Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Rekrutacja - wyjazdy na studia (SMS) w ramach programu Erasmus+ (KA131)

Na studia można wyjechać jedynie do tych uczelni, z którymi UMK, a dokładniej konkretny wydział/kierunek podpisał umowy o współpracy w ramach Erasmusa+, przewidujące wymianę studentów. Lista umów zawartych przez UMK. Umową może być zawarta tylko z uczelnią wyższą, która posiada kartę ECHE (European Charter of Higher Education), nadaną przez Komisję Europejską.

Student/doktorant może realizować:

 • mobilności długoterminowe (semestralne/roczne), również w formule mieszanej, oznaczającej połączenie mobilności fizycznej trwającej min. 60 dni i obowiązkowej mobilności wirtualnej (zdalnej),
 • mobilności krótkoterminowe w formie udziału w Mieszanych Kursach Intensywnych (Blended Intensive Programmes/BIP), obejmujących mobilność fizyczną (5-30 dni) połączoną z obowiązkową mobilnością wirtualną (zdalną).

  Zgodnie z Przewodnikiem po programie Erasmus+ BIPy to: „krótkie intensywne programy, w ramach których wykorzystuje się innowacyjne metody uczenia się i nauczania, w tym współpracę online. Programy mogą obejmować uczenie się w oparciu o wyzwania, w ramach którego transnarodowe i transdyscyplinarne zespoły współpracują ze sobą, aby sprostać pewnym wyzwaniom, na przykład związanym z celami zrównoważonego rozwoju ONZ lub innym wyzwaniom społecznym, przed jakimi stają konkretne regiony, miasta lub przedsiębiorstwa.
  Program powinien mieć wartość dodaną w porównaniu z istniejącymi kursami lub szkoleniami oferowanymi przez uczestniczące w nim instytucje szkolnictwa wyższego i może on trwać kilka lat. Przez zapewnienie nowych i bardziej elastycznych formatów mobilności łączących mobilność fizyczną z wirtualną mieszane programy intensywne mają na celu dotarcie do wszystkich rodzajów studentów ze wszystkich środowisk, kierunków i cykli studiów."

  W szczególności preferowany będzie udział w kursach BIP organizowanych w ramach konsorcjum YUFE - Young Universities for the Future of Europe (Inicjatywa Uniwersytetów Europejskich), jako strategicznych partnerów UMK:
  • Maastricht University, Niderlandy
  • Universidad Carlos III de Madrid, Hiszpania
  • University of Antwerp, Belgia
  • University of Bremen, Bremen
  • University of Cyprus, Cypr
  • University of Eastern Finland, Finlandia
  • University of Rijeka, Chorwacja
  • Université Sorbonne Nouvelle, Francja

W ramach projektów KA131 możliwe są także (nieliczne) wyjazdy na studia do uczelni partnerskich w krajach trzecich niestowarzyszonych z Programem. Obowiązują w tym przypadku limity określone przez Komisję Europejską oraz dostępność środków. 

I. Wymagania stawiane kandydatom

Na wyjazdy na studia mogą być kwalifikowani tylko i wyłącznie studenci, którzy:

 • są zarejestrowani na studiach pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia (w tym uczestnicy szkół doktorskich) lub jednolitych studiach magisterskich (stacjonarnych i niestacjonarnych),
 • przed podpisaniem umowy indywidualnej na wyjazd ukończą co najmniej 1 rok studiów pierwszego stopnia,
 • nie wykorzystali jeszcze kapitału mobilności na stopniu studiów, na którym miałby się odbyć wyjazd.
  Kapitał mobilności wynosi 12 mies./360 dni na każdym stopniu studiów, z wyjątkiem jednolitych studiów magisterskich (24 mies./720 dni) 

Ponadto kandydaci do wyjazdu powinni:

 • mieć dobre wyniki w nauce,
 • bardzo dobrze znać język obcy, w jakim będą prowadzone zajęcia w uczelni zagranicznej.

Szczegółowe zasady rekrutacji oraz kryteria selekcji ustalane są przez poszczególne wydziały/szkoły doktorskie. Informacji należy szukać u pełnomocników dziekanów ds. mobilności/koordynatorów kierunkowych/dyrektorów szkół doktorskich oraz na stronach wydziałów/szkół doktorskich. Ponadto, każdy student powinien zapoznać się z wymogami językowymi i innymi warunkami wymiany określonymi w umowie międzyinstytucjonalnej z uczelnią zagraniczną, którą jest zainteresowany. Lista umów zawartych przez UMK.

