Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Dział Promocji i Komunikacji UMK

Dział Promocji i Komunikacji UMK

Reja 25, Gagarina 17, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 46 57, 611 48 74
e-mail: promocja@umk.pl, redakcja@umk.pl, festiwal@umk.pl, program@absolwent.umk.pl, kreacja@umk.pl

Do zadań należy w szczególności:

 1. prowadzenie internetowej strony głównej Uniwersytetu i nadzór nad jej strukturą;
 2. organizowanie targów edukacyjnych Uniwersytetu;
 3. organizowanie kampanii reklamowych dla kandydatów na studia oraz studentów polskich i zagranicznych;
 4. udział w targach edukacyjnych;
 5. obsługa wydarzeń edukacyjnych Urzędu Miasta Torunia, Urzędu Marszałkowskiego i innych;
 6. przygotowywanie materiałów do serwisów internetowych własnych i obcych oraz informacji własnych dla prasy, radia i telewizji;
 7. przygotowanie treści, zdjęć i materiałów wideo dla stron www, mediów społecznościowych, portali, prasy, tv, radia;
 8. przygotowanie bieżącej „prasówki” dla władz Uniwersytetu;
 9. realizacja programów i projektów zewnętrznych z NAWA, NCBiR, MEiN;
 10. realizacja zamówień publicznych na potrzeby jednostek Uniwersytetu z zakresu promocji, w tym produkcji nośników reklamowych, gadżetów i reklamy;
 11. prowadzenie Programu „Absolwent UMK”;
 12. prowadzenie działalności upowszechniającej naukę, np. Toruński Festiwal Nauki i Sztuki;
 13. produkcja materiałów promocyjnych i informacyjnych;
 14. kontrolowanie zgodności z Księgą Identyfikacji Wizualnej Uniwersytetu projektów graficznych jednostek Uniwersytetu i zewnętrznych;
 15. zapewnianie dokumentacji fotograficznej lub filmowej oraz transmisji uroczystości akademickich;
 16. promowanie międzynarodowej współpracy edukacyjnej oraz oferty edukacyjnej Uniwersytetu za granicą;
 17. promowanie Uniwersytetu za granicą;
 18. pełnienie roli jednostki realizującej dla zamówień publicznych, których przedmiotem są:
  1. dostawy materiałów promocyjnych,
  2. usługi związane z prezentacją i promocją Uniwersytetu.

Kierownik - dr Bartłomiej Oleszek

tel.: 56 611 27 95
e-mail: bartlomiej.oleszek@umk.pl

Godziny pracy: 7:15-15:15

Nadzór nad zadaniami sekcji działu:

Redakcyjnej:

 • redakcją strony internetowej Portalu informacyjnego UMK
 • redagowaniem serwisów informacyjnych dla mediów, doktorantów, pracowników i studentów UMK
 • redagowaniem serwisu żałobnego "In memoriam"
 • nagłaśnianiem ważnych wydarzeń
Promocyjnej:
Kreatywnej:
 • realizacją zadań Uniwersyteckiej Telewizji Internetowej
 • wykonywaniem fotografii dokumentujących życie uniwersyteckie na potrzeby sekcji promocyjnej i informacyjnej
Realizacja innych zadań powierzonych przez Władze Rektorskie i Kanclerskie.

 

SEKCJA KREATYWNA

Gagarina 17, 87-100 Toruń
e-mail: kreacja@umk.pl

Kierownik - mgr Magdalena Niewęgłowska-Kardas

tel.: 56 611 20 83
e-mail: mkardas@umk.pl
 • zarządzanie pracą sekcji
 • redagowanie materiałów filmowych
 • realizacja i montaż materiałów audio-wideo, w tym materiałów e-learningowych w oparciu o harmonogram ustalony z kierownikiem Sekcji Kreatywnej DPK
 • zarządzanie działalnością Studenckiego Zespołu Redakcyjnego UMK TV, nadzór merytoryczny, organizowanie naboru, powoływanie redaktora Zespołu oraz jego zastępców
 • rozwijanie kwalifikacji zawodowych w obszarze montażu, produkcji i redakcji filmowych materiałów informacyjnych i promocyjnych

Pracownicy

specjalista - Krzysztof Fabisiak
e-mail: fabisiak@umk.pl

 • realizacja i montaż materiałów audio-wideo, w tym materiałów e-learningowych
 • opieka techniczna nad studiem nagrań DPK
 • wykonywanie grafik i animacji na potrzeby video
 • realizacja zdjęć lotniczych z wykorzystaniem bezzałogowego statku lotniczego

 

starszy specjalista - inż. Jacek Janik
tel.: 56 611 49 70
e-mail: Jacek.Janik@umk.pl
 • realizacja i montaż materiałów audio-wideo, w tym materiałów e-learningowych
 • organizacja techniczna i realizacja transmisji internetowych
 • opieka techniczna nad studiem nagrań i sprzętem telewizyjnym DPK
 • realizacja zdjęć lotniczych z wykorzystaniem bezzałogowego statku lotniczego.
 • wsparcie techniczne działalności Studenckiego Zespołu Redakcyjnego UMK TV

