Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами
 1. Do jakich krajów można wyjechać na praktykę w ramach programu Erasmus+?
 2. Kto może wziąć udział w programie Erasmus+?
 3. Do jakich instytucji można wyjechać?
 4. Co to jest kapitał mobilności?
 5. Jaka jest różnica między rekrutacją a kwalifikacją na praktykę?
 6. Jakie są terminy i warunki rekrutacji?
 7. Czy wypełnienie formularza on-line na stronie internetowej DMPiME jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na praktykę?
 8. Czy możliwe jest przedłużenie praktyki?
 9. Jaka jest wysokość stypendium?
 10. Jaki jest możliwy okres finansowania praktyki?
 11. Czy okres spędzony za granicą zostanie zaliczony przez macierzystą uczelnię bez konieczności powtarzania roku?
 12. Jaki wymiar czasowy/godzinowy obowiązuje praktykanta?
 13. Co muszę zrobić, aby rozliczyć się z wyjazdu?
 14. Co to jest Porozumienie o programie praktyki (Learning Agreement for Traineeships)?
 15. Jaka jest różnica między praktyką studencką a absolwencką?
 16. Jak dobrze trzeba znać język kraju, do którego się wyjeżdża?
 17. Co to jest OLS?
 18. Co to jest jest Europass Mobilność? Kto, kiedy i w jakim celu go wydaje?
 19. Jakiego rodzaju ubezpieczenia są wymagane na czas odbywania praktyki?


1. Do jakich krajów można wyjechać na praktykę w ramach programu Erasmus+?

Aktualnie mobilność jest możliwa do takich krajów jak:

 • 27 państw członkowskich Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Republika Czeska, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Szwecja, Węgry, Włochy;
 • Wielka Brytania;
 • 3 kraje EOG - Islandia, Lichtenstein, Norwegia;
 • kraje kandydujące - Serbia, Turcja, Macedonia Północna.


2. Kto może wziąć udział w programie Erasmus+?

Na wyjazdy na praktyki mogą być kwalifikowani studenci, którzy:

 • są zarejestrowani na studiach pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia (dziennych, wieczorowych i zaocznych);
 • w momencie wyjazdu będą mieli ukończony co najmniej I rok studiów I stopnia, I semestr studiów II stopnia lub I rok studiów III stopnia;
 • dysponują odpowiednim kapitałem mobilności.

Z udziału w programie Erasmus+ wykluczeni są słuchacze studiów podyplomowych.
Ponadto, kandydaci do wyjazdu powinni:

 •  wykazać zgodność programu praktyki z kierunkiem studiów, a realizacja programu i rodzaj zadań muszą gwarantować tzw. międzynarodowy wymiar praktyki,
 •  dobrze znać język obcy, który będzie językiem wiodącym praktyki,
 •  posiadać dobrą średnią ocen z całego przebiegu studiów, ustaloną na wydziale i poświadczoną przez dziekanat.

Praktyk Erasmus+ nie mogą realizować osoby:

 • będące słuchaczami studiów podyplomowych,
 • przebywające na urlopie dziekańskim, zdrowotnym, naukowym,
 • skreślone z listy studentów,
 • odbywające równolegle studia/praktyki Erasmus+,
 • mające nierozliczony wcześniejszy wyjazd na stypendium Erasmus+ pod względem formalnym.

Akceptacji kandydatów dokonują wydziałowi pełnomocnicy ds. mobilności wraz z kierunkowymi opiekunami praktyk/pełnomocnikami dziekana ds. praktyk (w przypadku praktyk realizowanych jako obowiązkowe). To u nich należy szukać szczegółowych informacji np. na temat ustalenia programu praktyki oraz sposobu realizacji stypendium Erasmus+ jako praktyki obowiązkowej, wpisanej w plan studiów i objętej punktami ECTS.