II. Stawki stypendialne dla mobilności długoterminowych

Podstawowe stawki stypendialne dla wyjazdów na studia w roku 2023/2024 (projekt KA131 2023-2025):

stawka miesięczna stypendiumkraje należące do danej grupy

I grupa
oraz
II grupa

670 EUR/mies.

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy

III grupa

600 EUR/mies.

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry


Stawki dla studentów wyjeżdżających na studia w roku 2023/2024, kwalifikujących się do grupy osób z tzw. mniejszymi szansami:

stawka miesięczna stypendiumkraje należące do danej grupy

I grupa
oraz
II grupa

920 EUR/mies.

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy

III grupa

850 EUR/mies.

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry


Podstawowe stawki stypendialne dla wyjazdów na studia w roku 2022/2023 (projekt KA131 2022-2024):

stawka miesięczna stypendiumkraje należące do danej grupy

I grupa
oraz
II grupa

550 EUR/mies.

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy

oraz kraje trzecie niestowarzyszone z Programem z regionu 13 i 14

III grupa

450 EUR/mies.

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry


Stawki dla studentów wyjeżdżających na studia w roku 2022/2023, posiadających stypendium socjalne i/lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (projekt KA131 2022-2024):

stawka miesięczna stypendiumkraje należące do danej grupy

I grupa
oraz
II grupa

800 EUR/mies.

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy

oraz kraje trzecie niestowarzyszone z Programem z regionu 13 i 14

III grupa

700 EUR/mies.

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

III. Stawka dla studentów przyjeżdżających z Ukrainy w ramach projektów KA131 2021 i KA131 2022: 1050 EUR/mies.

IV. Stawki dla studentów wyjeżdżających do krajów trzecich niestowarzyszonych z Programem (za wyjątkiem regionu 13 i 14)

V. Stawki stypendialne dla mobilności krótkoterminowych - BIPy (projekty KA131 2021-2023 i KA131 2022-2024 )

Wysokość stypendium niezależnie od kraju docelowego wynosi:

 • 70 EUR/dzień od 5 do 14 dni pobytu,
 • 50 EUR/dzień od 15 do 30 dnia pobytu.

Dodatek dla studentów kwalifikujących się do grupy osób z tzw. mniejszymi szansami, tzn. z orzeczonym stopniem niepełnosprawności i/lub otrzymujących w momencie rekrutacji stypendium socjalne, wynosi:

 • 100 EUR/wyjazd - dla wyjazdów trwających od 5 do 14 dni łącznie lub
 • 150 EUR/wyjazd - dla wyjazdów trwających od 15 do 30 dni łącznie

Ponadto, studenci będą mogli zawnioskować o stypendium na dni podróży, dodatek z tytułu ekopodróży lub ryczałt na koszty podróży/ryczałt na koszty ekpodróży - zależnie od: terminów podróży, środka transportu, kwalifikowania się do grupy osób z tzw. mniejszymi szansami.

VI. Terminy rekrutacji

Ogólnouczelniane terminy rekrutacji na wyjazdy na studia długoterminowe w ramach programu Erasmus+ w roku 2023/2024

 • termin rekrutacji podstawowej (wiosennej): od 6 lutego do 15 marca 2023 r. - wyjazdy w semestrze zimowym 2023/2024, w semestrze letnim 2023/2024 oraz roczne 2023/2024
 • termin rekrutacji dodatkowej (jesiennej): od 10 do 25 października 2023 r. - wyjazdy w semestrze letnim 2023/2024
 • UWAGA! Powyższe terminy są ramowe tzn. poszczególne jednostki UMK mogą zakończyć rekrutację wcześniej, dostosowując się do terminów aplikacyjnych uczelni zagranicznych.
  Wydziały mogą także prowadzić tzw. dorekrutowania pod warunkiem dostępności środków i możliwości zaakceptowania studenta przez uczelnię zagraniczną.

Rekrutacja na BIPy odbywa się w trybie ciągłym (do wyczerpania limitu środków).

Warunkiem formalnym udziału w rekrutacji jest wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line i dostarczenie go do pełnomocnika ds. mobilności/koordynatora kierunkowego/dyrektora szkoły doktorskiej.

VII. Zasady rekrutacji - projekt KA131 2023-2025 (wyjazdy długoterminowe w roku akademickim 2023/2024)

 1. Zasady wstępnej rekrutacji na zagraniczne wyjazdy na studia w roku akademickim 2023/2024 / Rules for preliminary recruitment for foreign study mobility in the academic year 2023/2024

VIII. Zasady rekrutacji - projekt KA131 2022-2024 (mobilności długoterminowe w roku akademickim 2022/2023, 2023/2024 oraz BIPy w roku 2023/2024)