 

specjalista - mgr Anna Jaszczuk
e-mail: anna.jaszczuk@umk.pl
 • Wykonywanie grafik na potrzeby artykułów portalu UMK,
 • wykonywanie drobnych projektów projektów graficznych na potrzeby DPK.
Zatrudnienie w wymiarze 3/4 etatu.
Universitas Copernicana Thorunensis II, POWR.03.05.00-00-Z306/18-00
starszy specjalista - mgr Andrzej Romański
tel.: 56 611 20 77
e-mail: romski@umk.pl
 • Obsługa fotograficzna imprez centralnych UMK, w szczególności inauguracji roku akademickiego, święta Uniwersytetu i Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki;
 • Obsługa fotograficzna innych imprez organizowanych przez Władze Uczelni i Dział Promocji i Komunikacji;
 • Obsługa fotograficzna najważniejszych wydarzeń studenckich, w szczególności Juwenaliów
 • Gromadzenie i opracowywanie materiałów fotograficznych dla potrzeb informacyjnych i promocyjnych UMK
 • Realizacja zdjęć lotniczych z wykorzystaniem bezzałogowego statku lotniczego
 • prowadzenie profilu UMK na portalu Instagram.

SEKCJA PROMOCYJNA

Reja 25, 87-100 Toruń
e-mail: promocja@umk.pl

Kierownik - mgr Magdalena Szwajda

tel.: 56 611 27 96
e-mail: mszwajda@umk.pl
 • zarządzanie pracą sekcji
 • Koordynacja współpracy z firmami/instytucjami przedstawiającymi propozycje reklamowe
 • Organizacja Targów Promocja Edukacyjna
 • Udział w organizacji Salonu Maturzystów ze strony UMK
 • Koordynacja udziału UMK w pozostałych targach edukacyjnych
 • Przygotowywanie kampanii reklamowych UMK w mediach elektronicznych
 • Przygotowywanie kampanii reklamowych UMK w mediach
 • Obsługa zleceń reklamowych jednostek UMK, realizowanych w ramach działalności bieżącej i projektów.

Pracownicy

specjalista - mgr Anna Bielawiec-Osińska
tel.: 56 611 22 37
e-mail: abielawiec@umk.pl, program@absolwent.umk.pl

Godziny pracy: 8:00-16:00

Obsługa Programu "Absolwent UMK":

 • Redakcja drukowanych i elektronicznych materiałów informacyjnych i promocyjnych;
 • Redakcja  newsletterów;
 • Pozyskiwanie nowych uczestników poprzez promocję Programu:
  • w mediach,
  • wśród studentów UMK,
  • podczas wydziałowych uroczystości wręczania dyplomów ukończenia studiów;
 • Obsługa stron internetowych Programu (tworzenie nowych stron, bieżąca aktualizacja treści);
 • Organizacja wydarzeń z udziałem absolwentów;
 • Organizacja konkursów dla absolwentów;
 • Wystawianie Kart Absolwenta UMK.
specjalista - mgr Anna Kuczborska
tel.: 56 611 46 57
e-mail: akuczborska@umk.pl

Praca na rzecz konsorcjum YUFE:

 • działania komunikacyjne YUFE na UMK,
 • udział w pracach grupy roboczej YUFE (Work Package 12 impact and dissemination),
 • wsparcie dla innych grup roboczych zgodnie z zadaniami WP 12.
starszy specjalista - mgr Kinga Nemere-Czachowska
tel.: 56 611 22 36
e-mail: kingan@umk.pl, program@absolwent.umk.pl

Godziny pracy: 8:00-16:00

Nadzór nad działalnością Programu „Absolwent UMK”:

 • Redakcja drukowanych i elektronicznych materiałów informacyjnych i promocyjnych;
 • Redakcja  newsletterów;
 • Pozyskiwanie nowych uczestników poprzez promocję Programu:
  • w mediach,
  • wśród studentów UMK,
  • podczas wydziałowych uroczystości wręczania dyplomów ukończenia studiów;
 • Obsługa stron internetowych Programu (tworzenie nowych stron, bieżąca aktualizacja treści);
 • Organizacja wydarzeń z udziałem absolwentów;
 • Organizacja konkursów dla absolwentów;
 • Wystawianie Kart Absolwenta UMK.
specjalista - mgr Urszula Sęczyk-Bonczkowska
tel.: 56 611 48 74
e-mail: ula.seczyk@umk.pl
 • Prowadzenie kanałów UMK w mediach społecznościowych,
 • Realizacja zamówień na reklamę w mediach społecznościowych dla jednostek UMK.
specjalista - licencjat Michalina Seklecka
tel.: 56 611 48 74
e-mail: mseklecka@umk.pl

 • Weryfikacja zgodności materiałów z Księgą Identyfikacji Wizualnej;
 • Zamówienia nośników informacyjnych na potrzeby uniwersytetu;
 • System oznakowania kampusu;
 • Koordynacja pracy nad przygotowaniem materiałów promocyjnych uniwersytetu;
 • Udział w targach edukacyjnych na UMK i poza Toruniem;
 • Udział w akcjach promocyjnych UMK.