3. Do jakich instytucji można wyjechać?

Student samodzielnie znajduje instytucję przyjmującą, której profil odpowiada jego bieżącemu kierunkowi studiów, zainteresowaniom, planom naukowo-badawczym, planom zawodowym i oczekiwaniom. Może w tym celu skorzystać z informacji zebranych w ankietach byłych stypendystów programów LLP Erasmus lub Erasmus+ albo portalach z ofertami praktyk.

Instytucja przyjmująca musi znajdować się w jednym z krajów członkowskich UE, EOG lub kandydujących - [Serbia, Turcja, Macedonia Północna). Nie można odbyć praktyk w instytucjach unijnych, ani w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie programami unijnymi (wykaz instytucji), a także w polskich placówkach dyplomatycznych za granicą.
UMK jako instytucja wysyłająca nie pokrywa kosztów pobieranych przez firmy pośredniczące w znalezieniu miejsca praktyk. Student dobrowolnie podejmuje decyzję o wyborze miejsca praktyki, a DMPiME nie gwarantuje wiarygodności informacji umieszczanych w ofertach instytucji przyjmujących. Można wyjechać do uczelni wyższych, z którymi UMK ma podpisane umowy międzyinstytucjonalne.


4. Co to jest kapitał mobilności?

Kapitał mobilności to pula miesięcy (12 lub 24) do wykorzystania w ramach programu Erasmus+ zarówno na studia jak i praktyki zagraniczne w ramach danego poziomu studiów.

Program Erasmus+ umożliwia wielokrotne wyjazdy na studia lub praktyki, czyli w sumie do 12 mies. na każdym stopniu studiów (licencjackich/magisterskich/doktoranckich), z wyjątkiem studiów jednolitych magisterskich (24 mies.). Minimalny okres wyjazdu na studia to 3 mies., a na praktyki 2 mies. Wyjazdy na studia lub praktykę, zrealizowane w ramach programów LLP Erasmus i/lub Erasmus+ na danym stopniu studiów, pomniejszają dostępny na tym stopniu kapitał mobilności.

Przykład 1 - Student studiów licencjackich wyjechał na 5-miesieczne studia w ramach programu LLP/Erasmus, obecnie kontynuuje studia licencjackie, ma więc do wykorzystania jeszcze 7 miesięcy na wyjazdy na studia lub praktyki.

Przykład 2 - Student studiów licencjackich wyjechał w ramach programu LLP/Erasmus na 9,5-miesięczne studia oraz 2,5-miesięczną praktykę, nie może więc zrealizować już żadnego wyjazdu w ramach programu Erasmus+ na studiach I stopnia, jednakże po rozpoczęciu studiów II stopnia będzie miał możliwość wyjazdu na kolejne 12 mies. w sumie (studia/praktyki).

Kapitał mobilności jest przypisany do osoby (decyduje nr PESEL), a nie kierunku studiów czy też uczelni, co oznacza, że po wykorzystaniu kapitału mobilności na danym stopniu studiów, zmiana kierunku studiów lub uczelni nie powoduje udostępnienia kolejnej puli miesięcy na mobilność.

Przykład 3: Student ukończył studia II stopnia na kierunku ekonomia i wykorzystał w ich trakcie cały kapitał mobilności (12 mies.) Następnie rozpoczął w innej uczelni studia II stopnia na kierunku marketing i zarządzanie, ale w tej sytuacji - na tym stopniu studiów nie ma już żadnej możliwości wyjazdu.


5. Jaka jest różnica między rekrutacją a kwalifikacją na praktykę?

Rekrutacja odbywa się na wydziale, a kwalifikacja w Dziale Międzynarodowych Partnerstw i Mobilności Edukacyjnej (DMPiME). Student przechodzi przez etap rekrutacji w swojej jednostce macierzystej wg. zasad określonych przez pełnomocnika ds. mobilności. Pełnomocnik jest osobą odpowiedzialną za merytoryczne zakwalifikowanie kandydata do udziału w programie. Ma prawo zweryfikować jego osiągnięcia dydaktyczne, kompetencje językowe i inne predyspozycje do odbycia zagranicznej praktyki. 

DMPiME koordynuje wyjazd pod względem administracyjno-finansowym.


