach zastępstw lub doktoranci będą mogli zostać wyłączeni z następujących czynności:
  • wpisywania ocen do protokołów,
  • bycia ocenianym w ankietach dydaktycznych.
USOSweb:
 • Wprowadzono pełną obsługę ankiet zajęciowych w języku angielskim.
 • Dotychczasowe pole na nazwę przedmiotu jest teraz rozumane jako nazwa przedmiotu w oryginalnym brzmieniu. Dodano pole na nazwę w języku polskim.
 • Zmodyfikowano oświadczenie o dochodach - zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych - dochód uzyskany.
APD:
 • Nastąpiła zmiana szaty graficznej APD i poprawa czytelności przycisku do pobrania pliku pracy dyplomowej do druku - ważne z powodu nowej procedury ukończenia studiów na UMK.
 • Wprowadzono wymuszenie załączenia pliku z pracą dyplomową.
 • Poprawiono widoczność przycisku “wersja do druku”.

07.10.2015 (USOS 6.1.1)
Ogólnie:
 • Rozbudowano algorytmy stypendialne.
 • Dodano możliwość zdefiniowana recenzji z listą wyboru.
USOSweb:
 • Rozbudowano wniosek stypendia socjalne.
  • Dodano obsługę wariantów zwiększenia stypendium socjalnego (dotyczy dodatków za zakwaterowanie).
  • Zapisywana jest data doręczenia wniosku.
  • Zwiększono kontrolę osób, które mogą wnioskować (awansowani studenci, socjane zwiększone tylko dla stacjonarnych, zbieranie informacji o studiach na innych uczelniach podczas wnioskowania itp).
 • Zwiększono wydajność rejestracji z wymuszonymi podpięciami.
APD:
 • Przygotowano nowy format oraz sposób wysyłania danych do ORPD (teraz wg metody PUSH).
 • Dodano sprawdzenie poprawności i kompletu danych przed wysłaniem danych do ORPD.

10.09.2015 (USOS 6.1.0)
Ogólnie:
 • Dodano pole na wpisanie daty ważności dokumentu tożsamości.
 • Dodano możliwość określenia który z promotorów w przewodzie doktorskim pełni funkcję opiekuna pomocniczego.
 • Dostosowano porozumienie o programie zajęć (Learning Agreement - LA) dla studentów wyjeżdżających za granicę do wymogów programu Erasmus+. Dodano możliwość odnotowywania powodów zmian na liście (powód dodania/usunięcia) każdego przedmiotu.
 • Dodano obsługę pracowników zatrudnionych przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych.
USOSweb:
 • Rozbudowano wnioski socjalne o nowe stany i akcje potrzebne do doręczania i wysyłania decyzji.
  • Zmieniono nazwę stanu "Zatwiedź" na "Zarejestruj w module Wnioski".
  • Można zablokować składanie wniosków dla studentów, którzy nie zostali jeszcze awansowani.
  • Umożliwiono anulowanie przekazania do ponownego rozpatrzenia.
APD:
 • Umożliwiono opiekunowi pracy dyplomowej wpisanie komentarza dla autora w przypadku cofania pracy do poprawy.

27.05.2015 (USOS 6.0.2)
Ogólnie:
 • Dodano kod ISCED do programu studiów na potrzeby statystyk zewnętrzych (np. skalowanie ocen wg EGRACONS).
 • Zmiększono długość pola na komentarz do statusu zaliczenia.
 • Dodano możliwość zmiany wyświetlania kolejności zaliczonych etapów przez studenta, do zmiany służą przyciski strzałki w dole formularza Programy osób.
 • Grupy dedykowane mogą teraz także być ograniczone wg płci uczestników.
 • W zakresie prac dyplomowych, możemy teraz określić:
  • Czy praca ma być dostępna w czytelni?
  • Czy praca ma być dostępna w internecie?
 • Zatrudnienie nietatowe teraz trzeba dodatkowo określić wartością ze słownika (Student, Doktorant, Emeryt itd.).

28.11.2014 (USOS 6.0.1)
Ogólnie:
 • Zwiększono zakres danych osobowych ze względu na konieczność eksportu do systemu POL-on.
 • Przygotowano eksport do systemu POL-on w nowym wymaganym formacie, w szczególności dodano nową grupę danych do eksportu - doktoranci.
USOSweb:
 • Ustalono stałą szerokość kanwy USOSweba: 1200px.
 • Zakładka na konta bankowe uczelni została przeniesiona na pierwszą pozycję w module PŁATNOŚCI, a nowa strona z kontami bankowymi studenta do działu STYPENDIA.
 • Umożliwiono eksport ankiet do SPSS.
 • Dodano opcję filtrowania obiegówek po programie oraz dodanie niekatywnego programu dla studenta (skreślonego, absolwenta).

28.08.2014 (USOS 6.0.0)
Ogólnie:
 • Uporządkowano miejsce przechowywania informacji o kontach bankowych studenta (konta w PLN, walucie obcej, banku zagranicznym).
 • Zwiększono zakres danych osobowych objętych monitorowaniem historii ich zmian.
 • Umożliwiono przechowywanie w systemie informacji o opiekunach naukowych studenta w ramach programu studiów.
Oferta dydaktyczna:
 • Dodano możliwość określania czy w danym protokole zajęciowym koordynator przedmiotu może wpisać oceny (domyślnie nie może).
 • Dla Planisty ulepszono układanie planu dla studiów niestacjonanrnych (dodano tabele do określania zestawów dni).
 • SRS - Wykrywanie kolizji, wyszukiwanie wolnych sal w wielu budynkach na raz, dodawanie spotkań do wielu sal na raz, nowy - szybszy algorytm szukania wolnych sal.
USOSweb:
 • Dodano nowe filtry na liście obiegówek.
 • Wprowdzono wiele zmian we wnioskowaniu o akademik (ubieganie się o miejsce dla opiekuna osoby niepełnosprawnej, możliwość rezygnacji z przyznanego miejsca).
 • Teraz wiadomości wysyłane z USOSmaila będą mogły zawierać załącznik).
 • Rozpoczęto wprowadzanie zmian we wniosku o stypendium rektora.
 • Rozbudowano interface do określania przez użytkowników ich preferencji w zakresie widoczności danych kontaktowych i autorstwa prac dyplomowych.

20.05.2014 (USOS 5.4.6)
Ogólnie:
 • Umożliwiono wprowadzanie więcej prac dyplomowych związanych z jednym dyplomem studenta.
 • Zwiększono zakres danych osobowych objętych monitorowaniem historii ich zmian.
 • Umożliwiono przechowywanie w systemie informacji o opiekunach naukowych studenta w ramach programu studiów.
Oferta dydaktyczna:
 • Dodano możliwość określania wysokości pensnum dla stanowiska w zależności od jednostki zatrudnienia (wydziału).
USOSweb:
 • Zmieniono mechanizm kadrowania zdjęć do ELS.
 • Kosmetyczne poprawki w module Wymiana studencka (np. dodatkowy eksport pliku z danymi dotyczącymi umów).
 • Rozbudowano mechanim preferencji, w tym umożliwiono ukrycie nazwiska autora pracy w APD.

19.03.2014 (USOS 5.4.5)
Ogólnie:
 • Zwiększono liczbę znaków na wpisanie tytułu pracy dyplomowej.
 • Umożliwiono wprowadzenie do sytemu wielu przewodów doktorskich dla jednej osoby.
 • Wprowadzono szereg zmian w obsłudze wyjazdów w ramach programu ERASMUS+.
Oferta dydaktyczna:
 • Dodano możliwość definiowania dolnych limitów liczebności osób w grupach.
USOSweb:
 • Wyrównano szanse uczestników rejestracji według typu "kto pierwszy, ten lepszy".
 • Dostosowano obsługę wyjazdów w ramach programu ERASMUS+.
 • Od tej pory ustawiony etap podpięcia będzie można modyfikować tylko jeśli etap dodano podczas okresu podpinania zdefiniowanego w kalendarzu podpięć, który trwa nadal w momencie próby edycji tego etapu.

20.01.2014 (USOS 5.4.4)
Programy osób:
 • Usprawniono przygotowanie raportów sprawozdawczych do GUS.
 • Historia zmiany danych osobowych obejmuje teraz także pola płeć i obywatelstwo.
 • Umożliwiono obsługę numerów kontrolnych dla prac dyplomowych (zapewnienie spojnśoci wersji elektronicznej i papierowej pracy dyplomowej).
Oferta dydaktyczna:
 • Wprowadzono obsługę kodów ISCED dla przedmiotów. Formularz korzysta z nowej tabeli dz_kody_isced i z nowego pola dz_kody_sokrates.kod_isced.
 • Przygotowano możliowość eksportu do pliku prostych statystyk ocen.