 

specjalista - mgr Jolanta Szwebs-Buławska
tel.: 56 611 46 57
e-mail: jolanta.szwebs@umk.pl
 • obsługa punktu informacyjnego w DPK,
 • udzielanie informacji telefonicznej, elektronicznej oraz w punkcie informacyjnym kandydatom na studia,
 • zamawianie materiałów promocyjnych i informacyjnych UMK,
 • sprzedaż detaliczna materiałów promocyjnych UMK,
 • dystrybucja wewnętrzna materiałów promocyjnych UMK zamówionych w systemie XPrimer,
 • obsługa zleceń na materiały promocyjne dla jednostek UMK w systemie XPrimer,
 • rozliczenia magazynowo-księgowe, przygotowywanie raportów miesięcznych DPK,
 • inwentaryzacja towarów i materiałów promocyjnych,
starszy specjalista - mgr Anna Wielbińska
tel.: 56 611 49 32
e-mail: festiwal@umk.pl

Prowadzenie  Biura Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, w szczególności:

 • Sporządzanie preliminarzy finansowych Festiwalu;
 • Prowadzenie bazy zgłoszeń imprez festiwalowych;
 • Obsługa administracyjna Rady Programowej Festiwalu;
 • Obsługa zleceń dotyczących Festiwalu;
 • Przygotowanie programu Festiwalu;
 • Przygotowanie merytoryczne stron www Festiwalu;
 • Przygotowanie części finansowej wniosków o dofinansowanie Festiwalu;
 • Przygotowanie umów dla prowadzących imprezy Festiwalu;
 • Współpraca z Wydziałem Kultury Urzędu Miasta Torunia;
 • Współpraca z miejskimi instytucjami kultury;
 • Rozliczanie finansowe Festiwalu;
 • Przygotowanie organizacyjne innych imprez popularyzujących naukę, w szczególności Toruńskiej Nocy Naukowców.

 

 

SEKCJA REDAKCYJNA

Gagarina 17, 87-100 Toruń
e-mail: redakcja@umk.pl

Kierownik - mgr Magdalena Janowska

tel.: 56 611 49 60
e-mail: magdalena.janowska@umk.pl
 • zarządzanie pracą sekcji;
 • redakcja treści do ogólnouniwersyteckich kanałów komunikacyjnych;
 • redaktor naczelna Portalu Informacyjnego UMK (www.portal.umk.pl)
 • redaktor naczelna NCU News (www.news.ncu.eu)

Pracownicy

specjalista - mgr Anna Baran

długotrwała nieobecność

specjalista - mgr Marcin Behrendt
tel.: 56 611 49 60
e-mail: marcin.behrendt@umk.pl

Przygotowywanie artykułów popularnonaukowych do Portalu Informacyjnego UMK na temat działalności badawczej uniwersytetu z zakresu:

 • nauk przyrodniczych i ścisłych (nauki chemiczne, nauki biologiczne, nauki o Ziemi i środowisku);
 • nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
 • nauk weterynaryjnych;
 • dziedzina nauk społecznych (ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna).

Universitas Copernicana Thorunensis II, POWR.03.05.00-00-Z306/18-00

specjalista - mgr Żaneta Kopczyńska
tel.: 56 611 49 60
e-mail: zaneta.kopczynska@umk.pl

Przygotowywanie artykułów popularnonaukowych do Portalu Informacyjnego UMK na temat działalności badawczej uniwersytetu z zakresu:

 • nauk przyrodniczych i ścisłych (matematyka, nauki fizyczne, astronomia);
 • nauk humanistycznych (archeologia, etnologia i antropologia kulturowa, filozofia);
 • nauk społecznych (nauki socjologiczne, psychologia);
 • sztuki.

Universitas Copernicana Thorunensis II, POWR.03.05.00-00-Z306/18-00

specjalista - mgr Paulina Kruszyńska
tel.: 56 611 49 60
e-mail: p.kruszynska@umk.pl

 • administrowanie specjalnymi stronami UMK: ukraina.umk.pl, strategia.umk.pl i umk.pl/koronawirus i ich obcojęzycznymi odpowiednikami;
 • komunikacja wewnętrzna wdrożenia strategii UMK;
 • udział w weryfikacji, opracowaniu i wdrażaniu stron jednostek UMK;
 • udział w monitorowaniu wdrożenia dostępności cyfrowej.
specjalista - mgr Liliana Radkiewicz
tel.: 56 611 49 60
e-mail: liliana.radkiewicz@umk.pl
 • redakcja informacji na stronach www.portal.umk.pl i www.news.ncu.eu
 • redakcja kalendarza wydarzeń na stronach www.portal.umk.pl i www.news.ncu.eu
 • obsługa serwisu informacyjnego dla studentów;
 • obsługa serwisu informacyjnego dla doktorantów;
 • obsługa Biuletynu Uniwersyteckiego dla pracowników;
 • obsługa wysyłki komunikatów specjalnych władz;
 • obsługa serwisu żałobnego In Memoriam;
 • obsługa serwisu informacyjnego dla mediów.