6. Jakie są terminy i warunki rekrutacji?

 • obowiązuje otwarty tryb naboru, do momentu wyczerpania środków finansowych,
 • rekrutacja ma charakter ciągły, niezależnie od zakończenia semestru/roku akademickiego,
 • w ramach umowy finansowej z Narodową Agencją Programu Erasmus+ na lata 2020-2023 wyjazdy z powinny zostać rozliczone pod względem formalnym do 31.05.2023 r.

Ze względu na ograniczoną pulę środków z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ finansowane są praktyki na okres od 2 do 4 miesięcy. Liczba miejsc i tym samym pula środków finansowych może się zwiększyć w przypadku rezygnacji z wyjazdów i/lub skróceń pobytu.

7. Czy wypełnienie formularza on-line na stronie internetowej DMPiME jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na praktykę?

Nie! O zakwalifikowaniu na praktykę Erasmus+ decyduje data złożenia kompletu dokumentów w Dziale Międzynarodowych Partnerstw i Mobilności Edukacyjnej, tj.:

 •  wydrukowanego i podpisanego formularza aplikacyjnego, wypełnionego wcześniej on-line na stronie internetowej DMPiME,
 •  porozumienia o programie praktyki (Learning Agreement for Traineeships -  I część „Before the mobility”); podpisanego przez studenta, wydziałowego pełnomocnika ds. mobilności oraz instytucję zewnętrzną (wystarczą skany LA),
 •  skierowania z wydziału, podpisanego przez pełnomocnika ds. mobilności, a w przypadku praktyki obowiązkowej również przez opiekuna praktyk/pełnomocnika dziekana ds. praktyk oraz dostępność środków finansowych.

Podpisanie wydrukowanego formularza aplikacyjnego jest jednocześnie złożeniem oświadczenia o wcześniejszym uczestnictwie w programie LLP Erasmus/Erasmus+. Osoba wypełniająca wniosek on-line musi uwzględnić wszystkie odbyte stypendia Erasmusa (z finansowaniem lub bez), nawet jeśli instytucją wysyłającą nie było UMK.


8. Czy możliwe jest przedłużenie praktyki?

Istnieje możliwość realizacji praktyki dłuższej niż 2 miesiące, za pisemną zgodą instytucji przyjmującej, władz wydziału i Prorektora ds. Kształcenia. Jednak maksymalny okres przedłużenia pobytu jest zależny od dostępnego kapitału mobilności danego studenta/absolwenta.

Ze względu na ograniczone środki finansowe możliwe jest przyznanie stypendium na max. 30 kolejnych dni od dnia wygaśnięcia umowy indywidualnej. Pozostały okres przedłużonego pobytu będzie pobytem ze stypendium zerowym. Cały okres przedłużenia pobytu (okres finansowany + okres ze stypendium zerowym) musi być uwzględniony w zmianach do LA (II Część „During the mobility”) i zatwierdzony przez trzy strony. Miesiące ze stypendium zerowym wliczają się do wykorzystanego „kapitału mobilności”. 

Przykład 1 - Student studiów uzupełniających magisterskich wyjechał na 10-miesięczne studia w ramach programu LLP/Erasmus oraz na 2-miesięczną praktykę w ramach programu Erasmus+. W jego przypadku przedłużenie pobytu na praktyce nie jest możliwe.

Przykład 2 - Absolwent studiów jednolitych magisterskich w ramach programu LLP/Erasmus odbył 5-miesięczne studia oraz 3-miesięczną praktykę. Obecnie realizuje 3-miesięczną praktykę Erasmus+. Swój pobyt może przedłużyć o 30 dni objętych finansowaniem oraz 12-miesięcy ze stypendium zerowym.

Podanie o przedłużenie długości pobytu powinno zostać przesłane do DMPiME najpóźniej na 30 dni przed zakończeniem umowy.