23.10.2013 (USOS 5.4.1-5.4.3)
Programy osób:
 • Przygotowano obsługę elektronicznej obiegówki dla studenta, rozpoczniemy proces wdrażania tej aplikacji w USOSwebie.
 • Udostępniono komplet zmian związanych z obsługą w USOS uprawnienia do studiów bezpłatnych, punktów ECTS, oświadczeń studentów i naliczania opłat w kontekście raportowania do systemu POL-on.
 • Dodano możliwość informowania o akredytacjach przeprowadzonych na kierunku (zakładka w słowniku Jednostek Organizacyjnych).
 • Podpięcia przedmiotów dokonywane przez studentów w USOSwebie będą możliwe tylko w datach wpisanych do kalendarza. Wpisaliśmy wstępnie 1.10.2013 do 15.11.2013 dla przedmiotów z cykli 2013/14 i 2013/14Z. Dla przedmiotów z cyklu letniego 2013/14L wpiszemy 1.02.2014 do 28.02.2014.
Oferta dydaktyczna:
 • Ankiety - liczne poprawki w raportach podsumowujących ankiety.

18.07.2013 (USOS 5.4.0)
Programy osób:
 • Dodano możliwość uzupełnienia Decyzji administracyjnej o informację na temat etapu, którego decyzja dotyczy.
 • Wprowadzono mechanizm archiwizacji zaliczeń w celu blokady wszelkich zmian w protokołach i ocenach.
 • Wprowadzono mechanizm archiwizacji etapów programów. System sprawdza czy:
  • Nie ma otwartych etapów dla programów administrowanych przez jednostkę.
  • Nie ma błędnych decyzji.
  • Nie ma podpięć w stanie prośby.
  • Wszystkie podpięcia pod archiwizowane etapy są związane z przedmiotami, dla których ustalono ostateczny status zaliczenia.
 • Zmieniono sposób modelowania wznowienia studiów w celu ułatwienia obsługi podpięć i decyzji po wznowieniu na studia. Zmiana polega na dopuszczeniu zarówno anulowania skreślenia, jak i wznowienia w ramach tej samej instancji programu. Specjalna flaga w historii skreśleń/wznowień wskazuje na to, jaka operacja została wykonana. Zmieniona zakładka w formularzu Programy osób teraz nosi nazwę Skreślenia/Wznowienia. Status wpisu w historii skreśleń/wznowień jest pokazywany w ostatniej kolumnie (Anulowanie/Wznowienie). Do wykonywania operacji są przeznaczone cztery przyciski umieszczone na zakładce. Stan przycisków zależy od statusu studenta na programie.
 • Adresowanie kopert - w menu Osoby na pozycji 'Adresowanie kopert' został podpięty nowy formularz, wpr_adr_kopert, pełniący rolę interfejsu do raportu BIRT. Formularz pozwala na usytuowanie adresu adresata w pionie i w poziomie, wybór typu adresu, wpisanie adresu nadawcy, wybór formatu koperty. Można wydrukować kopertę dla 1 osoby lub zbioru osób wyfiltrowanych w formularzu.
 • W zakładce 'Wymagania etapowe' w formularzu wpr_wymag_os_info doszła kolumna z punktami ECTS.
 • Podpięcia - na formularzu można uzyskać teraz informację kto i kiedy wykonał podpięcie.
 • Podpięcia - Student może modyfikować podpięcia w USOSweb, jeśli są spełnione warunki:
  1. Jest to dozwolone przez opcję Podpięcia w Kalendarzu. Dla zachowania zgodności wstecz wystarczy wstawić do Kalendarza wpis obowiązujący przez cały rok akademicki. Brak wpisu w Kalendarzu uniemożliwia modyfikowanie podpięć w USOSweb.
  2. Jest to dozwolone przez status flagi przy programie 'Czy zgłoszony do rozliczenia'. Flaga musi mieć wartość NIE.
  3. Jest to dozwolone przez datę następnego zaliczenia. Data musi być z przyszłości.
  Przez odpowiednie ustawienie opcji Podpięcia w Kalendarzu można ograniczać okres modyfikowania podpięć przez studentów.
  Dodatkowo wprowadzono ograniczenie na zmianę podpięć pod etapy zaliczone warunkowo. Student nie może modyfikować tych podpięć do etapów zaliczonych warunkowo, których data podpięcia jest wcześniejsza od daty zakończenia etapu (można podpinać nowe przedmioty pod etap zaliczony warunkowo, ale nie można zmieniać podpięć przedmiotów z poprzednich lat).
  Aby studenci ani migrator nie mogli zgłaszać programów do rozliczenia należy ustawić wszystkim studentom flagę CZY_ZGLOSZONY w DZ_PROGRAMY_OSOB na T oraz globalnie wyłączyć opcję "Zmieniaj flagę 'Zgłoszony do rozliczenia' po rozliczeniu na NIE" (parametr systemowy P_ROZLICZ_ZMIEN_FLAGE).
Doktoranci:
 • Wszystkie raporty w module Doktoranci zostały przeniesione na BIRT.
 • Dodano możliwość kopiowania składu komisji.
 • Dodatkowe pola do obsługi przewodów doktorskich:
  • data_do_odbioru - Data, od której dyplom jest gotowy do odbioru,
  • data_odbioru - Data odbioru dyplomu,
  • czy_wersja_ang - Czy została zamówiona wersja angielska dyplomu doktorskiego,
  • data_do_odbioru_ang - Data, od której wersja angielska dyplomu jest gotowa do odbioru,
  • data_odbioru_ang - Data odbioru wersji angielskiej dyplomu,
  • czy_nostryfikacja - Czy jest to przewód nostryfikacyjny,
  • szk_id_zagr - Jednostka organizacyjna uczelni zagranicznej, która wystawiła nostryfikowany dyplom.
Dyplomy:
 • Zwiększono kontrolę poprawności danych przy generowania numeru dyplomu.
Oferta dydaktyczna:
 • W formularzu Słowniki wymagań etapowych można zbiorczo dodawać przedmioty do wymagań.
 • Ankiety - przeniesienie raportów do BIRT (statystyki, wyniki ankiet wg przedmiotów, wyniki ogólne).
 • Ankiety - powstał nowy formularz 'Wyniki ankiet wg prowadzących' (wpr_os_kom). W dotychczasowym formularzu 'Wyniki ankiet wg ankiet' (wpr_kom) można było oglądać wyniki tylko w kontekście ankiety, zatem obejrzenie wszystkich ankiet jednej osoby wymagało szukania ich po wszystkich ankietach. Nowy formularz pokazuje te same wyniki, ale pozwala obejrzeć je w kontekście jednej osoby.
 • Ankiety - dodano mozliwość wpisania dat w celu automatycznego otwierania/zamykania ankiet.
 • W mechaniźmie zbiorczego generowania protokołów dodano możliwość dodawania terminów do istniejących protokołów.
 • W formularzu Przedmioty->Przedmioty, w zakładce "Cykle" dodano przycisk z przejściem to formularza "Przedmioty cykli", na którym jest możliwość usunięcia przedmiotu cyklu. Ułatwi to usuwanie dodanych przypadkowo przedmiotów cykli.
Sprawozdawczość:
 • Dodano formularz do liczenia statystyk studenckich.
 • Przygotowano statystyki częstości ocen.
USOSweb:
 • Dla decyzji wyjazdowych (LA) dopuszczono jeszcze jedną wartość: 3 - edycja ocen. Decyzja w tym stanie będzie dopuszczona do ograniczonej edycji - tylko oceny. Podstan będzie wykorzystywany po powrocie studenta z wymiany - koordynator zmieniając stan na 3 dopuści możliwość edycji (wypełnienia) ocen przez studenta. Tym samym LA zmieni się w TofR.
Słowniki:
 • Zwiększono liczbę znaków na wpisanie nazwy programu studiów, etapu i kierunku studiów.
 • Dodano możliwość wpisania nazw programów studiów w kolejnych językach.
 • Dodano przejście z formularza słownikowego "Programy studiów" do zakładki "Etapy kierunków" formularza "Słowniki programów i wymagań".

07.11.2012 (USOS 5.3.1)
Doktoranci:
 • Dodano kilka raportów w nowej technologii BIRT dla modułu Doktoranci.
Dyplomy:
 • Zwiększono kontrolę poprawności danych przy generowania numeru dyplomu.
Oferta dydaktyczna:
 • W formularzu 'Szczegóły zajęć' dodano przycisk do usuwania grup zajęciowych. Przycisk działa podobnie do przycisku usuwającego przedmiot cyklu. Pokazuje jakie są rekordy zależne i prosi o potwierdzenie decyzji o usunięciu. Nie można usunąć grupy, gdy są już do niej zapisane osoby, gdy istnieją grupy związane lub wypełnione ankiety. Można usunąć (po potwierdzeniu), gdy zostaną wykryte następujące rekordy zależne:
  • prowadzący grup,
  • terminy (w tym rozbite na spotkania),
  • grupy dziekańskie,
  • dedykacje,
  • dezyderaty,
  • elementy planów (w tym rozbite na spotkania).
SRS:
 • Teraz SRS jest w pełni angielskojęzyczny.

