Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Uni-Me mentoring program

                            

 

Rozpoczynamy nabór Mentorów do 2. edycji Programu!!!

(informacje poniżej)

We start the rcruitment of Mentors to the 2nd. edition of the Program!!!

(information below)

 

Uni-Me Mentoring Program to program wspierający dla osób studiujących ze wszystkich wydziałów naszej uczelni. Program zakłada wsparcie w zakresie planowania ścieżki kształcenia z wykorzystaniem możliwości, jakie daje UMK partnerstwo w YUFE, a także inne programy i partnerstwa międzynarodowe. Jest to program mentoringowy z elementami coachingu i advisoringu.

Uni-Me Mentoring Program is a support program for students from all faculties of our University.The program involves support in planning the path of education using the opportunities offered by the NCU partnership in YUFE, as well as other programs and international partnerships. This is a mentoring program with elements of coaching and advisoring.

Co to jest proces mentoringowy? Co może dać udział w programie? Proces mentoringowy to wspólna droga do celu, a mentoring to zbiór drogowskazów, którą otrzymasz dołączając do tego procesu.

What is the mentoring process? What can you gain by participating in the program? The mentoring process is a common path to a goal, and mentoring is a set of guideposts that you will receive by joining this process.

Głównym celem programu jest wsparcie w zakresie planowania ścieżki kształcenia zawierającej komponent międzynarodowy, a celami długofalowymi są: szerzenie idei budowania Uniwersytetu Europejskiego; wpływ na jakość działania jednostek uczelnianych poprzez mobilizowanie do współpracy; udrażnianie komunikacji pomiędzy jednostkami; mentoring jako narzędzie podnoszenia jakości kształcenia poprzez przekazanie dostępnych możliwości; stworzenie swego rodzaju instytucji mentoringu na uczelni, mentorzy jako eksperci, ambasadorzy programu szkolący następnych kandydatów na mentorów w kolejnych latach programu.

The main objective of the program is to support planning an educational path with an international component and long-term goals are: to spread the idea of ​​building European University, to improve the functioning of university units by encouraging cooperation, to facilitate communication between units, to use mentoring as a tool for improving the quality of education by providing available opportunities, and to create a kind of mentoring institution at the university, with mentors as experts and ambassadors of the program, training candidates for mentors in the subsequent years of the program.

 

Jeśli jesteś zainteresowany/a przystąpieniem do programu w roli Mentora/Mentorki

wyślij email do 30 listopada 2023r. na adres: malgorzatablaszczak@umk.pl

Kto może zostać mentorem/mentorką? --> Każdy pracownik UMK zarówno naukowy, jak i z administracji, który lubi pracować z młodymi ludźmi i dba o swój rozwój osobisty.

Jakie są korzyści uczestnictwa w programie?

  • przygotowanie do pełnienia tej roli poprzez możliwość udziału w szkoleniach i warsztatach

  • materiały i narzędzia do korzystania w trakcie prowadzonych procesów

  • organizację i pomoc ze strony koordynatora Uni-Me oraz z-cy koordynatora YUFE

  • wsparcie w zakresie organizacji wyjazdów szkoleniowych do partnerów YUFE

 

If you're interested in joining the program as a Mentor, please apply till 30. November 2023 by sending an email to: malgorzatablaszczak@umk.pl

Who can bocome a Mentor? --> Every employee of NCU, both scientific-didactic and from the administrative staff who like to work with young people and seeks self-development.

What are the benefits of joining the program?

  • preparation to perform this role through the oppartunity to participate in training and workshops
  • materials and tools to be used during the process
  • organization and assistance from the UNni-Me coordinator and the deputy YUFE coordinator
  • support in organizing training trips to YUFE partners.

 

Zespół ds. mentoringu 1. edycji to mentorzy - dr hab. Anna Bartkiewicz, prof. UMK; mgr Małgorzata Błaszczak; mgr Joanna Hajduk; dr Joanna Karłowska-Pik; dr Kamila Łaszewska; dr hab. Dariusz Pniewski, prof. UMK; dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK; Lek. Dorota Rutkowska. Koordynatorem programu jest mgr Małgorzata Błaszczak, a od strony merytorycznej program wspiera z-ca Koordynatora YUFE: mgr Anna Prykanowska.

