Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Stypendia ministra dla studentów

Informacja na temat stypendiów Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2022/2023 znajduje się na stronie Ministerstwa.

 

Stypendia ministra są przyznawane studentom na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.)

 

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów określają:

Szczegółowa procedura składania wniosków na UMK jest określona zarządzeniem Rektora UMK Nr 199 z dnia 25 września 2020 r. w sprawie przyznawania stypendium ministra dla studentów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2020 r. poz. 325).

 

Wnioski o stypendium ministra z upoważnienia Rektora przygotowują koordynatorzy uczelniani:

kampus toruński

  Justyna Roszak, Joanna Zielińska

  stypendium.ministra@umk.pl, tel. 56 611-20-73

   
CM

  Joanna Światowa

  stypendium.ministra@cm.umk.pl, tel. 52 585-33-88

Korespondencja dotycząca stypendium ministra powinna być kierowana wyłącznie na powyższe adresy.

 

W roku akademickim 2022/2023 wnioski o stypendium ministra dla najlepszych studentów będą składane poprzez system ZSUN/OSF.

Moduł „wniosek o stypendium ministra dla studenta” będzie dostępny w systemie ZSUN/OSF od 1 października 2022 r.

 

TERMINY

do 7 października 2022 r.

Studenci zgłaszają chęć złożenia wniosku o przyznanie stypendium ministra odpowiednim koordynatorom uczelnianym za pomocą wiadomości e-mail wysłanej z konta pocztowego na serwerze uniwersyteckim. Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko, kierunek studiów oraz telefon kontaktowy studenta.

od 3 października 2022 r.

Koordynatorzy przekazują studentom loginy i hasła do systemu OSF.

do 13 października 2022 r.

Studenci wypełniają we wnioskach części B i C. Wygenerowane z systemu robocze pliki pdf przesyłają koordynatorom pocztą elektroniczną.

do 25 października 2022 r.

Koordynatorzy, po weryfikacji danych osobowych studentów przez dziekanaty, wysyłają wnioski o stypendia do MEiN.