06.09.2012 (USOS 5.3.0)
Programy osób:
 • Dodano możliwość skaładania zleceń wydruku Elektronicznych Legitymacji Doktorantów.
 • Rozszerzono mechanizm kopiowania decyzji od innej osoby - teraz kopiowane są także informacje o typie zajęć i liczbie godzin zajęć.
 • Poprawiono mechanizm rozliczania studenta z wymagań: przedmioty obowiązkowe ze statusem podpięcia 'Odrzucone' są pomijane przez automat rozliczający.
 • Rozbudowano przechowywanie historii zmiany danych osobowych.
Dyplomy:
 • Dodano słownik obszarów wiedzy - niezbędny do wydruku nowych dyplomów.
 • Dodano informacje o pracy w języku, w którym praca została napisana.
 • Dodano nowy status pracy 'Praca do obrony'.
Stypendia:
 • Dodano obsługę zwrotu stypendium, należy w formularzu Przyznane stypendia podać kwote zwrotu, datę zwrotu oraz przyczynę. Zwrot można wpisać jedynie w zatwierdzonym okresie (ale nie zamkniętym).
Oferta dydaktyczna:
 • Doszła nowa kolumna 'status' dla pracowników zatrudnionych z wartościami: A - aktualnie zatrudniony, B - urlop bezpłatny, C - urlop wychowawczy/wojsko, D - pracownik zwolniony, E - emeryt/niezatrudniony, P - osoba pozauczelniana, S - stypendysta, X - dane archiwalne.
 • W formularzu 'Szczegóły przedmiotów cykli' był dostępny przycisk do wysyłania wiadomości do koordynatorów przedmiotu cyklu wybranego w formularzu lub wszystkich wyfiltrowanych. Rozszerzono funkcjonalność dostępną pod przyciskiem o możliwość wskazania dodatkowo prowadzących grupy zajęciowe oraz studentów w grupach.
 • W ankietach wydłużono pole na komentarz z 1000 do 3000 znaków.
USOSweb:
 • Na stronie EDYCJA PRZEDMIOTÓW przy grupach zajęciowych poszczególnych przedmiotów wyświetlają się nazwiska prowadzących, a przy przedmiocie cyklu - nazwiska koordynatorów.
SRS:
 • Doszedł mechanizm powiadamiania o zdarzeniach poprzez wysyłanie powiadomień email.
 • Pojawiła się nowa pozycja w menu głównym - Raporty - z zawartością.

21.02.2012 (USOS 5.2.0)
Programy osób:
 • Wdrożono nowy mechanizm ustawiania statusu osoby na programie i wyliczania planowanej daty ukończenia studiow.
 • Rozbudowano mechanizm do przepisywania ocen na zaliczenie. Efekt docelowy ma być taki, że przepisywanie będzie się odbywać automatycznie, w pewnych ustalonych sytuacjach.
 • Wprowadzono rejestr oświadczeń studenta o studiach bezpłatnych zrealizowanych w innych uczelniach.
 • Dodano alternatywny sposób filtrowania studentów - zamiast po kodzie etapu, mamy możliwość wyszukać po typie cyklu i numerze etapu. Czyli wpisuje się np. 2 SEM lub 3 ROK.
 • Więcej informacji o cudzoziemcach:
  • typy posiadanych dokumentów, np. karta Polaka, karta pobytu;
  • tryb studiowania, np. cudzoziemiec odbywający studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich; cudzoziemiec, ze skierowaniem, na zasadzie odpłatności; cudzoziemiec, bez skierowania, na zasadzie pełnej odpłatności;
 • Ulepszono filtr dodawania osób do rankingów.
Stypendia:
 • Dodano informacje administracyjne do wielu formularzy stypendialnych.
Oferta dydaktyczna:
 • Zatwierdzanie planu jest ostateczne. Aby opublikować plan wystarczy go tylko zapisać za pomocą specjalnego przycisku.
 • Wprowadzono pojęcie "Zestawy sal" w celu łatwiejszego ich filtrowania i grupowania, np. wszystkie sale laboratoryjne albo sale należące do jednej z jednostek usytuowanych w budynku.
USOSweb:
 • Rozbudowano mechanizm definiowania oświadczenia o uprawnieniach do studiów bezpłatnych. Teraz już można drukować wszystkie cztery punkty oświadczenia.
 • Przywrócono pokazywanie informacji o otrzymanych dyplomach.
 • Lepsze pokazywanie planu zajęć (tygodniowego lub semestralnego) z uwzględnieniem kalendarza akademickiego.

6.10.2011 (USOS 5.1.3)
Programy osób:
 • W formularzu Punkty studenta na programie poprawiono podsumowanie punktów z decyzji i wprowadzono drobne poprawki kosmetyczne.
 • Wdrożono nowy mechanizm w zakresie liczenia średnich i rankingów umożliwiający studentowi w ramach każdego programu studiów jednokrotnie zrezygnowanie z zaliczania przedmiotu, na który się wcześniej zarejestrował. Zatem brak oceny z tego przedmiotu nie powoduje konieczności płacenia za jego niezaliczenie oraz nie liczy się do średniej.
 • Zmodyfikowano raport 'Rejestr wydanych dokumentów'. Dodano dynamiczny parametr pozwalający zdecydować czy ma być drukowana kolumna 'Książeczka zdrowia'.
 • Wprowadzono obsługę osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych studenta.
Stypendia:
 • Powstał nowy formularz w dziale Stypendia -> Dziekanat -> Wnioski studenta o stypendia wg osób do edycji wniosków o stypendia oraz osiągnięć studenta. Jest to związane z wdrażaniem składania wniosków o stypendia przez USOSweb. Zasadniczo zakłada się, że osiągnięcia będą edytowane bezpośrednio przez studentów w USOSweb w ramach aplikowania o stypendium rektora (dawniej naukowe).
POL-on:
 • Wykonano na bazie zmiany związane z wyprowadzaniem danych do systemu POL-on. Po stronie USOS pojawiły się wszystkie pola potrzebne dla danych kadrowych.
  1. Formularz Słowniki -> Słowniki pracownicze

   • dz_stanowiska_zatr (kod_polon)
   • dz_funkcje_zatr (kod_polon, czy_kierownicza)
   • dz_stopnie_zawodowe (kod_polon)
  2. Formularz Słowniki -> Słowniki ogólnopolskie

   • dz_szkoly (kod_polon)
  3. Formularz Słowniki -> Słownik programów i wymagań

   • dz_kierunki_studiow (kod_polon)
   • dz_specjalnosci (nowa tabela)
  4. Formularz Słowniki -> Jednostki organizacyjne

   • dz_jednostki_organizacyjne (data_zalozenie, regon, czy_zamiejscowa, czy_podstawowa)
  5. Formularz Słowniki -> Programy studiów

   • dz_programy(krstd_kod, polon_kod)
  6. Formularz Pracownicy -> Pracownicy

   • dz_prac_zatr (etat_licznik, etat_mianownik, data_objecia_stan, czy_podstawowe)
   • dz_prac_dyscypliny(nowa_tabela)
   • dz_pracownicy (data_zgody_rektora, tytul_ddz_id)
   • dz_zmiany_stopnia_zaw (uczelnia_txt, kierunek_txt, szk_id, krstd_kod)
   • dz_zmiana_stopnia_nauk (tryb_nadania, szk_id, dsc_id, data_wszczecia_przew)
   • dz_specjalnosci_prac (nowa tabela)
   • dz_minima_kadrowe (nowa tabela)
Oferta dydaktyczna:
 • Zmiana kodu przedmiotu jest możliwa tylko za pomocą przycisku "Zmień kod".
 • Częstotliwość 'CO_DWA_TYGODNIE' zamieniamy na 'CO_DWA_TYG_NIEPARZ'. Zmiana jest po to, żeby podczas rozbijania można było automatycznie rozpoznać intencje planisty.
USOSweb:
 • Dodano ikonkę z rozwijalnym kalendarzem do szybkiego wyboru tygodnia we wszystkich miejscach, w których wyświetlany jest plan zajęć z możliwością wyboru oglądanego tygodnia.
 • Dorobiono mechanizm zbiorczego podpinania przedmiotów. Można zaznaczyć równocześnie wiele przedmiotów i wszystkie podpiąć pod wskazany etap i program.
 • Blok 'Zajęcia' w 'Mój USOSweb' pokazuje teraz zajęcia z aktywnych cykli (tak jak w Katalogu osób). Wyświetla też kod cyklu przedmiotu.