The mentoring team of 1. edition consists of mentors - dr hab. Anna Bartkiewicz, prof. UMK; mgr Małgorzata Błaszczak; mgr Joanna Hajduk; dr Joanna Karłowska-Pik; dr Kamila Łaszewska; dr hab. Dariusz Pniewski, prof. UMK; dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK; Dorota Rutkowska, MD. The coordinator of the program is Małgorzata Błaszczak and the deputy institutional coordinator of YUFE, providing content-related support – mgr Anna Prykanowska.

 

dr hab. Anna Bartkiewicz, prof. UMK

Jestem prodziekanem ds. studenckich na Wydziale Fizyki, Astronomii i informatyki  Stosowanej. Pracuję w Instytucie Astronomii UMK i wykorzystując różnorodne radioteleskopy w Europie, obserwuję materię wokół rodzących się masywnych gwiazd. Dokładniej, wykonuję mapy radiowe rozkładu cząsteczek metanolu i wody w ramionach spiralnych naszej Galaktyki. Systematycznie prezentuję wyniki moich badań naukowych w publikacjach czy wystąpieniach konferencyjnych.

Bardzo lubię rozmawiać z ludźmi, słuchać ich i dzielić się swoimi przeżyciami, przemyśleniami. W wolnym czasie lubię zadbać o swoją kondycję fizyczną. Najbardziej chciałabym móc cieszyć się każdym dniem, zauważać wspaniale, dobre chwile w codzienności.  

I am the vice-dean for student affairs at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics. I work at the Institute of Astronomy of the Nicolaus Copernicus University and use various radio telescopes in Europe, I observe the matter around the birth of massive stars. More specifically, I make radio maps of the distribution of methanol and water molecules in the spiral arms of our Galaxy. I systematically present the results of my scientific research in publications and conference papers.

I love talking to people, listening to them and sharing experiences and thoughts.In my free time I like to keep fit. Most of all, I would like to be able to enjoy each day, to notice wonderful, good moments in everyday life.

 

mgr Małgorzata Błaszczak

     

Pełnię funkcję Dyrektora Kopernikańskiego Ośrodka Integracji, w którym organizuję różne przedsięwzięcia oraz inicjatywy integracyjne i międzykulturowe. Prowadzę warsztaty integracyjne w oparciu o ideę ponownego wykorzystania różnych materiałów, a także ruchowe zajęcia integracyjne dla różnych grup wiekowych. Poza tym realizuję zadania w ramach uczestnictwa UMK w konsorcjum YUFE w zakresie YUFE Life Long Learning.

Jestem szczęśliwą mamą bliźniaczek, animatorką kultury, instruktorką ruchu i bungee flying.

Bardzo lubię ludzi. W wolnym czasie lubię być z dziećmi, z mężem, z przyjaciółmi, robić kreatywne projekty z moimi córkami, oglądać filmy, a w nocy, jak wszyscy śpią, seriale kryminalne. Najbardziej chciałabym się w końcu wyspać.  

I am The Head of Copernican Integration Centre where I organize integrative and multicultural events and iniciatives. I lead workshops connected with using recykled materials and intagrative moving workshops. I carry out tasks as part of the NCU’s participation in YUFE consortium in the field of YUFE Life Long Learning.

I am a happy mother of twins, a cultural animator and bungee flying instructor.

I like people very much. In my free time I like to be with my children, my husband, with my friends, doing creative projects with my daughters, watching movies, and at night, when everyone is sleeping, watching crime series. What I would really like to do is to get some sleep.

 

mgr Joanna Hajduk             


Zastępca Kierownika Dziekanatu Wydziału Prawa i Administracji, absolwentka administracji oraz ochrony dóbr kultury. Moim głównym zadaniem jest koordynacja pracy dziekanatu dotyczącej obsługi studentów. W pracy moim celem jest przede wszystkim pomoc studentom. Przez wiele lat zajmowałam się także studentami zagranicznymi oraz profesorami wizytującymi w ramach Szkoły Prawa Porównawczego.

Bardzo lubię czytać książki, w szczególności fantastykę. W wolnym czasie jeżdżę rowerem. Najbardziej chciałabym mieć więcej czasu na realizację swoich pomysłów.i .    

Deputy Head of the Dean's Office of the Faculty of Law and Administration, graduate of administration and protection of cultural property.My main task is to coordinate the work of the dean's office regarding student affairs.At work, my goal is primarily to help students. For many years, I also dealt with foreign students and visiting professors at the School of Comparative Law.

