Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Rekrutacja i stawki stypendialne

Rekrutacja - wyjazdy na studia (SMS) w ramach programu Erasmus+ (KA131) do krajów UE i stowarzyszonych z Programem oraz do krajów trzecich niestowarzyszonych z Programem

Na studia można wyjechać jedynie do tych uczelni, z którymi UMK, a dokładniej konkretny wydział/kierunek podpisał umowy o współpracy w ramach Erasmusa+, przewidujące wymianę studentów. 
Lista umów KA131 zawartych przez UMK
W krajach UE i krajach trzecich stowarzyszonych z Programem umową może być zawarta tylko z uczelnią wyższą, która posiada kartę ECHE (European Charter of Higher Education), nadaną przez Komisję Europejską.

Student/doktorant może realizować:

 • mobilności długoterminowe (semestralne/roczne), również w formule mieszanej, oznaczającej połączenie mobilności fizycznej trwającej min. 60 dni i obowiązkowej mobilności wirtualnej (zdalnej),
 • mobilności krótkoterminowe w formie udziału w Mieszanych Kursach Intensywnych (Blended Intensive Programmes/BIP), obejmujących mobilność fizyczną (5-30 dni) połączoną z obowiązkową mobilnością wirtualną (zdalną).

  Zgodnie z Przewodnikiem po programie Erasmus+ BIPy to: „krótkie intensywne programy, w ramach których wykorzystuje się innowacyjne metody uczenia się i nauczania, w tym współpracę online. Programy mogą obejmować uczenie się w oparciu o wyzwania, w ramach którego transnarodowe i transdyscyplinarne zespoły współpracują ze sobą, aby sprostać pewnym wyzwaniom, na przykład związanym z celami zrównoważonego rozwoju ONZ lub innym wyzwaniom społecznym, przed jakimi stają konkretne regiony, miasta lub przedsiębiorstwa.
  Program powinien mieć wartość dodaną w porównaniu z istniejącymi kursami lub szkoleniami oferowanymi przez uczestniczące w nim instytucje szkolnictwa wyższego i może on trwać kilka lat. Przez zapewnienie nowych i bardziej elastycznych formatów mobilności łączących mobilność fizyczną z wirtualną mieszane programy intensywne mają na celu dotarcie do wszystkich rodzajów studentów ze wszystkich środowisk, kierunków i cykli studiów."

  W szczególności preferowany będzie udział w kursach BIP organizowanych w ramach konsorcjum YUFE - Young Universities for the Future of Europe (Inicjatywa Uniwersytetów Europejskich), jako strategicznych partnerów UMK:
  • Maastricht University, Niderlandy
  • Universidad Carlos III de Madrid, Hiszpania
  • University of Antwerp, Belgia
  • University of Bremen, Niemcy
  • University of Cyprus, Cypr
  • University of Eastern Finland, Finlandia
  • University of Rijeka, Chorwacja
  • Université Sorbonne Nouvelle, Francja

W ramach projektów KA131 możliwe są także (nieliczne) wyjazdy na studia do uczelni partnerskich w krajach trzecich niestowarzyszonych z Programem. Obowiązują w tym przypadku limity określone przez Komisję Europejską oraz dostępność środków. 

I. Wymagania stawiane kandydatom

Na wyjazdy na studia mogą być kwalifikowani tylko i wyłącznie studenci, którzy:

 • są zarejestrowani na studiach pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia (w tym uczestnicy szkół doktorskich) lub jednolitych studiach magisterskich (stacjonarnych i niestacjonarnych),
 • przed podpisaniem umowy indywidualnej na wyjazd ukończą co najmniej 1 rok studiów pierwszego stopnia,
 • nie wykorzystali jeszcze kapitału mobilności na stopniu studiów, na którym miałby się odbyć wyjazd.
  Kapitał mobilności wynosi 12 mies./360 dni na każdym stopniu studiów, z wyjątkiem jednolitych studiów magisterskich (24 mies./720 dni) 

Ponadto kandydaci do wyjazdu powinni:

 • mieć dobre wyniki w nauce,
 • bardzo dobrze znać język obcy, w jakim będą prowadzone zajęcia w uczelni zagranicznej.

Szczegółowe zasady rekrutacji oraz kryteria selekcji ustalane są przez poszczególne wydziały/szkoły doktorskie. Informacji należy szukać u pełnomocników dziekanów ds. mobilności/koordynatorów kierunkowych/dyrektorów szkół doktorskich oraz na stronach wydziałów/szkół doktorskich. Ponadto, każdy student powinien zapoznać się z wymogami językowymi i innymi warunkami wymiany określonymi w umowie międzyinstytucjonalnej z uczelnią zagraniczną, którą jest zainteresowany. Lista umów zawartych przez UMK.