9.07.2011 (USOS 5.1.2)
Programy osób:
 • Dodano możliwość oglądania logów z rozliczania osoby.
 • Dodano mozliwość liczenia średnich ocen jednocześnie z kilku etapów i cykli.
 • Na formularzu 'Informacje o wymaganiach' dodano kolumnę na liczbę brakujących punktów (wyświetlane są na czerwono, żeby się wyraźnie odróżniały od pozostałych punktów).
 • Wprowadzono zmiany do sposobu pokazywania punktów ECTS przedmiotów na karcie przebiegu studiów oraz dodano sumowanie.
Doktoranci:
 • Rozszerzono moduł Doktoranci o możliwość wpisania dowolnej liczby opiekunów naukowych.
Płatności:
 • W formularzu "Wpłaty i rozliczanie" w wierszu z danymi o osobie, usunięto nazwę jednostki, a wprowadzono drugie imię i indeks główny.
 • W raporcie "Zestawienie wpłat" dodano możliwość wyboru wszystkich jednostek organizacyjnych oraz wszystkich symboli transakcji.

26.01.2011 (USOS 5.1)
Programy osób:
 • Wprowadzono kontrolę liczby 'aktywnych' skreśleń studenta na programie.
 • Uwzględniono zmienność w czasie wymagań przyjęć na programy studiów.
 • Powstał nowy raport 'Zaświadczenie do banku o zmianie terminu ukończenia studiów'.
 • Dyplomy wielojęzyczne. Dyplom ukończenia studiów będzie można teraz drukować w sześciu wersjach językowych: polska, angielska, niemiecka, francuska, rosyjska, hiszpańska.
 • W fomularzu 'Przewody doktorskie' doszedł przycisk wywołujący nowy raport 'Zaświadczenie o ukończeniu studiów III stopnia i uzyskaniu stopnia doktora' ('dokt_zasw').
 • Dodano możliwość anulowania unieważnienia legitymacji. Prawo do takiego anulowania mają tylko osoby z przypisanym (nowym) uprawnieniem 'prawo do cofania anulowania legitymacji'.
Płatności:
 • Do planów ratalnych dodano flagę DZ_PLANY_RATALNE.CZY_DOMYSLNY. Do tej pory był wybierany plan o najmniejszej liczbie rat. Teraz domyślny plan będzie wskazywany w słowniku i jeśli student do upłynięcia wskazanego terminu nie wybierze planu, to migrator przypisze mu ten domyślny.
 • Rozbudowano mechanizm karencji odsetek o możliwość ustalenia minimalnej kwoty naliczanych odsetek.
 • Raport 'Transakcje przeterminowane' zawiera szczególowe informacje o kwotach niezapłaconych należności.
Oferta dydaktyczna:
 • Rejestracje.
  • W formularzu 'Wprowadzanie nowej rejestracji', na zakładce 'Przedmioty', doszedł przycisk 'Zmień status', który aktywny jest tylko dla rejestracji o statusie O lub P. Mechanizm ten pozwala na zmianę statusu wszystkich przedmiotów rejestracji z jednego wybranego status na drugi. Po zakończeniu operacja wymaga ręcznego zapisania zmian.
  • Dodano nowy raport 'Rejestracje osoby', z listą rejestracji danej osoby we wskazanym cyklu dydaktycznym (dostępny z Programów osób).
 • Znacznie rozbudowano informacje o przedmiotach, zajęciach i grupach na potrzeby Syllabusa. Dodano nowe pola w tabelach:
  • DZ_PRZEDMIOTY: zalozenia_wstepne, zalozenia_wstepne_ang, efekty_uczenia, efekty_uczenia_ang, kryteria_oceniania, kryteria_oceniania_ang, praktyki_zawodowe, praktyki_zawodowe_ang, URL,
  • DZ_PRZEDMIOTY_CYKLI: literatura, literatura_ang, opis, opis_ang, skrocony_opis, skrocony_opis_ang,
  • DZ_ZAJECIA_CYKLI: efekty_uczenia, efekty_uczenia_ang, kryteria_oceniania, kryteria_oceniania_ang, zakres_tematow, zakres_tematow_ang, metody_dyd, metody_dyd_ang, literatura, literatura_ang, URL,
  • DZ_GRUPY: zakres_tematow, zakres_tematow_ang, metody_dyd, metody_dyd_ang, literatura, literatura_ang, URL, opis_ang.
 • Poszerzono możliwość kopiowania dedykowania grup (teraz można kopiować pomiędzy dowolnymi grupami dowolnych przedmiotów - poprzednio tylko w ramach jednego przedmiotu.
 • W formularzu Zajęcia -> Grupy w liście wyboru do pola z częstotliwością odbywania zajęć w grupie dodano dwie wartości: CO_DWA_TYG_PARZ i CO_DWA_TYG_NIEPARZ (chodzi o wskazanie, które zajęcia startują jako pierwsze, mając tę informację łatwo będzie wskazywać konflikty w Planiście oraz prawidłowo rozbijać zajęcia na pojedyncze spotkania).
  • Umożliwiono dodatkowe rozbijanie terminów już rozbitych, z eliminacją powtarzających się spotkań.
  • Umożliwiono rozbijanie terminów ze zdefiniowanym terminem, ale bez sali.
  • Zmieniono interfejs użytkownika przy wpisywaniu terminów zajęć. Teraz można bezpośrednio w polu wpisać godzinę i minutę początku i końca, bez konieczności rozwijania listy wyboru.
 • Raport 'Zajęcia przedmiotu' dostępny z Zajęcia -> Grupy -> Raporty -> Zajęcia przedmiotu otrzymał przeorganizowany układ i więcej parametrów.
 • W formularzu 'Edycje ankiet' dodano przejście (przez przycisk 'Wyniki ogólne') do formularza z wynikami ogólnymi ankiety.
 • Pensum.
  • Zlikwidowano wartości przeliczników.
  • Przeliczniki przemianowano na 'Kosztorysy'. Dodano wiele raportów kontrolnych.
  • Zmodyfikowano raporty Pensum i Sprawozdanie z działalności dydaktycznej, dodając w pierwszym z nich możliowość grupowania wg kosztorysów studiów.
USOSweb:
 • Przygotowano możliwość warunkowej edycji syllabusów przez koordynatorów przedmiotów.
 • Dodano w module 'Dla studentów' stronę 'Moje studia'->'Moje Dyplomy'. Na niej są wypisane wszystkie dyplomy studenta z dodatkową informacją (w tym z numerem otrzymanego dyplomu).

14.07.2010 (USOS 5.00)
Ogólne zmiany:
 • Zmieniono kodowanie znaków w bazie na UTF-8.

12.05.2010 (USOS 4.01)
Ogólne zmiany:
 • Dodano mechanizm samodzielnej zmiany hasła przez użytkownika po jego wygaśnięciu.
Programy osób:
 • Dodano przycisk przejścia do formularza Dyplomy dla programów bez pisania pracy dyplomowej.
 • Do raportu 'Karta przebiegu studiów':
  • dodano możliwość drukowania dla podanego zakresu cykli (do tej pory zawsze drukowało się wszystko). Należy najpierw ustawić na 'TAK' flagę 'Czy ograniczać kartę tylko do cykli dydaktycznych z zakresu opisanego poniżej', a nastepnie wskazać cykl początkowy i cykl końcowy.
  • Dodano opcjonalne drukowanie trybu i rodzaju studiów.
  • Wprowadzono opcjonalne drukowanie punktów ECTS: można wybrać opcję, w której punkty są drukowane na karcie tylko dla przedmiotów zaliczonych.
  • Formularz parametrów raportu ma teraz dwie strony.
 • W podpięciach dodano mechanizm do kopiowania podpięć pomiędzy programami. Można wskazać program źródłowy i docelowy. Popięcia istniejące w programie docelowym się nie zmieniają, dodawane są jedynie te, których tam nie ma, a są w źródłowym i mają status Zaakceptowana lub Zatwierdzona. Podpięcia są kopiowane bez etapów. Przycisk przyda się np. w sytuacji, gdy student skreślony na ostatnim roku studiów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej wznawia studia (na nowym programie, a dokładniej jego instancji) tylko w celu obrony pracy, no i trzeba mu przepiąć wszystkie przedmioty.
 • W raporcie 'Zaświadczenie o byciu studentem' dodano możliwość wydruku także dla osób skreślonych (tzn. zaświadcza się, że w określonym okresie osoby były studentami - np. dla ZUS).
 • Dodano nowy raport 'skier_na_badania_stud' (skierowanie studentów na badania lekarskie).
Płatności:
 • W raporcie 'Nieopłacone/opłacone należności' dodano na końcu raportu podsumowanie należności rozliczonych i nierozliczonych.
 • W raporcie 'Rozliczanie należności wg kodów kasowych' doszła możliwość drukowania na końcu nadpłat w okresie raportu.
Oferta dydaktyczna:
 • Rejestracje.
  • Będą dwa rodzaje rejestracji: żetonowa i nieżetonowa. Cała reszta różnic będzie definiowana na poziomie tury. Tura uzyskuje nowe pole 'tryb', dopuszczalne tryby:
   • D-PRZ - Dwuetapowa - na przedmioty,
   • D-GRP-P - Dwuetapowa - do grup - prośby,
   • D-GRP-R - Dwuetapowa - do grup - ręczna,
   • B-PRZ-GRP - Bezpośrednia - na przedmioty i do grup'.
  • Stara rejestracja 'Bezpośrednia' będzie teraz rejestracją nieżetonową z turami typu 'B-PRZ-GRP'.
  • Stara rejestracja 'Dwuetapowa' też będzie miała tury, jej etapom będą teraz odpowiadały tury określonego typu. Przedmioty w rejestracji będą miały tylko statusy A, B, C i D, znikną P i Q, będą teraz modelowane turami. Dzięki temu rejestarcja nieżetonowa będzie mogła mieć dowolnie przemieszane tury: rejestracji na przedmioty, do grup ze składaniem próśb, do grup bezpośrednie. W ULu nic się nie zmieni, tury UL-a będą miały w polu 'tryb' pustą wartość.
 • Do kanwy 'Kompleksowe usuwanie osoby z grupy z odbieraniem uprawnień' dodano obsługę zapisów na egzaminy. Można teraz będzie usunąć osobę także w sytuacji, gdy już jest zapisana na egzamin. Przy okazji dodano wyszarzanie przycisków umożliwiających odebranie uprawnień, gdy wybrano opcję pozostawienia ocen. W formularzu 'Rejestracje -> Egzaminy studenta' na poziomie dolnego bloku 'Egzaminy' dodano przycisk do usuwania studenta z egzaminu. W formularzu wpr_egz_grp poprawiono wyszukiwanie (F7 - F8) oraz listę wyboru do pola 'Numer terminu'.
USOSweb:
 • Przepisano całkowicie moduł "Sprawdziany".

