Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia
Strona główna > Studenci > Stypendia, kredyty > Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia

Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia

Strona główna > Studenci > Stypendia, kredyty > Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia

 Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia

Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia są przyznawane studentom na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.)

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów określa rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1050)

Procedurę składania wniosków o przyznanie stypendium ministra studentom w UMK określa zarządzenie Nr 129 Rektora UMK z dnia 19 lipca 2017 r.

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia przyznawane studentom na rok akademicki 2018/2019