I love reading books, especially fantasy. In my free time I ride a bicycle. I wish I had more time to put my ideas into practice.         

 

dr Joanna Karłowska-Pik
                            

Jestem adiunktem w Katedrze Statystyki Matematycznej i Eksploracji Danych na Wydziale Matematyki i Informatyki oraz dyrektorem uniwersyteckiego Ośrodka Analiz Statystycznych. Moja praca badawcza polega przede wszystkim na stosowaniu metod statystyki matematycznej i uczenia maszynowego w analizie danych rzeczywistych - głównie medycznych i przyrodniczych, ale z powołania jestem dydaktykiem. Prowadzę zajęcia koła statystycznego dla licealistów - wśród jego uczestników jest już wielu laureatów i finalistów olimpiad i konkursów statystycznych.   

Bardzo lubię towarzystwo ludzi optymistycznie nastawionych do życia i zaangażowanych w to, co robią - pewnie dlatego sama często daję się namówić na udział w różnych projektach i inicjatywach. 
W wolnym czasie czytam książki - głównie kryminały, fantastykę i współczesną prozę amerykańską, tańczę zumbę albo zalewam się łzami, oglądając po raz setny ,,Znachora’’. 
Najbardziej chciałabym mieć magiczną zdolność rozciągania czasu, bo jest przecież jeszcze tyle rzeczy do zrobienia! 
 

I am an assistant professor in the Department of Mathematical Statistics and Data Mining at the Faculty of Mathematics and Computer Science and the director of the university's Center for Statistical Analysis. My research work consists primarily in the use of mathematical statistics and machine learning methods in the analysis of real data - mainly medical and natural, but I am a teacher by vocation. I run a statistical club for high school students - among its participants there are already many winners and finalists of statistical competitions.

I really like the company of people who are optimistic about life and involved in what they do - probably that's why I often let myself be persuaded to participate in various projects and initiatives.In my free time, I read books - mainly detective stories, fantasy and contemporary American prose, I dance Zumba or I burst into tears watching "The Quack" for the hundredth time. I would most like to have the magical ability to stretch time, because there is still so much to do! 

 

dr Kamila Łaszewska

Jestem psychologiem i pracuję w Instytucie Psychologii UMK w Katedrze Neuropsychologii i Psychologii Klinicznej. Pracuję także jako psychoterapeuta w procesie szkolenia w nurcie humanistyczno-doświadczeniowym i poznawczo-behawioralnym. Bliska jest mi praca z ciałem i praca z traumą oraz chronopsychologia.

Bardzo lubię tańczyć, pływać, wiosnę, polskie kino lat 80 tych i 90 tych i masło orzechowe. W wolnym czasie - idę spokojnym krokiem lub siadam. Najbardziej chciałabym utrzymywać balans między tym co wyżej (bardzo lubię i wolnym czasem), a tym, co nie bardzo lubiane czy potrzebuje być zrobione.

I am a psychologist and I work at the NCU Institute of Psychology in the Department of Neuropsychology and Clinical Psychology.I also work as a psychotherapist trainer in the humanistic-experiential and cognitive-behavioral approaches. I like to work with the body and work with trauma as well as chronopsychology.

I really like dancing, swimming, spring, Polish cinema of the 80's and 90's and peanut butter. In my free time I walk at a leisurely pace or sit down. Most of all, I would like to maintain a balance between the above (the things I really like and my free time) and what I don't like very much or needs to be done.

 

 dr hab. Dariusz Pniewski, prof. UMK

Zawodowo czytam książki i o nich rozmawiam; nadal sprawia mi to przyjemność. Zajmuję się kulturą (literaturą, malarstwem i estetyką) europejskiego romantyzmu, a także „długim trwaniem” tej kultury we współczesności (najnowsza powieść, sztuki plastyczne, przestrzeń miejska, tożsamości regionalne i narodowe). Jestem wykładowcą na Wydziale Humanistycznym, byłem prodziekanem ds. studenckich i kształcenia.

Lubię ludzi. Lubię, kiedy mówią: interesują mnie ich historie, wiedza, doświadczenia. Czasem przyjemne i treściwe bywa też wspólne milczenie. W wolnym czasie jeżdżę rowerem i na rolkach. Szybko, intensywnie, czasem daleko.
Od marzeń wolę plany.

