Informacje dla kandydatów na studia
Strona główna > Studenci > Studenci niepełnosprawni > Informacje dla kandydatów na studia

Informacje dla kandydatów na studia

Strona główna > Studenci > Studenci niepełnosprawni > Informacje dla kandydatów na studia

 Informacje dla kandydatów na studia

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu jest uczelnią otwartą dla studentów niepełnosprawnych. Naukę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika może podjąć osoba z każdym rodzajem niepełnosprawności, niezależnie od jej stopnia. Dzięki polityce "otwartych drzwi" wobec studentów niepełnosprawnych, ich liczba w ostatnich latach utrzymuje się na poziomie ok. 550 osób (łącznie z Collegium Medicum w Bydgoszczy), co stawia UMK w pozycji lidera w regionie.

W roku akademickim 2017/2018 w kampusie toruńskim UMK studiowało blisko 500 osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami i stopniami niepełnosprawności.

Na toruńskiej Uczelni działa Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych, który zajmuje się organizacją wsparcia dla niepełnosprawnych studentów kampusu toruńskiego UMK.

Ułatwienia architektoniczne dla osób niepełnosprawnych w UMK

Wybudowane w ciągu ostatnich lat gmachy Uniwersytetu (np. Wydział Prawa i Administracji, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz Collegium Humanisticum) - dzięki wykonanym przed wejściem podjazdom, odpowiednim drzwiom wejściowym, windom oraz sanitariatom dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, są w pełni dostępne dla niepełnosprawnych studentów mających problemy z poruszaniem się. Starsze budynki naszej Uczelni (często zabytkowe) nie zawsze są w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, jednakże potrzeby te są sukcesywnie uwzględniane przy przebudowie i modernizacji tych budynków. Bardzo przyjaznym dla studentów niepełnosprawnych budynkiem jest Biblioteka Główna UMK. Dostęp do budynku Biblioteki Głównej ułatwia podjazd dla wózków, wewnątrz zaś osoby mające problem z poruszaniem się mogą skorzystać z windy oraz platformy schodowej.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom studentów niepełnosprawnych stara się być dostępnym poza wymiarem architektonicznym również w:

Sfera dydaktyczna

 1. Jeżeli niepełnosprawność studenta nie pozwala na jego udział w zajęciach w standardowym trybie, dziekan, na wniosek zainteresowanego złożony nie później niż siedem dni przed rozpoczęciem zajęć, podejmuje decyzję o zmianie zasad jego uczestnictwa w zajęciach polegającej w szczególności na:
  • włączeniu do udziału w zajęciach osób trzecich występujących między innymi jako tłumacze języka migowego, stenotypiści, asystenci laboratoryjni,
  • umożliwieniu zastosowania urządzeń technicznych, w tym urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk,
  • przygotowaniu materiałów dydaktycznych w alternatywnej formie zapisu,
  • określeniu dopuszczalnej liczby nieobecności na zajęciach,
  • zmianie formy sprawdzania wiedzy w trakcie zajęć (np. z ustnej na pisemną lub odwrotnie).
  • zorganizowaniu dla studenta indywidualnych zajęć dydaktycznych lub konsultacji (m.in. lektoratów językowych).
 2. Student, którego stan zdrowia nie pozwala na uczestnictwo w zajęciach w standardowym trybie przewidzianym w programie studiów, może wystąpić do dziekana swojego wydziału z wnioskiem o studiowanie w trybie Indywidualnej Organizacji Studiów. Po uzyskaniu zgody dziekana, student zobowiązany jest do ustalenia z prowadzącymi indywidualnych zasad odbywania i zaliczania zajęć, zapewniających osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia.
 3. Studenci niepełnosprawni, których charakter niepełnosprawności może powodować trudności w wywiązywaniu się z obowiązków akademickich mogą wnioskować o przydzielenie asystenta. Jego podstawowym zadaniem jest wsparcie studenta niepełnosprawnego w czynnościach związanych z kształceniem na Uczelni. Pomoc asystenta jest bezpłatna.
 4. Studenci z dysfunkcjami narządu wzroku i słuchu mogą korzystać z komputerów wyposażonych w oprogramowanie udźwiękawiające tekst. Obecnie stanowiska takie dostępne są w Uniwersyteckim Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania oraz w Bibliotece Głównej. Dzięki temu student będzie może korzystać m.in. z księgozbioru podręcznego Biblioteki Uniwersyteckiej i samodzielnie przetwarzać tekst w wersję elektroniczną. Możliwa jest również pomoc w tym zakresie asystenta przydzielone przez Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych (ZStN).
 5. Niepełnosprawny kandydat na studia, który zobligowany jest podejść do egzaminów wstępnych, może w procesie rekrutacji liczyć w uzasadnionych wypadkach na powiększenie druku testu albo wydłużenie czasu egzaminu. Niezbędny jest w takim wypadku wcześniejszy kontakt z biurem ZStN.
 6. Od 2008 roku wszystkie wydziały UMK posiadają co najmniej po jednej sali wykładowej i seminaryjnej, wyposażonej w pętlę indukcyjną, która wspomaga słyszenie studentów z uszkodzeniem narządu słuchu korzystających z aparatów słuchowych.
 7. Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych prowadzi również wypożyczalnię sprzętu i oprogramowania dla studentów niepełnosprawnych. Lista sprzętu i oprogramowania oraz pozostałe informacje wypożyczalni dostępne są na tej stronie.

Sfera materialna

 1. Stypendium specjalne przysługuje każdemu niepełnosprawnemu niezależnie od osiąganych przez niego dochodów. Jego wysokość jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności jest ustalana na początku każdego roku akademickiego.
 2. W momencie zaistnienia szczególnych sytuacji losowych związanych m.in. ze stanem zdrowia studenta może on otrzymać zapomogę finansową uwzględniającą szczególnie wydatki związane np. z leczeniem lub zakupem sprzętu medycznego.
 3. Niezależnie od stanu zdrowia student niepełnosprawny może ubiegać się o te formy wsparcia materialnego, które wynikają z regulaminu pomocy materialnej dla studentów UMK.
 4. Student może liczyć na pośrednictwo oraz wsparcie ze strony Zespołu ds. Studentów Niepełnosprawnych w ubieganiu się o środki materialne z funduszy pozauczelnianych, np. oferowanych przez PFRON.

Sfera socjalno-bytowa

 1. Zależnie od swojego stanu zdrowia student niepełnosprawny może liczyć na miejsce specjalne w Domu Studenckim, gdzie pokoje są wyposażone w specjalnie przystosowane łazienki. Do Domu Studenckiego osoba niepełnosprawna może się dostać samodzielnie dzięki wyposażeniu głównego wejścia drzwi w fotokomórkę. Studenci niepełnosprawni ze znaczną lub krępującą niepełnosprawnością mają prawo ubiegać się o pokój jednoosobowy.
 2. W wyjątkowych wypadkach możliwe jest dostosowanie pokoju do indywidualnych potrzeb niepełnosprawnego studenta.
 3. Studenci z dysfunkcjami narządu ruchu oraz studenci niewidomi mają prawo do korzystania z transportu organizowanego przez Uczelnię, który zapewnia bezpłatne przejazdy z miejsca zamieszkania na terenie Torunia na zajęcia dydaktyczne, do biblioteki lub obowiązkowe praktyki.
 4. Każdy student niepełnosprawny UMK ma prawo do bezpłatnego korzystania z pływalni Uniwersyteckiego Centrum Sportowego przez jedną godzinę tygodniowo .