Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Opłaty członkowskie

PISMO OKÓLNE Nr 4

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 kwietnia 2023 r.

w sprawie opłat członkowskich w towarzystwach naukowych i organizacjach naukowych

Na podstawie § 13 pkt 1 i § 14 zarządzenia Nr 276 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wewnętrznych aktów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2020 r., poz. 444 z późn.zm.) w celu ujednolicenia funkcjonowania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zwanego dalej „Uniwersytetem”, ustala się następujące zasady ponoszenia opłat członkowskich w towarzystwach naukowych i organizacjach naukowych.

1) W związku z dobrowolną przynależnością pracownika Uniwersytetu do towarzystw lub organizacji naukowych, koszt opłaty członkowskiej pokrywany jest samodzielnie przez pracownika.

2) W wyjątkowych przypadkach, za zgodą rektora, opłata członkowska może być sfinansowana przez Uniwersytet. W takich sytuacjach należy wykazać konkretne, wymierne korzyści dla Uniwersytetu oraz źródło finansowania.

3) Wniosek w sprawie opłaty członkowskiej należy złożyć do prorektora właściwego ds. nauki, po pozytywnym zaopiniowaniu go przez dziekana wydziału.

4) Koszt opłaty poniesionej przez Uniwersytet stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz oskładkowaniu na ubezpieczenia społeczne.

 

Źródło: Pismo_Okolne_Rektora_w_sprawie_skladek_czlonkowskich_PO.4.2023.pdf