Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами
[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

Zasady powrotu do akademików

2020-05-29

Na podstawie § 9 ust. 6  zarządzenia nr 109 Rektora UMK z dnia 27 maja 2020 r. ze zmianami zostały ustalone szczegółowe zasady korzystania z domów studenckich w okresie od 1 czerwca do 30 września 2020 r.

1. Od dnia 1 czerwca 2020 r. umożliwia się powroty do domów studenckich studentom, którzy wznawiają naukę na Uniwersytecie. W wyjątkowych przypadkach, gdy zajęcia rozpoczynają się 1 czerwca, istnieje możliwość zakwaterowania się w dniu 31 maja.

2. Pierwszeństwo w zakwaterowaniu mają studenci, którzy będą realizowali zajęcia przewidziane w programie studiów w ramach tzw. zajęć w formie tradycyjnej (takich, które nie mogły zostać zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość), a także studenci ostatnich lat studiów w celu ukończenia studiów, w tym przygotowania pracy dyplomowej i jej obrony, jeśli wymaga tego program studiów.

3. Studenci, którzy opuścili domy studenckie bez wykwaterowania – wracają do zajmowanych przez siebie miejsc bez składania podania. Zobowiązani są tylko do wcześniejszego poinformowania o tym fakcie kierownika domu studenckiego drogą mailową lub telefonicznie i ustalenia terminu powrotu. Jeżeli powrót do tego samego pokoju zgłosi więcej niż jeden mieszkaniec, kierownik DS może przydzielić mieszkańcowi inny pokój w ramach posiadanych zasobów lub skierować go do innego domu studenckiego w uzgodnieniu z jego kierownikiem.

4. Kwaterowanie mieszkańców będzie następowało w miarę możliwości w osobnych pokojach (zasada ta nie dotyczy osób w związkach, prowadzących wspólne gospodarstwo domowe).

5. Studenci, którzy wykwaterowali się wcześniej oraz pozostali studenci, którzy chcieliby zamieszkać w DS na czas realizowania zajęć w formie tradycyjnej, składają wniosek do kierownika Działu Domów Studenckich i Hoteli Asystenckich, a w Collegium Medicum - do kierownika DS.

6. Jeżeli po zakwaterowaniu studentów realizujących zajęcia w formie tradycyjnej pozostaną wolne miejsca, będą one udostępnione w pierwszej kolejności studentom przyjeżdżającym w okresie sesji na egzaminy i zaliczenia w systemie dobowym. Kwaterowanie odbędzie się na wniosek studenta (skierowany do kierownika Działu Domów Studenckich i Hoteli Asystenckich, a w Collegium Medicum - do kierownika DS), zaopiniowany przez właściwego prodziekana ds. studenckich.

7. Decyzję o zakwaterowaniu studenta w domu studenckim z powodów innych niż powrót na Uniwersytet w celu realizacji zajęć w formie tradycyjnej, na wniosek studenta, podejmuje prorektor ds. studenckich.

8. Student przed zakwaterowaniem zobowiązany jest do zapoznania się ze szczegółowymi instrukcjami wydanymi w związku z trwającym okresem epidemii, obowiązującymi na Uniwersytecie.

9. Studenci, którzy nie biorą udziału w zajęciach przewidzianych w programie studiów w ramach tzw. zajęć tradycyjnych, zobowiązani są do wykwaterowania się z domu studenckiego w terminie do dnia 7 czerwca 2020 r. Obowiązek ten nie dotyczy:

  • studentów obcokrajowców,
  • studentów z niepełnosprawnościami,
  • studentów, dla których dom studencki jest miejscem stałego pobytu.

10. Mieszkańcy, którzy nie wykwaterują się z domu studenckiego do dnia 7 czerwca 2020 r., ponoszą odpłatność za czerwiec i kolejne miesiące w pełnej wysokości.

11. Zasady określone w instrukcji mają zastosowanie do doktorantów.

12. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w instrukcji decyzje podejmuje prorektor ds. studenckich.