Po uzyskaniu zgody na przedłużenie do umowy indywidualnej zostanie sporządzony aneks, a dla absolwentów również aneks do umowy wekslowej (oba dokumenty przygotowuje DMPiME). W nowym okresie mobilności wysokość stypendium wzrośnie proporcjonalnie do przedłużanego okresu pobytu, na max. okres 30 dni.

9. Jaka jest wysokość stypendium?

Stypendium Erasmus+ jest z założenia jedynie dofinansowaniem kosztów związanych z podróżą i pobytem za granicą i ma na celu zredukowanie różnicy w kosztach utrzymania między krajem macierzystym a krajem docelowym odbywania praktyki.  Stawki miesięczne stypendium są ustalane przez Narodową Agencję Programu Erasmus+. Stawki mają charakter ogólnopolski i obowiązują UMK bez prawa jakiejkolwiek zmiany (co znaczy, że każdy student/absolwent wyjeżdżający z Polski do danego kraju otrzyma stypendium w takiej samej wysokości miesięcznej). Grupy krajów zostały ustalone przez Komisję Europejską.

Stawki obowiązujące dla umowy finansowej 2020-2023:

 • I grupa - 620 EUR/30 dni - Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
 • II grupa - 600 EUR/30 dni- Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
 • III grupa - 550 EUR/30 dni - Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja.

Oprócz przydziału stypendium (wg powyższych stawek) UMK nie oferuje dodatkowego wsparcia finansowego.

Praktyki studenckie Erasmus+ osób będących w tzw. „trudnej sytuacji materialnej” będą finansowane z budżetu PO WER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Warunkiem otrzymania stypendium wraz z dodatkiem socjalnym (wypłata wyłącznie w PLN) będzie decyzja o przyznaniu stypendium w momencie rekrutacji do Programu.

Osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie. Źródłem finansowania tych osób jest program PO WER, a stypendium wypłacane jest w PLN.

Szczegółowe informacje na temat programu PO WER oraz stawki stypendialne: PO WER

Osoby wyjeżdżające, którym przyznano stypendium socjalne i/lub naukowe zatrzymują prawa do otrzymywania niniejszych świadczeń przez cały okres pobytu za granicą.

10. Jaki jest możliwy okres finansowania praktyki?

Możliwe jest finansowanie praktyk trwających od 2 do 4 m-cy, bez względu na stopień wykorzystania kapitału mobilności.
Student/absolwent ma prawo odbyć praktykę zagraniczną bez stypendium (stypendium zerowe) z zachowaniem wszystkich praw i obowiązków Uczestnika programu Erasmus+.

Instytucja przyjmująca może zaoferować praktykantowi dodatkowe wsparcie w postaci zakwaterowania, posiłków w trakcie godzin pracy albo tzw. „kieszonkowego”. Dodatkowe wynagrodzenie ze strony instytucji zagranicznej nie jest sprzeczne z zasadami programu Erasmus+. Informacje na ten temat odnotowywane są w części LA dotyczącej instytucji przyjmującej.

11. Czy okres spędzony za granicą zostanie zaliczony przez macierzystą uczelnię bez konieczności powtarzania roku?

Tak być powinno. Jest to jeden z wymogów programu Erasmus+. Okres praktyki odbytej za granicą w ramach Erasmus+ uznawany jest za integralną część studiów w uczelni macierzystej, jeżeli przed wyjazdem ustalono, iż praktyka odbędzie się na zasadach nieobowiązkowej lub obowiązkowej (wpisanej w bieżący  program studiów), opatrzonej odpowiednią liczbą punktów ECTS. Gwarancją uznania okresu praktyki za granicą powinno być podpisanie trójstronnego porozumienia o praktyce - Learning Agreement for Traineeships oraz skierowania z wydziału (zaakceptowanego zarówno przez wydziałowego pełnomocnika ds. mobilności jak i opiekuna praktyk/pełnomocnika dziekana ds. praktyk). W przypadku przedmiotów realizowanych na macierzystym wydziale, których zaliczenie przypada na okres praktyki za granicą, rekomenduje się złożenie podania do Dziekana z prośbą o  IPS - Indywidualny Plan Studiów. Niniejsze pismo jest podstawą do uzgodnienia wymagań i zasad wywiązania się ze swoich dydaktycznych obowiązków z prowadzącymi (np. dopuszczalna liczba nieobecności, forma i czas zaliczania danego przedmiotu). Odbywanie praktyki zagranicznej nie zwalnia z zaliczania przedmiotów obowiązkowych/nieobowiązkowych przewidzianych do zrealizowania w danym roku akademickim!

