COVID-19: informacje dla społeczności UMK
Szczepienia przeciw COVID-19Szczepienia przeciw COVID-19
Stypendia ministra dla studentów
Strona główna > Studenci > Stypendia, kredyty > Stypendia ministra dla studentów

Stypendia ministra dla studentów

Strona główna > Studenci > Stypendia, kredyty > Stypendia ministra dla studentów

 Stypendia ministra dla studentów

Stypendia ministra są przyznawane studentom na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.)

 

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów określa rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców z dnia 14 listopada 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2297)

 

rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców z dnia 1 kwietnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 658)

 

Szczegółowa procedura składania wniosków na UMK jest określona zarządzeniem Rektora UMK Nr 199 z dnia 25 września 2020 r. w sprawie przyznawania stypendium ministra dla studentów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2020 r. poz. 325).

 

Wnioski o stypendium ministra z upoważnienia Rektora przygotowują koordynatorzy uczelniani:

kampus toruński

  Justyna Roszak, Joanna Zielińska

  stypendium.ministra@umk.pl, tel. 56 611-20-73

   
CM

  Joanna Światowa

  stypendium.ministra@cm.umk.pl, tel. 52-585 33 88

Korespondencja dotycząca stypendium ministra powinna być kierowana wyłącznie na powyższe adresy.

 

W roku akademickim 2020/2021 wnioski o stypendium ministra dla najlepszych studentów będą składane poprzez system ZSUN/OSF.

Moduł „wniosek o stypendium ministra dla studenta” jest dostępny w systemie ZSUN/OSF od 1 października 2020 r.

 

TERMINY

do 6 października 2020 r.

Studenci zgłaszają chęć złożenia wniosku o przyznanie stypendium ministra odpowiednim koordynatorom uczelnianym za pomocą wiadomości e-mail wysłanej z konta pocztowego na serwerze uniwersyteckim. Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko, kierunek studiów oraz telefon kontaktowy studenta.

od 1 października 2020 r.

Koordynatorzy przekazują studentom loginy i hasła do systemu OSF.

do 13 października 2020 r.

Studenci wypełniają we wnioskach części B i C. Wygenerowane z systemu robocze pliki pdf przesyłają koordynatorom pocztą elektroniczną.

do 25 października 2020 r.

Koordynatorzy, po weryfikacji danych osobowych studentów przez dziekanaty, wysyłają wnioski o stypendia do MNiSW.