07.01.2010 (USOS 4.00)
Ogólne zmiany:
 • Usprawniono obsługę wygasającej sesji użytkowników.
 • Dodano mechanizm powiadamiania, za pomocą email, o potrzebie zmiany wygasającego hasła.
Programy osób:
 • Karta przebiegu studiów. Dodano możliwość wpisania kierunku studiów i specjalności na poziomie formularza parametrów raportu.
 • Poprawiono sposób wyświetlania informacji w polu 'Ostatni dyplom' w opisie programu osoby.
 • Znacznie rozbudowano formularz związany z punktami ECTS. Będzie teraz pokazywać wszystkie możliwe punkty ECTS zdobyte przez studenta: z przedmiotów, bonusów, decyzji.
 • Poprawiono wyliczanie planowanej daty ukończenia studiów i statusu na programie osób.
Stypendia:
 • Przywrócono możliwość stosowania groszy w kwotach przyznanych stypendiów.
 • Umożliwiono drukowanie decyzji pozytywnych z formularza 'Przyznania' dla wszystkich osób pobierających wybrane stypendium w danym okresie stypendialnym.
 • Poprawiono efektywność formularzy 'Stypendia studenta' i 'Przyznania stypendiów'.
Płatności:
 • Powstał nowy raport 'Wpłaty nierozliczone (stan na dzień)'. Jest dostępny z formularza 'Nieopłacone/opłacone należności'.
 • Formularz i raport 'Transakcje przeterminowane' zostały oparte na nowym zapytaniu dzięki czemu działają o wiele szybciej niż do tej pory.
 • Powstał nowy raport 'Lista niewybranych planów ratalnych na dzień'. Chodzi o wyłapanie wszystkich planów ratalnych wystawionych przez jednostkę, które na dzień robienia raportu nie zostały w żaden sposób rozbite na raty. Te plany, które zostały rozbite przez studenta, migrator lub dziekanat nie są pokazywane w raporcie. Raport jest wywoływany z formularza Płatności -> Wpłaty i rozliczanie.
 • W cenniku płatnościowym dodano flagę 'jednorazowa' do należności typu INNE. Zaznaczenie jej oznacza, że dana należność będzie naliczana automatycznie studentowi tylko raz.
 • W Płatności -> Raporty dodano nowy raport 'Rozliczanie należności wg kodów kasowych'.
Dyplomy:
 • Wprowadzono dodatkowy parametr systemowy P_DYPLOM --> P_PRECYZJA, którego wartością jest liczba miejsc po przecinku do jakiej będą zaokrąglane wyniki obliczania ocen do dyplomu (domyślnie przyjmuje się wartość 2).
 • Dodano pole na wpisanie daty wydania dyplomu na formularzu Dyplomy -> Dyplomy i egzaminy.
Oferta dydaktyczna:
 • Rejestracje.
  • Dodawanie osób uwzględnia status studenta.
  • Dodano przycisk usuwający osoby z rejestracji.
  • Usunięto pole "Czy aktualna".
Ankiety dydaktyczne:
 • Znacząco rozszerzono możliwości modułu: Dodano ankiety ogólne, które nie są związane z ankietowaniem procesu dydaktycznego (zajęć).
Sprawozdawczość:
 • GUS S-10: dodano przycisk do liczenia danych do działu 7 tego raportu.
 • GUS S-11. Utworzono nowy raport, studenci_zamiejscowi_ak. Dostępny jest z formularza GUS-11. Wylicza dane do działu 2 sprawozdania GUS-11 (jednostki muszą wykazać liczbę studentów uprawnionych do zakwaterowania w domach studenckich, ale tylko studiów stacjonarnych).
 • Wyniki kształcenia. Dodano raport 'Sprawozdanie roczne dotyczące wyników kształcenia w roku akademickim'.
USOSweb:
 • Usunięto stary moduł Decyzje.
 • Umail. Zmieniła się funkcjonalność przycisku "Zapisz". Teraz po kliknięciu zapisywana do bazy jest kopia robocza. Taką niewysłaną kopię roboczą można oglądać (i usuwać) na stronie głównej Umaila.
 • Wymiana studencka. Dodano wyszukiwarkę na stronie z umowami, poprawiono wyświetlanie długich pól tekstowych (opinia, życiorys, list motywacyjny itp.).
 • Wymiana studencka. Wdrożono obsługę wielu LA i wielu decyzji typu LA po stronie USOSweb. Koordynator może wiele razy zatwierdzać zmiany w LA i dopuszczać LA do dalszych zmian.
 • Dla osób, dla których został przygotowany dyplom ukończenia studiów, pokazywany jest komunikat o czekającym do odbioru dyplomie.

