Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Często zadawane pytania

Harmonogram, terminy egzaminów, wymagane dokumenty znajdują się na stronie więcej

 

Zasady kwalifikacji znajdują się na stronie więcej

 1. Zasady przyjęcia na studia
 2. Komisja rekrutacyjna i kontakt
 3. Rejestracja i rekrutacja
 4. Terminy
 5. Priorytety
 6. Olimpiady, konkursy i osiągnięcia sportowe
 7. Egzaminy
 8. Dokumenty
 9. Zdjęcia
 10. Opłaty
 11. Odwołania

I. ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA

 1. Na ile kierunków studiów mogę być przyjęty?

  Kandydat, w rekrutacji na dany rok akademicki, może być przyjęty tylko na jeden kierunek danego stopnia w trybie stacjonarnym (niezależnie od liczby zapisów).

  Oznacza to, że:

  • kandydat może być przyjęty tylko na jeden kierunek studiów stacjonarnych pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich oraz
  • kandydat może być przyjęty tylko na jeden kierunek studiów stacjonarnych drugiego stopnia oraz
  • kandydat może być przyjęty na wiele kierunków niestacjonarnych.

  Jeżeli kandydat został przyjęty na studia stacjonarne w pierwszej turze, to w kolejnej turze na ten sam typ studiów może być przyjęty pod warunkiem złożenia rezygnacji z wcześniejszego kierunku.

  Analogiczna sytuacja dotyczy rekrutacji letniej i śródrocznej na ten sam rok akademicki.

 2. Co oznacza termin "stara matura"?

  "Stara matura" to termin odnoszony do świadectwa dojrzałości uzyskanego przed 2005 rokiem (z wyłączeniem matury z roku 2002). Świadectwo maturalne wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, niezależnie od formuły zdawanych egzaminów jest traktowane jako "nowa matura".

II. KOMISJA REKRUTACYJNA I KONTAKT

 1. Od kiedy będzie pracował Uczelniana Komisja Rekrutacyjna?

  Uczelniana Komisja Rekrutacyjna będzie pracowała od 06 lutego 2024 r. w godz. 9.00 - 15.00.

 2. W jaki sposób mogę skontaktować się z Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną?

  Z Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną można skontaktować się:

  • w siedzibie Komisji (Toruń, ul. Gagarina 11)
  • telefonicznie (800 809 809)
  • przez system IRK

III. IRK - INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW

 1. Czy "zakwalifikowany" oznacza "przyjęty na studia"?

  Nie, kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia stacjonarne jest zobowiązany do dostarczenia do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w wyznaczonym terminie (harmonogram rekrutacji) kompletu dokumentów. Dopiero po spełnieniu tego warunku zostanie przyjęty na studia.

 2. Co muszę zrobić po zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia stacjonarne?

  Dostarczyć we wskazanym terminie komplet dokumentów. Terminarz dostarczania dokumentów znajduje się w harmonogramie rekrutacji.

  UWAGA!!!  W przypadku przesyłania dokumentów pocztą/kurierem liczy się data dostarczenia dokumentów do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej UMK, a nie data stempla pocztowego.

 3. Co oznacza wpis "lista rezerwowa"?

  Kandydat wpisany na listę rezerwową (tylko na kierunku Weterynaria i kierunkach prowadzonych przez Collegium Medicum) musi dostarczyć do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w wyznaczonym terminie (harmonogram rekrutacji) komplet dokumentów. Niedostarczenie dokumentów będzie traktowane jako rezygnacja z rekrutacji na ten kierunek. Kandydaci, którzy dostarczą w terminie dokumenty będą przyjmowani w pierwszej kolejności w przypadku obniżenia progu punktowego.

IV. TERMINY

 1. Do kiedy trzeba wpłacić opłatę rekrutacyjną?

  Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić do ostatniego dnia rejestracji określonego w harmonogram rekrutacji. Liczy się data dokonania wpłaty, a nie data wpłynięcia pieniędzy na konto bankowe.

 2. Do kiedy trzeba składać dokumenty?

  W przypadku studiów stacjonarnych, dokumenty składa się po zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia lub wpisaniu na listę rezerwową. Daty kwalifikacji i terminy składania dokumentów można znaleźć w harmonogram rekrutacji.

  W przypadku studiów niestacjonarnych dokumenty należy złożyć do ostatniego dnia zapisów. Terminy zapisów umieszczone są w harmonogramie rekrutacji.

  W przypadku kierunków zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, prowadzonych w Collegium Medicum, kandydat zakwalifikowany oraz wpisany na listę rezerwową składa dokumenty dopiero po ogłoszeniu wyników - zgodnie z  harmonogramem rekrutacji.