12. Jaki wymiar czasowy/godzinowy obowiązuje praktykanta?

Minimalny okres trwania praktyki musi wynosić 2 miesiące (60 dni), przy czym Komisja Europejska w zasadach liczenia długości pobytu przyjęła, że każdy miesiąc liczy 30 dni. Poza tym, do wyliczania długości pobytu i wysokości stypendium stosuje się specjalny kalkulator, przygotowany również przez KE na potrzeby Programu.
Program zakłada, że praktyka ma być "pełnowymiarowa". Zatem, godzinowy wymiar praktyki powinien odpowiadać pełnemu etatowi według kodeksu pracy kraju, w którym praktyka się odbędzie. Zazwyczaj liczba ta nie przekracza 40 godz. w tygodniu.

13. Co muszę zrobić, aby rozliczyć się z wyjazdu?

Każdy Uczestnik musi:

 • dostarczyć do DMPiME (osobiście lub korespondencyjnie) oryginał Traineeship Certificate (część LA "After the Mobility") z rzeczywistą długością pobytu potwierdzoną przez zagranicznego koordynatora praktyki,
 • wypełnić ankietę Narodowej Agencji (tylko online),
 • wypełnić ankietę online DMPiME
 • rozwiązać drugi test językowy na platformie OLS.

14. Co to jest Porozumienie o programie praktyki (Learning Agreement for Traineeships)?

Porozumienie o programie praktyki to umowa między studentem/przyszłym absolwentem, jego instytucją wysyłającą (UMK) i instytucją przyjmującą, określająca warunki odbywania praktyki, w tym program merytoryczny, który będzie realizowany w instytucji zagranicznej. Program praktyki musi być adekwatny do kierunku studiów kandydata. Student uzgadnia jego treść wraz z wydziałowym pełnomocnikiem ds. mobilności, ew. opiekunem praktyk/pełnomocnikiem dziekana ds. praktyk (w przypadku praktyk obowiązkowych) oraz koordynatorem instytucji przyjmującej. Kwestia ustalenia programu podlega negocjacjom, a każda z trzech stron może proponować ważne dla siebie treści. LA musi być przygotowane przed wyjazdem i opatrzone podpisami/pieczątkami wszystkich trzech stron porozumienia. Na etapie kwalifikacji wymagana jest zeskanowana wersja LA. Do LA można wprowadzić zmiany pod warunkiem, że zostaną zaakceptowane przez instytucje wysyłającą, przyjmującą oraz studenta. Zrealizowanie programu praktyki obowiązkowej za granicą powinno gwarantować jej zaliczenie przez macierzysty wydział po powrocie.
Learning Agreement for Traineeships nie jest tożsame z indywidualną umową finansową, zawieraną między uczestnikiem programu Erasmus+ a UMK.

15. Jaka jest różnica między praktyką studencką a absolwencką?

W obu przypadkach proces rekrutacji na praktykę niczym się nie różni, bowiem podczas składania dokumentów kwalifikacyjnych kandydat musi posiadać status studenta (pyt. nr 5).
Praktykę absolwencką można zrealizować w ciągu 12-stu miesięcy od momentu uzyskania tytułu absolwenta. Indywidualna umowa finansowa z UMK podpisywana jest po obronie pracy dyplomowej w DMPiME, do której dodatkowo sporządzane są: umowa wekslowa, deklaracja wekslowa oraz weksel in blanco. Weksel stanowi zabezpieczenie finansowe Uczelni na wypadek nie wywiązania się z warunków umowy przez absolwenta. Ponadto, najpóźniej w dniu podpisywania umowy, absolwenci muszą dostarczyć do DMPiME zaświadczenie z dziekanatu potwierdzające ukończenie studiów. 