18.12.2008 (USOS 3.11)
Stypendia:
 • Wprawadzono zmiany polegające na wyodrębnieniu typów stypendiów w ramach okresu stypendialnego i możliwości przepisywania okresu dla każdego typu stypendiów oddzielnie.
 • Dodano nowy formularz wpr_styp_przekrocz_max do pokazywania osób, których stypendia, pobierane we wszystkich jednostkach uczelni, przekraczają zadane max (brane są pod uwagę tylko te stypendia, przy których jest zaznaczona w słowniku socjalnym flaga 'Czy do max'). Przy wchodzeniu do tego formularza należy ustawić flagę 'Czy brać pod uwagę potrącenia'. Jeśli jej nie zaznaczymy, to istniejące potrącenia nie będą widoczne na formularzu i nie będą uwzględniane przy obcinaniu wybranego stypendium do zadanego na wejściu MAX. Obcinanie wybranego stypendium jest możliwe tylko w ramach jednostki przyznającej stypendia i tylko wtedy, jeśli lista nie jest zatwierdzona.
 • Dodano nowy formularz wpr_styp_wylicz_specjalne z progowym algorytmem do wyliczania stypendium specjalnego. Algorytm wylicza stypendium dla osób, które pojawiają się w zakładce Osoby tego formularza. W tym celu muszą być spełnione warunki:
  • osoby są wpisane do modułu BON,
  • osoby mają wprowadzone podania do systemu (Stypendia -> Dziekanat -> Podania studenta o stypendia) i skojarzone ze stypendium specjalnym,
  • w podaniach mają zaznaczoną flagę 'niepelnospr',
  • okres stypendialny, w którym wyliczane jest stypendium, musi zawierać się w cyklu, w którym osoba złożyła podanie o to stypendium,
  • okres stypendialny, w którym wyliczane jest stypendium, musi zawierać się pomiędzy datami 'od'-'do' niepełnosprawności.
  Zatwierdzenie obliczeń powoduje:
  • wpisanie wyliczonej kwoty do pola 'wart. oblicz.' na formularzu 'Przyznania',
  • zmianę statusu 'D' (nierozpatrzone) na 'T' (przyznane) lub 'N' (nieprzyznane) na formularzu 'Podania',
  • wpisanie dat w pola 'Przyznane od', 'Przyznane do' na formularzu 'Podania'; data początkowa - to 1-szy dzień miesiąca okresu stypendialnego, w którym wyliczone zostało stypendium; data końcowa - to ostatni dzień miesiąca, który został obliczony na podstawie pola 'na ile miesięcy', znajdującego się na wpr_styp_wylicz_specjalne.
 • Zmodyfikowano formularze do wyliczania stypendiów za pomoca algorytmów: socjalne, żywieniowe, naukowe, specjalne. Modyfikacje dotyczyły uporządkowania i ujednolicenia działania algorytmów w zalezności od ustawienia flagi 'Wyczyść aktualnie przyznane stypendia'. Kwoty stypendialne wyliczane przez algorytmy przyznawane są tej grupie osób, która pojawia się w zakładce Osoby. Jednak na formularzu Przyznania mogą być jeszcze inne osoby, którym przyznano stypendia w inny sposób. Przyjęto, że jeśli flaga nie jest zaznaczona (domyślne ustawienie), to czyszczone ('zerowane') są stypendia osób z zakładki Osoby, a stypendia pozostałych nie są zmieniane. Jeśli flaga jest zaznaczona, to stypendia osób z zakładki są 'zerowane', a pozostałe osoby są usuwane z formularza 'Przyznania', z wyjątkiem tych, które mają wyrównania lub zaległe.
 • Ubezpieczenie zdrowotne. Dodano pole Uwagi (do 1000 znaków) na dopisywanie komentarzy nt składanych dokumentów.
 • GUS S-11. Dodano raporty pomocnicze do sprawozdania:
  • studenci zamiejscowi uprawnieni do zakwaterowania w akademikach,
  • lista osób, które zostały zliczone przez algorytm w odpowiedzi na zadane pytanie.
Programy osób:
 • Dodano przycisk z przejściem do formularza Żetony osób'.
 • Raporty:
  • dodano raport zbiorczy: Oceny wg grup przedmiotów,
  • w raporcie zbiorczym Lista skreślonych studentów umożliwiono wybór rodzaju skreślenia,
  • w zaświadczeniu o ukończeniu studiów zamieniono słowo 'specjalizacja' na 'specjalność', dodano opcjonalną możliwość wydruku ocen: z egzaminu, z pracy i średniej ze studiów,
  • karta okresowych osiągnięć - częściowo wypełniona' - przy wydruku zbiorczym, dwustronnym, karta dla każdej osoby jest drukowana od nowej strony.
 • Obsługa praktyk studenckich:
  • ewidencja firm oferujących praktyki (kod, nazwa, dane teleadresowe),
  • definiowanie praktyk (określenie rodzaju praktyki, wybór jednostki dydaktycznej uczelni odpowiedzialnej za prowadzenie praktyki, ustalenie terminów odbywania i liczby miejsc, wybór firmy, w której będzie odbywana praktyka, określenie odnawialności praktyki, przypisanie osób, które z ramienia uczelni oraz firmy opiekują się praktyką, związanie protokołu przedmiotu cyklu, na którym może zostać wystawiona ocena z zaliczenia praktyki,
  • przypisanie praktyki do studenta i jej zaliczenie wraz z umieszczeniem odpowiedniej adnotacji w suplemencie do dyplomu,
  • generowanie raportów,
 • Podania studenckie. Dodano formularz Programy -> Podania studenta -> Podania studenta wg podań, który zawiera podania osób i ułatwia ich rozpatrywania.
 • Orzeczenia lekarskie. Dodano możliwość ewidencjonowania w USOS orzeczeń lekarskich. Można wpisać datę wydania orzeczenia, datę ważności, organ wydający i uwagi. Orzeczenie jest związane z programem osoby. Orzeczenia wpisuje się na nowej zakładce w formularzu 'Programy osoby'.
 • Na formularzu Programy -> Program osoby w zakładce Dyplomy dodano możliwość wpisania inywidualnych warunków przyjęcia studenta na program. Przyda się to np. w przypadku studentów przyjmowanych z przeniesienia z innych uczelni, czy innych nietypowych przypadków. Tekst wpisany do tych pól będzie zastępował warunki podane dla programu studiów (w odróżnieniu od istniejących tam pól 'Uprawnienia zawodowe' i 'Osiągnięcia', które są dopisywane do odpowiednich wartości podanych dla programu studiów).
 • Wyjazdy studentów: powstał nowy formularz Programy -> Wymiana studencka -> Wyjazdy. Można natomiast w wyjazdu zdefiniować decyzję typu LA. Tym samym decyzja zostanie podpieta do wyjazdu. To w takie decyzje będą wpisywane przedmioty zaliczone przez studenta podczas studiów częściowych za granicą.
Dyplomy:
 • Do formularza Dyplomy -> Egzaminy dodano możliwość kopiowania komisji egzaminacyjnych (na dwóch zakładkach). Ostatnio wybrana do skopiowania komisja jest zapamiętywana, może więc zostać użyta także do kolejnych kopiowań.
 • Obsługa dyplomu bez pracy dyplomowej:
  • W słowniku programów studiów dla typu certyfikatu można definiować od kiedy do kiedy obowiązują jakie wagi za: ocenę z egzaminu, ocenę z pracy, średnią ze studiów. Można też dodefiniować dodatkowe składowe końcowego wyniku studiów (np. praktyki) i wagi dla tych składowych. Ponadto dla typu certyfikatu w określonym przedziale czasu wskazuje się czy jest wymagana: praca, egzamin oraz liczbę punktów ECTS do uzyskania za te składowe.
  • Dostosowano Protokół egzaminu dyplomowego do nowych wymagań.
 • Zmieniono sposób wydruku dyplomu (rezygnacja z przesunięć +-). Wszystkie opcje wydruku zostały przeniesione z głównego formularza na kanwę dostępną pod przyciskiem 'Drukuj dyplom'. Kanwa udostępnia cztery możliwości:
  1. wydruk dyplomu na papierze bez żadnego nadruku, wszystko (łącznie z orzełkiem) jest drukowane z USOS - ta wersja nie wymaga żadnego manipulowania wydrukiem,
  2. wydruk dyplomu na papierze z orzełkiem - ta wersja też nie wymaga manipulowania wydrukiem,
  3. wydruk na papierze z pełnym opisem - tutaj może być wymagane wpasowanie się z wydrukiem w USOS w konkretny format danych na blankiecie dyplomu. Są dostępne po 2 parametry dla każdej wersji językowej umożliwiające przesuwanie wydruku w pionie i w poziomie,
  4. wybór lokalnego pliku z raportem - gdy wszystkie poprzednie warianty zawiodą można przygotować własną wersję pliku z raportem i ją wywoływać; podane na kanwie nazwy są zapamiętywane między wejściami do formularza.
 • Dla dyplomów z więcej niż jedną specjalnością na suplemencie dodano rozdzielenie tych specjalności przecinkiem.
 • Ujednolicono wywoływanie raportów, dodano przycisk raporty zbiorcze.
 • Przygotowano przyciski do automatycznego obliczania średniej ze studiów oraz wyniku końcowego studiów.
Oferta dydaktyczna:
 • Na formularzu Przedmioty -> Przedmioty dodano przycisk, umożliwiający tworzenie od razu, bez przechodzenia dalej, przedmiotu cyklu z przedmiotu wybranego w formularzu,
 • Na formularzu Rejestracja -> Rejestracja na zajęcia do zakładki 'Przedmioty' dodano wywołanie raportu kontrolnego dla sprawdzenia poprawnego zdefiniowania rejestracji. Raport zawiera przedmioty w rejestracji bez zdefiniowanych zajęć, bez zdefiniowanych grup zajęciowych i z grupami bez określonych limitów, a także podpięte do rejestracji rankingi z nieustawioną flagą 'Czy wyświetlać na WWW'.
 • Powstał nowy raport 'przedm_grup_szcz' z kompletem informacji o zajęciach, grupach, prowadzących, terminach wybranych przedmiotów cykli.
 • Do formularza Zajęcia -> Przedmioty, zajęcia doszedł przycisk 'Wyślij wiadomość'. Wiadomość jest wysyłana do osób prowadzących grupy zajęciowe przedmiotów cykli wyfiltrowanych w formularzu, a także opcjonalnie do prowadzących te przedmioty.