V. PRIORYTETY

 1. Co to są priorytety?

  Priorytety to system służący usprawnieniu procesu rekrutacji. Określając priorytety kandydat zapisujący się na kilka kierunków studiów informuje, który kierunek jest dla niego najważniejszy, który wybiera jako drugi, w przypadku gdyby się nie dostał na pierwszy, który jako trzeci itd., mówiąc inaczej, ustawia kierunki w kolejności od najważniejszego (tego, na studiowaniu którego zależy mu najbardziej) do najmniej ważnego (tego, który studiować chce, gdy nie zostanie przyjęty na żaden z bardziej pożądanych).

 2. Do kiedy mogę zmieniać kolejność swoich priorytetów?

  Kolejność priorytetów można zmieniać do ostatniego dnia rejestracji.

VI. OLIMPIADY, KONKURSY I OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

 1. Jaki dokument daje mi uprawnienia olimpijczyka/sportowca?

  Dokumentem będącym podstawą uprawnień olimpijczyka/sportowca może być:

  • zaświadczenie wydane przez Główny Komitet Organizacyjny olimpiady lub konkursu stwierdzające, że kandydat otrzymał tytuł laureata lub finalisty,
  • zaświadczenie wydane przez polski związek sportowy określające rodzaj przyznanej klasy sportowej,
  • w przypadku polskich związków sportowych nieprzyznających klas sportowych zaświadczenie w postaci opinii takiego związku o wysokim poziomie sportowym zawierające wykaz osiągnięć sportowych oraz pozytywną opinię Dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Sportowego
  • zaświadczenie wydane przez zagraniczny związek sportowy o udziale w reprezentacji kraju na Igrzyskach Olimpijskich lub Uniwersjadzie lub Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy lub uzyskaniu miejsca 1-3 w mistrzostwach kraju.
 2. Jak mogę skorzystać ze zwolnienia na podstawie uprawnień olimpijczyka/sportowca?

  W pierwszej kolejności należy w systemie IRK zdefiniować dokument uprawniający do zwolnień (zakładka „Wykształcenie”) załączając skan dokumentu. Następnie, przy zapisywaniu się na studia, należy zaznaczyć, że korzysta się ze zwolnień wskazując wprowadzony wcześniej dokument.

 3. Czy muszę dostarczyć dokumenty, jeżeli korzystam z uprawnień olimpijczyka/sportowca?

  Tak, aby zostać przyjętym należy dostarczyć do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w odpowiednim terminie komplet dokumentów. Do dokumentów powinien być dołączony dokument dający uprawnienia olimpijczyka/sportowca.

VII. EGZAMINY

 1. Kiedy i gdzie mam zgłosić się na egzamin praktyczny, rozmowę kwalifikacyjną?

  Informacje dotyczące terminów, godzin i miejsc przeprowadzenia egzaminów są dostępne na stronie harmonogram rekrutacji.

 2. Czy na egzamin/rozmowę kwalifikacyjną muszę się stawić z dowodem osobistym?

  Tak, osoby, które nie będą w stanie przedstawić dowodu osobistego lub paszportu nie zostaną dopuszczone do egzaminu/rozmowy kwalifikacyjnej.

VIII. DOKUMENTY

 1. Jakie dokumenty są niezbędne do przyjęcia na studia?

  Listę dokumentów, które kandydat jest zobowiązany do dostarczenia do Komisji Rekrutacyjnej określa Rektor w zarządzeniu. Poniżej wymienione są dokumenty wymagane od kandydatów na studia:

   

 2. W tym roku ukończyłem studia pierwszego stopnia i jeszcze nie otrzymałem dyplomu z mojej uczelni - co mam zrobić, aby zostać przyjętym na studia drugiego stopnia?

  W przypadku niewydania jeszcze dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia kandydat musi dostarczyć do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej zaświadczenie o ukończeniu studiów. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie wymagane do kwalifikacji oceny.

 3. Czy dokumenty mogę wysłać pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej?

  Tak - proszę jednak wziąć pod uwagę proszę jednak wziąć pod uwagę to, że dokumenty muszą być dostarczone do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w określonym czasie (harmonogram rekrutacji).

  UWAGA!!!  Liczy się zatem data otrzymania przez UKR dokumentów, a nie data stempla pocztowego.

 4. Wysyłając dokumenty pocztą, muszę wysłać oryginały, czy wystarczą kserokopie dokumentów?

  W przypadku wysłania dokumentów pocztą (lub kurierem) nie jest konieczne przesyłanie oryginału świadectwa, dyplomu, suplementu, itp, jednak kserokopie tych dokumentów muszą być poświadczone notarialnie lub przez UMK.

