Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Do 12 kwietnia 2021 trwa nabór wniosków w Programie Edukacja, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Operator Programu Edukacja, ogłosiła drugi nabór wniosków w ramach umowy dotyczącej wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2020. Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. W obecnym naborze instytucje szkolnictwa wyższego mogą starać się o dofinansowanie w ramach trzech komponentów:

 1. Komponent I - Profesjonalny rozwój kadry:

  1. Wizyty studyjne – krótkie wizyty do Państw-Darczyńców mające na celu rozwój zawodowy pracowników z sektora edukacji formalnej     lub pozaformalnej.
  2. Intensywne szkolenia – szkolenia prowadzone przez trenerów/ekspertów z Państw-Darczyńców organizowane w Polsce dla polskiej kadry pracującej w sektorze edukacji.

Projekty w ramach tego komponentu mogą być realizowane w partnerstwie składającym się co najmniej z dwóch partnerów, a wnioskodawca składa wniosek w imieniu wszystkich partnerów. Na etapie składania wniosku aplikacyjnego wymagane jest załączenie listu intencyjnego podpisanego przez wszystkich partnerów. Projekty w tym komponencie mogą trwać maksymalnie do 6 miesięcy. Minimalny czas trwania Wizyty Studyjnej to 3 dni,
a maksymalny 7, a wartość dofinansowania od 1975 EUR do 8975 EUR. Czas intensywnych szkoleń wynosi od 2 do 5 dni, a wartość projektu powinna wynosić 5450 EUR do 30 000 EUR. W tym komponencie wniosek może być złożony na Wizyty studyjne bądź na Intensywne szkolenia.

2. Komponent II - Mobilność studentów i pracowników w sektorze szkolnictwa wyższego:

Mobilność w ramach projektu realizowana jest na zasadach programu Erasmus+ dla Szkolnictwa Wyższego. Uczelnia wysyła jeden zbiorczy wniosek na wszystkie działania, które przewiduje w ramach projektu. Mobilność studentów na studia do i z Państw-Darczyńców realizowana jest od 3 do 12 miesięcy, na praktyki od 2 do 12 miesięcy. Mobilność pracowników realizowana jest w dwóch typach: wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych od jednego do sześciu tygodni (minimum 8 godzin zajęć w ciągu tygodnia) oraz wyjazdy na szkolenia typu „job shadowing” na okres od jednego do sześciu tygodni. Maksymalny czas realizacji projektu to 18 miesięcy.

3. Komponent IV - Współpraca instytucjonalna:

  1. Opracowanie lub uaktualnienie oferty kształcenia, w tym programów nauczania.
  2. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, organizacja wspólnych inicjatyw z partneram z Państw-Darczyńców,
  3. Opracowanie lub uaktualnienie lokalnych/regionalnych/krajowych strategii w zakresie edukacji i szkoleń w zakresie uwzględnienia edukacji w rozwoju regionu.
  4. Edukacja zdalna

Komponent zakłada realizację projektu, który może składać się z wszystkich typów działań łącznie bądź tylko poszczególnych. W zależności od typu działań projekt może trwać od 3 do 24 miesięcy. Wartość projektu nie może przekroczyć 250 000 EUR.

UWAGA!!! W trwającym naborze wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w każdym z komponentów. W Komponencie I i IV w przypadku złożenia kilku wniosków przez tę samą instytucję ocenie podlega ostatni ze złożonych wniosków według kolejności zgłoszeń. W związku z powyższym propozycje wniosków należy złożyć mailowo do Prorektora ds. Kształcenia prof. dra hab. Przemysława Nehringa do dnia 10 lutego 2021 na adres: prorektor-Nehring@umk.pl. W korespondencji należy wskazać komponent i działanie, w ramach którego wniosek ma być złożony, zaprezentować krótki opis projektu, działań i uzasadnienie potrzeby realizacji projektu (łącznie nie więcej niż 5000 znaków), a także wskazać partnerów. Prorektor poinformuje o decyzji w sprawie wyboru propozycji do wnioskowania wszystkim zainteresowanym do dnia 15 lutego 2021.

W Komponencie II uczelnia składa wniosek „zbiorczy” dla wszystkich zainteresowanych wydziałów. W celu zgłoszenia wydziału należy przesłać informacje na temat liczby i rodzaju planowanych mobilności do i z krajów Państw-Darczyńców oraz wskazać dane Partnera, z którym Wydział chce realizować wymianę do dnia 10 marca do Katarzyny Fus, Dział Międzynarodowych Partnerstw i Mobilności Edukacyjnej (kasiafus@umk.pl).

Szczegółowe informacje na temat naboru w Programie Edukacja znajdą Państwo na stronie Operatora:

https://education.org.pl/kategoria_naboru/ii-nabor/

 Dodatkowo w dniach 9-11 lutego odbędzie się II seminarium bilateralne online, podczas którego będzie możliwość dyskusji na temat propozycji projektowych i zapoznania się z założeniami. To również okazja do znalezienia partnerów do przyszłych projektów. Zapisywać można się do 1 lutego 2021, szczegóły:

https://education.org.pl/wydarzenie/drugie-seminarium-bilateralne-online/