16.06.2008 (USOS 3.10)
Programy osób:
 • wprowadzono rejestr wydanych decyzji administracyjnych dla każdego studenta,
 • dokonano podziału raportów na dla osoby i raporty zbiorcze,
 • dodano raporty:
  • lista niezaliczonych przedmiotów z sumowaniem punktów ECTS w wierszu z nazwiskiem studenta,
  • zaświadczenie dla cudzoziemców,
 • Karta okresowych osiągnięć - częściowo wypełniona' wzbogaciła się o opcję 'Tylko niezaliczone'. Wybranie 'TAK' powoduje, że na karcie pojawią się jedynie te przedmioty cykli (i ich terminy), które nie zostały zaliczone, tzn. albo w ogóle nie ma na nich oceny, albo jest ocena niezaliczająca. W ten sposób można studentom drukować karty na sesję poprawkową. Przy drukowaniu zbiorczym drukowane są jedynie karty dla osób, które mają jakieś poprawki.
 • filtorwanie po etapach pozwala dodatkowo na wybranie jednostki programów,
 • przedłużanie ważności legitymacji - można wysłać email do studenta, że wydrukowana legitymacja jest gotowa do odbioru,
 • przygotowano obsługę praktyk studenckich realizowanych w ramach programów studiów.
Płatności:
 • poprawiono wygląd przeglądania importowanych plików - Płatności -> Import plików -> Bank Millennium,
 • poprawiono wygląd słownika planów ratalnych w cennikach,
 • dodano przyciski z przejściem do formularza 'Transakcje osoby (wpłaty i rozliczenia)' na formularzach elsowych: 'ELS - zlecenia' i 'ELS - przedłużanie' (chodziło o to, żeby użytkownicy mogli wygodnie sprawdzać czy student dokonał płatności za legitymację podczas zlecania lub przedłużania).
Oferta dydaktyczna:
 • rejestracja bezpośrednia do grup uwzględnia dodatkowy parametr - liczba wyborów przedmiotów, które student może wybrać w ramch rejestracji,
 • dodano obsługę generowania protokołów z możliwością ustawienia parametru 'czy do średniej' (do tej pory wszystkie generowane protokoły miały ustawianą flagę zgodnie z jej wartością domyślną w bazie, czyli na 'TAK').

11.02.2008 (USOS 3.09)
Zwiększono rozmiar wielu formularzy i jednocześnie dodano wiele przycisków, które ułatwiają dostęp do innych formularzy, a w szczególności.
 • Programy -> Program osoby,
 • Programy -> Podpięcia -> Podpięcia wg programów,
 • Programy -> Zajęcia i oceny osób,
 • Przedmioty -> Przedmioty cykli,
 • Zajęcia -> Przedmioty, zajęcia.
Programy osób:
 • umożliwiono wpisywanie osiągnięć związanych ze studiowaniem na danym programie studiów,
 • karta okresowych osiągnieć - wybranie wydruku z ocenami oznacza wypełnienie kolumny "słownie", dodano parametr umożliwiający wypełnienie kolumny "data" informacją o dacie wprowadzenia oceny do systemu USOS, przy okazji uporządkowano okno parametrow raportu.
Płatności:
 • przeglądanie importowanych plików - Płatności -> Import plików Citi,
 • wykonano kosmetyczne poprawki w raportach, szczególnie: Transakcje nieopłacone - stan na dzień, Długi, ujednolicono terminologię,
 • dodano pola z datą anulowania transakcji,
 • dodano mechanizm raportów lokalnych,
 • naniesiono poprawki w formularzach: 'Proponowanie należności' - powiększono kanwę i poprawiono flagę "odsetki",
 • dodano możliwość wysłania email dla osób zalegających z płatnościami.
Oferta dydaktyczna:
 • dodano możliwość wydruku angielskiej nazwy przedmiotu (jeśli jest podana w bazie) na dwóch raportach dostępnych w Administracja -> Wydruki raportów -> Zaj (raporty dotyczące przedmiotów) -> 1. PRZEDM_OG (Wykaz przedmiotów - informacje ogólne), 2. PRZEDM_SZCZ (Wykaz przedmiotów - informacje szczegółowe),
 • stworzono całkowicie nowy moduł U-MAIL,
 • do formularza Rejestracje dodano przycisk umożliwiający dodanie osób z innej rejestracji.
Stypendia:
 • do list stypendialnych (wszystkich trzech) doszła opcja wyboru trzeciego zatwierdzającego - kwestora,
 • poprawiono mechanizm wyliczania stypendiow na formularzu dla Kwestury "Przyznane świadczenia",
 • poszerzono możliwości zbiorczego drukowania pozytywnych decyzji stypendialnych,
 • zwiększono precyzję z 2 do 4 miejsc po przecinku przy wyliczaniu stypendiów naukowych.

23.04.2007 (USOS 3.07)
Stypendia i Akademiki:
 • poprawiono decyzje stypendialne,
 • dodano możliwość zbiorczego drukowania negatywnych decyzji, jeśli są rejestrowane podania stypendialne w systemie,
 • zablokowano usunięcie konta bankowego studenta w zablokowanym okresie,
 • dodano przycisk Historia akademikowa w zakładce dotyczącej świadczeń formularza Osoby.
Płatności:
 • dodano możliwość podziału na subkonta w raporcie Zestawienie wpłat.
Oferta dydaktyczna:
 • dodano możliwość premiowania osób z wysoką średnią w pierwszej turze rejestracji,
 • wdrożono obsługę grup dziekańskich i połączenia ich z grupami zajęciowymi,
 • dodano opcję zbiorczego przeterminowywania protokołów,
 • dodano protokół z osobami, które nie uzyskały oceny pozytywnej w żadnym z wsześniejszych terminów z danego przedmiotu,
 • wdrożono rejestrację bezpośrednią do grup.
Dyplomy:
 • dodano wydruk całości dyplomu (łącznie z godłem) z systemu,
 • przygotowano obsługę recenzji elektronicznych.
Raporty:
 • rozszerzono zastosowanie raportu Zaświadczenie o byciu studentem do obsługi studiów doktoranckich i podyplomowych,
 • dodano zapamiętywanie wartości parametrów przed wydrukiem wielu raportów.
Inne:
 • umożliwiono wysyłanie listów elektronicznych do wybranych studentów z poziomu systemu,
 • wdrożono moduł decyzji administracyjnych do tworzenia i drukowania dokumentów o treści ustalonej przez użytkownika na potrzeby dokumentacji przebiegu studiów.

15.11.2006 (USOS 3.06)
Stypendia i Akademiki:
 • powiązano stypendia z kodem programu studenta,
 • zmieniono obsługę średnich dochodów,
 • znacznie poprawiono obsługę potrąceń ze stypendiów,
 • dodano obsługę podań o pomoc materialną,
 • dodano formularz Stypendia studenta, który pokazuje wszystkie stypendia studenta w zadanym okresie,
 • umożliwiono wydruk decyzji stypendialnych,
 • zmieniono obsługę zameldowań w akademikach (Akademiki - mieszkańcy).
Płatności:
 • ulepszono pokazywanie wpłat dokonywanych przez studentów,
 • wdrożono mechanizm zbiorczego rozbijania należności na raty, w formularzu 'Proponowanie należności'.
Oferta dydaktyczna:
 • W formularzu 'Wpisywanie osób na przedmioty wg osób' doszedł przycisk powodujący przejście do grup zajęciowych wybranego w formularzu przedmiotu cyklu. Ułatwi to szybkie wpisywanie studentów najpierw na przedmioty, a potem do grup zajęciowych.
 • W formularzu 'Studenci grup' doszedł:
  • przycisk "Inf. administracyjne" (ten sam efekt daje naciśnięcie Ctrl+Shift+kliknięcie prawym przyciskiem myszy) - przycisk powoduje wyświetlenie okienka z informacją kto utworzył i zmodyfikował bieżący rekord (czyli dopisał osobę do grupy),
  • raport "Studenci z inf. admin." - powoduje wpisanie do pliku w postaci tekstowej (separatorem jest $) listy studentów w grupie z wartościami tych pól administracyjnych.
Inne:
 • wdrożono obsługę ELS - elektronicznej legitymacji studenckiej,
 • dodano możliwość uzupełniania ocen studentów z formularza 'Program osoby' (przycisk 'Oceny stud. uz.'),
 • umożliwiono ewidencję osób niepełnosprawnych w uczelni (BON - Biuro Osób Niepełnosprawnych),
 • skrócono listy wartości dla członków w komisji egzaminu dyplomowego (są tylko pracownicy),
 • ulepszono algorytm wyliczający planowaną datę ukończenia studiów,
 • w rejestracji żetonowej można korzystać z wyników testów predyspozycji,
 • dodano do menu głównego nową pozycję 'Sprawozdawczość', na początek są tutaj trzy raporty do GUS: S10, S11 i S12.