Praktyka absolwencka jest nieobowiązkowa i realizowana po ukończeniu studiów, dlatego odnotowanie jej w suplemencie do dyplomu jest niemożliwe.

Absolwenci tracą dostęp do indywidualnego konta USOS po 3 m-cach od dnia ukończenia studiów. Dostęp do konta pocztowego USOS jest niezbędny przy formalnym rozliczeniu się z praktyki (wypełnienie ankietyDMPiME), pobieraniu dokumentów sporządzonych przez KE i DMPiME czy wypełnianiu formularza danych bankowych.  Aby go odzyskać najlepszym sposobem jest zgłoszenie się do Programu „Absolwent UMK” w celu wystawienia karty absolwenta UMK.
Osoba realizująca praktykę studencką nie może dopuścić do utraty statusu studenta przez cały okres jej realizacji np. poprzez nieuregulowanie zaległości dydaktycznych. Podobnie, osoby odbywające stypendium jako studenci, nie mogą zerwać warunków umowy ze względu na obronę pracy dyplomowej i kontynuować rozpoczętej praktyki jako absolwenckiej.

16. Jak dobrze trzeba znać język kraju, do którego się wyjeżdża?

Student/absolwent powinien znać język w którym zamierza odbyć praktykę w stopniu gwarantującym swobodę porozumiewania się oraz sprawną realizację powierzonych mu zadań w miejscu pracy. Pełnomocnicy ds. mobilności mogą oczekiwać od kandydata poświadczenia stopnia znajomości języka obcego na etapie rekrutacji. Również wiele instytucji przyjmujących weryfikuje kompetencje językowe przed przyjęciem na praktykę. Najczęściej odbywa się to poprzez przedstawienie dyplomu, certyfikatu językowego, za pomocą rozmowy telefonicznej lub komunikatora internetowego Skype. Ponadto, osoby rozpoczynające mobilności od 1 stycznia 2015 są zobowiązane do wypełnienia testu biegłości językowej on-line Online Linguistic Support (OLS) przed i po powrocie. Niniejszy test dotyczy stypendystów, dla których językiem realizacji praktyki jest: angielski, estoński, irlandzki, francuski, hiszpański, litewski, łotewski, maltański, niderlandzki, niemiecki, włoski, portugalski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, fiński, grecki, polski, rumuński, słowacki, słoweński,  szwedzki, węgierski. Osiągnięty rezultat w żaden sposób nie wpływa na realizację praktyki i wypłatę stypendium. Ma jedynie zweryfikować poziom znajomości języka przed i po wyjeździe.

17. Co to jest OLS?

Osoby, które podczas realizacji praktyki będą posługiwać się jednym z niniejszych języków: angielskim, estońskim, irlandzkim, francuskim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, włoskim, portugalskim, bułgarskim, chorwackim, czeskim, duńskim, fińskim, greckim, polskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim,  szwedzkim lub węgierskim są zobligowane do wypełnienia testów językowych on-line stworzonych przez Komisję Europejską w centralnym systemie wsparcia językowego on-line OLS (Online Linguistic Support). Tak zwane licencje, umożliwiające skorzystanie z przygotowania językowego on-line, przyznaje macierzysta uczelnia. Z przygotowania językowego nie są zwolnieni absolwenci wyjeżdżający na praktykę.

Każdy Uczestnik posługujący się jednym z ww. języków podczas realizacji praktyki, jest zobowiązany wypełnić test biegłości językowej przed wyjazdem i tuż przed zakończeniem mobilności. Wypełnienie tych testów jest niezbędne, aby podpisać umowę finansową i rozliczyć się z wyjazdu.

Uczestnikom mobilności, którzy w pierwszym teście uzyskali wynik A1 i B1 licencje na kursy językowe są przyznawane automatycznie. Język kursu i język testu jest taki sam.