 1. Zasady wstępnej rekrutacji na zagraniczne wyjazdy na studia w roku akademickim 2022/2023 / Rules for preliminary recruitment for foreign study mobility in the academic year 2022/2023
 2. Aneks nr 1 do Zasad wstępnej rekrutacji na zagraniczne wyjazdy na studia w roku akademickim 2022/2023 / Annex no.1 to the Rules for preliminary recruitment for foreign study mobility in the academic year 2022/2023 /
 3. Aneks nr 2 do Zasad wstępnej rekrutacji na zagraniczne wyjazdy na studia w roku akademickim 2022/2023 / Annex no.2 to the Rules for preliminary recruitment for foreign study mobility in the academic year 2022/2023
 4. Aneks nr 3 do Zasad wstępnej rekrutacji na zagraniczne wyjazdy na studia w roku akademickim 2022/2023 / Annex no.3 to the Rules for preliminary recruitment for foreign study mobility in the academic year 2022/2023
 5. Aneks nr 4 do Zasad wstępnej rekrutacji na zagraniczne wyjazdy na studia w roku akademickim 2022/2023 / Annex no. 4 to the Rules for preliminary recruitment for foreign study mobility in the academic year 2022/2023
 6. Aneks nr 5 do Zasad wstępnej rekrutacji na zagraniczne wyjazdy na studia w roku akademickim 2022/2023 / Annex no. 5 to the Rules for preliminary recruitment for foreign study mobility in the academic year 2022/2023
 7. Aneks nr 6 do Zasad wstępnej rekrutacji na zagraniczne wyjazdy na studia - dot. BIP / Annex no. 6 to the Rules for preliminary recruitment for foreign study mobility - BIP
 8. Aneks nr 7 do Zasad wstępnej rekrutacji studentów dot. mobilności z Ukrainy / Annex no. 7 to the Rules for preliminary recruitment for foreign study mobility - mobilities from Ukraine
  Lista umów międzyinstytucjonalnych z uczelniami ukraińskimi
 9. Aneks nr 8 do Zasad wstępnej rekrutacji studentów dot. wyjazdów do krajów trzecich niestowarzyszonych z Programem / Annex no. 8  to the Rules for preliminary recruitment for foreign study mobility - mobilities to third countries not associated to the Programme
  Lista umów międzyinstytucjonalnych z uczelniami w krajach trzecich niestowarzyszonych z Programem

IX. Zasady rekrutacji - projekt KA131 2021-2023 (wyjazdy długoterminowe w semestrze letnim 2021/2022 oraz BIPy w roku 2022/2023)

 1. Zasady wstępnej rekrutacji na zagraniczne wyjazdy na studia w semestrze letnim 2021/2022 / Rules for preliminary recruitment for foreign study mobility in the summer semester of 2021/2022
 2. Aneks nr 1 do Zasad wstępnej rekrutacji na zagraniczne wyjazdy na studia w semestrze letnim 2021/2022 / Annex no.1 to the Rules for preliminary recruitment for foreign study mobility in the summer semester of 2021/2022
 3. Aneks nr 2 do Zasad wstępnej rekrutacji na zagraniczne wyjazdy na studia w semestrze letnim 2021/2022 / Annex no.2 to the Rules for preliminary recruitment for foreign study mobility in the summer semester of 2021/2022
 4. Aneks nr 3 do Zasad wstępnej rekrutacji na zagraniczne wyjazdy na studia w semestrze letnim 2021/2022 / Annex no.3 to the Rules for preliminary recruitment for foreign study mobility in the summer semester of 2021/2022
 5. Aneks nr 4 do Zasad wstępnej rekrutacji studentów dot. mobilności z Ukrainy / Annex no.4 to the Rules for preliminary recruitment for foreign study mobility - mobilities from Ukraine
 6. Aneks nr 5 do Zasad wstępnej rekrutacji na zagraniczne wyjazdy na studia w semestrze letnim 2021/2022 / Annex no.5 to the Rules for preliminary recruitment for foreign study mobility in the summer semester of 2021/2022
 7. Aneks nr 6 do Zasad wstępnej rekrutacji studentów dot. mobilności z Ukrainy / Annex no.6 to the Rules for preliminary recruitment for foreign study mobility - mobilities from Ukraine
 8. Aneks nr 7 do Zasad wstępnej rekrutacji na zagraniczne wyjazdy na studia - dot. BIP / Annex no.7 to the Rules for preliminary recruitment for foreign study mobility - BIP
 9. Aneks nr 8 do Zasad wstępnej rekrutacji na zagraniczne wyjazdy na studia - dot. BIP / Annex no.8 to the Rules for preliminary recruitment for foreign study mobility - BIP

 
UWAGA! Studentów zainteresowanych uzyskaniem dodatkowego dofinansowania w związku z mobilnością Erasmus+ zachęcamy do zapoznania się z warunkami konkursów SMART w ramach IDUB.