20.06.2006 (USOS 3.05)
Zmienność w czasie wymagań przedmiotowych i punktowych:
 • w etapie osoby należy teraz także określać kod cyklu dydaktycznego, z którego są brane wymagania do spełnienia przez studenta,
 • podczas definiowania przedmiotu w katalogu można dodatkowo opisać
  • w jakich cyklach przedmiot należał do danej grupy przedmiotów - zakładka Grupy prz. w cyklach,
  • w jaki sposób zmieniały sie punkty ECTS - zakładka Punkty w cyklach,
Płatności:
 • dodaliśmy możliwość wydruku informacji o kontach do wpłat z formularza Programy Osób pod przyciskiem Raporty lokalne, dla wybranej osoby lub dla wszystkich wg filtru po etapach, od następnej dystrybucji nie będzie to możliwe z formularza Osoby,
Dyplomy:
 • w menu DYPLOMY, na pozycji Dyplomy w BSS, dodano nowy formularz służący do przeglądania danych, które są drukowane w Księdze Dyplomów,
 • raport Księga dyplomów - dodano wydruk jednostki prowadzącej studia (do tej pory była drukowana tylko jednostka wydająca dyplom), dodano jeszcze jeden sposób sortowania danych (po środkowej części, alfanumerycznie, ale po wycięciu wiodących zer),
Karta egzaminacyjna, oceny:
 • poprawiono efektywność formularzy z protokołami pojedynczymi i potrójnymi,
Stypendia:
 • zmodyfikowano obsługę stypendiów dla cudzoziemców,
 • dodano nową pozycję 'Kasa' w menu dla Kwestury, która prowadzi do formularza 'Wypłaty w kasie', widoczni są na nim studenci, którzy odbierają stypendia w kasie,
Oferta dydaktyczna:
 • W formularzu 'Studenci grup' jest przycisk 'Studenci etapu' pozwalający na dodanie do grupy wszystkich studentów ze wskazanego programu, etapu, cyklu. Do przycisku doszła opcja 'Pomiń osoby, które zaliczyły już ten przedmiot'.
Wdrożono moduły:
 • Decyzje administracyjne (rozbudowany moduł przedmiotów obcych do suplementu), wdrożono mechanizm rozliczania studenta uwzględniający decyzje - zwiększenie/zmiejszenie liczby punktów ECTS, dodawanie/odejmowanie przedmiotów w decyzji - czyli określanie czy przedmiot jest wymagany na warunek,
 • Katalog - moduł USOSweb obejmujący wszystkie możliwe katalogi: osób (studentów i pracowników), jednostek organizacyjnych, przedmiotów, programów studiów, akademików,

23.05.2006 (USOS 3.04)
Dyplomy:
 • na formularzu Dyplomy -> Dyplomy wg osób dodano przycisk do archiwizacji prac dyplomowych, po pomyślnym przekazaniu pliku pracy należy zmienić wartość pola Czy archiwizować na wpis Zarchiwizowano,
 • dodano pole na wpisanie angielskiego tytułu pracy dyplomowej,
 • zwiększono pole na opis osiągnięć studenta,
 • poprawiono raport Ocena pracy dyplomowej,
 • raport Księga dyplomów otrzymał stronę tytułową a także dodano numerację stron oraz opcję sortowania albo alfabetycznie po numerze_dyplomu (tak było do tej pory), albo numerycznie po polu NUMER,
Karta egzaminacyjna:
 • wdrożono mechanizm podpięć przedmiotów,
 • z menu Programy -> Program osoby -> Raporty -> Karta pusta jest możliwe wydrukowanie testowej karty okresowych osiągnięć studenta, zachęcamy do skorzystania z tej karty,
Stypendia:
 • ujednolicono kolejność danych na formularzach,
 • przygotowano bardziej oszczędne raporty (głownie lista informacyjna),
 • umożliwiono przelewy dla wszystkich typów stypendiów (wcześniej możliwe były tylko dla FPM),
Oferta dydaktyczna:
 • zwiększono wielkości pól na wpisanie opisu i literatury (także w języku angielskim),
 • w mechaniźmie do zbiorczego generowania protokołów dodano możliwość wskazania:
  • typu protokołu - generują ię protokoły do przedmiotów lub zajęć, które mają domyślny typ protokołu taki, jak wskazany w parametrze;
  • typu zajęć - przy generowaniu protokołów do zajęć, generują się protokoły do wskazanych w parametrze zajęć,
Wdrożono moduły:
 • Podania studenckie,
 • Rejestracja na egzaminy

2.12.2005
Różne:
 • poprawiono formularz i raport do przygotowania sprawozdania GUS S-10 (Administracja -> GUS S-10),
 • poprawiono formularz do przygotowania sprawozdania GUS S-11,
 • zmodyfikowano raport potrąceń (zawiera podsumowanie dla wszystkich akademików),
 • dodano angielski opis systemu ocen do wydawania suplementów w języku angielskim,
 • dla angielskiego wzoru dyplomu można także zmieniać położenie napisów na wydruku.

22.11.2005 (USOS 3.03)
Użytkownicy systemu USOS:
 • wprowadzono kontrolę częstotliwości zmiany haseł, liczby błędnych logowań, czasu bezczyności sesji,
 • formularz logowania jest zamykany po każdej nieudanej próbie zalogowania,
 • wprowadzono mechanizmy lepszych komunikatów o błedach z powodu braku uprawnień do wykonania operacji.
Suplement do dyplomu:
 • dodano do słownika uczelnie zagraniczne, z którymi UMK ma podpisane umowy partnerskie w ramach programu Socrates/Erasmus,
 • poprawiono wydruk w wersji angielskiej.
Program osoby:
 • dodano możliwość szybkiego wyliczania średniej z etapu programu na podstawie ocen wpisanych do protokołów,
 • przebudowano zaświadczenie o byciu studentem,
 • dodano wydruk raportu karty urlopowej,
 • dodano flagę "Czy zgłoszony do rozliczenia", która pozwala studentowi na "podpinanie" w USOSweb zalicznych przedmiotów na poczet studiowanego programu.
Stypendia:
 • poprawiono wygląd list stypendialnych,
 • dodano raport umożliwiający wydruk osób pobierających tylko wybrane stypendium,
 • dodano obsługę potrąceń za akademiki.

28.09.2005
Immatrykulacja:
 • dodano nowy raport w "Administracja -> Wydruki raportów" służący do wydruku potwierdzeń odbioru dokumentów, który musi się znajdować w teczce każdego studenta,
 • poprawiono raport "Książeczka zdrowia".
Zaświadczenie o byciu studentem:
 • dodano możliwość wydruku grupowego (po wybraniu "Filtruj po etapach"),
 • dodano wybór określania nazwy etapu (np. specjalności).
Suplement do dyplomu:
 • ustawiono domyślnie, że data wydruku suplementu jest datą złożenia egzaminu dyplomowego oraz wybranie ocen z zajęć przedmiotu,
 • poprawiono drukowanie przedmiotów o długich nazwach.

15.09.2005 (USOS 3.02)
Adresy
 • Uzupełniono słownik kodów pocztowych o nazwy pocztowe. Zatem w danych adresowych wypełniamy pole Miejscowość tylko w przypadku, jeśli jest inna niż Poczta lub nie ma ulicy, a jest podany numer domu.
Płatności
Usuwanie kandydatów, którzy nie podjęli studiów, a mają już przydzielony numer albumu.

07.07.2005 (USOS 3.01)
Suplement
 • przed wydrukiem pojawia się okno parametrów pozwalające na bezpośrednie skierownie suplementu na drukarkę (bez podglądu) (Wyjście Printer), co często poprawia jakość wydruku,
Inne
 • dostosowano rankingi do nowych protokołów (w tym dodano parametry do określania dokładności,
 • zmodyfikowano raporty Lista prac dyplomowych i Lista prowadzących - dodano wybór trybu studiów.
14.06.2005
Dyplomy
 • umożliwiamy wydruk poziomej linii, jeśli zakres studiów powinien być pusty (wystarczy przed wydrukiem odznaczyć "Czy zakres",
 • poprawiliśmy rozmieszczenie informacji na dyplomie,
 • próbnie udostępniamy wydruk całości dyplomu (dla druków zawierających tylko Godło - przycisk "Dyplom p. Cz.(A)"),
Suplement
 • zabezpieczyliśmy łączny wydruk cyklu dydaktycznego i przedmiotów w nim zaliczonych,
 • oceny z zajęć są umieszczane w kwadratowych nawiasach,
 • oceny z egzaminu i ogólna oceny ze studiów są drukowane słownie.
20.05.2005 (USOS 3.00)
Decyzje
 • zmieniamy status przedmiotu na jedną z opisowych wartości E - w edycji, O - odrzucony, Z - zatwierdzony,
 • dla przedmiotu dokładamy pole 'język wykładowy', które można wypełnić, jeśli zajęcia z przedmiotu były prowadzone w języku obcym,
Programy
 • umożliwiamy wydruk raportu 'Karta przebiegu studiów' dla osiągnięć studenta zapisanych w decyzjach i protokołach do przedmiotu,
Dylomy
 • umożliwiamy dodawanie kilku specjalności na dyplomie, informacje będą przechowywane w bazie i drukowane w części A i B dyplomu,
 • udostępniamy nowy raport 'Recenzja'.