Uczestnicy mobilności, którzy w pierwszym teście uzyskali wynik pomiędzy B2-C2 mogą dobrowolnie skorzystać z kursu językowego on-line. Kurs może być w głównym języku stażu (w tym samym, w którym został rozwiązany test) lub w lokalnym języku kraju (local language), pod warunkiem, iż język ten jest dostępny na platformie OLS. Przyznanie kursu online w języku kraju nie wpływa na język drugiego testu - drugi test biegłości językowej jest wypełniany w tym samym języku co test pierwszy.

Osoby, które po pierwszym teście językowym otrzymały wynik C2, nie muszą wypełniać drugiego, końcowego testu.

Poziomy kursów językowych dostępnych na platformie OLS:

C1 - j. niemiecki, angielski, hiszpański, francuski, włoski, niderlandzki

B2 - j. portugalski

A2 - j. czeski

A1 - bułgarski, duński, estoński, grecki, chorwacki, litewski, łotewski, węgierski, polski, rumuński, słowacki, słoweński, fiński, szwedzki

Sprawdzenie znajomości j. polskiego oraz przyznanie licencji na kurs językowy on-line dotyczy osób, które nie posiadają polskiej narodowości.

Więcej nt. OLS

18. Co to jest Europass Mobilność? Kto, kiedy i w jakim celu go wydaje?

Europass Mobilność jest bezpłatnym certyfikatem potwierdzającym umiejętności i kompetencje nabyte podczas praktyki. Przygotowuje się go na prośbę Uczestnika programu Erasmus+, który wypełniając Learning Agreement, zgłasza chęć otrzymania takiego dokumentu w odpowiednim polu formularza części "Before the Mobility". Szczególnie rekomendowany jest absolwentom uczelni wyższych, którzy dzięki niemu chcieliby przedstawić zakres swoich kompetencji przyszłemu pracodawcy. Wydawaniem Europass Mobilność zajmuje się Krajowe Centrum Europass na wniosek instytucji wysyłającej (zgłoszenia dokonuje DMPiME). Procedura przygotowania certyfikatu odbywa się już po zakończeniu praktyki. Podobnie jak LA, Europass podpisuje strona wysyłająca oraz przyjmująca. Od 1 października 2019 roku weszła w życie nowa formuła potwierdzania dokumentów Europass-Mobilność. Dotychczasowa wersja papierowa dokumentu zastąpiona została wersją cyfrową generowaną w Systemie Europass Mobilność On-Line (EMOL): https://emol.frse.org.pl

Każdy zatwierdzony dokument Europass Mobilność otrzymuje unikalny kod QR.

Więcej informacji na oficjalnej stronie Europass.

19. Jakiego rodzaju ubezpieczenia są wymagane na czas odbywania praktyki?

Na czas praktyki Uczestnik musi posiadać ubezpieczenia w zakresie: kosztów leczenia (KL); następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), obejmujące co najmniej szkody poniesione w miejscu pracy i ubezpieczenie związane z wypadkiem, jakiemu praktykant może ulec w miejscu pracy; ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w życiu prywatnym i zawodowym, które obejmuje także szkody spowodowane przez praktykanta w miejscu pracy. Dodatkowym ubezpieczeniem ad. kosztów leczenia jest Europejska Karta Ubezpieczeń Zdrowotnych (EKUZ) wydawana przez NFZ. Co ważne, w przypadku studentów prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wygasa po upływie 4 miesięcy od ukończenia studiów albo skreślenia z listy studentów. Na prośbę kandydata DMPiME wystawia stosowne zaświadczenia celem przedłożenia w oddziale NFZ. Wydanie karty przez oddział wojewódzki NFZ jest bezpłatne. Osoba wyjeżdżająca na praktykę zobowiązana jest, najpóźniej w momencie podpisywania umowy indywidualnej z UMK, dostarczyć do DMPiME (osobiście bądź mailowo) kopie wszystkich rodzajów ubezpieczeń.

Informacje NFZ dotyczące karty EKUZ 100 pytań o EKUZ