II. Stawki stypendialne dla mobilności długoterminowych

Podstawowe stawki stypendialne dla wyjazdów długoterminowych na studia w roku 2024/2025 (projekt KA131 2024-2026):

stawka miesięczna stypendiumkraje należące do danej grupy

I grupa

670 EUR

Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Szwecja, Włochy
oraz
kraje trzecie niestowarzyszone z Programem z regionów 13 i 14

II grupa

670 EUR

Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Hiszpania, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Słowenia

III grupa

600 EUR

Bułgaria, Chorwacja, Litwa, Macedonia Północna, Rumunia, Serbia, Turcja, Węgry


Stawki dla studentów wyjeżdżających na studia długoterminowe w roku 2024/2025, kwalifikujących się do grupy osób z tzw. mniejszymi szansami (projekt KA131 2024-2026):

stawka miesięczna stypendiumkraje należące do danej grupy

I grupa

920 EUR

Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Szwecja, Włochy
oraz
kraje trzecie niestowarzyszone z Programem z regionów 13 i 14

II grupa

920 EUR

Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Hiszpania, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Słowenia

III grupa

850 EUR

Bułgaria, Chorwacja, Litwa, Macedonia Północna, Rumunia, Serbia, Turcja, Węgry

Podstawowe stawki stypendialne dla wyjazdów długoterminowych na studia w roku 2023/2024 (projekt KA131 2023-2025):

stawka miesięczna stypendiumkraje należące do danej grupy

I grupa
oraz
II grupa

670 EUR

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy

III grupa

600 EUR

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry


Stawki dla studentów wyjeżdżających na studia długoterminowe w roku 2023/2024, kwalifikujących się do grupy osób z tzw. mniejszymi szansami (projekt KA131 2023-2025):

stawka miesięczna stypendiumkraje należące do danej grupy

I grupa
oraz
II grupa

920 EUR

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy

III grupa

850 EUR

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

III. Ryczałty na koszty podróży - wyjazdy długoterminowe i krótkoterminowe w projekcie KA131 2024-2026

Każdy wyjeżdżający student może zawnioskować o stypendium na dni podróży, ryczałt na koszty podróży lub ryczałt na koszty ekopodróży – zależnie od: terminów podróży, środka transportu i odległości mierzonej kalkulatorem Komisji Europejskiej.

Stawki ryczałtowe:

OdległośćPodróż standardowa - kwotaPodróż "ekologicznymi" środkami transportu - kwota

od 0 do 99 km:

28 EUR na uczestnika

56 EUR na uczestnika

od 100 do 499 km:

211 EUR na uczestnika 285 EUR na uczestnika

od 500 do 1999 km:

309 EUR na uczestnika 417 EUR na uczestnika

 od 2000 do 2999 km:

395 EUR na uczestnika 535 EUR na uczestnika

od 3000 do 3999 km:

580 EUR na uczestnika 785 EUR na uczestnika

od 4000 do 7999 km:

1188 EUR na uczestnika 1188 EUR na uczestnika

8000 km lub więcej:

1735 EUR na uczestnika 1735 EUR na uczestnika

 

IV. Stawka dla studentów przyjeżdżających z Ukrainy w ramach projektów KA131 2021 i KA131 2022: 1050 EUR/mies.

V. Stawki dla studentów wyjeżdżających do krajów trzecich niestowarzyszonych z Programem (za wyjątkiem regionu 13 i 14)

VI. Stawki stypendialne dla mobilności krótkoterminowych - w tym na BIPy (projekt KA131 2024-2026)

Wysokość stypendium niezależnie od kraju docelowego wynosi:

 • 79 EUR/dzień od 5 do 14 dni pobytu,
 • 56 EUR/dzień od 15 do 30 dnia pobytu.

Dodatek dla studentów kwalifikujących się do grupy osób z tzw. mniejszymi szansami, tzn. z orzeczonym stopniem niepełnosprawności i/lub otrzymujących w momencie rekrutacji stypendium socjalne, wynosi:

 • 100 EUR/wyjazd - dla wyjazdów trwających od 5 do 14 dni łącznie lub
 • 150 EUR/wyjazd - dla wyjazdów trwających od 15 do 30 dni łącznie

Ponadto, każdy student może zawnioskować o stypendium na dni podróży, ryczałt na koszty podróży lub ryczałt na koszty ekpodróży - zależnie od terminów podróży i środka transportu. W przypadku mobilności krótkoterminowych obowiązują te same ryczałty i zasady dofinansowania kosztów podróży, jak w odniesieniu do mobilności długoterminowych (pkt. III).