 5. Czy dokumenty może za mnie złożyć inna osoba i czy musi mieć do tego upoważnienie?

  Dokumenty może dostarczyć dowolna osoba. Do samego złożenia dokumentów upoważnienie nie jest potrzebne. Jest ono konieczne, gdy taka osoba będzie podpisywała podanie w imieniu kandydata lub będzie podejmowała za niego decyzje.

IX. ZDJĘCIA

 1. Jaką rozdzielczość/wielkość/wymiary/format musi mieć zdjęcie wgrywane do IRK?

  Zdjęcie przesyłane do systemu IRK musi mieć odpowiedni format (jpg lub png), minimalne wymiary 500 x 625 pikseli oraz maksymalną wielkość ok. 1 MB.

 2. Co oznacza napis przy zdjęciu: "Status: oczekuje"?

  Oznacza to tyle, że zdjęcie zostało wgrane, ale informatycy, którzy zajmują się obróbką tych zdjęć dla potrzeb wydruku legitymacji studenckich, jeszcze go nie zaakceptowali. Akceptacja zdjęć następuje dopiero po przyjęciu na studia.

 3. Co mam zrobić, jeżeli moje zdjęcie zostało odrzucone?

  Wgrać nowe zdjęcie o właściwych parametrach.

X. OPŁATY

 1. Ile wynosi opłata rekrutacyjna?

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. (Dz.U. z dnia 28.09.2018 r. poz. 1861) opłata rekrutacyjna wynosi 150 zł na kierunki: architektura wnętrz, grafika, konserwacja i restauracja dzieł sztuki, malarstwo oraz sztuka mediów i edukacja wizualna; na pozostałe kierunki opłata wynosi 85 zł. Po zapisaniu się na kierunki studiów, system IRK wyznaczy łączną kwotę opłaty rekrutacyjnej.

 2. Czy zapisując się na kilka kierunków studiów, muszę wnosić kilka opłat, czy wystarcza jedna?

  Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kilka kierunków studiów wnosi opłatę za każdy z nich. Wszystkie opłaty mogą być zrealizowane przy pomocy jednego przelewu.

 3. Kiedy mogę ubiegać się o zwrot opłaty rekrutacyjnej?

  O zwrot opłaty rekrutacyjnej moa ubiegać się osoby, które:

  • wpłaciły na swoje indywidualne konto w IRK kwotę wyższą od wymaganej
  • przed zakończeniem okresu rejestracji wycofały się z jednego (kilku) kierunków, na który wcześniej się zapisały i wniosły opłatę
  • w przypadku nieuruchomienia kierunków studiów

  O zwrot opłaty rekrutacyjnej nie mogą ubiegać się osoby, które przeszły przez cały proces rekrutacji i nie zostały przyjęte na studia lub z nich zrezygnowały.

 4. W jaki sposób mogę ubiegać się o zwrot opłaty rekrutacyjnej?

  Osoby ubiegające się o zwrot opłaty rekrutacyjnej mogą to uczynić przez:

  • przyniesienie podania do siedziby Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej
  • przesłanie pocztą podania na adres Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej
  • przesłanie podania w systemie IRK.

  Podanie o zwrot opłaty należy dostarczyć do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej do końca listopada (w przypadku rekrutacji letniej) lub do końca marca (w przypadku rekrutacji śródrocznej).

 5. Na jakie konto powinienem wpłacić opłatę za legitymację studencką?

  Osoba przyjęta na studia wnosi opłatę za legitymację studencką na to samo konto, na które wpłacała opłatę rekrutacyjną. Osobom, które były zwolnione z opłaty rekrutacyjnej, system IRK automatycznie wygeneruje numer konta.

 6. Czy jestem zobowiązany do wniesienia opłaty za legitymację studencką?

  W przypadku braku opłaty za legitymację studencką kandydat przyjęty na studia nie otrzyma legitymacji studenckiej.

XI. ODWOŁANIA

 1. Kto i kiedy może złożyć odwołanie?

  Odwołanie może złożyć osoba, która nie została przyjęta na studia i otrzymała podpisaną przez Przewodniczącego decyzję o nieprzyjęciu na studia (pisemna decyzja lub plik pdf z podpisem elektronicznym). Informacja o nieprzyjęciu na studia umieszczona w systemie IRK nie stanowi podstawy złożenia odwołania.

 2. Co muszę dołączyć do odwołania?

  Osoba odwołująca się, do odwołania musi dołączyć dokument uprawniający do podjęcia studiów (na studia I stopnia i jednolite magisterskie jest to poświadczona kserokopia lub oryginał świadectwa dojrzałości, na studia II stopnia – poświadczona kserokopia lub oryginał dyplomu).


APELUJEMY O WNIKLIWĄ LEKTURĘ STRON INTERNETOWYCH DOTYCZĄCYCH REKRUTACJI NA UMK!