Professionally, I read books and talk about them I still enjoy it. I deal with the culture (literature, painting and aesthetics) of European Romanticism, and also the traces of this culture in the present day (the latest novel, visual arts, urban space, regional and national identities). I am a lecturer at the Faculty of Humanities, I was the vice-dean for student affairs and education.

I like people. I like it when they speak: I am interested in their stories, knowledge and experiences.Sometimes silence can also be pleasant and meaningful. In my free time, I ride a bicycle and roller-skate. Fast, hard, sometimes long-distance. I prefer making plans than dreaming.

 

dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK           

Specjalizuję się w zakresie prawa i postępowania administracyjnego. Pełnię funkcję prodziekana ds. studenckich Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół reglamentacji prawnej zawodów zaufania publicznego, samorządów w tym przede wszystkim zawodowych, systemu szkolnictwa wyższego  oraz egzekucji administracyjnej.

Wolny czas staram się spędzać aktywnie (tenis, narty, wędrówki górskie). Więcej wolnego czasu i komfortu, że nic nie muszę na jutro!    

I specialize in law and administrative proceedings. I am the vice-dean for student affairs at the Faculty of Law and Administration of the Nicolaus Copernicus University in Toruń. My academic interests focus on legal regulation of professions of public trust, self-governments, especially professional ones, the higher education system and administrative enforcement.

I try to spend my free time actively (tennis, skiing, hiking). I’d like more free time and the comfort that I don't need anything for tomorrow!                      

 

Lek. Dorota Rutkowska    

          

Jestem lekarzem specjalistą medycyny ratunkowej i asystentem w Pracowni Dydaktyki Medycznej na Wydziale Lekarskim CM UMK. Swoje życie zawodowe dzielę pomiędzy pracą kliniczną w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 w Bydgoszczy a pracą dydaktyczną. Moim szczególnym zainteresowaniem zawodowym jest nauczanie z zastosowaniem symulacji medycznej, w związku z czym zdecydowaną większość zajęć dydaktycznych prowadzę w
naszym uczelnianym Centrum Symulacji Medycznych. Ze względu na fakt, iż medycyna ratunkowa jest moją zawodową pasją, działam też aktywnie na rzecz rozwoju tej dziedziny, między innymi jako członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej. Bardzo lubię towarzystwo inspirujących ludzi oraz odkrywanie nowych miejsc i możliwości.
W wolnym czasie wracam w rodzinne strony i planuję ciekawe wyjazdy wakacyjne. Najbardziej chciałabym mieć czas na realizację wszystkich pomysłów!

I am a doctor specializing in emergency medicine and an assistant in the Medical Didactics Laboratory at the Faculty of Medicine of the NCU Collegium Medicum.I divide my professional life between clinical work at the University Hospital No. 1 in Bydgoszcz and teaching.My special professional interest is teaching with the use of medical simulation, and so most of my classes are conducted in our university's Medical Simulation Center.Due to the fact that emergency medicine is my professional passion, I also actively work for the development of this field, including being a member of the Main Board of the Polish Society of Emergency Medicine.

I really enjoy the company of inspiring people and discovering new places and opportunities.In my free time, I return to my hometown and plan interesting holiday trips. I wish I had the time to implement all my ideas!

 

 

***********************************************************************************************************

Nabór Mentee do pierwszej edycji programu

Jeśli chciałbyś/chciałabyś w swojej edukacji zaplanować wyjazd na uczelnię zagraniczną, udział w kursie w uczelni w innym państwie lub w jakiś inny sposób zdobyć międzynarodowe doświadczenie, ale nie wiesz, jak się za to zabrać, weź udział w pilotażowym naborze na mentee. Udział w programie oznacza uczestnictwo co najmniej w 6 sesjach z mentorem, we wspólnych warsztatach grupowych i ewaluacji. W pilotażowej edycji mamy do zaoferowania 16 miejsc.

Ankieta rekrutacyjna/Recruitment questionnaire ANKIETA

Regulamin Programu Uni-Me: REGULAMIN

If you would like to plan a trip to a foreign university, take part in a courseat the university in another country or gain international experience in any other way, but you do not know how to do it, take part in the pilot recruitment. Participation in the program means attending at least 6 sessions with a mentor, also joint group workshops and evaluation. In the pilot edition, we offer 16 places.

 

Foto: Andrzej Romański