VII. Stawki stypendialne dla mobilności krótkoterminowych - w tym na BIPy (projekty KA131 2021-2023 i KA131 2022-2024)

Wysokość stypendium niezależnie od kraju docelowego wynosi:

 • 70 EUR/dzień od 5 do 14 dni pobytu,
 • 50 EUR/dzień od 15 do 30 dnia pobytu.

Dodatek dla studentów kwalifikujących się do grupy osób z tzw. mniejszymi szansami, tzn. z orzeczonym stopniem niepełnosprawności i/lub otrzymujących w momencie rekrutacji stypendium socjalne, wynosi:

 • 100 EUR/wyjazd - dla wyjazdów trwających od 5 do 14 dni łącznie lub
 • 150 EUR/wyjazd - dla wyjazdów trwających od 15 do 30 dni łącznie

Ponadto, studenci będą mogli zawnioskować o stypendium na dni podróży, dodatek z tytułu ekopodróży lub ryczałt na koszty podróży/ryczałt na koszty ekpodróży - zależnie od: terminów podróży, środka transportu, kwalifikowania się do grupy osób z tzw. mniejszymi szansami.

VIII. Terminy rekrutacji

Ogólnouczelniane terminy rekrutacji na wyjazdy na studia długoterminowe w ramach programu Erasmus+ w roku 2023/2024

 • termin rekrutacji podstawowej (wiosennej): od 5 lutego do 15 marca 2024 r. - wyjazdy w semestrze zimowym 2024/2025, w semestrze letnim 2024/2025 oraz roczne 2024/2025
 • termin rekrutacji dodatkowej (jesiennej): od 7 do 25 października 2024 r. - wyjazdy w semestrze letnim 2024/2025
 • UWAGA! Powyższe terminy są ramowe tzn. poszczególne jednostki UMK mogą zakończyć rekrutację wcześniej, dostosowując się do terminów aplikacyjnych uczelni zagranicznych.
  Wydziały mogą także prowadzić tzw. dorekrutowania pod warunkiem dostępności środków i możliwości zaakceptowania studenta przez uczelnię zagraniczną.

Rekrutacja na wyjazdy krótkoterminowe (BIPy, mieszkane, fizyczne doktorantów) odbywa się w trybie ciągłym (do wyczerpania limitu środków).

Warunkiem formalnym udziału w każdej rekrutacji jest wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line i dostarczenie go do pełnomocnika ds. mobilności/koordynatora kierunkowego/dyrektora szkoły doktorskiej.

IX. Zasady rekrutacji - projekt KA131 2024-2026 (wyjazdy długoterminowe i krótkoterminowe w latach akademickich 2024/2025 i 2025/2026)

 1. Zasady wstępnej rekrutacji na zagraniczne wyjazdy na studia w projekcie KA131 2024-2026 / Rules for preliminary recruitment for foreign study mobility in project KA131 2024-2026
  Lista umów międzyinstytucjonalnych KA171 z uczelniami w krajach trzecich niestowarzyszonych z Programem / The list of KA171 agreements signed with third countries not associated to the Programme
 2. Aneks nr 1 Zasad wstępnej rekrutacji na zagraniczne wyjazdy na studia w projekcie KA131 2024-2026 

X. Zasady rekrutacji - projekt KA131 2023-2025 (wyjazdy długoterminowe w roku akademickim 2023/2024, BIPy w roku 2023/2024)

 1. Zasady wstępnej rekrutacji na zagraniczne wyjazdy na studia w roku akademickim 2023/2024 / Rules for preliminary recruitment for foreign study mobility in the academic year 2023/2024
 2. Aneks nr 1 do Zasad wstępnej rekrutacji na zagraniczne wyjazdy na studia - dot. BIP / Annex no. 1 to the Rules for preliminary recruitment for foreign study mobility - BIP

XI. Zasady rekrutacji - projekt KA131 2022-2024 (mobilności długoterminowe w latach akademickich 2022/2023, 2023/2024 oraz BIPy w roku 2023/2024)

 1. Zasady wstępnej rekrutacji na zagraniczne wyjazdy na studia w roku akademickim 2022/2023 / Rules for preliminary recruitment for foreign study mobility in the academic year 2022/2023
 2. Aneks nr 1 do Zasad wstępnej rekrutacji na zagraniczne wyjazdy na studia w roku akademickim 2022/2023 / Annex no.1 to the Rules for preliminary recruitment for foreign study mobility in the academic year 2022/2023 /
 3. Aneks nr 2 do Zasad wstępnej rekrutacji na zagraniczne wyjazdy na studia w roku akademickim 2022/2023 / Annex no.2 to the Rules for preliminary recruitment for foreign study mobility in the academic year 2022/2023
 4. Aneks nr 3 do Zasad wstępnej rekrutacji na zagraniczne wyjazdy na studia w roku akademickim 2022/2023 / Annex no.3 to the Rules for preliminary recruitment for foreign study mobility in the academic year 2022/2023
 5. Aneks nr 4 do Zasad wstępnej rekrutacji na zagraniczne wyjazdy na studia w roku akademickim 2022/2023 / Annex no. 4 to the Rules for preliminary recruitment for foreign study mobility in the academic year 2022/2023
 6. Aneks nr 5 do Zasad wstępnej rekrutacji na zagraniczne wyjazdy na studia w roku akademickim 2022/2023 / Annex no. 5 to the Rules for preliminary recruitment for foreign study mobility in the academic year 2022/2023
 7. Aneks nr 6 do Zasad wstępnej rekrutacji na zagraniczne wyjazdy na studia - dot. BIP / Annex no. 6 to the Rules for preliminary recruitment for foreign study mobility - BIP
 8. Aneks nr 7 do Zasad wstępnej rekrutacji studentów dot. mobilności z Ukrainy / Annex no. 7 to the Rules for preliminary recruitment for foreign study mobility - mobilities from Ukraine
  Lista umów międzyinstytucjonalnych z uczelniami ukraińskimi
 9. Aneks nr 8 do Zasad wstępnej rekrutacji studentów dot. wyjazdów do krajów trzecich niestowarzyszonych z Programem / Annex no. 8  to the Rules for preliminary recruitment for foreign study mobility - mobilities to third countries not associated to the Programme
  Lista umów międzyinstytucjonalnych z uczelniami w krajach trzecich niestowarzyszonych z Programem

XII. Zasady rekrutacji - projekt KA131 2021-2023 (wyjazdy długoterminowe w semestrze letnim 2021/2022 oraz BIPy w roku 2022/2023)

 1. Zasady wstępnej rekrutacji na zagraniczne wyjazdy na studia w semestrze letnim 2021/2022 / Rules for preliminary recruitment for foreign study mobility in the summer semester of 2021/2022
 2. Aneks nr 1 do Zasad wstępnej rekrutacji na zagraniczne wyjazdy na studia w semestrze letnim 2021/2022 / Annex no.1 to the Rules for preliminary recruitment for foreign study mobility in the summer semester of 2021/2022
 3. Aneks nr 2 do Zasad wstępnej rekrutacji na zagraniczne wyjazdy na studia w semestrze letnim 2021/2022 / Annex no.2 to the Rules for preliminary recruitment for foreign study mobility in the summer semester of 2021/2022
 4. Aneks nr 3 do Zasad wstępnej rekrutacji na zagraniczne wyjazdy na studia w semestrze letnim 2021/2022 / Annex no.3 to the Rules for preliminary recruitment for foreign study mobility in the summer semester of 2021/2022
 5. Aneks nr 4 do Zasad wstępnej rekrutacji studentów dot. mobilności z Ukrainy / Annex no.4 to the Rules for preliminary recruitment for foreign study mobility - mobilities from Ukraine
 6. Aneks nr 5 do Zasad wstępnej rekrutacji na zagraniczne wyjazdy na studia w semestrze letnim 2021/2022 / Annex no.5 to the Rules for preliminary recruitment for foreign study mobility in the summer semester of 2021/2022
 7. Aneks nr 6 do Zasad wstępnej rekrutacji studentów dot. mobilności z Ukrainy / Annex no.6 to the Rules for preliminary recruitment for foreign study mobility - mobilities from Ukraine
 8. Aneks nr 7 do Zasad wstępnej rekrutacji na zagraniczne wyjazdy na studia - dot. BIP / Annex no.7 to the Rules for preliminary recruitment for foreign study mobility - BIP
 9. Aneks nr 8 do Zasad wstępnej rekrutacji na zagraniczne wyjazdy na studia - dot. BIP / Annex no.8 to the Rules for preliminary recruitment for foreign study mobility - BIP

 
UWAGA! Studentów zainteresowanych uzyskaniem dodatkowego dofinansowania w związku z mobilnością Erasmus+ zachęcamy do zapoznania się z warunkami konkursów SMART w ramach IDUB.